John 21

Isiso iyaliyo la kuo aino imo.

Nosai no mo; ulai na koka tumoki. Isiso mo siyokutono iyaliso ulai na koka tumoki, Taipiliyo iwo toku ilomai. Noino koka tumoki. Isisoni siyokutono iyali sinonoki. Saimo Pitawoi Tomo Titimasowoi, Titimaso imo folosai mo noino, atinoyo komu tiwoi kokoki, towoi na, Nataniyalowoi, Kano nokonu nokota, Kalili asimai no tanoki no, towoi na, Sipitini awitono noko tiwoi, toi sinonoki. Siyokutono noko ti mani, toini auso yousikainokino.

Nosai no mo; Saimo Pita mo ikoki, “Yo mo la tokuowano.” Toiyo, “Koi mani, na taluwainoki.” Nosai no mo yasoi; ayou alomakokino. Kuowalo manokino kuowalo manokino, posasi; la mo iwoi muwoi, uwofa.

Posasi; nosai no mo; Isiso mo na toloki, upoiso. Ulai siyokutono iyali mo sai muwoi, Isiso mo, piyamoki, noko siyawo. Siyoliso na tu ikoki, “Woli iyali, a, la no uwofa? A, la no iwoi muwoi, moi no?” Imokino, “Nasu, la mo iwoi muwoi, uwofa na.”

Nosai no mo; na tu ikoki, “La imo mo nainasai na pokukiyo taikiyowo. No monoi no iyoinuwomo, la mo.” Aino na ikoki.

Ikoki mo; la imo mo na kukiyo taikiyokino, wiyou, imo mo la saso, molopoi mo wiyou. La imo no ayou poiso no moloi akiyo yo monoi?

Nosai no mo; Isisoni siyokutono itouniyaimoyo imoki, Pitaso, “Noko anu tu tolo mo, to mo moini Noko Siyoli nali.”

Imoki mo; Saimo Pita mo tolauki, tani tuno sopo asisiki. Mi auwoniyoumai toku asiyokaiki. Tuno sopo asisiki mo, iwoso folamiyo konoki, upoiso sonaniyo tiki.
Siyokutono iyali mo aluwaikino, ayou molosai, la imo mo namolisai na kiyo kiyo tumokino. Imo mo la saso. Upoi mo aluwamai muwoi, aumoifaso nali. Upoiso tiki mo, ta na kwaikino, la ta yoliso. Paluwa tuo mani, na tako.

10 Nosai no mo; Isiso mo na ikoki, “La siyai na piyo tumowo, moiyo no inuwo no.”

11 Ikoki mo; Saimo Pitayo ayou poiso folamiyo konoki, la imo kiyo kiyo tumoki, upoiso. Imo mo la sisiyoli saso, 153, wiyouwa wiyou, ko kowaso. Ulai poliyaliyaikowoi muwoi, la imo mo.

12 Nosai no mo; Isiso mo na ikoki, “Kuku, na pona tumowo.” Aino ikoki, ulai siyokutono iyali mo utolumo monoi nimokino. Utolumo monoi louwa, “Nono no noi?” Ulai utolumowoi muwoi, iyamoki, “Moini Noko Siyoli nali.”

13 Nosai no mo; Isiso mo paluwa tuo iya tumoki, na wautiki. La mani, tomoso na. 14 No mo tau monoi nali koka tumoki. Yausai auwoniyou nokota mo tau monoi aino na koka tumoki, siyokutono iyaliso.

Isisowoi Pitawoi aino imo.

15 Nosai no mo; no uwai; Isiso mo Saimo Pitaso na imoki, “Saimo, Iyononi awitono, a, mulu siyoliso tunumononi? A, nono no woli iyaliso tosouwaikoni?” Pitayo imoki, “Nono mo Noko Siyoli na. Nono mo sai, yo mo nona mulu na.” Nosai no Isiso mo na imoki, “Lolaloso mulumolo luwaimono noko nokolaloso na pa aiyoloko, sipo koloni uo komiyai nokoyo no tuwoliko no.”

16 Ulai ti monoi na imoki, Isisoyo mo, “Saimo, Iyononi awitono, a, nono no mulu tunumononi?” Nosai no Pitayo, “Nono mo Noko Siyoli na. Nono mo sai, yo mo nona mulu na.” Nosai no Isiso mo na imoki, “Mulumolo luwaimono noko nokolaloso na posamukuko, sipo koloni komiyai nokoyo no tosamukuko no.”

17 Ulai tau monoi na imoki, “Saimo, Iyononi awitono, a, nono no mulu tunumononi?” Tau monoi imoki, “Mulu tunumononi?” No monoi no Pita mo mulu mo yau, Isisoso na imoki, “Noko Siyoli, nono mo komaso hani hani mo sai. Nono mo sai, yo mo nona mulu na.” Nosai no Isisoyo mo na imoki, “Mulumolo luwaimono noko nokolaloso na pa aiyoloko, sipo koloni komiyai nokoyo no tuwoliko no. 18 Motuwa na timonoki. Alu sokumai na popuwotolomosikini, nonani muluyoso poliyaiyalo manokini. Ulai noko waimai mo naino ti na akiyouwoinimo. Nokoyo konosuwakomo kaiyoinimo, na komi kauwoinimo. Mano monoi wiyou no yomakini no, nonani asiso na manoinimo.” 19 Isiso mo ainoso na imoki. Ulai afonimaiso? Siyokawi imo na imoki, Pita tukolo monoi imo na. Pita tukolomai noko nokolaloyo Kotoni siyolo kaluwaiyalokino.

Nosai no mo; imoki mo; Pitaso ulai na imoki, “Na paluwaimono.”

Isisowoi tani siyokutono itouniyaimowoi aino imo.

20 Nosai no mo; Pita mo alosiki, namoli moloso kwaiki, Isisoni siyokutono itouniyaimoyo aluwaikoso. No mo noko no mo Isisoni auso toku no yousikainoki no, sipo koloni nomai. Toku yousikainoki mo, aumoifaso usosumi yousa tumoki, imoki, “Noko Siyoli, noiyo uo nokoni auso kiyoinimo?” 21 Pita mo nonani nokotaso kiki mo, Isisoso imoki, “Noko Siyoli. To no moloi uwoyoinomo?”

22 Ulai fowaki, “No mo nani hani muwoi. Yani hani nali no. Yo ifou amukonakimo, to mo amai poi tolokainoi. Nonosu mo na pa aluwaimonomoi.”

23 Ainonani imo monoi imofa maliyali liyaiki. Mulumolo luwai nokoni auso imofa kolo koloma tumo liyaiki, “Noko no mo to mo kalo nokota muwoi.” Ulai Isiso mo pa yomukiso, kalo nokota muwoi, na yomuki, “Yo ifou amukonakimo, to mo amai poi tolokainoi. No mo nani hani muwoi, yani hani nali no.”

24 Nonani nokotayosu mo Isiso monoi aino imo ni mo na toposasoko, na tokulukai. Koi mo sai, tani imo mo motu nali no.

25 Isiso mo noisu noisu mi na panalo manoki. Siyai mo kuluwoi muwoi, siyaiso na kulukaiki. Ulai nokoyo tani mi ano monoi siyasonuso kulakimo, wiyouwa wiyou, ya tiyomu, asi asi mo puko saso, moiso isikokai monoi.

Copyright information for `AMM