John 8

Kosoko nukonu aino imo.

[Nosai no mo; kiwawinokino, nuso nu liyaiki. Isiso totaso mo Oli yuso amiyoki.

Nosai no mo; posasimai; lotu nu siyoliso ifou amukonoki. Noko nokolalo molopoi ukouniyaikokukino. Yousa konoki, na aiyolokoki.

Nosai no mo; kosoko nukonu mo na kausiyo tikino, noko sisiyoli mo. Musini imo aiyoloko nokowoi Falisi moloso aluwai nokowoi toi mo kosoko nukonu mo Isisoni auso na kausiyo tikino, noko nokolaloni molo timai. Nosai no Isisoso na imokino, “Aiyolokomomoko nokota, nokoyo kosokomai kwaisono, no monoi no tokausiyo tumonoki. Musini imo amiyo tiyomuko, noino, “Kosoko nokolalo tomoki na pa salosokowo, yau yau.” Nonayo no moloi tiyomuni?” Isisoso mo aino na imokino, tani imo kwailuwai monoi. Tani imo foli monoi faumiko monoi yokino, no monoi no.

Ulai Isiso mo fowakowoi muwoi, lolomi tanoki, asiso kumoki, naino muwoyo.
Ulai imalo manokino mo, na tolauki, na ikoki, “Molo koiyauso aluwai somiso nokota tolo mo, totayosu mo tomoki toku afolisu.” Aino na ikoki, ulai ti monoi lolomi tanoki, asiso kumoki.

No monoi no mo, imo mo kwaimokino mo, na utukaimalokino. Toku mo nokotalo iyali utukaimalokino. Nosai no noko komaso utukaimalokino, siyasonuso, ainoso hani Isiso saso amai toloki, nonini auso.

10 Nosai no mo; Isiso mo tolauki, na isoki, “Woli, noko sisiyoli no moiso? A, imo no futo, pa tuwokainiso?” 11 Na imoki, “Nasu, na utukaimonono.” Isiso mo, “Yo mani, imo mo futo. Na pomoi, ulai molo koiyauso ti monoi noiyo aluwaiyoi.”]

Siyokawi imo saponi monoi.

12 Nosai no mo; noko nokolaloso ulai ikoki, Isiso mo, “Yo mo saponi komiyai, asi asi noko nokolaloso na tofupiniyaimo koloko. Noko mo aluwaimonakimo, folosumai pa liyai manoiso, saponi moloso na aluwai manoimo, aniyopa poi poi.” 13 Ulai Falisi moloso aluwai nokoyo imokino, “Topokoni, nona amu monoi tiyomuni. Koi no moloi kwai monoi?”

14 Nosai no mo; Isiso mo na ikoki, “A, topoko noiyo. Motu na. Asa amu monoi tiyomu, motu na. Na pukwaimono itouniyaimowo. Ulai afonimaiso? Yo mo sai, yani asiya asi mo. Moisu mo sai muwoi. Asi no manaki no, yo mo sai. Moisu mo sai muwoi. No monoi no yani imo na pukwaimonowo.

15 Moi mo asini moloso aluwai noko na, no monoi no afonimaiso tiyamonuwo, noino, “Kwaimo muwoi, koiyau.” Yo mo afonimaiso pa tiyomukaiso. 16 Ulai nokoni molo koiyau foli monoi ya yomukai mo, yani imo mo motu yomukai. Ulai afonimaiso? Asani muluyo saso yomukaiwoi muwoi. Apou Siyoli no imono taikiyoki no, to mo na totolo fasimono. 17 Moini aniyopa imoyo tiyomuko, noino, “Noko tiyo mulu tomoso yomukaiyakinomo, noko sisiyoliyo na kwaikowumo.” 18 Apou koti mo noinoso na. Yo mo asa amu monoi tiyomukai. Apou Siyoli no imono taikiyoki no, to mo tiyomu fasimono.” Aino ikoki, Isiso mo.

19 Nosai no mo imokino, “Apono no moiso?” Fowakoki, “Moi mo sai muwoi, asa monoi. Yani Apou monoi mani, moi mo sosoli. Asa monoi posainonuwo mo, yani Apou monoi mani, posainonuwo.” 20 Aino na ikoki, lotu nu siyolimai aiyolokomai, Kotoni mi muwoni isikokaimosi pokilimai. Ulai nokoyo pa kominalomanokinoso. To kominalomano ulo mo amai, no monoi no.

Mulumolo luwai somiso nokoyo Isisoni auso no moloi nu monoi aino imo.

21 Nosai no mo; ti monoi na ikoki, Isiso mo, “Yo mo manoimo, na louwa ikolimonaloinuwomo. Yani auso no moloi ti monoi, moi no? Na kolikali kaiyoinuwomo, molo koiyauso aluwaimai.”

22 No monoi no mo, Yuto noko sisiyoliyo ikuwanokino, “Moloi woi? Moloi monoi imoko, “Yani auso no moloi ti monoi, moi no?” A, tota amu poi tukoloi?”

23 Ulai iko manoki, Isiso mo, na ikoki, “Moini asi kiyo mo asimai. Yani asi kiyo mo puwoso nali. Moi mo asimai tosinononuwo. Asa mo asimai pa tolokainoiso. 24 Yasoi timonukuwo, moi kolikali imo mo. Kolikali kaiyoinuwomo, molo koiyauso aluwaimai. Ulai afonimaiso? Amai tolokaino nokota yoso mulumolo luwaimono somiso mo, na kolikali kaiyoinuwomo. Nasu, molo koiyau aluwaimai na kolikaliyoinuwomo.”

25 Ulai toiyo, “A, nono no noi?” Isiso mo, “Yo mo ninani nokota na, toku no imokinukuwo no. 26 Yo mo momaini molo koiyau foli monoi yomu unalo monoi louwa. Ulai motuwa nokota no imono taikiyoki no, totani imo saso na timo manonukuwo, asi asi noko nokolalo moiso.” 27 Aino ikoki. Ulai toi mo sai muwoi, totani Apitono Siyoli monoi yomu unuki mo. Toi mo sosoli.

28 No monoi no mo na ikoki, “Yoi, asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yo mo a mokiso akaimona yakinuwomo, na sainoinuwomo, amai tolokaino nokota yo mo. Na sainoinuwomo, yo mo asani muluyoso pa yoiso. Apou Siyoliyo no aiyolomomonoki no, nonani imo saso na timonukuwo. 29 Na imono taikiyoki, to mo. Yo mo awi alu muwoi, na totolo fasimono. Ulai afonimaiso? Tani muluyosu ya tiyomoi. Mulu mo waliyo, yo monoi mo.” Aino ikoki. 30 Iko manoki mo, noko molopoi mulumolo luwaikino, lolaloso.

Apolofamoni alisai aino imo.

31 Nosai no mo; Isiso mo Yuto nokoso ikoki, lolaloso mulumolo luwai nokoso, na ikoki, “Yani imo kwai manakinuwomo, yani woliya woli iyali, moi mo. 32 No monoi no Kota Koto monoi sainoinuwomo, motuwa motu monoi. Sainakinuwomo, noko koiyau monoi samiyaikiyoinuwomo.” 33 Ulai toiyo, “Hani monoi samiyaikiyo monoi timokoni? Noko koiyau no noi woi? Noko nokonu nokotani mi foloko mi pa tanoti manonokiso? Koi mo Apolofamoni alisai nali no.”

34 Ulai ikoki, Isiso mo, “Motuwa na timonukuwo. Molo koiyauso aluwai nokota mo samiyaikiyowoi muwoi, noko koiyauni nainomai na tiyousi. 35 Noko koiyauni nainomai yousi mo, aniyopa poi poi no moloi yousi itouniyaimo monoi? Noko mo apitononi nainomai yousi mo, aniyopa poi poi na yousikaino, apitononi nainomai. 36 Kotoni awitono asayo noinomo samiyaikiyakinuwomo, na samiyaikiyo manoinuwomo, aniyopa poi poi.”

37 Iko manoki mo, na ikoki, “Yo mo sai, moi mo Apolofamoni alisai na. Ulai yani imo tokulalinuwo, tukolomono mulu na tiyonuwo. 38 Yani Apouni auso ya no kokoki no, nonani hani monoi na timonukuwo. Moiyosu mo moini apononi imoso taluwai manonuwo.” Isiso mo aino na ikoki.

Sokolo Nokota Waini alalo aino imo.

39 Ulai Isisoso na imokino, “Koi mo Apolofamoni alisai nali no.” Ulai Isisoyo, “Apolofamoni aliya alisai posinuwo mo, Apolofamoni moloso paluwainuwo. 40 Ulai tukolomono mulu na tiyonuwo. Hani monoi woi? Motu imo saso timonukuwo, imo motu Kotoyo no imonoki no. Hani monoi tukolomono mulu tiyonuwo? No mo Apolofamoni molo muwoi. 41 Momaini apononi moloso taluwainuwo.” Ulai toiyo, “Koi mo uloliyo ali iyali muwoi. Koto tota saso mo koini Apou nali.”

42 Nosai no mo; Isiso mo na ikoki, “Koto mo moini apono mo, yo monoi mani, mulu punumononuwo. Yo mo Kotoni ausai amukonoki, isoi tolokaina konoki. Asani muluyo pa amukonokiso, totayosu mo na imono taikiyoki. 43 Hani monoi pa tosainonuwoso, yani imo no? Moi mo iyo mo uku, no monoi no. 44 Apono mo Sokolo Nokota Wai, totani alalo, moi mo. Totani muluso na taluwai manonuwo. Noko tukuwoli nokota, to mo, tokusai ainoso lolai. Imo motu muluwoi muwoi, imo motu pa tolukasomoiso. Nokoso ifoluwaikalo imo mo tani ima imo na. Ulai afonimaiso? Noko ifoluwaikalo nokota siyoli na. Wiyouwa wiyou, noko ifoluwaiko noko komaso nokoni apitono na. 45 Asasu mo motu imo na timonukuwo. No monoi no pa tukwaimononuwoso. 46 Moi nokotayo no molo koiyau foli monoi no moloi yomu unumono monoi? Yo mo pa taluwaimoiso. Yo mo motu imo saso na timonukuwo. Hani monoi pa tukwaimononuwoso? 47 Moi mo Kotoni noko nokolalo muwoi, no monoi no tani imo pa tukwainuwoso. Kotoni noko nokolalo mo tani imo na tukwai itouniyaimono.” Aino na ikoki, Isiso mo.

Isiso mo toku Apolofamo namolisai, ainonani monoi aino imo.

48 Nosai no mo; Yuto noko mo alisiyolikino, imokino, “Somaliya nokota wai nono mo, kwalu kwalu mulu na. Popuwayo na tuwokaini. Nonayo na piyomu.” 49 Ulai na ikoki, “Popuwayo noiyo. Yo mo asani Apou auwosisimowoi muwoi, na tokisosomi. Moisu mo pa tokisosomimononuwoso, na tauwosisimomononuwo. 50 Yo mo asa amu siyoloso pa tokaluwaiyaloso. Yani siyolo kaluwaimono nokota siya mo na tolo. Alisiyolimono foli monoi na uwokomoinuwomo. 51 Motuwa na timonukuwo. Noko mo yani imoso aluwaiyakimo, pa kalokaiyoiso.”

52 “Topokoni.” Yuto noko mo imokino, “Topokoni. Wiyouwa wiyou, nono mo kwalu kwalu mulu na, popuwayo na tuwoni. Apolofamo mo na kaloki, yau. Kotoni mulu lukasiko noko iyali mani, na kolikaliki, yau yau. Ulai hani monoi tiyomuni, “Noko mo yani imoso aluwaiyakimo, pa kalokaiyoiso.” 53 A, aniyopa Apolofamoso no tosouwaini? To mo na kaloki, yau. Kotoni mulu lukasiko noko mani, na kolikaliki, yau yau. A, nona amu monoi tiyomuni, noko siyoliwo.” Ainoso na imokino.

54 Nosai no mo; Isiso mo na ikoki, “Asa amu siyoloso kaluwaiyakimo, afonimaiso na yomoimo. Ulai yo muwoi, yani Apousu mo yani siyoloso na tokaluwaimono. Yani siyolo kaluwaimono nokota tota monoi tiyamo ununuwo, “Koini Koto na.” 55 Moi mo to monoi mo sai muwoi. Asasu mo sai. Yo piyomu mo, “Yo mo sai muwoi,” pifoluwaikomonukuwo, moi komiyai potolo. Ulai yo mo sai, tani imoso na tukwai itouniyaimomoi. 56 Moini aniyopano Apolofamo, to mo yo amukonoso kwaimono monoi mulu mo siyoli. Ulukukumo siyoli. Yo amukonoso na kwaimonoki, na molokiki, to mo.” 57 Ulai Yuto noko sisiyoliyo, “Apolofamo no moloi ki monoi, nono no? Nono mo autano saso, aisamu 50 mo souwaikowoi muwoi, amai.”

58 Nosai no mo; Isiso mo na ikoki, “Motuwa na timonukuwo. Atinoyo Apolofamo mo kiwoi muwoi, yo mo na tolokainoki.” 59 Aino no ikoki mo; tomoki ifoloko unukino, tukolo monoi louwa fi. Ulai na kukalokoki, lotu nu siyolisai lofuki.

Copyright information for `AMM