Luke 22

Yutaso aino imo, woliya wolitono muwoi.

(Matiyu 26:1-5, 14-16; Mako 14:1-2, 10-11; Iyono 11:45-53)

Nosai no mo; sisiyoliko asu somiso tuo wasi popo mo aumoifaso. Siyolo siya mo Pasowa koloni wasi popo pokaluwai manokino. Nomai no mo, lotu samukuko noko sisiyoliwoi Musini imo sai sisiyoli nokowoi, toi mo noko nokolalo monoi kokolokoki, na ikuwanokino, “Moi no Isiso no moloi tukolo monoi, woi?”

Nosai no mo; Sokolo Nokota Waiyo Yutasoni mulu poiso na lotiki. Siyolo siya mo Isokailiyo pokaluwai manokino. Noko molo tiwoi mulumai nokota na. Noko sisiyoliwoi lukaso nikanoki, lotu samukuko noko sisiyoliwoi lotu nu polimano noko sisiyoliwoi. Nonani noko iyaliso na ikanoki, “Yo mo Isisoso kiyoma tumoikuwomo.” Wiyou, toi mo siyoliso na molokikino, imo lukaso nikaikino, na imokaikino, “Suo mo muwoni niyoikimo.” Nosai no Yutaso mo ikoki, “Waliyo na.” Mulumolokaloki, “Yo mo Isiso mo maniwoiso poimo kiyokoi, toini nainoso mo. Awi, noko nokolaloyo ukouniyaiko somisomai mo waliyo.”

Pasowa koloni foukaiyano aino imo.

(Matiyu 26:17-25; Mako 14:12-21)

Nosai no mo; sisiyoliko asu somiso tuo wasi ulo auwoniyouki, Pasowa koloni tukuwolimosi ulo na. Nosai no mo; Isiso mo Pita noko tiso Iyonowoi iko taikiyoki, na ikoki, “Na pofoukaimokanowo, Pasowa koloni noko monoi mo.” Ulai totiyo imokino, “Moloi tiyomuni, moiso tofoukaiyanonoki, woi?” 10 Na ikoki, “Na pukwaimonowo, nokonu siyoliso lotakinuwomo, nokoyo iwo woliyoniyo tumoso kwaiyoinuwomo. Nu poiso pa aluwainiyo tiwo. 11 Nu kiyo nokotaso na pa imowo, “Aiyolokomomoko nokotayo tiyomu taikiyo, “Pasowa koloni no si nu no moiso, woi, yani woli iyaliwoi no niko si nu no?” 12 Nosai no puwo nu siyoli mo ta na wiyononinoinuwomo. Nokoyo hani hani toku yasoi isikokai foukai. Nonani nu simai mo na pa foukaiwo, Pasowa koloni mo.”

13 Ikoki mo; toti mo manokino, na kikino, Isisoyo toku no ikoki no. No monoi no Pasowa koloni na foukaikino.

Isisoyo tuowoi molo wamo ito iwowoi wauti aino imo.

(Matiyu 26:26-30; Mako 14:22-26; 1 Kolino 11:23-25)

14 Nosai no mo; Isiso mo Pasowa koloni wasi nikoki, totani imo lukasikalomano nokowoi. 15 Na ikoki, “Yo mo Pasowa koloni no nikomo monoi siyoliso tiyomoi. Aumoifaso iyanoko siyoli na uwomonoinomo. 16 Ya timonukuwo, yo mo ti monoi Pasowa koloni mo pa noiso, asimai mo. Koto mo asi asi noko nokolalo samukukakimo, nomai noso ti monoi na noimo.”

17 Nosai no mo; molo wamo ito iwo na woliyonoki, Kotoso na imoki, “Wafisu.” Siyokutono iyaliso na ikoki, “Fuo, na posikalowo. 18 Ya timonukuwo, yo mo molo wamo ito iwo mo ti monoi pa sikoiso, asimai mo. Kotoyo asi asi noko nokolalo samukuka tumakimo, nomai noso ti monoi na sikoimo, yo mo.” Aino ikoki.

19 Nosai no mo; tuo na anoki, na imoki, Kotoso, “Wafisu.” Na foloulu nikoki, na ikoki, “Ni mo yani au somu na. Moi fasikomo monoi kalo unoikuwomo. Nokakinuwomo, yoso na pa mulumoloko unumonowo.” 20 Noko uwai, tomoso nali, molo wamo ito iwo nau na woliyonoki, na ikoki, “Naumai mo yani nako na. Moi kwalomai monoi kalo unoikuwomo. Yani nako amukonakimo, Kotoyo auwolo unoinuwomo, molo tonofalo posaso wiyononinoinuwomo. 21 Ulai na pukwaiwo, uo nokoni auso no kiyomonaki no, to mo ni tiyousi tomasimomono. 22 Asa, asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yo mo Kotoni imoso aluwaiyoimo, Kotoyo ainonani monoi muwomonokaiki. Wiyou, to fau, uo nokoni auso kiyomono nokota no moloi uwoyoimo, woi?” 23 Aino ikoki mo; totai amu na utolukuwanalokino, “Noiyo yoimo, woi?”

Siyoli nokota tolo mulu aino imo.

24 Nosai no mo; Isisoni siyokutono iyali mo totai amu kiyoluwaikuwanokino, siyasonuso iyamaloki, “Nokoyo tiyamo, asa mo totawoi nokota siyoli.” 25 Ulai na ikoki, Isiso mo, “Noko nokonu nokoso samukuko noko sisiyoli mo totamiyoluwaiko manono, toini noko nokolaloso. Alotoluwaiko noko iyali mo totai amu monoi tiyamalo, samukuko ititouniwo. 26 Momaisu mo toi komiyai noiyo yoiwo. Moi nokota mo totawoi nokota siyoli mo, to mo auwanofa komiyai tolumo. Moi samukukomo nokota mo mi ano fasi nokota komiyai na tolumo. 27 Noi no siyoli nokota, woi? Koloni foukai nokota poimo, o, koloni no yousi nokota poimo. Motu na, koloni no yousi nokota mo siyoli nokota nali. Ulai asasu mo moini mulumai na tiyousi, mi ano fasikomo nokota na. 28 Hani haniyo uwomonomai na tosi tomasimomono manonuwo, pa tutukaimononuwoso. 29 Yani Apouyo mo noko nokolalo muwokokaimonoki, ya samukuko monoi. Noinoso yo mani, noko nokolalo na tomuwoko kainoninukuwo, moiyo samukuko monoi. 30 Ulai afonimaiso? Afonimaiso muwoi. Ya samukuyakinukuwomo, koloni no fasimonoinuwomo. Samukuko noko sisiyoli na soinuwomo. Moini nasu wosuwoimai soimo, Isolilo asi molo tiwoi asi noko, 12.” Isiso mo aino na ikoki, siyokutono iyaliso.

Pitayo imo saso yomu aino imo.

(Matiyu 26:31-35; Mako 14:27-31; Iyono 13:36-38)

31 Nosai no mo; Saimo Pitaso na imoki, Isisoyo mo, “Saimo, Saimo, na pukwaimono. Sokolo Nokota Waiyo uwokomo ki monoi tiyo. Nokoyo paluwa tuo aliyoli no tiyou salosalo no, fulomuyo kukumoso ufosifoliyafoumo monoi, noinoso na uwokomo ki monoi tiyo, Sokolo Nokota Waiyo. 32 Ulai yo mo Kotoso yapoli na imo ununoki, nonoso fasi monoi. Wonikaluso paikoso mulumolo luwaimonoiniso. Ulai ifou tumakinimo, mulumolo luwaimono noko nokolaloni mulu na pa amikomoi.”

33 Nosai no mo; Pitayo na imoki, “Noko Siyoli, yo mo na topuwotolokai, nonoso aluwai monoi, kalopulo nuso. Kalakinimo, yo mani, kalomonoimo.” 34 Isisoyo na imoki, “Pita, ya timonoki, konoi amolokimai kokalo imo yomu somisomai, taumai na yomumosoinimo, “Yo mo Isiso mo sai muwoi.”

Kotoni puko imoyo motu fiyamosi aino imo.

35 Nosai no mo; Isiso mo na ikoki, “Yani imo lukasikalo monoi toku no imo taikiyokinukuwo no, nomai no mo muwoni alo iwoi pa ilomanokinuwoso. Ilolu iwoi suwoi mani, pa ilomanokinuwoso. Nomai no no hani hani somiso no yapoli sikinuwo?” Na imokino, “Yoi, koi mo sofuwakomomokowoi muwoi, waliyo.” 36 Na ikoki, Isiso mo, “Ulai lolai mo muwoni alo iwoi yapoli mo, na pa ilomanowo. Ilolu i mani, ainoso na pa ilomanowo. Noko mo muwo sopo uwofawo, to mo tani tunoyo na suo suomokumo, muwo sopo ano monoi mo. 37 Ulai afonimaiso? Kotoni puko imoyo ainonani monoi na tiyomuko, noino,

“Imo kulali nokota komiyai kaluwaiyoinomo.”
Aino tiyomuko, Kotoni puko imo mo. Ya na timonukuwo, nonani imoyo na fiyamosimomona tumumo. Nasu, Kotoni puko imoyo no tiyomuko unumono no, nonani imo mo motu na fiyamosiyoimo, aumoifaso.”
38 Na imokino, “Siyoli Nokota, na pokoko. Koi mo muwo sopo sopo tiwoi yapoli niya tako.” Na ikoki, “No mo koma na.”

Isisoyo Kotowoi imo lukaso ni aino imo.

(Matiyu 26:36-46; Mako 14:32-42)

39 Nosai no mo; Isiso mo Yolusolimo nokonusai amufuki, Oli yuso amiyoki. No piyomosiki no, ainoso na. Siyokutono iyaliyo aluwaikino. 40 Oli yuso yoki mo; na ikoki, “Kotowoi imo na polukaso siwo. Wonikaluso Sokolo Nokota Waiyo aiko ainikomo ifoluwaikoma tumoinuwo.” 41 Nosai no na utukaikoki, amunofamoki, alokomu na losiyaikoki, Kotoso na imoki, 42 “Apou, nono mo waliyo yomakinimo, tukolomono monoi na pa ufiyaiko. Ulai yani muluyoso muwoi, nani muluyosu nali no.”

43 Nosai no mo; Kotoni kumoki nokotayo amukonoki, mulu na amima konoki. 44 Wiyou, mulu siyoli na kalokaiki, no monoi no Kotowoi imo amiso na lukaso manoki. Koki mo nako komiyai na amukonoki, asiso, nakiyaiso.

45 Imo lukaso uwai; nosai no mo; tolauki, siyokutono iyalini auso ifou manoki. Ulololi siso na koka tumoki. Mulu kolikalikaiki, no monoi no. 46 Na ikoki, “Hani monoi ulololi tosinuwo. Na pauwonouluwo, Kotowoi imo na polukaso siwo. Wonikaluso Sokolo Nokota Waiyo aiko ainikomo ifoluwaikoma tumoinuwo.”

Isisoni auso uo noko koliyoniyo tumo aino imo, Yutasoyo.

(Matiyu 26:47-56; Mako 14:43-50; Iyono 18:3-11)

47 Nosai no mo; Isiso mo amai polukasiko toloki, noko molopoi mo na tiki. Noko molo tiwoi mulumai nokota, Yutaso no kaluwai manokino no, to mo toku na toloniyo tumoki. Isisoni auso aumoifaso tumoki, na asisi ifoluwaiki. 48 Ulai Isisoyo na imoki, “Yutaso, asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yoso tasisi ifoluwaimona tumoni, uo nokoni auso kiyomono monoi no? Motu poimo. Na piyomu.”

49 Nosai no mo; siyokutono iyali mo nonani haniyo uwoso kwaikino, iyamoki, “Uo nokoyo na tuwono.” Isisoso na imokino, “Siyoli Nokota, koi no muwo sopoyo tukuwoli no waliyo?” 50 Imokino mo; toi nokotayo nokoni iyoso tokoso kukiyowaiki, totawoi lotu samukuko nokota siyolini mi ano nokotani iyoso. Nainasai iyo na.

51 Ulai Isiso mo fowakoki, “Tofolo.” Nainoyo akaikomoki, iyoso, na itouniyaimokaiki.

52 Nosai no mo; Isiso mo tota kausi nokoso ikoki, lotu samukuko noko sisiyoliwoi lotu nu polimano noko sisiyoliwoi nokotalo iyaliwoi, toiso na ikoki, “Muwo sopo sopowoi awoi no hani monoi tololiyo tumo unumononuwo? Ulai uo nokota, yo no? Yo mo uo nokota muwoi, noko pa tukuwolimoiso. 53 Amuwoisai amuwoisai yo mo lotu nu siyoliso piyousikaino fasi manokinukuwo, ulai pa komi kausimona tumokinuwoso. Ulai lolaimai folosu siyoliyo na tosouwaikomonuwo. Lolai mo tokomi kausimona tumonuwo.” Isiso mo aino na ikoki.

Pitayo Isisoso namoliyo alosimo aino imo.

(Matiyu 26:57-58, 69-75; Mako 14:53-54, 66-72; Iyono 18:12-18, 25-27)

54 Nosai no mo; na komikaikino, kominalomanokino. Totawoi lotu samukuko nokota siyolini nu mo kiya tumokino. Pitasu mo na aluwaiyaloki, namoli namoli nomasoso na aluwaiyaloki.

55 Nosai no mo; nu asiyofoloso ta fu yoli siki. Pita mani, na sokuka tumoki. 56 Ulai mi ano nukonuyo Pitaso na kiki, tamai yousikainoso. Amiso na kwaiki, tamai si nokoso na ikoki, “Ninani nokota mo tolo tomasimo nokota na.” 57 Ulai Pita mo na fowasoki, “Woli, yo mo to monoi mo sai muwoi.”

58 Namolisaifa noko siyayo na kiki, na imoki, “Nono mani, Isisoni siyokutono na.” Pitasu mo na imoki, “Yoi, yowoi muwoi.”

59 Yousi manoki, yousi yousi, nosai no noko siyayo amiso na yomuki, “Motu nali no, noko to ni mo na tolo tomasimo. Koi mo sai, to mo Kalili asi nokota na.”

60 Ulai Pitayo na imoki, “Yoi, ulai yo no sai, nonani imo no tiyomuni no?” Aino yomumai lolai siyaso kokalo mo imo na yomuki.

61 Nosai no mo; Siyoli Nokotayo na alosiki, Pitaso na kwaiki. Nosai nosu Pita mo ti monoi na mulumolokoki, nonani imo Siyoli Nokotayo no imoki no, “Konoi amolokimai mo kokalo yomu somisomai, taumai na yomumosoinimo, “Yo mo Isiso mo sai muwoi.” 62 Nosai no Pita mo lofuki, na soni yousa fuki, wiyou, na soni manoki.

Isiso alisiyoli aino imo.

(Matiyu 26:67-68; Mako 14:65)

63 Nosai no mo; Isisoso no komikaikino no, nonani noko iyali mo alisiyolikino, na waso manokino. 64 Tani molo ti mo tunoyo ufiyaikomokino, na imokino, “Noiyo wasoni? Na pa imoko. A, Kotoni amimai no nono no sai pakoso? Noiyo wasoni?” 65 Imo kopokoiyau imo mo ainoso na imalokino.

Nokotalo iyaliyo Isiso lukaso unukai aino imo.

(Matiyu 26:59-66; Mako 14:55-64; Iyono 18:19-24)

66 Nosai no mo; somosaimai Isolilo nokotalo iyali mo ukouniyaikoki. Lotu samukuko noko sisiyoliwoi Musini imo sai sisiyoli nokowoi, toi mo ukouniyaikoki. Isiso mo polimano nokoyo kiyoka tumokino, toini auso. Na imokino, nokotalo iyali mo, 67 “A, nono no Kolaiso na? A, Isolilo noko koi fasimoka tumo monoi na muwokaikini? Nonayo piyomu.” Na fowakoki, “Ya imakinukuwomo, waliyo pa mulumoloko unumonoinuwoso. 68 Ulai ya imo siyaso utolumakinukuwomo, moi mo pakoso fowamonoinuwoso. 69 Ulai lolaisai ainoso amuwoi tinowoi asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yo mo Kotoni nainasai na yousikainoimo, ami siyoli nokotani auso.”

70 No monoi no mo, noko komaso noko mo na imokino, “A, nono no Kotoni awitono?” Na fowakoki, “Moiyo ni tiyamonuwo no, ni mo asa na.” 71 Nosai no mo; totai amu na ikuwanokino, “Imo lukaso unu nokoni imo kwaiko tofolo. Tani koso yasoi kwaimokoni, imo topoko mo.”

Copyright information for `AMM