John 2

Noni kauso koloni wasi aino imo.

Tinosai nokoyo noni kausoki, Kano nokonuso, Kalili asimai. Isisoni atino mo koloni wasiya tumoki. Isiso iyali mani, koloni wasiya tumokino. Noni kauso nokotayo toku utolukokaiki. No monoi no koloni wasiya tumokino. Molo wamo ito iwo sikokino, noko nokolaloyo. Molo wamo ito iwo mo uwai; Isisoni atino mo awitonoso imoki, “Molo wamo ito iwo mo uwai.” Fowasoki, “Anoi, no mo asani hani muwoi. Yani mi ano ulo mo amai toi.” Ulai mi ano noko iyaliso na ikoki, atinoyo mo, “Imakinuwomo, na pa kwaimowo.”

Yuto noko iyaliyo tokumi moloso aluwai manokino, naino fona puluwakomosikino, Kotoni molo timai, piyamoki, Koto mo imo mo futowo. No monoi no tomoki nau sisiyoli nosoni siki, naino fona uluwako monoi, tomoki nau toufowoi. Nonani nau mo lolofa muwoi, sisiyoli nali. Nokoyo tomoki nau siyasonuso poso siyoliyo koso solinoloko mo, wiyou, poso sisiyoli mo naino ti, 10, nali.

Nosai no mo; Isiso mo mi ano noko iyaliso na ikoki, “Iwa iwo na posolinolokowo, nauso.” Ikoki mo; iwa iwo na solinolokokino, ko sisiyoli. Solinolokokino mo; nosai no Isiso mo ikoki, “Iwo puwoliyonina tiwo, no samukuko nokota siyoliso.” Yokino mo, ulai iwa iwo mo molo wamo ito iwo na wiyonoki. No samukuko nokota siyoli mo iwo siko kiki mo, na mulumolokaloki, “Moisai poi tuwoliyomona tino?” Woliyononi noko iyali saso mo sai. Noni kauso nokotaso imanoki, 10 na imoki, “Oi, ni mo molo wamo ito iwo itouniyaimo nali. Moiso poi anukokaini? Moloi si? Molo wamo ito iwo itouniyaimo mo toku tuwololuka timosi, nokoyo. Noko nokolaloyo siyoliso siko uwai; nosai no mo usutono somiso iwo tuwololuka timosi. Nonosu mo aino yowoi muwoi. Molo wamo ito iwo itouniyaimo mo anukokaini, lolaisu na tuwololuka tini.” No samukuko nokotayo aino na imoki, noni kauso nokotaso.

11 Isiso mo nonani mulu ifolaluwawoi mi anoki, Kano nokonuso, Kalili asiso, totawoi mulu ifolaluwawoi mi nali no. Noko nokolaloni molo timai anoki mo, no monoi no wiyotiki, ami siyoli mo. Siyokutono iyali mani, na mulumolo luwaikino.

12 Nosai no mo; Isiso iyali mo Kopanaumo nokonuso kunoki, atinowoi auwatono iyaliwoi siyokutono iyaliwoi. Amoloki tiwoi tauwoi na sa konoki.

Lotu nu siyolisai noko amiyaikiyoko aino imo.

(Matiyu 21:12-13; Mako 11:15-17; Luko 19:45-46)

13 Nosai no mo; Pasowa koloni wasi popo mo aumoifaso potanoki, Yuto noko nokolaloni mi fou fouko popo siyoli mo. Nomai no mo Isiso mo Yolusolimo nokonu siyoliso amiyoki. 14 Amiyoki mo; lotu nu siyoliso lotiki, na kokaloki. Lotu nu siyolimai mo hani hani suo suomoko nokoso na kokaloki. Polomoko suo suomoko nokowoi sipo suo suomoko nokowoi anomu suo suomoko nokowoi na kokaloki. Noko nokolaloyo nonani koloni puwokomosikino, Kotoso ni monoi. Afonimaiso iwoi muwoi, suo mo muwoniyo. Muwoni suo suomoko noko mani, siki. Noko nokonu nokoni muwoni folo folo posuo suomokomosikino. Na kokaloki, kotisokomai siso. 15 Wiyou, mulu mo siyoliso na atolokomoki. Moloyo manikoki. Nonani molo sopoyo wasouliki, na amiyaikiyokalo fuki. Suo suomoko noko komaso na amiyaikiyokalo fuki. Sipo koloniwoi polomokowoi amiyaikiyokalo fuki. Asiyofoloso na uloloniyo fuki. Muwoni suo suomoko nokoni kotisoko na alokwi taikiyoki. Muwoni mo kosifoliyafoumo watiki. 16 Anomu suo suomoko noko iyaliso amiso na ikoki, “Anomu na pokoliyoniyo fuwo. Yani Apouni nu mo hani hani suo suomoko nu muwoi. Noiyo yoiwo.”

17 Siyokutono iyaliyo amiyaikiyokoso kwaikino mo, Kotoni puko imo monoi mulumolokokino, tiyomuko, noino,

“Nani lotu nu mulu mo siyoliso tuwomono, no monoi no nokoyo uwokaimonoinomo.”
18 Nosai no mo; Yuto noko sisiyoli mo Isisoso imokino, “Hani monoi tamiyaikiyokalo funi? Noiyo imo taikiyokini? A, mulu ifolaluwawoi mi no yapoli towiyomokoni, koini molo timai? Wiyomoko somiso mo, koi no moloi saino monoi, noiyo imo taikiyokini?” 19 Fowakoki, na ikoki, “Lotu nu siyoli ni mo ulalakinuwomo, ulo tauwoimai yo mo ko uwaimoimo, lotu nu tonofalo mo.” 20 Imokino, Yuto noko sisiyoliyo mo, “Lotu nu siyoli ni mo toku nokoyo ko manokino, aisamu molopoi molopoi molopoi, 46. Ulo tauwoimai no moloi ko uwaimo monoi, nono no?”

21 Aino louwa imokino, ulai imo folosai mo lotu nu siyoli monoi muwoi, tota amu monoisu ikoki, siyokawi imo na. 22 Namolisai mo, yausai lusikai uwai; siyokutono iyaliyo nonani imo monoi mulumolokokino. No monoi no Kotoni puko imo mo waliyo mulumolo luwaikino. Isisoni imo mani, waliyo na mulumolo luwaikino.

Isisoyo nokoni mulu monoi sai aino imo.

23 Pasowa koloni wasi popomai Isiso mo Yolusolimo nokonu siyoliso amai yousikainoki. Hani hani mulu ifolaluwawoi mi ano manoki, noko nokolaloni molo timai. No monoi no na mulumolo luwaikino, noko nokolalo molopoiyo. 24 Isisosu mo noko monoi waliyo pa mulumoloko ukukiso. Noko komasoni mulu monoi mo sai, no monoi no pa mulumoloko ukukiso. 25 To mo sai, nokoni mulu monoi. Nokoyo pa posasoko wiyononikinoso, totayosu mo sai.

Copyright information for `AMM