Luke 11

Kotowoi imo lukaso ni aino imo.

(Matiyu 6:9-15; 7:7-11)

Nosai no mo; Isiso mo foloso monoi imo lukaso yousanoki, Kotowoi. Imo lukaso uwai; siyokutonoyo na imoki, “Noko Siyoli, Kotowoi imo lukaso monoi powiyomoko, toku Iyonoyo no wiyotiki no, totani siyokutono iyaliso, noinoso.” Na ikoki, “Kotowoi imo lukasakinuwomo, noino na pa imowo,

“Apou, nono mo itouniyaima itouniyaimo nokota. Nani siyolo na tokaluwaiyalounoki. Na posamukumoka tumo.
Ulo siyamai koloni saiso saiso na pa nimokomoi. Nokoyo kopokoiyau komomokakinomo, koi mo imowoi muwoi, waliyo. Nono mani, kokaini molo kopokoiyau monoi imo mo na pa tokosokiko. Sokolo Nokota Wai monoi na pa samukumokomoi, aiko ainikomomoko ifoluwaimokoi.”
Kotowoi imo lukaso ni aino imo aino na ikoki.

Nosai no mo; na ikoki, siyokawi imo mo, “Moi nokota mo totolo. To mo siyokutono mo yapoli. Amoloki siyolimai mo siyokutonoso na timano, “Woli, tuo komu tauwoi na pakomono. Yani woli mo nuso kimona tumo. Ulai yo no tuo no haniso ni monoi? Uwofa na.”

Nosai no mo; totu fowa, nu poisai, “Mi siyoliso noiyo amonoi. Itu mo pu na totoi. Koi koli mo ulololi tosinoki. Yo no moloi auwono monoi, tuo akononi monoi no?” Siyokutonoso aino totu imo.

Ulai ya timonukuwo, nu kiyo nokota mo asisikuwano monoi pa takononiso, siyokutonoso. Ulai siyokutonoyo tofu yomu tolomoi, tuo anoni monoi. Tiyomalo tiyomalo, wiyou nu kiyo nokota mo tulosukomo, na tauwoniyou, na takononi, tuo somiso nokotaso.

No monoi no mo, ya timonukuwo, Kotoso na pa utolumo manowo, no monoi no nikomoinuwomo. Na pa ikolikalowo, no monoi no kokoinuwomo. Itu lotiso pa ukou ukou nimo manowo, no monoi no itu na kolali unoinuwomo, Kotoyo, moini imo kwaimoinuwomo. 10 Noko mo Kotoso haninoi monoi utolumo manakimo, nonani hani na aninoimo. Nokoyo haniso ikoliyalakimo, na kiyoimo. Nokoyo itu lotiso ukou ukou nimo manakimo, itu na kolali unoimo, imo kwaimoimo.

11 Apitono iyali moi ni tosinuwo no, moi mo na pukwaimonowo. Aluyo apitonoso imo mo, “Tiya tokalomono, la pasomono.” Ulai momai koiyau no moloi anoni monoi, apitonoyo no, aluso no? Wiyou nali. 12 Ti monoi timo, apitonoso, “Tiya tokalomono, uo i pasomono.” Ulai apiyumoi koiyau no moloi asononi monoi, apitonoyo no, aluso no? Wiyou nali.

13 Ulai mulu kopokoiyau noko moi mo, itouniyaimo hani suomoso monoiso na tuwoko manonuwo, moini alaloso. No monoi no moi mo sai, moini Apono mani, kumokiso ni you tolo no, to mo totani Mulu Itouniyaimo Nokota na tanoninuwo, totaso utolumo manakinuwomo.” Aino ikoki, Isiso mo.

Isisoso alisiyoli unu aino imo.

(Matiyu 12:22-30; Mako 3:20-27)

14 Nosai no mo; Isiso mo popuwaso amiyaikiyowaiki, ko lopumokai nokotaso. Popuwayo nokoso utukaimoki mo; nonani ko lopumokai nokotayo imo na lukasoki. Wiyou, noko nokolaloyo mulumoloko manokino. 15 Ulai noko siyai mo piyamoki, “To mo popuwa mo Pilisipulo Waini amiyo na tamiyaikiyoko uwokomoi, popuwa samukuko nokota siyolini amiyo mo.” 16 Siyai mo na imo kikino, imokino, “Kumoki mulu ifolaluwawoi mi na powiyomoko, kokaini molo timai.”

17 Ulai Isiso mo toini mulu mo sai, na ikoki, siyokawi imo mo, “Asi siya noko iyaliyo totai amu tukoluwanakinomo, totai amu pa asisikuwanoinoso, na uwokaikuwanoinomo. Noko koliyo totai amu tukoluwanakinomo, na kolikaliyoimo, yau yau, totai amu asisikuwano somiso mo. 18 Sokolo Nokota Wai iyali totai amu potukoluwanono mo, totai amu pa pasisikuwanonoso, kwaimo pa posiso. Ulai hani monoi tiyamonuwo, Pilisipulo Waini amiyo popuwaso amiyaikiyokowo. 19 Ulai yo no Pilisipulo Waini amiyo no moloi amiyaikiyoko monoi, popuwa no? Moini mulumai mani, popuwa amiyaikiyoko noko siyaiyo na tosi liyai. A, noini amiyo tamiyaikiyoko manono? Kotoni amiyo nali no. Totaiyosu na imoinuwomo, “Topokonuwo, Pilisipulo Waini amiyo no moloi amiyaikiyoko monoi, popuwa no?” 20 Motu na, Kotoni amiyo na tamiyaikiyokomoi, yo mo. No monoi no moi mo sai, Kotoni amiyo yasoi na samukuya tumokinuwo.” Aino ikoki.

21 Siyokawi imo ti monoi na ikoki, “Ami nokota mo toni lamo tokomiko tolo, tani nu mo na tosamuku tolo. Ilolu no moloi i wanoni monoi? 22 Ulai ami soliyaki nokotayo uo ano una tumakimo, na souwaiyoimo. Toni lamo na salosowaiyoimo, toni lamo no amimo no. Ilolu i waninoimo, noko siyaiso wautiyaloimo.” Isiso mo siyokawi imo aino na ikoki, na posaso wiyotiki, tani ami mo Sokolo Nokota Waini amiso tosouwaimoi.

23 Ulai ti monoi ikoki, “Noko mo yani woli tolo somiso mo, koti mo uowoi. Noko mo yani imo lukasikalo somiso mo, nonani nokota mo noko nokolalo tuwokaiko, no monoi no folo folo na tulolo liyai.” Isiso mo aino ikoki.

Popuwayo ifou tumo aino imo, nokoni au poiso.

(Matiyu 12:43-45)

24 Nosai no mo; siyokawi imo na ikoki, “Popuwa koiyau mo nokoni ausai tutukaimo mo, nu somiso asiso tomoi, mi louwa tofou foukano. Ulai tiyomu, “Yo mo ifou na tomoi, nokoni au poiso. Toku yo no tu toloki no, nonani au poiso totolano, yo mo.” Yasoi. 25 Nokoni au mo ifou totumo mo, aso itouniyaimokaiso tokiya tumo, kouwokaiso. 26 No monoi no mo popuwa siyai, 7 mo, na tokolisano. Ami ami, totawoi popuwani amiso tosouwaino. Na toti, nonani nuso tosa ti. Toku mo nonani nokota mo koiyau potolokainoki. Ulai lolai mo wiyou, koiyauwa na totolokaino.” Aino ikoki.

Molokiya mulu aino imo.

27 Isiso mo nonani imo lukasiko manoki mo, noko nokolalo molopoiyo ukouniyaiko siki. Nosai no mo, noni mo siyoliso yomusoki, “Noni no kikini no, nano no anonikini no, to mo na molokiyumo.” 28 Ulai fowasoki, “Motu na, ulai Kotoni imo kwaimo noko, toi mo siyoliso na molokiwumo, tani imoso aluwai noko mo.”

Lolaimai si noko nokolalo aino imo.

(Matiyu 12:38-42; Mako 8:12)

29 Nosai no mo; noko nokolalo molopoi ukouniyaikokukaikino mo, Isiso mo na ikoki, “Lolaimai si noko nokolalo moi mo mulu kopokoiyau. Mulu ifolaluwawoi mi saso wiyononi monoi tiyo manonuwo. Ulai yo mo pa wiyononinoikuwoso. Iyona tolomai Koto mo mulu ifolaluwawoi mi wiyotiki, noko nokolaloso. Noinososu na wiyononinoikuwomo, yo mo. 30 Iyonaso no uwoki no, no mo Kotoyo Niniwa nokoso na wiyotiki, totayosu muwokaiki. Noinoso na, asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yoso no uwomonakino mo, Koto mo lolaimai si noko nokolaloso na wiyotiyoimo, totayoso muwomonokaiki. 31 Koto mo noko nokolalo wauwakimo, aluwaso noko samukuko nukonu siyoli, tokuwa toku no tolosoki no, to mo auwonisiyou tomasima tumoinuwomo, lolaimai si noko nokolalo moiwoi. Moi monoi na yomusoimo, “Kwaimo muwoi, kopokoiyau.” Ulai afonimaiso? Afonimaiso muwoi. Nonani aluwaso nukonu siyoli mo Solomononi imo itouniyaimoso kwaima tumoki. Lolaimai yo mo ni totola tumo mo, Solomonoso na tosouwai. Ulai lolaimai si noko nokolalo mo yani imo mo kwaimonowoi muwoi. No monoi no uwokaikomoinuwomo. 32 Koto mo noko nokolalo wauwakimo, Niniwa noko nokolalo mani, auwonoulu tomasima tumoinuwomo, lolaimai si noko nokolalo moiwoi. Moi monoi na iyamoimo, “Kwaimo muwoi, kopokoiyau.” Ulai afonimaiso? Afonimaiso muwoi. Niniwa noko nokolalo mo Iyonani imo kwaimokino, mulu na alosokokino. Lolaimai yo mo ni totola tumo mo, Iyonaso tosouwai. Ulai lolaimai si noko nokolalo moi mo yani imo mo kwaiwoi muwoi. No monoi no uwokaikomoinuwomo.” Isiso mo aino na ikoki.

Molo ti mo auni lamu ta komiyai aino imo.

(Matiyu 5:15; 6:22-23)

33 Ulai Isiso mo ti monoi ikoki, “Noko mo lamu ta falosisakimo, fiyokaisowoi muwoi. Nau mani, moloi ufiyaiso monoi? Wiyouwa wiyou. Puwoso na tafonikokaisomoi. No monoi no nokoyo nu poiso toti liyai mo, lamu ta fupiniyaimoso na tokiya tino. 34 Moini molo ti mo lamu ta komiyai towi kolo, moini au poiso. Moini molo ti mo itouniyaimoso sakimo, moini mulu mani, saponiwoi na soimo. Ulai moini molo ti kopokoiyauso sakimo, moini mulu mani, folosu na soimo. 35 No monoi no atiyaiso na pa siwo. Wonikaluso moini fupiniyaimoso folosu koiyauyo uwokaiya toimo. 36 Mulu mo fupiniyaimo tanakimo, folosu mo pa tanoiso, saponi saso na tanoimo, lamu ta komiyai fupiniyaimo kolokomoinuwomo.”

Nokotalo iyalini molo koiyau monoi aino imo.

(Matiyu 23:1-36; Mako 12:38-40; Luko 20:45-47)

37 Isiso mo imo lukaso uwai; nosai no mo; Falisi moloso aluwai nokotayo mo aliyoniki, no fasiya tumo monoi. No monoi no tani nu poiso lotiki, no fasi yousa tiki. 38 Nonani Falisi moloso aluwai nokota mo Isisoso no yousiso kwaiki mo, na mulumoloko manoki. Ulai afonimaiso? Isiso mo naino toku uluwakomowoi muwoi. Yuto iyalini molo mo noino na, nainoso toku puluwako manokino, nosai no mo koloni no. 39 Ulai Isiso Siyoliyo na imoki, “Falisi moloso aluwai noko moi mo nau asiyofolosaiso tuluwako manonuwo. Ulai moini mulu poiso mo wofu wofuwoi muwoi, polamoko mulu saso moi mo, mulu kopokoiyau na. 40 Moi mo muluwoi muwoi. Asiyofolosaiwoi mulu poisowoi mo Kotoyo na fonanikomoki. 41 Ulai poiso no tu si no, momaini mulu na, nonani mulu na pa kolikali ukuwo, afonimai noko monoi, na pa fasikowo. Aino yakinuwomo, mulu wofu wofuwoi soinuwomo.

42 Ulai Falisi moloso aluwai noko moi fau, atiyaiso na posiwo. Moi mo sumonowoi soiwoi hani hani nofuwa nokowoi naino ti tokunoloko manonuwo, kunolokokai siyasonuso Kotoso toni manonuwo. Kotoni imo ainoso taluwai manonuwo. Ulai molo siya pa taluwai manonuwoso. Noko nokolaloso atiyaiyaso pa tuwoko manonuwoso. Koto monoi pa tomulu unu manonuwoso. Nofuwa noko kunolokokai siyasonuso Kotoso ni mo waliyo. Ulai noino mani, noko nokolaloso atiyaiso na pa uwoko manowo, Koto monoi mulu na pa unuwo.” Aino ikoki, Isiso mo.

43 Ti monoi ikoki, “Falisi moloso aluwai noko moi fau, atiyaiso na posiwo. Lotu numai nokotalo iyalini nu simai sinono monoi tiyo manonuwo, noko nokolaloyo kwaikomo monoi tiyo manonuwo. Ukouniyaikomai nokoyo “woli iyali moi kuo” imo moiso imo monoi tiyo manonuwo. 44 Moi fau, atiyaiso na posiwo. Moi mo noko yau yau aiko uku asi komiyai. Noko mo sai muwoi, kopokoiyau monoi asi wosuwoiso no ku si no, asi puwosaiso toliyaikuko manono.” Aino ikoki, Isiso mo.

45 Ulai aniyopa imo sai siyoli nokotayo fowaki, “Aiyolokomomoko nokota, koi mani, na tauwosisimomokoni.”

46 Nosai no mo; Isiso mo na ikoki, “Aniyopa imo sai sisiyoli noko iyali moi mani, moi fau, atiyaiso na posiwo. Noko nokolaloso tofololuwaiko manonuwo, hani hani au imo tiko manonuwo. Ulai moloi aluwai monoi, toi no? Wiyou, muwoli siyoli komiyai tuwokomoi. Ulai moi no fasikonuwo? Pa tofasiko manonuwoso. 47 Moi fau, atiyaiso na posiwo. Aniyopano iyaliyo Kotoni mulu lukasiko noko iyaliso potukuwoli liyai manokino, yau yau. Nonani yau yau nokoni asi aiko uku moiyo tokouwoko manonuwo. 48 No monoi no koi mo sai tukuwoli monoi mo waliyo tiyamonuwo. Aniyopano iyaliyo potukuwoli manokino, yau yau. Moi mani, mulu mo tomoso, asi aiko uku na tokouwoko manonuwo.

49 No monoi no mo, mulu iwoi nokota Koto mo na yomuki, “Yo mo yani mulu lukasiko nokowoi yani imo lukasikalomano nokowoi kiyokoimo, toini auso. Ulai siyai mo na tukuwoliyoinomo, siyai mo amiyaikiyokoinomo.” 50 Kumoki asi asi fonanikomosai mo Kotoni mulu lukasiko noko iyaliso potukuwoli liyai manokino. Toku totawoi mo Aipolo tukolokino. Nosai no Kotoni mulu lukasiko noko iyali tukuwoli liyai manokino tukuwoli liyai manokino tukuwoli liyai manokino; ainoso hani Sokolaiya mani, na tukolokaikino, lotu nu siyoli asiyofoloso, koloni utu kotisokosai. Ulai ya timonukuwo, lolaimai si noko moi mani, molo koiyau tomoso na taluwai manonuwo. No monoi no Kotoyo na uwokomoinuwomo, aniyopano iyaliyo tukuwoli foli monoi mo.

52 Aniyopa imo sai sisiyoli noko iyali moi fau, atiyaiso na posiwo. Moi mo Kotoni mulu saino monoi na talukiko manonuwo. Ulai moi no taluwainuwo, Kotoni muluso no? Pa taluwainuwoso. Noko siyai mani, no louwa taluwaino no, toiso mani, na talukiko manonuwo.” Isiso mo aino na ikoki, aniyopa imo sai sisiyoli noko iyaliso.

53 Nosai no mo; Isiso mo amufuki. Wiyou, nokotalo iyali mo uo mo ta topi. Mulu atolosai hani hani imo utolumalo manokino, Musini imo sai sisiyoli nokowoi Falisi moloso aluwai noko iyaliwoiyo. 54 Utolumalo ki manokino, asuwo imo koiyau yomoimo, toiyo komanoso faumiko monoi.

Copyright information for `AMM