Luke 16

Muluwoi nokotayo ilolu samukuko aino imo.

Nosai no mo; Isiso mo siyokutono iyaliso imo lukasiyoluwaikoki, na ikoki, “Ilolu molopoi nokota mo ilolu samukuko nokota yapoli na tolo. Ulai noko siyaiyo ilolu molopoi nokotaso faumiya tumokino, imokino, “Nani ilolu samukuko nokotayo mo ilolu na ti wanoni manoni.”

Nosai no mo; ilolu samukuko nokotaso aliyoniki, na imoki, “Yo mo imofa kwai, nokoyo no faumimonono no, nonayo ilolu tiwaimono manoni. Motu poimo. Siyolo siyolo na pokulukaiyano, yani ilolu komaso monoi. Nosai no na pa utukaimono. Ilolu no hani monoi samukukomono monoi?”

Nosai no mo; nonani ilolu samukuko nokota mo mulumoloko manoki, “Yo no moloi yoimo, woi? Noko siyoliyo amiyaikiyomonoimo, mi anononisai. Moloi yoimo, woi? Yo no isi mi no moloi ano monoi? Yani mi mo ami mo uwofa. Yo mo tauwosimomono, nokoso muwoni ikalo monoi mo.

Ulai yo mo sai na, noino na yoimo. Yo mo muwoni uwofa nokoso fasikakimo, suo mo totaini nuso mo waliyo tumo liyaiyoimo, yo mo, koloni no nimonoinomo. No monoi no siyoli nokotayo amiyaikiyomonakimo, yo mo waliyo.”

No monoi no mo, noko siyasonuso aliyonikaloki, noko siyoliso ilolu toku no uwokino no, awa monoi, toiso aliyonikaloki. Nosai no totawoi nokotaso na imoki, “Ilolu afonimaiso no moloi moloi uwokini, yani siyoli nokotaso no?” Fowaki, “Yo mo woilo iwo nau sisiyoli molopoi molopoi, 100, na uwoki.” Ilolu samukuko nokotayo mo na imoki, “Fuo, ni no kumokaiki no, 100 mo. Somaiso piyousa kono, 100 na puwosuwako, 50 saso na pokumo.”

Nosai no mo; noko siya tumoki mo, ilolu samukuko nokotayo na imoki, “Ilolu afonimaiso no moloi moloi uwokini?” Fowaki, “Yo mo paluwa tuo i sisiyoli molopoi molopoi, 100, na uwoki.” Na imoki, “Fuo, ni no kumokaiki no. 100 mo na puwosuwako, 80 saso na pokumo.”

Nosai no mo; noko siyoliyo ilolu samukuko nokota koiyauso na imoki, “Nono mo ilolu i foli monoi fokusokotini, no monoi no suo monoi na fasiyoinimo, nonani noko iyaliyo. Nono mo muluwoi nali.” Wiyouwa wiyou, nonani ilolu samukuko nokota mo tota amu monoisu mulumolokoki, asini moloso atiyaiyaso aluwaiki. Saponi moloso aluwai nokosu mo atiyaiso pa taluwai manonoso.” Isiso mo siyokutono iyaliso siyokawi imo aino na ikoki.

Nosai no mo; ti monoi na ikoki, “Ya timonukuwo. Asini hani hani afonimai nokoso nikakinuwomo, na wolimikomoinuwomo. Asini hani hani uwai; Kotoyo imoinuwomo, “Yani auso waliyo na potiwo.” No monoi no kumokiso aniyopa poi poi si manoinuwomo.

10 Noko mo noko siyaso ifoluwai mo, noko molopoi mani, ifoluwaikalomoi. Noko mo mi koufa ano itouniyaimakimo, mi siyoli mani, na ano itouniyaimoimo. 11 Asini hani haniso atiyaiso samukuko somiso mo, Kotoni hani no moloi samukuko monoi, moi no? 12 Ulai moi mo nokoni ilolu atiyaiso samukuko somiso mo, momaini ilolu mo Kotoyo pa niyoinuwoso.

13 Ulai mi ano nokota no noko sisiyoli tini mi tiwoi no moloi ano monoi? Aino yakimo, siya monoi mo mulu atolokomo unoimo, siya monoisu mo mulu unoimo. Kotoso aluwaiyakinuwomo, asini hani no moloi aluwai monoi, moi no?” Isiso mo siyokutono iyaliso aino na ikoki.

Tokumi molowoi tonofalo molowoi aino imo.

14 Falisi moloso aluwai noko mo muwoni mulu mo sisiyoli. Isisoni imoso kwaimalokino mo, na alisiyolikino.

15 Ulai na ikoki, “Noko nokolaloni molo timai noko ititouni si monoi tiyo manonuwo. Kotosu mo sai, moini mulu mo. Noko nokolaloyo no tiyamalo no, ititouniwo, no monoi no Kotoyo tiyomu, “Asani molo timai mo kwamu kwaimo muwoi, kopokoiyau.”

16 Musini imowoi Kotoni mulu lukasiko nokoni imowoi mo posasoko manokino, ainoso hani Iyonoyo imo tonofalo posasoka tumoki. Posasokoki mo; imo itouniyaimo tomaliyali, Kotoyo samukukomo imo na. Noko nokolalo komasoyo Kotoni auso ti monoi mulu siyoliso tiyo manono. 17 Kumokiwoi asiwoi mo uwaimoimo, Musini imo komasosu mo amai na tosi, toku no kulukaiki no.” Aino ikoki, Isiso mo.

Noni afolikaiso aino imo.

(Matiyu 5:31-32; 19:9; Mako 10:11-12)

18 Nosai no mo; na ikoki, Isiso mo, “Nokoyo totani noni afolikaisakimo, noni siyaso kausakimo, to mo uloliyo nokota na. Noko siyayo noni na kausakimo, toku nokitonoyo afolikaiso nukonuso, nonani nokota mani, uloliyo nokota na.” Aino na ikoki, Isiso mo.

Muwoni molopoi nokotawoi Lasolasowoi, toti monoi aino imo.

19 Nosai no mo; Isiso mo siyokutono iyaliso imo lukasiyoluwaikoki, na ikoki, “Toku mo muwoni molopoi nokota mo toloki. Tuno ititouniwoi pasisiko manoki, tuno nakiyai nakiyaiwoi, kamo kamosowoi. Ulo ulo saiso saiso koloni ititouniso ponokomosiki. 20 Tani itu loti kwamai mo muwoni somiso nokota potanomosiki. Tani siyolo mo Lasolaso. Uluoyo uwokaikai, tani au mo. 21 Muwoni molopoi nokotani koloni kosaimi noko monoi louwa piyomosiki. Wiyouwa wiyou, aluwouyo uluoso popanuwaya tumomosikino.

22 Nosai no mo; muwoni somiso nokota mo kaloki, yau. Kotoni kumoki nokoyo alomanokino, Apolofamoni auso na kiyoniyo yokino. Muwoni molopoi nokota mani, kaloki, yau, na ai unukino. 23 Aupoisolu Yuso tolokainanoki, iyanoko siyoli uwo manoki. Tolo manoki mo, puwoso monoi you foinalikoki, Apolofamo noko tiso aluwamai toloso na you kokoki, Lasolasowoiso, Apolofamoni auso yousiso.

24 Nosai no mo; muwoni molopoi nokota mo siyoliso na you imoki, “Apou Apolofamo, pomulu unumono, na pofasimono. Lasolasoso yani auso piyou imo taikiyo, naino muwoyo iwoso solikaiyumo, yani isaunoso akaimomona tumumo, yo fulomumomono monoi. Wiyou, tayo na tuwomonomoi.”

25 Ulai Apolofamoyo na imoki, “Yani alu, na pomulumoloko ki. Molotano tolomai nono mo hani hani ititouniwoi potolo manokini. Lasolasosu mo umamoso tolowoi muwoi. Ulai nimai nosu mo ya tohamukumoi. Nonosu mo iyanoko siyoli tuwo manoni. 26 Ulai ya timonoki, moiwoi koiwoi asi i tokosoko no ulai aumoifa, moloi folamuwaniyo ti monoi? Ifou ifou no moloi folamuwaniyo ti liyai monoi?”

27 Nosai no mo; muwoni molopoi nokotayo mo na imoki, “Apou, no monoi no ya timonoki, Lasolasoso na pimo taikiyo, yani apouni nuso na manu. 28 Yani auwa iyali mo naino siya uwai amai na si. Lasolasoso pimo taikiyo, ikikumo. Ya topoiniyaikomomono, wonikaluso toi mani, iyanoko siyoli na uwoka tumoimo, isoniso, kolikaliyakimo.”

29 Ulai Apolofamo mo na fowaki, “Toi mo Musini imo mo yapoli na, Kotoni mulu lukasiko nokoni imowoi. Nonani imoso na kwaiwumo.”

30 Muwoni molopoi nokotayo mo na fowaki, “Apou Apolofamo, wiyouwa wiyou, imo mo pa tukwaiko manonoso. Ulai yausai auwoniyou nokota mo toini auso ika tumakimo, mulu na alosokoinomo.” 31 Nosai no mo; Apolofamoyo imoki, “Musini imowoi Kotoni mulu lukasiko nokoni imowoi kwai somiso mo, yausai auwoniyou nokotani imo mani, pa kwaimoinoso. Waliyo pa mulumoloko unoinoso.” Isiso mo aino na ikoki, siyokutono iyaliso.

Copyright information for `AMM