Luke 21

Muwoni isikokai aino imo, Kotoni mi ano monoi.

(Mako 12:41-44)

Nosai no mo; Isiso mo foinalikoki, muwoni inaloso kwaikoki, lotu nu muwoni isikokai pokiliso, Kotoni mi ano monoi muwoni na. Muwoniwoi nokoyo inaloso kwaikaloki, ti liyai manoso. Ulai sawi nukonuso mani, kwaisoki, muwoni lolofa tisu analika tumoso, ilolu somiso nukonu na.

Nosai no mo; siyokutono iyaliso na ikoki, “Motuwa na timonukuwo. Noni sawi ni mo, ilolu somiso nokonu ni mo, to mo muwoni mo siyoli na tanalika tumo. Noko nokolalo siyaiso na tosouwaiko. Muwoniwoi noko mo muwoni molopoi mo amai na si. Walotofaso nino, Kotoso. Ulai noni to ni mo, to mo muwoni mo uwofa nali no, komaso yasoi na ni, Kotoso. Koloni no ulai haniyo suo suomokoimo? Muwoni mo uwofa nali no.”

Lotu nu siyoli ulalo aino imo.

(Matiyu 24:1-2; Mako 13:1-2)

Nosai no mo; siyokutono iyali siyai mo lotu nu siyoli monoi imo lukasokino, iyamoki, “Lotu nu mo tomoki ititouniyo na kouwokai. Hani hani nokoyo Kotoso no nikino no, wiyou, na kouwokai.”

Ulai Isiso mo na ikoki,
“Ni tokokonuwo no, amuwoi tino mo na ulalokoinomo. Tomoki puwomai ni si mo, amai pa soiso. Komaso na ulaloko taikiyoinomo.”

Hani hani kopokoiyauyo uwokaiko aino imo.

(Matiyu 24:3-14; Mako 13:3-13)

Nosai no mo; Isisoso na utolumokino, “Aiyolokomomoko nokota, maniwoiso no lotu nu ulaloinomo? Toku no haniyo fiyamosiyoimo, koi saino monoi no? Nonayo piyomu.”

Isiso mo na fowakoki, “Atiyaiso na pa siwo. Wonikaluso nokoyo aiko ifoluwaikomoinuwomo. Noko molopoi na toimo, ifoluwaikoma tumoinuwomo, iyamaloimo, “Yo mo Kotoyo muwomonokaiki, Isolilo noko moi fasikoma tumo monoi.” Noino mani, iyamaloimo, “Asi mo aumoifaso na fokumoimo.” Moisu mo noiyo aluwaikoiwo. Uo tukoluwano umanoso kwaiyakinuwomo, noiyo umomalotikomoiwo, uo uwokuwano imo monoi. Nonani hani mo toku fiyamosoko liyaiyoimo. Ulai asi fokumo mo aumoifaso pa toiso.”

10 Ti monoi na ikoki, “Asi siya noko mo noko siyai nokowoi uo tukoluwanoinomo. Noko nokonu noko mo tolomu nokowoi uo tukoluwanoinomo. 11 Nou nou sisiyoli mo asisai auwonoulu liyaiyoimo. Noko mo koloni somiso si liyaiyoimo, tiya sisiyoliyo kolikali si liyaiyoimo. Ai ai uwokaikaloimo. Kumokisai mani, wiyou, hani hani fiyamosokaloimo, momaini molo timai, na kokolokomoinuwomo.

12 Ulai nonani hani hani fiyamosoko somisomai uo nokoyo na kuloloinuwomo, na uwokomoinuwomo. Kiyokomaloinuwomo, lotu nu lolofa poiwoi kalopulo nuwoiso. Nokoyo uo imo lukaso unanoinuwomo, sisiyoli nokoso, komano nokoso mo. Ulai afonimaiso? Moi mo yoso tomulumolo luwaimono manonuwo, no monoi no uwokomoinuwomo. 13 Noko sisiyoli nokoni molo timai sakinuwomo, Kotoni imo mo waliyo pa posasoko wiyolukowo. 14 No monoi no mo mulu mo noiyo kolikaliyoiwo, hani imoso ikonuwowo. 15 Asayo mo na posasoko wiyolumoikuwomo, no ikakinuwo no. Asayo noinomo mulu iwoi soinuwomo. Uo nokoyo no moloi fowakomo monoi? Moini imo pa kulalikomoinuwoso. 16 Siyokuno iyaliyo uo nokoni auso kiyokomoinuwomo. Anoni apono noko iyaliwoi auwano iyaliwoi nako siyamai nokowoi, toiyo mani, uo nokoni nainoso kiyokomoinuwomo. Moi siyai mo na tukuwoliyoinuwomo, yau yau. 17 Noko komaso nokoyo mulu atolokomo unoinuwomo. Ulai afonimaiso? Moi mo yani noko nokolalo na. 18 Ulai ya timonukuwo, pa uwokaikomoinuwoso. 19 Amiso sakinuwomo, na samiyaikiyoinuwomo.” Isiso mo aino na ikoki, siyokutono iyaliso.

Yolusolimo nokonu uwokai aino imo, Isisoyo yomuki.

(Matiyu 24:15-21; Mako 13:14-19)

20 Nosai no mo; Isiso mo ti monoi na ikoki, “Uo nokoyo Yolusolimo nokonuso woliyai una tumoso kwaikakinuwomo, no monoi no moi mo pa sainowo, Yolusolimo nokonu mo aumoifaso na uwokaiyoinomo. 21 Nonani ulomai Yutiya asiso si noko nokolalo moi mo yu nokonuso pa uloloniyo yowo. Yolusolimo noko nokolalo moi mani, tolomuso na pa utukaimowo. Nokonu asiyofolosai si noko nokolalo mani, nokonu siyoliso noiyo toiwo. 22 Nomai no mo Kotoyo molo koiyau foli monoi na uwokomoinuwomo. Tani puko imoyo no tiyomukalo no, no mo motu na fiyamosiyoimo. 23 Nomai no, woi. Muwoliwoi nokolalo, woi. Paumai alalo atino iyali, woi. Molo koiyau foli monoi siyoliso na uwokomoinuwomo, ninani asi noko nokolalo moi mo. Kotoyo mulu atolokomo unoinuwomo, totani Yuto noko nokolalo moi monoi. 24 Muwo sopo sopoyo na tukuwoli uwaimoinuwomo. Uo nokoyo koliso tumakinuwomo, noko nokonu nokoni asiso kiyokomo liyaiyoinuwomo, kalopuloso. Noko nokonu noko mo moini Yolusolimo nokonuso towitoloma tumoinomo. Towitolomo manoinomo, ainoso hani Kotoyo alukikoimo.” Isiso mo aino na ikoki.

Asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota tumo aino imo.

(Matiyu 24:29-31; Mako 13:24-27)

25 Nosai no mo; Isiso mo na ikoki, “Ulo amu amoloku folo folo na alosokoimo, momaini molo timai mo. Asi asi noko nokolalo mo mulu na kolikaliyoimo. Mamo iwo siyolini mi umuko siyoliso kwaiyakinomo, na mulumoloko manoinomo. 26 Poiniyaikoimo, asiso hani haniyo poimo fiyamosokoi. Na kokolokoimo, molowoi na folulumokoimo. Ulai afonimaiso? Hani hani sisiyoli kumokiso you si, nonani hani mo kumolokoimo.

27 Nomai no mo, ya amukonoimo. Asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yo mo na amukonoimo. Yo amukonoso you kimonoinomo, noko nokolaloyo, kuomai amukonoso. Wiyou, ami siyoliwoi amukonoimo, Kotoni saponi yakomaiso. 28 Nonani hani hani mo lolaloso fiyamosokakimo, amiso na pa sauwo, puwoso monoi na pa foinalikowo. Kotoyo aumoifaso kolisoinuwomo.” Isiso mo aino na ikoki.

Sipoki suwo aino imo.

(Matiyu 24:32-35; Mako 13:28-31)

29 Nosai no mo; Isiso mo siyokawi imo na ikoki, noino, “Sipoki aso na pokokowo. A siyaiso mani, na pokokalowo. 30 Iwasuwo tomu tonofalo na tomomoloko taikiyo. No mo moi mo sai, fumu itouniyaimo monoi. 31 Noinoso nali, kumokisai fiyamosoko hani haniso kwaikalakinuwomo, moi mo sai, Kotoyo aumoifaso samukukoma tumakinuwomo. 32 Motuwa na timonukuwo. Noko komaso noko kolikali somisomai, nonani hani hani mo na fiyamosokaloimo. 33 Kumokiwoi asiwoi mo uwaimo taikiyoimo. Yani imosu mo amai na tanoimo.” Isiso mo aino na ikoki.

Siyokutono iyali atiyaiso si aino imo.

34 Nosai no mo; Isiso mo siyokutono iyaliso na ikoki, “Atiyaiso na pa siwo, kwalu kwalu iwo aiko sikoinuwo, aiko kwalu kwalukomoinuwo. Wonikaluso asiso si itouniyaimo monoiso mulu kolikaliyoinuwomo, Kotoyo lolai siyaso aiko uwokomoinuwo, la komiyai la wiyoso aiko kunokomoinuwo, yo tumomai mo. 35 Asi asi noko nokolalo komasoso na uwokaloimo, molo kopokoiyauso aluwaiko foli monoi. 36 Moi mo atiyaiso na pa si manowo. Kotoso saiso saiso pa utolumo manowo, mulu amikomo monoi. No monoi no kopokoiyauso souwaikoinuwomo. Asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota asani molo timai na soinuwomo.” Siyokutono iyaliso aino na ikoki.

37 Isiso mo noko nokolaloso saiso saiso paiyolokomosiki, lotu nu siyoli poiso, ulo ulo. Amolokimai mo yuso potana yomosiki, Oli yu no kaluwai manokino no, nonani yuso na. 38 Noko nokolalo mo somosaiyamai na potimosiki. Lotu nu siyoli poiso pukwaima tumomosikino.

Copyright information for `AMM