John 6

Isisoyo 5000 noko molopoi molopoiso no niko aino imo.

(Matiyu 14:13-21; Mako 6:30-44; Luko 9:10-17)

Nosai no mo; amuwoi tinosai Isiso iyali mo Kalili iwo toku ausaimiso tiki. Nonani iwo toku iwoni siyolo siya mo Taipiliyo iwo. Noko molopoi noko mo aluwaiyalokino, noko molopoi, wiyou. Ai ai noko ititounikaiso pukwaimosikino, mulu ifolaluwawoi miso. No monoi no aluwaiyalokino.

Nosai no mo; yuso na sa yoki, Isiso iyali mo. Pasowa koloni wasi popo mo aumoifaso, Yuto noko nokolaloni mi fou fouko popo siyoli mo.

Nosai no mo; si manoki mo, Isiso mo ku foinalikoki. Wiyouwa wiyou, noko nokolalo molopoi ti liyaiso kwaikoki, noko nokolalo molopoi mo wiyou. Filiposo na imoki, “Oi, paluwa tuo no moiso tiyanokoni, toi tiya monoi no?” Filiposo aino na imo kiki. Isiso totayo mo sai yasoi, mulumolokokaiki, hani yo monoi mo.

Nosai no mo; Filipoyo na fowaki, “Paluwa tuo suo suomokakikonimo, muwoni mo wiyou, 200 kina mo koma muwoi. Noko nokolalo mo pounu, atiyaiso pa komamoiso. Noko komaso no moloi noko monoi?”

Nosai no mo; siyokutono siya, tani siyolo mo Anotolu, Saimo Pitani auwatono, to mo Isisoso na imoki, “Oi, alu ni tolo no, to mo paluwa tuo komu lolofa mo naino siyai. La lolofa mo tiwoi. Ulai noko nokolalo mo molopoi, wiyou. Pa komamoiso.”

10 Nosai no mo; Isiso mo siyokutono iyaliso na ikoki, “Noko nokolaloso pikowo, sinonalumo.” Sosonowoi asi, no monoi no sinonaloki. Noko mo molopoi molopoi, wiyou na, 5000 nali no. 11 Sinona konoki mo, Isiso mo paluwa tuo komu komu na uwoki, Kotoso na imoki, “Wafisu.” No monoi no na wautiki, ainoso komaso kolosi. La somu mani, tomoso na. 12 Na nokokino, touwaiwoi na tolokoki.

No uwai; Isiso mo na ikoki, siyokutono iyaliso, “Waloto mo ifou na pisikokaiwo. Wonikaluso aiko popikoi.”
13 Ikoki mo; na iyalokino, paluwa tuo mo iso na alokino, i molo tiwoiso, 12. Noko molopoiyo paluwa tuo komu naino siya noko uwai; waloto mo amai na si liyaiki. Nonani waloto na alokaikino, i molo tiwoiso.

14 Noko nokolaloyo nonani mulu ifolaluwawoi mi anoso kwaikino mo, na iyamoki, “Motu na, noko ni mo, to mo Kotoni mulu lukasiko nokota siyoli na, aniyopa nokoyo no iyamo unuki no, asiso tumo monoi.” 15 Ulai Isiso mo toini mulu mo sai, mulumolokoki, “Wonikaluso alotoluwaimonoinomo, asi samukuko nokota siyoli aiko muwomonoino.” No monoi no utukaikoki, yuso ulai amiyoki, totaso.

Isisoyo iwo tonimai liyai aino imo.

(Matiyu 14:22-33; Mako 6:45-52)

16 Nosai no mo; upimoso; Isisoni siyokutono iyali mo iwo toku iloso kunoki. 17 Ayouso folamuwaniyo konoki, yasoi, na louwa alomakokino, Kopanaumo nokonuso louwa nuki, iwo toku ausaimi nokonuso. Folosu na, ulai Isiso mo amai, tumowoi muwoi. 18 Imonu siyoli auwoniyouki, iwo mi mo siyoli, na siyolimo taikiyoki.

19 Nosai no mo; aluwamaifa alomakokino mo; nosai no Isiso tumoso na kwaikino, iwo tonimai fona molo tumoso. Aumoifaso tumoki mo, wiyou, na kokolokoki. 20 Ulai na ikoki, “Nisu mo asasu, noiyo kokolokomoiwo.” 21 Nosai no toi mo mulu mo waliyo, ayou poiso na kominiyo yokino. Kominiyo yokino mo; lolai siyaso toloka tiki, iwo iloso toku no louwa nuki no.

Isisoso ikoliyalo aino imo.

22 Nosai no mo; amuwoisai noko nokolalo amai no siki no, iwo toku ilo ausaimimai, toi mo na iyamoki, “Oi, ayou mo siyasu fai taka. Isiso mo pa lotaso, siyokutono iyali saso na alomakano. Isiso no moiso mana, woi?”

23 Nosai no mo; ayou siyaiyo Taipiliyo nokonusai tiki, asi aumoifaso paluwa tuo no wautiki no, fainisai Isisoyo wafisu no yomuki no, noko nokolaloyo paluwa tuo no nokokino no, nonani asi aumoifaso tiki, ayou siyaiyo. 24 Noko nokolalo mo Isiso iyaliso uwofa kokokino mo, nosai no ayouso folamuwaniyo kono liyaiki, Kopanaumo nokonuso nuki, Isiso ikoliyalo monoi.

Siyokawi imo, tuo monoi.

25 Nosai no mo; noko nokolalo mo Isisoso kiya tumokino, imokino, “Aiyolokomomoko nokota, maniwoi tumoni?”

26 Ulai na ikoki, “Motuwa na timonukuwo, mulu ifolaluwawoi mi anoso fai kwaimonanuwo. Nonani monoi pa tikolimona tumonuwoso. Paluwa tuo touwai monoisu na tikolimona tumonuwo. Mulu ifolaluwawoi miya mi pa tosainonuwoso. 27 Tuo mulu saso noiyo yoiwo. Tuo mo na faisokoimo. Tuo mo ausu tamikomonuwo. Mulusu amikomo mulu monoi na piyowo, aniyopa poi poi si itouniyaimoinuwomo. Asa, asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yo amikomoikuwomo, moini mulu mo. Apou Siyoli Kotoyo na muwomonokaiki, no monoi no.”

28 Nosai no mo imokino, “Koi no moloi yoikimo, Kotoni mi ano monoi no?” 29 Fowakoki, na ikoki, “Kotoni mulu mo noino, yoso mulumolo luwaimono na. Na imono taikiyoki, moiyo mulumolo luwaimono monoi.”

30 Ulai imokino, “Noini mi tanoni? A, mulu ifolaluwawoi mi no yapoli towiyomokoni, koini molo timai? Wiyomoko somiso mo, koi no moloi mulumolo luwai monoi? Na powiyomoko. 31 Aniyopa iyaliyo tuo siya ponoko manokino, mana tuoso. Nu somiso asimai mo mana tuoso ponoko manokino. Ainonani monoi mo Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino,

“Kumokisai nika kono tuo ponoko manokino.”
Aino kumoki, Kotoni pukoso mo.” Isisoso aino imokino, noko nokolalo mo.

32 Nosai no mo; Isiso mo na ikoki, “Motuwa na timonukuwo. Aniyopa nokota Musiyo kumokini tuo pa nikokiso. Yani Apouyosu mo kumokini tuowa tuo na tanoninuwo. 33 Kotoni tuo mo kumokisai na amukonoki. Nonani kumokisai tuoyo nokoso amimakimo, aniyopa poi poi yousi itouniyaimo manoimo.”

34 Nosai no imokino, “Noko Siyoli, nonani tuo na pa nimokomoi, saiso saiso.”

35 Nosai no mo; Isiso mo siyokawi imo na ikoki, “Asa mo tuo itouniyaimo komiyai. Yo noinomo aniyopa poi poi tosi itouniyaimo manonuwo. Noko mo yani auso tumakimo, tiya pa uwoyoiso, tuo touwai nokota komiyai na yousikainoimo. Iwo nukuwa mani, pa uwoyoiso. 36 Momaini molo tiyo na tokimononuwo. Ulai hani monoi pa tomulumolo luwaimononuwoso? Toku yasoi imokinukuwo. 37 Apou Siyoliyo no tomuwokokaimono no, toi mo yani auso na toimo. Takimo, yo mo usainiyaikowoi muwoi, yani auso na koliyo toimo. 38 Ulai afonimaiso? Yo mo kumokisai amukonoki, asani muluso aluwaiwoi muwoi, imono taikiyo nokotani muluso na taluwai. 39 Tani mulu mo noino. Noko nokolalo yoso no muwokokaimonoki no, toi no moloi uwokaiko monoi? Asani nainomai suomo. Asi fokumakimo, yausai na lusokokaiyoimo, yo mo. 40 Motu na, yani Apouni mulu mo noino. Tani awitono yoso aluwaimonakimo, noko mo, aniyopa poi poi na yousi itouniyaimo manoimo. Mulumolo luwaimonakimo, ya na lusikaiyoimo, yausai, asi fokumomaiso. Aniyopa poi poi na yousi itouniyaimo manoimo.” Isiso mo ainoso na ikoki, noko nokolaloso.

41 Nosai no mo; Yuto noko mo amuwaso alikino, na ikuwanokino, “Moloi woi? Hani monoi timoko, “Asa mo tuo itouniyaimo komiyai, kumokisai no amukonoki no.” Ainoso no moloi imoko monoi? 42 Noko ni mo, to mo Yusifoni awitono nali. Tani siyolo mo Isiso. Atino apitono noko ti monoi moi mo sai. Moloi woi? Konoi no moloi yomu monoi, kumokisai amukonowo.” Ainoso ikuwanokino, amuwaso.

43 Nosai no mo; Isiso mo na ikoki, “Amuwa no hani monoi tosinuwo? Noiyo. 44 Apou Siyoli, yo no imono taikiyoki no, to mo noko kiyomona tumo somiso mo, nonani nokota no moloi aluwaimoniyo tumo monoi? Yani auso tumakimo, yausai waliyo na lusikaiyoimo, asi fokumomaiso. 45 Kotoni mulu lukasiko nokoyo kulukaikino, noino,

“Koto mo noko komaso noko na aiyolokoimo.”
Aino kulukaiki. Noko mo Apou Siyolini imo kwaimo itouniyaimakimo, yani auso na tumoimo. Tani imo sainakimo, na aluwaimonoimo.
46 Nokoyo Apou Siyoli pa ki manokinoso. Asa, Kotoni ausai amukono nokota asayosu mo Apou Siyoli yapoli na ki.

47 Motuwa na timonukuwo. Mulumolo luwaimono nokota mo na tiyousi itouniyaimomoi, aniyopa poi poi. 48 Asa mo tuo itouniyaimo komiyai. Yo noinomo aniyopa poi poi tosi itouniyaimo manonuwo. 49 Moini aniyopano iyaliyo mana tuo ponoko manokino, nu somiso asimai. Mana tuo ponoko manokino, ulai kolikaliki, yau yau. 50 Nisu mo tuo itouniyaimo komiyai kumokisai no amukonoki no. Noko mo nakimo, pa kalokaiyoiso, aniyopa poi poi yousi itouniyaimo manoimo. 51 Asa mo amai tolokaino tuo itouniyaimo komiyai, kumokisai no amukonoki no. Noko mo ninani tuoso nakimo, aniyopa poi poi na yousi itouniyaimo manoimo. Tuo yo no anoninaki no, no mo yani au somu na. Asi asi noko nokolalo moiso na anoninoikuwomo, moiyo si itouniyaimo monoi, aniyopa poi poi.” Isiso mo siyokawi imo ainoso ikoki, toi kwalomai monoi kalo uku monoi.

52 Nosai no mo; Yuto noko mo uo imo lukasikuwanokino, na ikuwanokino, “Moloi woi? Noko ni no, tani au somu no moloi amokoimo, woi? Moi no moloi no monoi, woi, tani au somu no?”

53 Nosai no mo; Isiso mo siyokawi imo na ikoki, tota kalo monoi, “Motuwa na timonukuwo. Yo, asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yani au somuso nomono somiso mo, moi no moloi si itouniyaimo mano monoi? Yani nako siko somiso mo, moi no moloi si itouniyaimo mano monoi? 54 Noko mo yani au somuso nomonakimo, yani nako sikakimo, aniyopa poi poi na yousi itouniyaimo manoimo. Asi fokumakimo, asayo na lusikaiyoimo, yausai. 55 Ulai afonimaiso? Yani au somuyo moini muluso tamikomonukuwo. Yani nakoyo mani, muluso tamikomonukuwo. Amiya ami nali no. No monoi no. 56 Noko mo yani au somuso nomonakimo, yani nako mani, sikakimo, asawoi tomoso tolokainoimo. Asa mani, tolo tomasimoimo, totawoi. 57 Amai tolokaino nokota, Apou Siyoliyo imono taikiyoki, “Na pomoi.” Tani amiyo yo mani, amai totolokaino. Noinoso noko mo nomonakimo, na tolokainoimo, aniyopa poi poi. Asani amiyo na tolokainoimo. 58 No mo tuo itouniyaimo komiyai, kumokisai no amukonoki no. Aniyopano iyaliyo mana tuoso ponoko manokino, ulai kolikaliki, yau yau. Ninani tuo mo folo. Noko mo nomonakimo, aniyopa poi poi na tolokaino manoimo.” 59 Isiso mo siyokawi imo aino na ikoki, tota kalo monoi. Kopanaumo noko nokolaloso ikoki, lotu nufaso aiyolokomai.

Isisoso namoliyo alosimo aino imo.

60 Isiso mo siyokawi imo aino ikoki, totani au somuwoi totani nakowoi monoi. Ikoki mo; aluwai noko siyai mo iyamoki, “Wiyou, imo mo muluso nali no. Koi no moloi kwai itouniyaimo monoi?”

61 Nosai no mo; Isiso mo na ikoki, “A, namoliyo talosimomononuwo?” Amuwa siki, tani imo monoi. Isisosu mo sai. No monoi no ikoki, “A, namoliyo talosimomononuwo? 62 Yoi, asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yo ifou amiyoso kwaimonakinuwomo, nosai no no moloi iyamoinuwomo? 63 Nokoni amiyo aniyopa poi poi moloi yousi itouniyaimo mano monoi? Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyosu mo aniyopa poi poi tosi itouniyaimomoi, noko mo. Imo no timonukuwo no, nonani imoso kwaimonakinuwomo, aniyopa poi poi na si itouniyaimo manoinuwomo, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotani amiyosu. 64 Ulai moi siyai mo pa tomulumolo luwaimononuwoso.” Ulai afonimaiso ikoki? To mo sai. Tokusai to mo sai, mulumolo luwai somiso noko monoi. Uo nokoni auso kiyo nokota monoi mani, to mo sai.

65 Ti monoi ikoki, “No monoi no yasoi imonukuwo, “Apou Siyoliyo fasi somiso mo, noko no yani auso moloi aluwaimoniyo tumo monoi?” Aino na ikoki.

66 Nosai no mo; Isisoni imo no kwaikino mo; aluwai noko siyaiyo namoliyo alosimokino, toso aluwai monoi mo wiyou iyamoki. 67 Noko molo tiwoi nokoso na ikoki, “A, moi mani, tutukaimononuwo?”

68 Nosai no mo; Saimo Pita mo Isisoso na imoki, “Noko Siyoli, noko siyani auso no moloi nu monoi? Nani imoso kwai itouniyaimakinokimo, aniyopa poi poi si itouniyaimo manoikimo. 69 Nonoso na tomulumolo luwai manonoki. Koi mo sai, Kotoyo na imo taikiyokini.”

70 Nosai no mo na ikoki, “Noko molo tiwoi noko moiso asa mo na muwokaikinukuwo. Ulai moi nokota siya mo Sokolo Nokota Waini siyokutono na.” 71 Yutaso monoi yomuki, Saimo Isokailiyoni awitono monoi. Noko molo tiwoi mulumai nokota na, ulai uo nokoni auso namolisai kiyokoki.

Copyright information for `AMM