John 20

Isiso yausai auwoniyou aino imo.

(Matiyu 28:1-8; Mako 16:1-8; Luko 24:1-12)

Nosai no mo; tinosai somosaiyamai, folosu mo amai, nomai no mo, Moili mo ai unu asi iso na manosoki, Makotalo nukonuyo mo. Yu asi i mo tumosoki mo, ai unu i ufiyaimo tomoki mo kolalikaiso na kiya tumoki.

Nosai no mo; namoli ifouso monoi fumosanoki, Saimo Pita noko ti mo na ika tumoki, Saimo Pitawoi Isisoni siyokutono itouniyaimowoiso. Totiso na ika tumoki, “Oi, Noko Siyoli yau mo yasoi na alomanono. Yu asi i mo yau mo uwofa na kinoki. Koi mo sai muwoi, moiso monoi poimo alomanono. Koi mo sosoli.”

Ikoki mo; na amufukino, ai unu moloso monoi na manokino, Pita noko ti mo. Fufumuwanoki. Pitaso na souwaiki, siyokutonoyo mo. Toku na fiyamosiya tumoki, ai unuso. Na tu luluwaiki, tuno saso siso tu kokoki. Asi i poiso mo lotiwoi muwoi. Nosai no Saimo Pita, namolisai no tumoki mo, to mo na lotiki, asi iso. To mani, tuno siso na kokoki. Komumai yalokono tuno mani, na kiki. Tuno sopo sopo kwasai tanowoi muwoi, siyasai na tanoki, ikomokai. Nosai no toku fuma tumo nokota mani, na lotiki. Nonani siyokutono mo uwofa kiyaloki mo, na mulumolokoki, “Yausai na auwoniyou.” Isiso yausai auwoniyou monoi na, ainonani monoi mo Kotoni puko imoyo na tiyomuko. Totisu mo sai muwoi, nonani imo folosai mo, amai.

10 Tuno kokokino mo; nuso ifou manokino.

Moili, Makotalo asi nukonuyo Isiso ki aino imo.

(Matiyu 28:9-10; Mako 16:9-11)

11 Moili mo yu asi iso fu soni tolosoki. Na sinaloki, na tu luluwaiki, yu asi iso na tu kiki. 12 Oi, Kotoni kumoki noko tiso na tu kokoki, kumoki nokota ti tu yousiso. Wiyouwa wiyou, tuno kamo kamowoi. Isiso yau akokai kwalomai tu yousikainokino. Siya mo komusai. Siya mo fona tisai. 13 Nonani noko ti mo na isokino, “Woli, hani monoi tosonini?” Moili mo, “Yani Noko Siyoli yau na alomanono. Yo mo sai muwoi, moiso poi alomanono.” Moili mo ainoso ikoki.

14 Ikoki mo; na alosiki, namoli moloso monoi na kiki, noko tolokainoso. Isiso mo na tolokusa tumoki. Ulai noni mo sai muwoi, piyomusoki, noko siyawo. 15 Na isoki, “Woli, hani monoi tosonini? Noiso tikolini?” Isiso mo aino na isoki, ulai noni mo piyomusoki, isi samuku nokotawo. Na imoki, “Woli, na poimo alomanoni mo, na pimono, moiso akaiyanoni. Yo mo ananoimo.” 16 Ulai Isiso mo totani siyolo na kaluwaisoki, “Moili.” Na alosimoki, na imoki, “Laponi.” Yuto nokoni imosai na imoki, “Laponi,” Hipolu imosai. Nonani imo folosai mo aiyolokomomoko nokota.

17 Nosai no mo; Isiso mo na isoki, “Noiyo komikaimonoi. Yo mo Apou Siyolini auso amai amiyoimo, no monoi no. Ulai yani woli iyaliso noinoso na pikano. Yo mo Apouni auso ifou amiyoimo. To mo yani Apou saso muwoi, momaini Apou na. Yani Koto saso muwoi, momaini Koto na.” Aino na isoki, Isiso mo.

18 Nosai no mo; Moili, Makotalo nukonu mo imo posasokanoki. Isisoni siyokutono iyaliso na ikoki, “Yo mo Noko Siyoliso yasoi na ki.” Aino ikoki. Isisoyo no isoki no, nonani imo mani, na ikoki.

Yausai auwoniyou nokotayo siyokutono iyaliso koka tumo aino imo.

(Mako 16:14-18; Luko 24:36-49)

19 Nosai no mo; amolokimai Isisoni siyokutono iyali mo nuso ukouniyaikokaiki. Itu mo na asikaikino. Yuto noko sisiyoli monoi kokolokoki, no monoi no. Ulai Isiso mo na tolo tomasika tiki, na ika tiki, “Mulu tomokiso na posiwo.” 20 Aino na ikoki. Ikoki mo; nosai no naino ti uluo na wiyolukoki, amoli uluowoi na wiyotiki. Wiyouwa wiyou, Noko Siyoliso kikino mo, siyoliso na molokimokino.

21 Ulai na ikoki, “Mulu tomokiso na posiwo. Apou Siyoliyo imono taikiyoki, “Noko nokolaloni auso na pamukono.” Noinoso yo mani, na timo taikiyonukuwo, “Noko nokolaloso na pikalowo.” Isiso mo siyokutono iyaliso aino na ikoki.

22 Ikoki mo; na ufosikoki, na ikoki, “Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mo ya na tanoninukuwo, fuo. 23 Moiyo noko siyaso imo futo popomuwa somiso mo, Koto mani, pa popomuwayoiso, imo mo amai, molo koiyau monoi imo mo. Moisu mo popomuwayakinuwomo, Koto mani, imo mo futo nali no, molo koiyau monoi imo mo.” Isiso mo siyokutono iyaliso aino na ikoki.

Yausai auwoniyou nokotayo Tomoso kiya tumo aino imo.

24 Isisoyo siyokutono iyaliso koka tumomai Tomo mo toiwoi yousiwoi muwoi. Noko molo tiwoi mulumai nokota na. Siyolo siya mo Titimaso. Nonani siyolo imo folosai mo noino, atinoyo komu tiwoi kokoki. 25 No monoi no siyokutono iyaliyo imokino, “Siyoli Nokota mo yasoi na kinoki.” Ulai Tomoyo, “Topokonuwo. Naino uluo koko somiso mo, waliyo pa mulumolo luwaiyoiso. Naino muwoyo mo simosiyo iso loti somiso mo, waliyo pa mulumolo luwaiyoiso. Nainoyo amoli uluo muluso noimo somiso mo, waliyo pa mulumolo luwaiyoiso.”

26 Nosai no mo; amoloki nano siya, 7 mo uwai; nomai no mo nuso ti monoi ukouniyaikoki. Tomo mani, na yousi tomasikoki. Itu mo na asikaikino. Itu asikaikino mo, ulai Isiso mo na tolo tomasika tiki, na ika tiki, “Mulu tomokiso na posiwo.” 27 Tomoso na imoki, “Naino muwoyo na pokomimono. Na pokoko, yani naino tiso. Nainoyo na ponoimo taikiyo, amoli uluoso na ponoimomono. Mulu tiwoi noiyo yoi. Na pomulumolo luwaimono.”

28 Nosai no mo; Tomoyo na imoki, “Nono mo yani Siyoli Nokota na, yani Koto nali no.”

29 Nosai no mo; Isiso mo na imoki, “A, tomulumolo luwaimononi? A, kimono monoi tomulumolo luwaimononi? Kimono somiso noko mo mulumolo luwaimonakinomo, toi mo siyoliso na molokiyoinomo.” Aino na imoki, Tomoso mo.

Iyonoyo imo folosai kulu aino imo.

30 Isiso mo mulu ifolaluwawoi mi na pano manoki, siyokutono iyalini molo timai. Mi siyai monoi ninani pukoso mo kuluwoi muwoi. Pounu pa kulukiso. 31 Mi siyai monoisoso niya kulukai, moiyo Isisoso mulumolo luwai monoi, Kolaisoso, noko no mo Kotoyo no muwokaiki no, noko nokolalo moi fasikomomoka tumo monoi, Kotoni awitono nali. Nonani nokotaso mulumolo luwaiyakinuwomo, aniyopa poi poi na si itouniyaimo manoinuwomo. Ulai afonimaiso? Tani ami mo siyoli na.

Copyright information for `AMM