John 5

Aniyopa ai nokota itouniyaimokai aino imo.

Nosai no mo; Yolusolimo nokonu siyoliso amiyoki, Isiso mo. Yuto nokoni mi fou fouko popo siya na, no monoi no amiyoki.

Yolusolimo nokonu siyoli mo koki fiyaimokai, muluso tu tanoki. Koki fiyaimokai itu loti mo yapoli na. Itu loti siya siyolo mo Sipo Koloni Itu na. Nonani itu aumoifaso mo iwo toi, iwo toku iwo koufa na. Nonani iwo toku iwo mo Pitisato tokaluwai manono. No mo Hipolu imosai, Yuto nokoni imosai na. Fulomu nu naino siya uwai kololi anokoukukai, iwo toku ilomai. Noko molopoi, noko kopokoiyau nokoyo si liyaiki, molo kau kau nokowoi naino fona nomoli nomoli nokowoi. [Iwo moli moli monoi foumo si liyaiki. Nuwoi siya mo Kotoni kumoki nokotayo iwo toku iwoso pamukonomosiki, iwoso pomoli moli tola konomosiki. Iwo moli moli uwai; totawoi nokotayo amukono mo, ai mo uwai.] Aniyopa ai nokota mani, tanokainoki. Tokusai ai uwokaiki, aisamu molopoi, 38.

Nosai no mo; Isiso mo tumoki, nonani nokota tanokainoso kwaiki, aniyopa ai no uwokaiki no, na imoki, “A, noko itouniyaimo tolo mulu monoi tiyoni?”

Nosai no mo; noko koiyau mo fowaki, “Noko Siyoli, yo mo asaso. Iwo moli molimai mo nokoyo fasimonowoi muwoi, iwoso kawiyo konomonowoi muwoi, iwo no moloi louko monoi? Iwo louko mo waliyo. Yo mo iwoso louwa tolouka konomosi, ulai nokoyo na tosouwaimonomosino.”

Nosai no mo; Isiso mo na imoki, “Na potolau. Molo tokosi na palomako, na pomoi.” Imoki mo; lolai siyaso waliyo na toloki, na manoki, molo tokosi na alomakoki.

Mi fou fouko ulomai na itouniyaimokaiki.
10 No monoi no Yuto noko sisiyoli mo Isisoyo itouniyaimokai nokotaso ima tumokino, “Lolai mo mi fou fouko ulo. Hani monoi molo tokosi tosokunalomanikoni? Aniyopa imoyo tiyomuko au.”

11 Ulai ikoki, “Itouniyaimomonokai nokotayo imono, “Molo tokosi na palomako, na pomoi.”

12 Nosai no mo imokino, “A, nonani nokota no noi? Hani monoi imoni, molo tokosi alomako monoi no?”

13 Isisoyo itouniyaimokai nokotasu mo sai muwoi, to mo sosoli, noiyo poimo. Noko nokolalo molopoi ukouniyaikokai. Ulai moloi ki monoi, Isisoso no?

14 Nosai no mo; Isiso mo lotu nu siyoliso kiya tiki, na imoki, “Na pukwaimono. Waliyo na totoloni. Molo koiyauso noiyo aluwaiyoi. Wonikaluso koiyau siyoliyo aiko uwokaiyoini.” 15 Imoki mo; Yuto noko sisiyoliso ikanoki, ikoki, “Isisoyo itouniyaimomonokai, Isisoyo nali.”

16 No monoi no mo, Yuto noko sisiyoli mo Isiso uwokino. Mi fou fouko ulomai itouniyaimokai foli monoi uwokino. 17 Ulai ikoki, Isiso mo, “Yani Apou mo tokusai ititounikaimoi, ulo ulo saiso saiso ainoso lolaiwoi. Asa mani, ainoso na, tomoso nali.”

18 Nonani imo monoi, tukolo mulu siyoli monoi yalokino, Yuto noko sisiyoli mo. Na iyamoki, “Mi fou fouko ulomai itouniyaimokai mo au. No mo koufa. Ulai Koto monoi tokaluwai, totani apitonowo. Wiyouwa wiyou. Ulai moloi yomu monoi, Koto toti mo tomosowo.” Yuto noko sisiyoli mo aino iyamoki, tukolo mulu monoi na yokino.

Koto tomoso nokota aino imo.

19 Nosai no mo; Isiso mo Yuto noko sisiyoliso na ikoki, “Motuwa na timonukuwo. Kotoni awitono yo mo asani amiyoso pa tiyomoiso. Apou Siyoliyo yaloso yo tukwaimoi, na tiyalo. Apou Siyoliyo no tiyalo no, tani awitono yo mani, tiyalo. 20 Apou Siyoli mo mulu tunumono, tani awitono yo monoi. Hani hani no tiyalo no, na towiyolumonalo. Mulu ifolaluwawoi mi no wiyolukomokinukuwo no, no mo koulolofasu. Mi sisiyoli wiyolumonakimo, ya na analoimo, moini molo timai. Wiyou, na mulumolokaloinuwomo. 21 Apou Siyoli mo yau yau noko tolusokokaimoi, yausai. Ta noinomo tosi itouniyaimomoi. Noinoso na, tani awitono yo mani, tomoso na tiyo. Asani muluyosu, noko nokolalo tosi itouniyaimo liyai. 22 Apou Siyoli mo molo koiyau foli monoi yomukaiwoi muwoi, asaso na imonokaiki, “Nonayosu pa yomukai, molo koiyau foli imo mo.” Ainoso imonoki. 23 Ya molo koiyau foli monoi yomakimo, noko nokolalo komasoyo na kisosomimonoinomo. Apou Siyoli tokisosomi manono. Noinoso kisosomimonoinomo. Nokoyo kisosomimono somiso mo, yani Apouso no moloi kisosomi monoi? Na imono taikiyoki.” Isiso mo aino na ikoki, Yuto noko sisiyoliso mo.

24 Ulai na ikoki, “Motuwa na timonukuwo. Noko mo yani imoso kwai itouniyaimakimo, imono taikiyo nokotaso mulumolo luwaiyakimo, aniyopa poi poi yousi itouniyaimoimo. Molo koiyau foli monoi pa uwoyoiso. Nonani nokota mo kolikali moloso yasoi utukaimo, yousi itouniyaimo moloso na taluwaimoi. 25 Motuwa na timonukuwo. Amuwoi tino mo kolikali moloso aluwai nokoyo yani imoso kwaimonoinomo. Kotoni awitono, yani imoso kwaimono itouniyaimakinomo, na si itouniyaimoimo, aniyopa poi poi. Lolaisu mani, ainoso na. 26 Apou Siyoli mo noko muwokokai, aniyopa poi poi si mano monoi. Tani awitono yo mani, noko muwokokai, aniyopa poi poi si mano monoi. Nonani amiyo na amonoki. 27 Yo mo asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota. No monoi no imono taikiyoki, “Molo koiyau foli imo mo nonayo na pa yomukai.”

28 Hani monoi tomulumoloko manonuwo? Amuwoi tino mo noko yau yau mo yani imo kwaimonoinomo. Asiso toku no aiko ukukino no, nonani noko iyali mo yani imo kwaimonoinomo, 29 na auwonouloimo. Molo koiyauso aluwai noko mo auwonouloimo. Nosai no molo koiyau foli monoi na uwokoimo. Molo itouniyaimoso aluwai noko mo auwonouloimo, na si itouniyaimoimo, aniyopa poi poi.” Aino na ikoki, Isiso mo.

Noko nokolaloyo Isiso kulali aino imo.

30 Ulai ikoki, Yuto noko sisiyoliso. Isiso mo na ikoki, “Yo mo asani amiyoso mo pa tiyomoiso. Molo koiyau foli imo yomukaiyakimo, motu imo na yomukaiyoimo, motu nali. Ulai afonimaiso? Asani muluyosu yomukaiwoi muwoi, imono taikiyo nokotani muluyoso na yomukaiyoimo.

31 Asa amu monoi yomukaiyakimo, ulai moloi kwaimono monoi, moi no? 32 Noko siyayosu mo na tiyomu unumonokai, Apou Siyoliyo mo. Motu na tiyomukai. Yo mo sai.

33 Toku moi mo nokoso iko taikiyokinuwo, Iyono imano monoi, “Nono no noi, woi?” Ulai Iyono mo asa monoi aino imo posasokoki, imo motu nali. 34 Yo fasimono monoi pa posasokokiso. Moi fasikomo monoisu na posasokoki, moiyo mulumolo luwaimono monoi, samiyaikiyo monoi. No monoi no timonukuwo, Iyononi imo monoi. 35 Iyono mo ta komiyai amukoki, na fupiniyaimoki. Tani imo mo saponi komiyai. Fokufaso kwaimokinuwo, molokimokinuwo.

36 Iyononi imo no posasoko unumonoki no, no mo koufa hani. Mi ya no tanomoi no, no mo siyoli hani. Apou Siyoliyo imono taikiyoki, totani mi uwaimo monoi. Nonani misu na tanomoi, yo mo, moini molo timai. No monoi no na towiyononinukuwo, Apou Siyoliyo imono taikiyoki mo. 37 Apou Siyoli to mani, asa monoi na yomu unumonoki. Tani ko na mo moi mo kwaiwoi muwoi, tani amu molo mani, kiwoi muwoi. 38 Tani imo monoi pa tomulumoloko manonuwoso. To mo na imono taikiyoki, ulai pa tomulumolo luwaimononuwoso. 39 Aniyopa poi poi si itouniyaimo monoi tiyonuwo, no monoi no Kotoni puko imoso tokokalo manonuwo. Hani monoi moi no sai pakoso, asa monoisu tiyomuko unumono no? 40 Ulai wiyou tiyamonuwo, yoso pa tomulumolo luwaimononuwoso. Aniyopa poi poi no moloi si itouniyaimo monoi, moi no.” Isiso mo aino na ikoki, Yuto noko sisiyoliso.

41 Ulai ikoki, “Nokoyo yani siyolo kaluwaimono mulu monoi pa tiyoso, yo mo. 42 Moi mo folo. Noko sisiyoli si mulu monoi na tiyonuwo. Koto monoi mulu pa tununuwoso. Yo mo sai. 43 Yani Apouyo imono taikiyoki. Ulai yani imo na tokulalimononuwo. Afonimai nokoyo totaini muluyosu ima tumonuwo mo, imo kulalikowoi muwoi, waliyo na mulumolo luwaikonuwo. 44 A, yoso no moloi mulumolo luwaimono monoi, moi no? Nokoni molo timai noko sisiyoli si mulu saso tiyonuwo. Kotoni molo timai noko sisiyoli si mulu pa tiyonuwoso, Kota Kotoni molo timai. No monoi no yoso pa tomulumolo luwaimononuwoso.

45 Moini molo koiyau foli monoi mo Apou Siyoliso pa faumiyoiso, yo mo. Musi aniyopa nokota siyoli, totani imo monoisu na auwosikomoinuwomo, Apouni molo timai. Musini imoso louwa taluwainuwo, tiyamonuwo, aniyopa poi poi si itouniyaimo monoiwo. 46 Musi mo asa monoi aino imo na kumo unumonoki. Musiso waliyo pomulumoloko ununuwo mo, yoso mani, pomulumolo luwaimononuwo. 47 Musiyo toku no kumo unumonoki no, nonani imoso pa tomulumolo luwainuwoso. No monoi no yani imo mani, tomoso na, pa tomulumolo luwaimononuwoso.” Isiso mo aino na ikoki, Yuto noko sisiyoliso.

Copyright information for `AMM