Luke 2

Atino Moiliyo Isiso ki aino imo.

(Matiyu 1:18-25)

Nosai no mo; Lomo nokota siyoli, Sisi Okasota mo yomukaiki, noko nokolaloni siyolo siyolo i monoi. Nokoso iko taikiyoki, nonani imo alomano monoi, asi asi komaso asiso. Ni mo totawoi siyolo siyolo i. Nomai no mo komano nokota Kwailiniyayo Siliya asi samuku fasi toloki.

No monoi no mo, totaini asi asiso nu liyaiki, noko nokolalo komaso mo. Komano noko iyaliyo toini siyolo siyolo i monoi nu liyaiki. Yusifo mani, na manoki. To mo Toiwini alisaimi, tani nakosai na. No monoi no Nasolito nokonuso utukaimoki, Kalili asimai. Yutiya asiso monoi manoki, Toiwini aniyopa nukutai Pitolifimoso. Moili mo na aluwaiki, toku no muwosokaikino no, no ikokaikino no. Totini siyolo siyolo i monoi na manokino. Moili mo muwoliwoi yasoi.

Nosai no mo; nonani asi mo amai tolo manokino mo, siso puwo aumoifaso na potanoki. Imu alu nokokai na kiki, tunoyo na yalokonoki, polomokoni sosono pokili poiso na akaiki, ulololi monoi. Nu nu mo noko saso ukouniyaikokai, noko molopoi, no monoi no polomokoni nuso na sisoki.

Kotoni kumoki nokotayo iko aino imo, sipo samukuko nokoso.

Nomai no mo, sipo koloni samukuko noko mo nokonu kwamai siki. Amoloki amoloki samukuko manokino, totaini sipo koloni mo.

Nosai no mo; Siyoli Nokotani kumoki nokota mo toini auso na amukonoki. Saponi siyoli na fupiniyaimo kolokoki, Siyoli Nokotani saponi mo. Wiyou, siyoliso na kokolokoki. 10 Na ikoki, “Noiyo kokolokomoiwo. Na pukwaiwo. Imo itouniyaimo na toposasoko wiyononinukuwo. Noko nokolalo kwaiyakinomo, siyoliso moloki soimo, noko nokolalo komaso mo. 11 Lolaimai mo noni mo alu na ki, Toiwini aniyopa nukutaimai. To mo Kolaiso Siyoli, noko no mo Kotoyo no muwokaiki no, Isolilo noko moi fasikoma tumo monoi. Ta noinomo samiyaikiyoinuwomo. 12 Noino na pa kiyanowo. Moi mo alu mo tunoyo yalokonokai na kiyoinuwomo. Polomokoni sosono pokili poiso toi.” Kumoki nokota mo aino na ikoki.

13 Nosai no mo; kumoki noko iyali mo lolai siyaso na ukouniyaika konoki, sipo koloni samukuko nokoni auso, molopoisu na. Wolitononi auso ukouniyaikokuya konokino. Kotoso kisosomiyalokino, na iyamoki, 14 “Kotoni siyolo na tokaluwaiyalokoni, Kota Kotoni siyolo mo. Asi asi noko nokolalo mo mulu tomokiso soimo, noko nokolalo Kotoyo no tomolokikalo no.” Aino na iyamoki.

Sipo samukuko nokoyo Isiso kiyano aino imo.

15 Nosai no mo; Kotoni kumoki noko mo kumokiso ifou yoki. Utukaikiyo yokino mo; sipo samukuko noko mo ikuwanokino, “Soiwo, Pitolifimo nokonuso na tonukoni, nonani hani fiyamosi na tokiyanokoni, Koto Siyoliyo no posasoko wiyomoko no.”

16 Nosai no mo; somaiso na nuki. Yusifo koli ikolikalokino, Moiliwoi aluwoi. Toti yousiso na koka tikino. Alu mo polomokoni pokili poiso tanoki. 17 Alu ki uwai; nosai no mo, alu aino imo na posasokokino, alu monoi aino imo no kwaikino no, nonani imo na lukasikokino. 18 Noko nokolalo mani, imo kwaikokino, sipo samukuko nokoyo no ikalokino no. Na mulumoloko manokino. 19 Ulai Moili mo nonani imo komaso mulumolokokai manoki, tani mulu poiso.

20 Nosai no mo; sipo samukuko noko mo ifou nuki, Kotoni siyolo kaluwaiyalo manokino. Afonimaiso pa kisosomikinoso, totaini molo tiyo yasoi na kikino, imo na kwaimokino, kumoki nokotayo no ikoki no, no monoi no.

Isiso siyolo kaluwai aino imo.

21 Nosai no mo; ulo mo nano ti mo uwai; aluni au tuno tokosiyaimokino mo, tani siyolo mo Isiso na kaluwaikino. Atinoni nomoli poiso tanowoi muwoi, kumokiso amai na, nomai no kumoki nokotayo kaluwaiya konoki, tani siyolo mo Isiso.

Isiso lotu nu siyoliso kawiyo ti aino imo.

22 Nosai no mo; alu mala nu siso mo uwai; Yusifo noko ti Moiliwoi mo alufa kaukino, Yolusolimo nokonu siyoliso. No mo afonimaiso muwoi, Musini ami imoyo tiyomuko, atino noko ti alufawoi ititounikaiyano monoi, Kotoni molo timai. No monoi no Koto Siyolini auso kaukino. 23 Ainonani monoi Koto Siyolini imo amiyo tiyomuko, noino,

“Imu alalo mo atino iyaliyo koko mo, nonani alalo mo Noko Siyoliso muwokokainoniwumo.”
24 Alufa mo Koto Siyolini auso kawiyo tikino mo, uo ti utunina tikino. No mani, afonimaiso muwoi, ainonani monoi Koto Siyolini imo amiyo tiyomuko, noino,

“Anomu ti pa akononiwo. Uwofawo, ufoiyo ti mo waliyo.”
25 Ulai noko mo Yolusolimo nokonumai toloki. Tani siyolo mo Simiyo. Molo itouniyaimoso aluwai nokota, lotu aluwai nokota na. Isolilo noko hamukuko nokotaso foumo toloki. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo tani muluso tanoki. 26 Nonani nokotayo toku yasoi posaso wiyononiki, na imoki, “Nono mo somaiso pa kaloiniso. Wiyou, toku Noko Siyolini Kolaisoso kiyoinimo, noko no mo toku no muwokaiki no, Isolilo noko moi fasikomo monoi.” Aino imoki.

27 Nosai no mo; Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo noinomo Simiyo mo lotu nuso lotiki.

Lotiki mo; atino apitono noko ti mo alufa Isiso na kawiyo tikino, aniyopa imo amiyo yo unu monoi.

28 Nosai no mo; kawiyo tikino mo; Simiyo mo alufa na kausiwaisoki, Kotoni siyolo kaluwaiyaloki, noino na imoki,

29 “Siyoli Nokota, toku no imonokaikini no, motu yasoi na tumo. Lolai mo kalomono mo waliyo. Nani mi anononi nokota yoso na pimono taikiyo, mulu tomokiso tano monoi. 30 Asani molo tiyo yasoi na ki, samiyaikiyo kiyo nokotaso. 31 Aino na yokaikini, noko nokolalo komasoyo ki monoi. 32 Saponi siyoli komiyai na. Noko nokonu nokoso fupiniyaimo kolokaloimo, toi saino monoi. Sainakinomo, nani Isolilo noko moini siyolo siyolo kolalimokoinomo.”
Simiyo mo ainoso na imoki, Kotoso.

33 Nosai no mo; atino apitono mo mulumoloko manokino. Simiyoyo no posasoko unuki no, nonani monoi na mulumoloko manokino. 34 Mulumoloko manokino mo; nosai no Simiyo mo ikoki, “Kotoyo na tofasinuwo.” Nosai no aluni atino Moiliso na isoki, “Na pukwai, nani alu ni mo Kotoyo yasoi muwokaiki. Ta noinomo Isolilo noko siyai usukunalo konoimo, mulumolo luwai somiso monoi. Siyaisu mo pa usukunalo konoiso, Kotoni moloso na aluwaiyoinomo. Noko nokolaloni molo timai na toloimo, Kotoni mulu wiyotiyoimo. Ulai noko molopoiyo imo kulaliyoinomo. 35 No monoi no totani molo timai noko nokolaloni mulu na fiyamosokoimo. Nokoyo uwokaiyakinomo, wiyou, nono mo mulu na kaloinimo, muwo sopoyo komiyai tukoliyonoinimo.” Simiyo mo aino na isoki, Moiliso.

36 Kotoni mulu lukasiko nukonu mani, na tolosoki, tani siyolo mo Ana, Fanuwiloni atoki, Asaini alisaimi. To mo noniya wai yasoi. Toku mo noko na auki. Noko kwamimai mo aisamu nano siya saso tolosoki. 37 Nosai no noko mo kaloki, yau. Sawi toloso manoki toloso manoki toloso manoki, ainoso tani aisamu mo 84. Lotu nuso pa utukaimo manokiso, Kotowoi aumoifaso toloso mulu siyoli yoki. Koloni au au potolosomosiki, Kotowoi polukaso manoki. No monoi no pomolokimo manoki, Kotoso, ulo ulo amoloki amoloki.

38 Simiyoyo alufa komo tolimai to mani, tumosoki, Kotoso na imoki, “Wafisu.” Nosai no mo, alufa aino imo polukasikalomosiki, Yolusolimo noko nokolalo siyaiso. Kotoso no foumo siki no, ifou koliso monoi, toiso posaso wiyotiyalo manoki.

Yusifo koli Nasolito nokonuso ifou nu aino imo.

39 Noko Siyolini imo amiyo komaso yo uwai; ulai nosai no mo Kalili asiso ifou nuki, totini nukutaiso, Nasolitoso.

40 Nosai no mo; alu mo komu mo puwoso puwoso puwoso; alu itouniyaimo na. Mulu mo iwoi saso. Kotoni amiyo na pofasi manoki.

Alu sokumai lotu nu siyoliso mano aino imo.

41 Isisoni atino apitono noko ti mo aisamu siyasonuso pomanomosikino, Yolusolimo nokonu siyoliso. Pasowa koloni wasi popomai pomanomosikino.

42 Isiso mo siyoli sowiyafa, aisamu mo 12, nosai no mo; to mani, nonani aniyopa moloso aluwaiki, atino apitono noko tiso na aluwaikoki, Yolusolimo nokonu siyoliso.

43 Nosai no mo; koloni wasi popo mo uwai; ifou manokino. Ulai Isiso alu soku, to mo ifou manowoi muwoi, Yolusolimoso amai na toloki. Atino apitono noko ti mo sai muwoi. Piyomukino, “Na taluwaimokowo.” 44 Kiwoi muwoi, piyomukino, “Noko nokolalo siyaiso taluwaikalowo.” No monoi no ulo siyamai manalokino. Ulai kiwoi muwoi. Nosai no moloso ikoliyalokino. Siyokutono iyaliwoi nako siyamai nokowoi, toini auso ikoliyalokino. 45 Ikoliyalokino ikoliyalokino, ulai kiwoi muwoi. Yolusolimo nokonuso ifou manokino, na ikoliyalokino. 46 Na ikoliyalo manokino. Nosai no amoloki tiwoi mo uwai; na kiya tumokino, lotu nu siyoli poiso yousikainoso, aiyoloko noko sisiyolini mulumai yousikainoso. Imo kwaiko yousiki, na utolukaloki. 47 Noko nokolaloyo tani imo kwaimokino mo, na kufaukoki, “Sai siyoli no moloi ano, woi, imo no fowako no?” 48 Toti mo kikino mo, toti mani, na kufaukoki. Atinoyo mo na imoki, “Yani alu, nono no koti no hani monoi uwomokoni? Apono koti mo mulu mo yau yau, nono ikoli manonoki mo.” 49 Ulai na fowakoki, “Hani monoi ikolimonalo manonuwo? Moti mo sai pakoso, yo mo Apouni nuso niya tiyousikaino.” 50 Ulai toti mo sai muwoi, imo folosai imo mo, nonani imo no ikoki mo.

51 Ulai nosai no mo; ifou na aluwaikoki, Nasolito nokonuso. Totini imo saiso saiso pukwaikomosiki. Atinosu mo nonani haninoi na mulumolokokaiki, tani mulu poiso.

52 Nosai no mo; Isiso mo komu puwoso puwoso; siyoli yasoi. Tani mulu mani, iwoi na, sai siyoli pano manoki. Kotowoi noko nokolalowoi mani, pomolokimo manokino.

Copyright information for `AMM