John 3

Isisoyo Nikotimoso aiyolomo aino imo.

Falisi moloso aluwai nokota, tani siyolo mo Nikotimo, Yuto noko samukuko nokota siya. Nonani nokota mo amolokimai tumoki, Isisoni auso. Na ima tumoki, “Aiyolokomomoko nokota, koi mo sai, Kotoyo imo taikiyokini. Mulu ifolaluwawoi mi na tano manoni, koini molo timai. Kotoyo fasi somiso mo, pa panoniso.” Aino ima tumoki, Nikotimoyo mo.

Nosai no mo; Isisoyo mo na imoki, “Motuwa na timonoki. Noko mo tonofalo auwono somiso mo, Koto no ulai moloi samuku monoi?” Ulai Nikotimoyo imoki, “Ulai moloi woi? Siyolimai no moloi auwono, tonofalo no? Atinoni nomoli poiso ti monoi no moloi loti monoi? Ti monoi no moloi siso monoi, atino no?”

Nosai no mo; Isiso mo na fowaki, “Motuwa na timonoki. Noko mo iwoyo muwokai somiso mo, mulu tonofalo no moloi auwono monoi? Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo muwokai somiso mo, mulu tonofalo pa auwonoiso. Noko mo mulu tonofalo auwono somiso mo, ulai moloi samuku monoi, Kotoyo no? Mulu tonofalo auwono mo waliyo. Nokoni au tuno mo atino apitononi alisai auwoniyou. Nokoni mulu tonofalosu mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo na anoni. Na tiyomukai, yo mo, mulu tonofalo auwonouluomo, noko komaso noko mo. Nono no moloi kufaumo monoi? Moloi si? Imonuyo ifou ifou tomaliyali, totani muluyosu. Noko mo imonu umuko tukwai, ulai moisai totumo, noko mo sai muwoi. Moiso tomoi, noko mo sosoli. Noinoso mulu tonofalo auwono monoi, noko no moloi ki monoi? Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo noinomo noko mo mulu tonofalo auwonoulu liyai.” Isiso mo aino na imoki, Nikotimoso mo. Ulai Nikotimoyo imoki, “Moloi woi?”

10 Nosai no mo; Isiso mo na imoki, “A, Isolilo noko aiyoloko nokota siyoli, nono no? Hani monoi nono no sai pakoso, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani mi no? 11 Motuwa na timonoki. No tosainonoki no, nonani monoi na toposasoko wiyononinukuwo. Yasoi no kokokinoki no, nonani monoi na toposasoko wiyolukomonukuwo. Hani monoi tokulalimoko manonuwo, Yuto noko moi no? 12 Kotoni asimai mi aino imo timonukuwo, ulai pa tukwaimono itouniyaimonuwoso. Kumoki mi aino imo imakinukuwomo, moloi kwaimono itouniyaimo monoi? 13 Nokoyo kumokiso awa amiyowoi muwoi, asasu mo kumokisai na amukonoki, yo asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota na. No monoi no asasu mo sai, kumokini hani hani mo. 14 Moloi si? Toku mo Musiyo tomoki nuwo akaiya yoki, a mokiso, nu somiso asimai. Tomoki nuwo akaiya yoki, noko nokolaloyo ki monoi, ititounikai monoi. Noinoso akaimona yoinomo, asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yo mo. Akaimona yakinomo, noko nokolaloyo mulumolo luwaimonoinomo. 15 Noko mo mulumolo luwaimonakimo, Kotoni auso na yousi itouniyaimo manoimo, aniyopa poi poi.

16 Ulai afonimaiso? Koto mo mulu ukukaiki, asi asi noko nokolalo monoi. No monoi no mo totani awitona awitono na imo taikiyoki, asiso. Noko mo nonani nokotaso mulumolo luwaiyakimo, uwokaiwoi muwoi, na yousi itouniyaimoimo, aniyopa poi poi. 17 Noko nokolaloni molo koiyau foli monoi pa imo taikiyokiso. Noko samiyaikiyo monoisu na imo taikiyoki, tani awitonoso. No monoi no. 18 Nokoyo nonani nokotaso mulumolo luwai somiso mo, mulumolo luwai somiso foli monoi yasoi yomukai, Koto mo. Ulai afonimaiso? Kotoni awitona awitono pa tomulumolo luwaiso, no monoi no. Nokoyosu mo mulumolo luwaiyakimo, molo koiyau foli monoi pa uwoyoiso.

19 Koto mo noko nokolaloni mulu kopokoiyau foli monoi na tiyomukai. Ulai afonimaiso? Saponi komiyai na amukonoki, asiso. Ulai folosu mulu saso tiyono, molo koiyau mulu na. Saponi mulu mo yowoi muwoi, folosu mulu saso tiyono. Molo koiyauso taluwaino, no monoi no folosu mulu saso tiyono. 20 Molo koiyauso aluwai nokota mo saponi monoi mulu tatolokomo unu, namoliyo talosimo, saponiso. Ulai afonimaiso? Saponimai poliyai mo, nokoyo pukwai, molo koiyauso aluwaiso. 21 Nokoyosu mo Kotoni imo motu imoso aluwai itouniyaimakimo, saponi moloso aluwainiyo tumoimo, noko nokolaloni molo timai. Kotoni imoso kwai itouniyaimo nokota, no monoi no.” Isiso mo aino na imoki, Nikotimoso mo.

Iyono iwoso uluwako nokotayo Isiso monoi yomu unu aino imo.

22 Nosai no mo; Isiso iyali mo Yolusolimo nokonu siyoliso utukaimokino, Yutiya asiso nuki, sanoki. Siyokutono iyali yousi fasiko manoki mo, noko nokolalo iwoso puluwakomosikino, muwokokai monoi. 23 Iyono mani, noko nokolalo puluwakomosiki, Ainonomai, Silimo mo aumoifaso. Iwo mo siyoli, no monoi no nosoni puluwakomosiki. Wiyou, noko nokolalo molopoiyo poti liyaimosiki, iwoso uluwako monoi. 24 Iyono mo kalopulo nuso mo kiyowoi muwoi, amai, nomai no iwoso puluwakomosiki.

25 Nosai no mo; uo imo lukasokino. Iyononi siyokutono iyali mo uo imo lukasokino, Yuto nokota siyawoi. Nonani nokotayo piyomuki, “Iyonoyo iwoso uluwakakimo, Koto mo imo mo futo muwoi. Isisoyo uluwako mo waliyo.”

26 No monoi no mo, Iyonoso ima tumokino, na imokino, “Oi, aiyolokomomoko nokota, noko toku no tolo tomasimokini no, Yotano iwo ausaimiso, toku no posasoko unukini no, nonani nokotayo mani, to mo noko nokolalo iwoso tuluwakomoi. Wiyou, totani auso na tonu liyaimoi, noko nokolalo molopoiyo. Koi mo wiyou tiyamonoki.”

27 Ulai na ikoki, Iyono mo, “Kumoki tolomu nokotayo noko fasi somiso mo, nonani nokota mo noko siyoli pa toloiso. 28 Moiyosu mo yani imo yasoi kwaikinuwo, ya yomuki mo, “Yo mo Kolaiso muwoi, noko no mo Kotoyo no muwokaiki no, Isolilo noko moi fasimoka tumo monoi. No mo yo muwoi. Yo mo Kotoyo toku imono taikiyoki, “Na pomoi. Nono mo toku pomoi, tota monoi.” Kotoyo aino imono taikiyoki. Yo mo toku yasoi imokinukuwo. Moi mo sai. 29 Moloi si? Siyokawi imo timonukuwo, noino. Noniyo nokitononi auso tosiso. Ainoso no moloi? Na tokauso, no monoi no. Tani noni nali. Nonani nokotani siyokutonosu, to mo noni kauso nokotayo ulukukumososu tukwai, no monoi no to mani, ulukukumoso na. Yo mo nonani siyokutono komiyai. Siyoliso na tomolokimokai. Noko nokolaloyo tani auso tosi mo, yo mo ulukukumoso na totolomoi. 30 Yo mo afonimai nokota. To mo noko siyoli. Na tosouwaimonalo.”

31 Siyokutono iyaliso ulai na ikoki, Iyono mo, “Puwosai amukono nokota mo noko komaso noko na tosouwaiko. Asi liyai nokotasu mo asiso totolokaino, asini imo saso tiyomumoi. Kumokisai amukono nokota mo noko komaso na tosouwaiko. 32 Kumokisai imo no kwaiki no, nonani imo na toposasokalo. Kumokiso no kokoki no, nonani monoi aino imo na toposasokalo. Ulai wiyou, noko nokolaloyo waliyo pa tomulumoloko ununoso. 33 Noko mo waliyo mulumoloko unakimo, nonani nokota mo na yomukaiyoimo, “Koto mo motu imo saso na tiyomukai.” 34 Kotoyo imo taikiyo nokota mo Kotoni imo saso na tikalo. Kotoyo noinomo tani Mulu Itouniyaimo Nokotayo tamimomoi, wiyou, siyoliso tamimomoi. No monoi no tikalo. 35 Apou Siyoli mo totani awitono monoi mulu tunumoi. Komaso hani mo tani nainomai yasoi na niki. 36 Noko mo awitononi imo kulaliyakimo, Koto mo mulu atolokomokai unoimo, aniyopa poi poi koiyau yousoimo. Awitonoso mulumolo luwaiyakimo, na yousi itouniyaimoimo, aniyopa poi poi.” Iyono mo aino na ikoki, siyokutono iyaliso.

Copyright information for `AMM