Luke 17

Mulumolo luwai nokoso ainiko ifoluwaiko aino imo.

(Matiyu 18:6-7, 21-22; Mako 9:42)

Nosai no mo; Isiso mo siyokutono iyaliso na ikoki, “Ainiko ifoluwaiko noko mo na toimo, noko nokolaloso ainikoinomo, hani hani molo kopokoiyauso aluwaiko monoi. Wiyouwa wiyou. Molo koiyauso wiyoti nokota, to fau, atiyaiso na tolumo. Nokofaso aini ifoluwaiyakimo, wiyou, siyoliso na uwoyoimo, aini ifoluwai foli monoi. Nokoyo iwo utaiso tukolo silakinomo, tomoki siyoliyo imo molomai konosuwakaiyakinomo, no mo koufasu. Nokofaso aini ifoluwai foli mo soliyakiso na uwokaiyoimo. No monoi no atiyaiso na pa si manowo.

Mulumolo luwai nokota siyayo molo koiyauso aluwaiso kwaiyakinimo, na pa ikimo itouniyaimo. Mulu alosimakimo, molo koiyau monoi imo mo futo. Nonoso koiyaumomosi nokota mo mulu kalomosakimo, molo koiyauso aluwai monoi, uo imo noiyo imoi, na pa imo, “Yo mo imo mo futo. Ulo siyamai mo saiso saiso koiyaumomosakinimo, ulai mulu kalomosakimo, saiso saiso na pa imomosi, “Yo mo imo mo futo.” Isiso mo siyokutono iyaliso aino na ikoki.

Mulumolo luwai mulu aino imo.

Nosai no mo; Kotoni imo lukasikalomano noko mo Isiso Siyoliso na imokino, “Nonoso mulumolo luwai mulu ami amiso na ponimoko, koiso.” No monoi no siyokawi imo na ikoki, “Sipoki ali mo koufa nali. Noinoso koufasosu mulumolo luwaimonakinuwomo, aso waliyo imoinuwomo, “Nani totiwoi na potoliyokiyo yo, mamo iwo siyoliso na potolano.” Aso ainoso imakinuwomo, nonani a mo moini imoso na kwaimoinuwomo, iwo siyoliso na tolanoimo, moiyo koufaso mulumolo luwaimonakinuwomo.” Noko Siyoli mo siyokawi imo aino ikoki.

Kotoni mi ano aino imo.

Nosai no mo; ti monoi na ikoki, Isiso mo, “Moi nokota mo mi anononi nokota mo yapoli totolo. Isi mi poi tanalo, sipo samukuko mi poimo. Mi ano uwai; nuso ifou totumo. Ulai totani siyoli nokotayo no moloi imo monoi, “Kuku, somaiso na potumo. Koloni na pono yousa tumo.” Ainoso pa timoso, wiyou. Na timo, “Koloni ta ponomona tumo. Tuno wofu na pa asisi, koloni na pa nimona tumo. Yo mo toku noimo. No uwai; nono mo namolisai na pa no.” Siyoli nokotayo no mi anononi nokotaso no ulai wafisu imo no moloi imo monoi, totani imoso kwai foli monoi? Wiyou, wafisu imo pa imoiso. 10 Moi mani, noinoso na, Kotoyo no imakinuwo no, no mo yo uwai; na pa iyamowo, “Koi mo mi anononi noko saso. Koini mi na, totayosu mo muwomokokaiki. Wafisu imo no moloi imoko monoi?” Ainoso ikoki, Isiso mo.

Uluoyo uwokaikokai noko iyali aino imo.

11 Isiso mo Yolusolimo nokonu moloso monoi manalo manoki mo, Somaliya asiwoi Kalili asiwoi nonani kwa kwasai manaloki. 12 Nokonu siyaso fiyamosiki mo, nosai no mo, uluoyo uwokaikokai noko mo molomai kiya tumokino, noko mo naino tiwoi. Aluwasai na sa tumoki, 13 siyoliso na imokino, “Isiso Siyoli, na pomulu unumoko, na pofasimoko.”

14 No kokoki mo, na ikoki, “Moini au mo lotu samukuko nokoso na powiyolukanowo.” Ikoki mo; na nuki. Molomai nu liyai manoki mo, na tolosuwakoki, au ititouni saso.

15 Ulai noko siyasu mo Isisoni auso ifou na tumoki. Totani au itouniyaimoso kiki, ifou na tumoki. Kotoni siyolo kaluwaiyaloki, siyoliso nali. 16 Isisoni fokutonomai na ukuwoli tana tumoki. Wafisu imo na ima tumoki. Noko nokonu nokota na, Somaliya asi nokota.

17 Nosai no mo; Isiso mo noko nokolaloso ikoki, “Ya tiyomu, noko naino ti au ititouni na tosi. Siyasu mo ifou totumo. Noko siyai no hani monoi pa totiso? 18 Kotoni siyoloso pa tokaluwaiya tumonoso. Ninani noko nokonu nokota saso mo Kotoni siyoloso tokaluwaiya tumo.”

19 Nosai no mo; nokoso na imoki, “Na pauwoniyou, na pomoi. Yoso tomulumolo luwaimononi, no monoi no waliyo na totoloni.”

Kotoyo samukuko mi aino imo.

(Matiyu 24:23-28, 37-41)

20 Nosai no mo; Falisi moloso aluwai noko iyali mo Isisoso utolumokino, “Koto no maniwoiso samukukomomoka tumoimo?” Isiso mo na fowakoki, “Koto mo samukukomakinuwomo, ulai moi no moloi ki monoi, moini molo tiyo no? 21 Kotoyo samukuko monoi mulumolo luwai nokoyo sai yasoi. Moloi iyamo monoi, noko nokolalo no, “Isoni poi tolokaino, ausoni poi tolokaino.” Koto mo moi komaso louwa tosamukukomo manonuwo.”

22 Ulai Isiso mo siyokutono iyaliso na ikoki, “Namolimaiso foumonoinuwomo, asa, asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yoso kimono monoi yoinuwomo, ulai pa kimonoinuwoso. 23 Nomai no noko nokolaloyo imoinuwomo, “Na pokiwo, ausoni tolokaino, o, isoni tolokaino.” Ulai moi mo noiyo aluwaikoiwo.

24 Salomayo momaliyomo mo moi mo sai yasoi, na tukwai manonuwo. Kumoki komaso tomomaliyomalo. Asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota ya amukonomai mani, noko nokolalo komasoyo na you kimonoinomo. 25 Ulai yo mo iyanoko siyoli toku uwomonoinomo. No mo afonimaiso muwoi. Kotoyo ainonani monoi na imono taikiyoki. Lolaimai si noko nokolalo mo namoliyo alosimomonoinomo.

26 Toku Nowa tolomai noko nokolalo mo tani imo mo pa pukwaimo manokinoso. Nosai no sa mo lolai siyaso somaiso na tumoki. Asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota asa mani, lolai siyasu somaiso na amukonoimo. 27 Nowa tolomai mo noko nokolalo mo koloni pono si liyai manoki, pokolikuwano liyai manokino, ainoso hani Nowa mo poso ayou poiso na lotiki. Nosai no mo, iwo usoiyo siyoli na tumoki. Yau yau, noko nokolalo komaso mo iwo siyoliyo na tukuwoli soliki.

28 Loto tolomai mani, noinoso na, noko nokolalo mo koloni pono si liyai manoki, hani hani ilolu posuo suomokuwano manokino, isi aliyoli pikai manokino, nu pokololi manokino. 29 Ulai Loto koli mo Sotomo nokonuso utukaimokino mo, lolai siyaso tawoi tomoki mukolaikokaiwoi mo kumokisai na usukunalokonoki, sa komiyai, noko nokolalo komaso mo na uwokaikaloki, yau yau.

30 Noinoso nali, asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota ya fiyamosiya konomai mani, lolai siyaso na uwokoimo.

31 Asa amukonomai noko mo nu komu tofumaiso you yousakimo, nu poiso tu si hani hani no moloi iya kono monoi? Noinoso nali, noko mo isimai tolakimo, nuso no ifou no moloi mano monoi? 32 Lotoni noniso na pomulumolokowo, no uwosoki no. 33 Nokoyo totani au monoisu mulu unakimo, aniyopa poi poi moloi yousi itouniyaimo monoi, na kalokaiyoimo. Nokoyosu mo yoso aluwaimono monoi kalakimo, pa kalokaiyoiso, aniyopa poi poi yousikaino itouniyaimo manoimo. 34 Ya timonukuwo, asa amukonomai nonani amolokimai noko ti mo tomoso tanakinomo, siyasoso kumoki nokoyo na kausiya tumoinomo, siya mo amai tanokainoimo, ulololi. 35 Nokolalo ti mani, noinoso nali, toti mo tuo waso utuko tolakinomo, siyasoso kumoki nokoyo kausisa tumoinomo, siya mo amai tolosoimo. 36 [Isi mi ano nokota ti mani, noinoso na, siyasoso kumoki nokoyo na kausiya tumoinomo, siya mo amai ano toloimo.”] Isiso mo aino ikoki, siyokutono iyaliso.

37 Nonani imoso kwaikino mo; na imokino, “Siyoli Nokota, moiso uwokoimo, woi?” Isiso mo fowakoki, “Noko yau yau salokukoukumai wiyo wiyoyo tonoka tumo liyai manono, noko yau yau somuso.” Ainososu fowakoki, molo koiyau foli monoi imo mo.

Copyright information for `AMM