John 9

Molo kau kau nokota aino imo.

Nosai no mo; Isiso iyali mo moloso monoi nu liyaiki, molo kau kau nokotaso na kiya tumokino, atinoni nomoliwoisai molo kau kauso no kiki no. Isisoso imokino, siyokutono iyaliyo, “Oi, aiyolokomomoko nokota, ulai moloi monoi nokoni molo no kau kau no? Hani foli monoi? Totayo molo koiyauso aluwai foli monoi poimo, atino apitono noko tiyo molo koiyauso aluwai foli monoi poimo.”

Ulai Isiso mo na ikoki, “Yoi, molo koiyauso aluwai foli monoi muwoi. Totayo molo koiyauso aluwai foli monoi muwoi. Atino apitono noko ti mani, totiyo molo koiyauso aluwai foli monoi muwoi, Kotoni ami wiyoti monoi na, no monoi no molo kau kau auwonoki, Kotoyo itouniyaimokai wiyoti monoi. Saponimai mo Kotoni mi mo niya tano manokoni, yo no imono taikiyoki no, tani mi mo. Folosu mo na tumoimo. Folosumonomai no moloi ano monoi? Asiso ni tolomai yo mo saponi komiyai, na tofupiniyaimo koloko tolo, asi asi noko nokolaloso.”

Ikoki mo; asiso na aso koloki. Usuwoyo asifawoi fofuwonoki, kupokoki, molo kau kau nokotani molo tiso na louwokomoki. Na imoki, “Na pomoi, iwo poloukano, Silowamo iwo toku iwofaso.” Silowamo imo folosai mo Kiyotaikiyo. No monoi no mo, iwo na loukanoki. Ifou tumoki mo, waliyo na foinalikoki.

Nosai no mo; nokoyo kiya tumokino mo, ikuwanokino, “Foinaliko no moloi woi?” Molo kau kau nokota no mo, to mo muwoni monoi toku putolukomosiki. Muwoni monoi utoluko nokotaso ki nokoyo ikuwanokino, “Moloi foinaliko, woi? A, ni no muwoni monoi utoluko yousi nokota na?” Asi tomoso noko mani, imo tomoso na iyamoki. Siyaiyo iyamoki, “Nasu.” Siyaiyo iyamoki, “To muwoi, amu molo mo tomoso saso.” Ulai totayosu mo yomuki, “Asasu nali, yo mo muwoni utoluko nokota nali.” 10 Imokino, “Ulai moloi foinalikoni?” 11 Na fowakoki, “Noko no mo, tani siyolo mo Isiso, to mo asiwoi usuwowoi fofuwono, yani molo ti louwokomomono, imono, “Iwo poloukano, Silowamo iwo toku iwofaso. No monoi no iwo loukano. Louko uwai; na foinaliko, yo mo.” 12 Imokino, “Nonani nokota no moiso?” Ulai totayo, “Ulai yo no sai?”

13 Nosai no mo; toku molo kaukomokai nokota kawiyo tumokino, Falisi moloso aluwai nokoni auso. 14 Mi fou fouko ulomai mo asiwoi usuwowoi fofuwonoki, molo kau kau nokota itouniyaimokaiki. Mi mo au, mi fou fouko ulomai mo.

15 No monoi no mo, Falisi moloso aluwai noko mani, na imokino, “Moloi foinalikoni?” Ikoki, “Noko mo molo tiso asi topamuyo akaikomomonoki. Asi topamu akaikomomonoki mo; yo mo iwoso loukanoki, nosai no na foinalikoki.” Aino ikoki, toku molo kaukomokai nokota mo.

16 Ulai iyamoki, Falisi moloso aluwai noko siyaiyo iyamoki, “Noko ni mo, to mo mi fou fouko ulomaisu mo mi tano. Koto no moloi imo taikiyo, woi?” Piyamoki, molo koiyau nokotawo. Siyaiyosu iyamoki, “A, molo koiyau nokota no mulu ifolaluwawoi mi no moloi analo mano monoi?” No monoi no mulu tomoso muwoi, mulu mo fofamo na.

17 Ulai ti monoi imokino, toku molo kaukomokai nokotaso na imokino, “Nani molo ti itouniyaimokai nokota monoi no moloi tiyomuni?” Na ikoki, “Kotoni mulu lukasiko nokota nali, to mo.”

18 Ulai Yuto noko sisiyoli mo piyamoki, “Molo kau kau pa itouniyaimokaisowo, tokusai foinalikowo.” Na mulumoloko manokino, noko siyaso imo taikiyokino, “Atino apitono noko tiso pikano, tumowumo.” 19 Tumokino mo; nosai no totiso na ikokino, “A, ni no motini aununo? Atinoni nomolisai molo kau kau, o? Motiyo na piyomuwo. Atinoni nomolisai molo kau kau uwo mo, lolai no moloi tofoinaliko? Na piyomuwo.” 20 Toti mo na fowakokino, “Kotini alu nali. Molo kau kau nali tumo, atinoni nomolisai. 21 Lolai no moloi foinaliko, woi, ulai koti no sai? Noiyo poimo itouniyaimokai, ulai koti no sai? Totaso na pimowo. To mo siyoli yasoi. Totayosu mo na imoinuwomo.” 22 Atino apitono noko ti mo aino ikokino, kokoloko monoi. Yuto noko sisiyoli monoi nikokino. Ulai afonimaiso? Imo toku yasoi lukasokaikino, Isisoso mulumolo luwai nokoso alukiko monoi. Imo toku yasoi lukasokaikino, noino, “Noko mo noko nokolaloni molo timai yomakimo, “Isiso mo Kotoyo muwokai nokota Kolaiso,” aino yomakimo, ulai lotu nufaso no ti monoi no hani monoi tumo monoi?” Aino toku yasoi lukasokaikino, Yuto noko sisiyoli mo. 23 No monoi no atino apitono noko ti mo kokolokoki, na ikokino, “Kotini alu mo siyoli yasoi, totaso na pimowo.”

24 Nosai no mo; toku molo kaukomokai nokotaso ti monoi aliyonikino, na imokino, “Nonoso itouniyaimokai nokota mo molo koiyauso aluwai nokota na. Koi mo sai. Nonayo piyomu. Koto Siyoli mo sai.” 25 Ulai totayo, “Molo koiyauso aluwai nokota poimo, ulai yo no sai? Siya hani saso yo mo sai. Toku mo yo mo molo kau kau, ulai lolai mo na tofoinaliko.”

26 Nosai no mo imokino, “Moloi uwokini? Moloi itouniyaimokaikini?” 27 Ulai toku molo kaukomokai nokota mo ikoki, “Yasoi imonukuwo. A, iyo no uku, a? Ti monoi imo no hani monoi? A, moi mani, tani moloso aluwai mulu tiyonuwo?” Aino ikoki, Yuto noko sisiyoliso.

28 Nosai no mo; na alisiyoliyalokino, imokino, “Nonayosu mo noko waini moloso taluwaini. Kokai mo Musini moloso na taluwai manonoki. 29 Noko wai no no, to no moisai tumo, woi, ulai koi no sai. Noiyo poimo imo taikiyoki. Musi monoi koi mo sai, Kotoyo na imo taikiyoki.” 30 Toku molo kaukomokai nokota mo na ikoki, “Ulai moloi monoi woi? Yani molo ti na itouniyaimomono kaiki. Ulai hani monoi pa tosainonuwoso, tumo monoi no? 31 Moi mo sai. Koto mo molo koiyauso aluwai nokoni imoso kwaikowoi muwoi. Totani molo aluwai nokotasosu tukwaimo, na tofasi. 32 Tokusai ainoso lolai, molo kau kau itouniyaimokai aino imo pakoso kwai manokikoniso, atinoni nomolisai molo kau kau itouniyaimokai nokota aino imo. 33 Itouniyaimomono nokota mo Kotoyo imo taikiyo somiso mo, pa pitouniyaimomono kaiso.” Toku molo kaukomokai nokota mo aino na ikoki, Yuto noko sisiyoliso.

34 Nosai no mo; uo imo imokino, “Molo koiyau nokota nali, nono mo. Anonini nomolisai molo koiyauso taluwai manoni. Hani monoi louwa taiyolokomomokoni?” Imokino mo; na usainiyaimokino.

Molo kau kau siyokawi imo, mulumolo luwai somiso noko monoi.

35 Nosai no mo; Isisoni auso imofa kolo koloma tumoki, toku molo kaukomokai nokota usainiyaimokino mo. Imofa kolo koloma tumoki mo; Isiso mo na ikoliyaloki. Kiya tumoki mo, na imoki, tota amu monoi yomuki, “Asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokotaso no yapoli tomulumolo luwaini?” 36 Ulai totayo, “Noko Siyoli, to no noi, woi? Na pimono, yo mo na mulumolo luwaiyoimo.”

37 Nosai no mo; Isiso mo na imoki, “Yasoi na tokimononi. No timonoki no, asasu mo nonani nokota nali.” 38 Nonani nokotayo mo na imoki, “Noko Siyoli, yo tomulumolo luwainoki.” Ainoso na imoki, alokomu losiyaiko unuki, na molokimoki.

39 Nosai no mo; Isiso mo siyokawi imo na yomuki, noino, “Noko nokolalo wau monoi ya amukonoki, asiso. No monoi no molo kau kau noko mo na foinalikoinomo. Foinaliko noko, toi mo molo kau kau noko komiyai soimo, haniso pa kiyoinoso.” Ainoso na yomuki, Isiso mo.

40 Nosai no mo; Falisi moloso aluwai noko siyai, tani auso no siki no, toi mo imokino, “A, molo kau kau no noiwo? A, koi mani, molo kau kau na tokimokoni?” 41 Ulai ikoki, “Moi mo molo kau kau posinuwo mo, molo koiyau foli monoi pa puwokomonuwoso. Ulai na tiyamonuwo, “Koi mo molo kau kau noko muwoi, folosumai pa toliyainokiso.” Aino tiyamonuwo. Ulai folosu moloso na taluwai manonuwo. No monoi no folosu molo aluwai foli monoi na uwoyoinuwomo.” Isiso mo aino na ikoki, Falisi moloso aluwai nokoso.

Copyright information for `AMM