Luke 10

Isisoyo Kotoni imo lukasikalo noko molopoi iko taikiyo aino imo.

Nosai no mo; Isiso Siyoli mo noko siyai 72so muwokoki, ti tiso iko taikiyo liyaiki. Asi asi nokonu nokonu, to mano monoi no yoki no, nosoni toku iko taikiyaloki. Siyokawi imo na ikoki, “Noko nokolalo molopoi mo Kotoso mulumolo luwai monoi louwa, ulai toi mo sai muwoi, toi mo sosoli. Toi mo isini aliyoli molopoi wamokokai komiyai na si, ulai isi mi ano nokota mo iya tumowoi muwoi. Isi mi ano noko mo pounu muwoi, no monoi no. Isi mi ano noko mo Kotoni mi analomano noko nali no, pounu muwoi, no monoi no Koto Siyoliso na pa imalowo, isi kiyo nokotaso, isi mi ano noko iko taikiyumo, isini aliyoli iyanowumo.

No monoi no mo, moi mo na ponuwo. Na pukwaimonowo. Yo mo sipo uo lolofa komiyai timo taikiyonukuwo, asikoiyo aluwouni auso nu monoi. Kotoso mulumolo luwai somiso noko mo asikoiyo aluwouyo komiyai na louwa uwokaikomoinuwomo. Muwoni alo iwoi noiyo ilomanoiwo. Nuwakinuwomo, iwoi noiyo ilomanoiwo. Fona su mani, noiyo ilomanoiwo. Noko nokolalo molomaiso kokakinuwomo, afonimai imo sopo noiyo lukaso nikoiwo. Nokonu nokoni nuso takinuwomo, toku na pa ikowo, tolomu nokoso, “Mulu tomokiso na posi itouniyaimowo.” Mulu tomoki nokota yousakimo, to mo nonani imo kwaimoinuwomo, na yousi itouniyaimoimo. Ulai mulu tomoki nokota yousi somiso mo, pa yousi itouniyaimoiso, moi saso si itouniyaimoinuwomo, mulu tomokiso. Nokonu takinuwo mo, nu siyasoso na pa si manowo, tanuwou monoi. Koloni nikomakinuwomo, na pa uwokowo, pa nokowo. No mo waliyo, noko mo mi anoti mo, mi anoti foli monoi fasiwumo. Nu nuso noiyo nu liyaiyoiwo, nu siyasoso na pa si manowo, nokonuso takinuwomo.

Nokonuso waliyo takinuwomo, koloni nikomakinuwomo, waliyo na pa uwokowo, na pa nokowo. Ai ai noko nokolalo na pa ititounikaiyalowo. Tolomu nokoso na pa ikowo, “Koto mo aumoifaso na samukuyoinuwomo.”

10 Ulai nokonu siyaso timai mo waliyo imo somiso mo, nonani nokonu mulumaiso pa sanowo, na pa ikowo, 11 “Moini asi topamu koini fonaso no tololomanikokai no, no mo ifou na tokitotasokononi kaiyounukuwo. Atiyaiyasu na pomulumolokowo, Kotoyo moi samukukomo monoi louwa.” Aino na pa ikowo. 12 Ya na timonukuwo, asi fokumakimo, Sotomo noko kopokoiyau noko no mo, toi mo koufa uwokoimo. Namoliyo alosikomo nokosu, toi mo soliyakiso na uwokoimo. Ulai koufa, soliyaki nali.” Aino na ikoki, Isiso mo.

Woi, asi siyai nokoyo mulu alosokowoi muwoi, ainonani monoi aino imo.

(Matiyu 11:20-24)

13 Isiso mo ti monoi na ikoki, “Woi, Kolasi noko moi, woi. Woi, Pisaito noko moi mani, woi. Yo mo mulu ifolaluwawoi mi pano manoki, nonani nokonu timai, Yuto noko moini molo timai, ulai molo koiyau monoi mulu kolikaliwoi muwoi, mulu pa alosokokinuwoso. Yo mo nonani mulu ifolaluwawoi mi pano mo, noko nokonu nokoni molo timai, Taiya nokonuwoi Saito nokonuwoiso, mulu na pokolikali, asi pokoukono, ta nuso papoloiyo konokai, toini molo koiyau monoi, mulu palosokono. 14 Koto mo noko wauwakimo, Taiya nokowoi Saito nokowoi, toi mo koufasoso uwokoimo. Kolasi noko moiwoi Pisaito noko moiwoi, moi mo soliyakiso na uwokomoinuwomo. Ulai koufa, soliyaki nali. 15 Kopanaumo noko, a, moi no kumokiso nuwoinuwomo a? Ya timonukuwo, pa nuwoinuwoso. Taso na kunoinuwomo.” Aino na ikoki, Isiso mo.

16 Ti monoi ikoki, “Nokoyo moini imoso kwaimakinuwomo, yani imo mani, kwaimonoimo. Nokoyo namoliyo alosikomakinuwomo, yoso mani, namoliyo alosimomonoimo. Nokoyo namoliyo alosimomonakimo, imono taikiyo nokotaso mani, namoliyo alosimoimo.” Aino ikoki. Ikoki mo; na nu liyaiki, nonani noko 72 mo.

Kotoni imo lukasikalo noko ifou ti aino imo.

17 Nosai no mo; noko 72 mo ifou na tiki, na molokiya tumokino. Na ima tumokino, “Noko Siyoli, nani ami mo wiyou. Popuwa iyali mani, imo na tukwaimokalo manono.”

18 Nosai no mo; Isiso mo siyokutono iyaliso na fowakoki, “Motu na, yo mo Sokolo Nokota Waiso toku na kwaiki, kumokisai usukuno taikiyoso, saloma komiyai momaliyomalo konoso. 19 Pukwaiwo. Yo mo ami siyoli yasoi na anonikinukuwo. Nuwowoi apiyumoiwoiso towitoloko manoinuwomo, asani amiyo. Uo nokota waini amiso na souwaiyaloinuwomo. Hani koiyauyo pakoso uwokaikomo manoinuwoso. 20 Motu na, popuwa iyaliyo imo tukwaikomalo manonuwo. Ulai ainonani monoi moloki mo koufasu. Moloki siyoli mo noino, momaini siyolo siyolo mo kumokiso yasoi na kulukaiki. Ainonani monoi siyoliso na pa molokiwo.” Isiso mo ainoso na ikoki.

Isisoyo Apitono Kotoso molokimo aino imo.

(Matiyu 11:25-27; 13:16-17)

21 Nosai no mo; nonani ulo yakomai Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo noinomo Isiso mo moloki mulu saso. Apitonoso na imoki, “Apou, nono mo kumoki asi asi samukuko nokota siyoli. Ya na tomolokimonoki, wafisu. Noko no tiyamo no, “Koi mo mulu mo iwoi.” toi mo nani samukuko mi mo sainowoi muwoi, sosoli. Noko siyai no tiyamo no, “Koi mo sai siyoli muwoi,” toisu mo sai, nani samukuko mi monoi mo, yasoi wiyotikini. Nasu, Apou, nani mulu itouniyaimo mo ainoso na. No monoi no wafisu timonoki.” Ainoso imoki, Apitonoso.

22 Nosai no mo; nokoso ikoki, “Yani Apou mo hani hani komaso mo yani nainomai yasoi na isikokaimomonoki. Ulai noko mo asa monoi mo sainowoi muwoi, Kotoni awitono monoi mo. Apou Siyoli saso mo sai, asa monoi mo. Ulai noko siyayo mo Apou Siyoli no sai? Asa, Kotoni awitono asayosu mo sai. Noko nokolalo siyai mani, sai. Ya na towiyoti.” Aino ikoki.

23 Nosai no mo; siyokutono iyaliso alosikoki, fokutonoyo, toi saso ikoki, “Nokoyo moi komiyai kiyakinomo, siyoliso na molokiyoinomo. 24 No monoi no ya timonukuwo. Toku mo Kotoni mulu lukasiko nokowoi nokotalo sisiyoliwoi, toi mo ninani ki monoi louwa, ni tokinuwo no, ulai toi mo kiwoi muwoi. Ninani imo kwai monoi louwa, ni tukwainuwo no, ulai toi mo kwaiwoi muwoi.” Isiso mo aino na ikoki, siyokutono iyaliso.

Somaliya asi nokotayo Yuto nokota fasi aino imo.

25 Nosai no mo; aniyopa imo sai siyoli nokota mo auwoniyouki, Isisoso na utolumo kiki, “Aiyolokomomoko nokota, yo no moloi yoimo woi, aniyopa poi poi tolokaino itouniyaimo monoi no?”

26 Nosai no mo; Isiso mo na imoki, “Musini ami imoyo no moloi tiyomuko? Nonani imo lukasikomai moloi tiyomuni?”

27 Nosai no mo; na fowaki, “Noino na tiyomuko,

“Koto monoi mulu punu. Noko Siyoli, nonani Koto monoi, mulu siyoliso na pa unu. Na pa aluwaimoi. Na pa mulumoloko unu.”
Noinoso mani, tiyomuko,

“Nona amu mulu no tiyo manoni no, noko nokolalo monoi mani, noinoso na pa mulu ukumoi.”
28 Nosai no Isisoyo na imoki, “Aino, motu na tofowamononi. Ainoso yakinimo, aniyopa poi poi na tolokaino manoinimo.”

29 Ulai aniyopa imo sai siyoli nokota mo noko itouniyaimo tolo mulu yoki, no monoi no Isisoso na imoki, “Noiwo noko nokolalo monoi tiyomuko?”

30 Ulai Isiso mo fowaki mo, siyokawi imo na lukasiyoluwaiki, noino imoki, “Yuto nokota mo Yolusolimo nokonu siyoliso tutukaimiyou, Iyoliko nokonuso louwa tamukono. Ulai uo nokoyo molomai na tokino. Tuno na ti wanonino, na tuwasono. Nosai no tutukaimono, aumoifaso kalo monoi louwa.

31 Nosai no mo; Yuto nokota siya mo nonani moloso taluwainiyo kono, lotu samukuko nokota nali. Ulai molomai tano nokotaso tokikaiyou. Na tosouwo, molo kwasai na tomoi, yasoi.

32 Nosai no mo; Yuto nokota siya mani, nonani moloso taluwainiyo kono, Liwaini alisaitono na. Nosoni tofiyamosiya tumo mo, ainoso na tokikaiyou. Na tosouwo, molo kwasai na tomoi, yasoi.

33 Ulai Somaliya asi nokota mani, nonani moloso taluwainiyo kono, noko nokonu nokota na. Molomai tano nokotani auso totumo mo, na toki, mulu na tokalo unu. 34 Tani auso aumoifaso tokiyano. Nosai no uluoso iwoyo na tosololukimo, woilo iwowoi molo wamo ito iwowoiyo. Tunoyo na tokonosuwakomalo. Uwai; totani hosofani namoli tonimai tokauwokaiya yo. Tanuwou nuso tokau. Na tosamuku itouniyaimo tolo.

35 Nosai no mo; amuwoisai; Somaliya nokota mo tomoki muwoni tiwoi na takononi, nu kiyo nokotaso. Na timo, “Ninani nokota mo atiyaiso na pa samukumoi. Muwoni mo uwofawo, ya ifou tumakimo, na niyoikimo, muwoni siyaiwoi.” Isiso mo siyokawi imo aino lukasiyoluwaiki, aniyopa imo sai nokotaso.

36 Nosai no na imoki, Isisoyo, “Moloi tomulumolokoni? Noko tauwoi ti. Uo nokoyo uwokai nokota, noini wolitono itouniyaimo?”

37 Aniyopa imo sai siyoli nokotayo na fowaki, “Mulu no kalo unu no, suomoso monoiso no fasi no, to mo wolitono nali.” Nosai no Isisoyo na imoki, “Na pomoi, ainoso na piyano.”

Matawoi Moiliwoi aino imo.

38 Ulai nosai no mo; nuki nuki nuki; nukutai siya mo tiki. Noni mo tolosoki, tani siyolo mo Mata. Isiso iyaliso na ikoki, “Koi kolini auso na pona tiwo.” 39 Mata mo auwatonowoi, tani siyolo mo Moili. Moili mo na sisa tumoki, Isiso Siyolini auso, tani fona timai, imo kwaimo sisa tumoki.

40 Matasu mo koloni ta no tolosoki. Wiyou, mi mo soliyaki. No monoi no mulu mo puwoso, Isisoso imanoki, na imoki, “Noko Siyoli, yani auwa mo mi pa tano fasimonoso. Asa saso na tanomoi. Hani monoi pa tomulumoloko unumononiso? Na piso, fasimonumo.”

41 Ulai isoki, “Woli Mata, nono mo hani hani monoi tomulumoloko manoni, mulu tokalo ukalo manoni. 42 Siya hani mo koma na. Moili mo nonani monoi mulu na tiyo. Wiyou no moloi alukiso monoi?” Isiso mo ainosu na isoki, Mataso.

Copyright information for `AMM