Jude 1

Yo mo Yuto, Isiso Kolaisoni mi anononi nokota, Yamisoni auwatono. Kotoyo aliyonikomo noko nokolalo moiso tokumononinukuwo. Apou Siyoliyo mulu tunu manonuwo. Isiso Kolaisoyo tosamukukomo manonuwo.

Copyright information for `AMM