John 19

Nosai no mo; Pailatoyo Isiso mo kiyokoki, polimano nokoso, na ikoki, “Moloyo na puwasowo.”

Ikoki mo; na wasokino, polimano noko mo.
Na alisiyolikino, yoku mo suwoi suwoi moloso poiyakimo unukino, no monoi no asisikaikomokino, komuso. Nakiyaiso tuno itouniyaimoyo na asisikaimokino, siyoli nokotani tuno na. Tani auso ifou ifou nuwaloki, na alisiyoliyalokino, imalokino, “Oi, woli, Yuto noko nokolalo samukuko nokota siyoli, nona kuo.” Aino alisiyoliyalokino, amu molosai na waso manokino.

Nosai no mo; Pailato ulai ifou lofuki, na ika fuki, Yuto noko sisiyoliso, “Na pukwaimonowo. Moini auso tokawiyo funo, nokoyo. No monoi no na pa sainowo, to mo hani mo yowoi muwoi. Yo no uo foli monoi no moloi yomu monoi?” Ikoki mo; Isiso mo na lofuki, suwoi suwoi yokuwoi nakiyaiso tuno sopowoi asisikaikomokaiyo fuki. Nosai no Pailato mo na ikoki, “Na pokiwo, ni tolo.” Ulai imokino, siyoliso na iyamaloki, “A mokimai na pukou ukou nikomokaiwo.” Lotu samukuko noko sisiyoli nokowoi toini mi anoti nokowoi, toi mo Isiso lofuso kwaikino, siyoliso na iyamo taikiyoki, “A mokimai na pukou ukou nikomokaiwo.”

Ulai Pailato mo ikoki, “Momaiyosu na pokauwo, a mokimai na pukou ukou nikomokaiwo. Asa no uo foli monoi no moloi yomu monoi? To mo hani mo yowoi muwoi.” Aino ikoki, Pailato mo.

Ulai Yuto noko sisiyoli mo na imokino, “Koini aniyopa imo amiyo tiyomuko, “Na potukolowo.” Tota amu monoi piyomuki, Kotoni awitonowo. Nonani kukamokokai foli monoi na kalumo.” Wiyou, Pailato mo nonani imo kwaiki mo, kokolo mulu mo siyoli, wiyou na. Nu siyoli poiso ifou lotiki, Isisoso ima tiki, na imoki, “Moisai tumokini?” Isisosu mo fowawoi muwoi, wosu woso na toloki. 10 Nosai no Pailatoyo imoki, “Hani monoi fowamonowoi muwoi? Yani fiyo wosuwoimai na totoloni. Ya yomakimo, “Na pokiyowo,” nokoyo na kiyoinimo. Ulai ya yomakimo, “A mokimai pukou ukou nikomokaiwo,” nokoyo na tukoloinimo. Nonayo piyomu.” 11 Ulai Isisoyo mo imoki, “Koto totayo noinomo nani fiyo wosuwoimai yo totolo. Nonani kumoki tolomu nokotayo mo uo nokoso palukiko mo, nani fiyo wosuwoimai pa potoloso, yo mo. No monoi no nani uo mo koufasu. Nani auso kiyomono nokota, totani uo mo wiyou, siyoliso na uwoyoimo.” Isiso mo ainoso na imoki, Pailatoso.

12 Nosai no mo; Pailato mo na louwa kiyoki, louwa kiyo manoki. Yuto noko sisiyolisu mo amai imalokino, siyoliso na imalokino, “Kiyakinimo, nono mo Lomo nokota siyoli Sisini wolitono muwoi. Noko siyayo yomakimo, “Yo mo noko nokolalo samukuko nokota siyoli,” to mo Sisini imo kulaliyoimo.”

13 Pailato mo nonani imo kwaiki mo, kiyowoi muwoi, nokoso ikoki, “Isiso pokausiya tiwo.” Aino ikoki, imo kwai monoi na yousanoki, tomoki tofu tofu nukutaimaiso. Nonani nukutai mo Hipolu imosai mo pokaluwai manokino, Kapota, Yuto nokoni imosai. Imo folosai mo Tomoki Tofu Tofu Nukutai. 14 Pasowa sipo koloni foukai ulo, ulo yakomai mo Pailato mo imo kwai yousanoki. Yuto noko sisiyoliso na ikoki, “Moi samukukomo nokota siyoli na pokiwo.” 15 Ulai siyoliso na imalokino, “Na pokauwo. Na pokauwo. A mokimai na pukou ukou nikomanowo.” Ulai Pailatoyo ikoki, “A, moi samukukomo nokota siyoli no a mokimai ukou ukou nikomo monoi na tiyamonuwo?” Toiyo imokino, “Koi mo samukumoko nokota mo siyasu, Lomo nokota siyoli Sisi saso.” Aino imokino, lotu samukuko noko sisiyoli nokoyo mo.

16 Nosai no mo; Pailato mo polimano nokoso na ikoki, “Na pokauwo. A mokimai na pukou ukou nikomanowo.”

Isiso a mokimai ukou ukou nikomo aino imo.

(Matiyu 27:32-44; Mako 15:21-32; Luko 23:26-43)

Nosai no mo; polimano iyali mo Isiso mo na komi kaukino.
17 Totani a moki na sokukiyo fuki, Kalokatoso. Hipolu imosai siyolo mo Kalokato, Yuto nokoni imosai na. Imo folosai mo noino, Komu Foli Yu. 18 Na ukou ukou nikomokino, a mokimai. Noko tiwoi mani, ukou ukou nikokino, a moki a tiso. Isiso mo mulumai akaiya yokino. Noko siya mo nainasai. Siya mo sokonisai.

19 Nosai no mo; Pailatoyo nokoso imoki, “Tani siyolo amai pokumo, pa akaiya yo, a mokiso.” Imoki mo; na kumoki, a mokiso akaiya yoki. Noino na yomukokaiki, “Isiso, Nasolito nokota, Yuto noko nokolalo samukuko nokota siyoli.” 20 Yuto noko molopoiyo ti liyai manoki, ku na you kokokino. A mokimai ukou ukou nikomokai mo aluwamai muwoi, nokonu siyoli mo aumoifaso. No monoi no noko molopoiyo ti liyai manoki, kuso you kokokino. Nonani ku mo taumai kulukaiki, Hipolu imosai, no mo Yuto nokoni imo, Lomo nokoni imowoi Koliko nokoni imosaiwoi. 21 Ulai Yuto noko sisiyoliyo Pailatoso imanokino, “Yuto noko nokolalo samukuko nokota siyoli noiyo kumoi. Tota amu monoi yomu, Yuto noko nokolalo samukuko nokota siyoliwo. Ainoso na pokumo.” No mo Yuto noko sisiyoli siyaiyo Pailatoso aino imokino, lotu samukuko noko sisiyoli nokoyo. 22 Ulai Pailatoyo ikoki, “Tofolo, yo mo yasoi na kumokai.”

23 Nosai no mo; polimano iyali mo Isiso a mokimai ukou ukou nikomokaikino mo, tani tuno totai amu na waukino. Toku yasoi asi uwokino. Tuno mo toitatimai kunolokokaikino, kunolokokai siyasonuso totai amu waukino. Pau tuno sopo saso mo amai. Nonani tuno mo topolimo somiso tuno, komaso na aya liyoukino. Puwosai ayalo konokino. 24 Nonani tuno monoi ikuwanokino, “Tuno itouniyaimo nali. Noiyo poliyaliyaikoiwo. Tomoki lolofayo niya tosomaimo unukoni. Souwaimoko nokotayo anumo.” Aino na ikuwanokino. No mo afonimaiso muwoi, Kotoni puko imoyo motu fiyamosi monoi, Isiso monoi no tiyomuko unu no, noino,

“Yani tuno wau ukuwanokino. Tuno sopo monoi na somaimo unukino.”
Kotoni puko imoyo aino na tiyomuko.

25 Isisoni atino iyali mo a moki aumoifaso posiki. Atinowoi atino siya Moili Kolopani noniwoi. Moili siya Makotalo nukonuwoi, toi mo aumoifaso na siki.

26 Tani siyokutono itouniyaimo mani, potoloki, atinoni auso. Isiso mo toti ku tolokainoso kwaikoki mo, atinoso na isoki, “Anoi, nani aununo na poki.” Ainoso na iso unuki, totani siyokutono itouniyaimo monoi. 27 Isoki mo; nosai no siyokutonoso na imoki, “Anoniso na pokoso.” No monoi no mo, nonani siyokutonoyo totani nuso na kausoki, nou niso monoi.

Isiso kalo aino imo.

(Matiyu 27:45-56; Mako 15:33-41; Luko 23:44-49)

28 Nosai no Isiso mo sai, tani mi mo uwai. No monoi no mo, na yomuki, “Yo mo iwo nukuwa tuwomono.” Afonimaiso pa yomukiso, Kotoni puko imoyo motu fiyamosi monoi na yomuki. 29 Nau ku tasoki, itolo iwowoi. Nosai no somu somuyo solikaikokino, nokoyo, a sokumai na konosuwakokaikino, puwoso monoi na akiyo yokino, Isisoyo iwo moto motomuwako monoi.

30 Nosai no mo; sikoki mo; Isiso mo na yomuki, “Yani mi mo uwai.” Yomuki mo; nosai no mo komu mo na usumiyo konoki, mulu mo futo, yau.

Polimano iyaliyo Isisoni amolisai tukoliyono aino imo.

31 Isiso kalomai mo koloni foukai ulo. Mi fou fouko ulo siyoli mo amuwoisai, no monoi no Yuto noko sisiyoliyo wiyou iyamoki noko yau yau a mokimai amai si mo, mi fou fouko ulomai mo. Pailatoso imanokino, “Koi mo tiyamonoki, a moki nokoni foto tofu uwoko monoi, somaiso kolikali monoi. Yau yau na iyo konowumo.” 32 Pailatoyo yomuki, “Waliyo na.”

Nosai no mo; polimano noko mo nokoni foto tofu uwokanokino. Isisowoi ukou ukou nikomokai tomasi nokota tini fotoso toku tofu uwokokino. Toku mo noko siyaso. Nosai no siya mani, tofu uwokino.

33 Ulai nosai no mo; Isisoni foto tiso louwa tofu uwokino. Ulai yau, yasoi na kaloki, no monoi no tofu uwowoi muwoi, 34 maiyosu na tukoliyonoki. Polimano nokotayo tani amolisai na tukoliyonoki, maiyo. Wiyou, lolai siyaso nakowoi iwowoi na amukonoki.

35 Noko mo na kiki, no monoi no toposasoko. Imo motu na toposasoko. To mo sai, imo motu na. Moiso toposasoko wiyononinuwo, moiyo mani, waliyo mulumolo luwai monoi. 36 A moki nokota aino uwoki mo, no mo afonimaiso muwoi, Kotoni puko imoyo motu fiyamosi monoi nali no, no tiyomuko no, noino,

“Tani mi mo pa tofu uwoyoinoso, loliso amai soimo.”
37 Noko siyayo mani, toku kumokaiki, Kotoni pukoso, noino,

“Maiyo tukoliyono nokotaso na you kiyoinomo.”
Aino na tiyomuko, Kotoni puko imoyo mo.

Isiso yau ai unu aino imo.

(Matiyu 27:57-61; Mako 15:42-47; Luko 23:50-56)

38 Nosai no mo; Yusifo, Alimatiyo nokota mo Pailatoso imanoki, na imoki, “Yo mo Isiso yau totokomonano, ai unano monoi.” Yusifo mo Isisoni moloso aluwai nokota na, wosu woso paluwai manoki. Yuto noko sisiyoli monoi kokolomoki, no monoi no. Nonani nokota mo Pailatoso imanoki, “Isiso yau ya ai unoimo.” Nosai no Pailatoyo imoki, “Waliyo na.”

Imoki mo; nosai no Yusifo mo yasoi, Isiso yau mo ana tumoki.
39 Nikotimo mani, aluwainiyo tumoki, Isisoso toku no kiyanoki no, amolokimai, nonani nokota mani, aluwainiyo tumoki. Aliyoli akiyo tumoki, inoso woti komutoiya wotiwoi. Aliyoli sokukiyo tumoki, wiyou, muwoli mo sisiyoli. 40 Nonani noko ti mo Isiso yau na tokomona yokino, tuno sopo sopoyo na yalokonokino, aliyoliwoi. Noko yau yau aiko ukumai Yuto nokoyo aino piyo manokino.

41 A moki aumoifaso mo yu asi i na tanoki, isimaiso. Nonani yu asi i poiso noko yau toku akaiwoi muwoi, tonofalo nali. 42 No monoi no to yau na akaiya tikino, nonani yu asi iso. Yuto nokoni Pasowa koloni foukai ulo na, no monoi no Yusifo noko ti mo somaiso na akaiya tikino, aumoifa yu asi iso no mo.

Copyright information for `AMM