Luke 23

Pailatoyo Isiso lukaso unu aino imo.

(Matiyu 27:1-2, 11-14; Mako 15:1-5; Iyono 18:28-38)

Nosai no mo; noko komaso noko mo sauki. Isiso mo kaukino, Pailatoni auso, komano nokota siyolini auso. Pailatoso faumiyanokino, na imokino, “Ninani nokota mo Yuto noko koiso na louwa tainikomomoko ifoluwaikomomokomoi. Sisiso takiso muwoni ni monoi mani, na talukikomomoko. Tota amu monoi tokaluwai, Kolaisowo. Tiyomu, “Kotoyo muwomonokaiki, noko nokolalo samukuko monoi.”

Nosai no mo; Pailato mo Isisoso na utolumoki, “A, nono no Yuto noko nokolalo samukuko nokota siyoli na?” Na fowaki, “Wuo, no tiyomuni no, ainoso na motu.”

Nosai no mo; Pailato mo lotu samukuko noko sisiyoliwoi noko nokolalowoiso na ikoki, “Ninani nokota mo hani mo yowoi muwoi. Asa no uo foli monoi no moloi yomu monoi?”

Ulai imo amiso na imalokino, “Noko nokolaloso imo koiyau na taiyolokalomoi. Wiyou, Yutiya noko komaso nokoyo taluwaiyalono. Kalili asisai ainoso tolomu asiwoi aiyoloka tumoki.”

Hiloyo Isiso lukaso unu aino imo.

Pailato mo nonani imo kwaikoki mo, na utolukoki, “A, to no Kalili nokota?” Fowakino, “Nasu, Kalili asi nokota na. No mo Hiloyo samuku asi.” No monoi no nokoso iko taikiyoki, “Isiso mo na pokauwo, Hiloni auso.” Hilo mani, Yolusolimo nokonu siyoliso awa tolokaina tumoki.

Nosai no mo; Hilo mo Isisoso kiki mo, siyoliso na molokiki. Tokusai ki monoi louwa, no monoi no. Mulu ifolaluwawoi mi anoso kwai monoi yoki. Ulai afonimaiso? Imofa toku kolo koloma tumoki. No monoi no Isiso mo tani auso tumoki mo, na utolumalo manoki. Ulai Isiso mo fowawoi muwoi, wosu woso toloki. 10 Nokotalo iyali mani, aumoifaso siki, lotu samukuko noko sisiyoliwoi Musini imo sai sisiyoli nokowoi. Wiyou, na faumi unalokino.

11 Nosai no mo; Hilowoi totani polimano nokowoi, toi mo imo koiyau imalokino, na alisiyolikino. Tuno sopo itouniyaimoyo na asisimokino. Ulai afonimaiso? Koiyaumokino, no monoi no. Nosai no Pailatoni auso ifou kaukino, polimano noko iyaliyo. 12 Toku mo Hilowoi Pailatowoi mo wolimikuwanowoi muwoi, uowoi na. Ulai lolaimai mo waliyo na wolimikuwanokino.

Isiso tukolo aino imo, Pailatoyo yomuki.

(Matiyu 27:15-26; Mako 15:6-15; Iyono 18:39-19:16)

13 Nosai no mo; Pailato mo nokoso aliyonikoki, lotu samukuko noko sisiyoliwoi nokotalo iyaliwoi noko nokolalowoi aliyonikoki, tani auso ti monoi. 14 Na ikoki, “Ninani nokota mo kawiyo tumomononuwo, faumimononuwo, noko nokolaloso ainiko ifoluwaikowo, komano nokoso namoliyo alosiko monoi. Momaini molo timai ya utolumalomoi. Woli iyali, na pukwaimonowo, ninani nokota mo hani mo yowoi muwoi. Hani monoi faumimono monoi? 15 Hiloyo mani, tomoso tiyomu. Ifou na kiyomomoko. Na pukwaiwo. To mo hani mo yowoi muwoi. Moloi tukolo monoi, moi no? 16 Wasosu mo waliyo, nosai no yo mo kiyo taikiyoimo.” Pailato mo aino na ikoki. 17 [Pasowa popomai mo komano nokota siyoliyo kalopulo noko siyasonuso kolali uku taikiyomosumo.]

18 Ulai noko nokolaloyo siyoliso na imokino, tomososo, “Ninani nokota mo na potukolo. Palopaso mo ifou na pokiyomomoko taikiyo, kalopulosai.” 19 Palopaso mo komano nokowoi toku uo tukoluwanokino, nokonu siyolimai mo. Nokoso tukoloki, no monoi no kalopulo nuso kiyokaikino.

20 Ulai Pailato mo ti monoi na ikoki, Isisoso kiyo taikiyo monoi louwa. 21 Ulai siyoliso na iyamaloki, “A mokimai na pukou ukou nikomokaiwo.”

22 Ulai tau monoi na ikoki, “Ulai hani monoi, hani foli monoi woi? Hani mo yowoi muwoi. Ulai moloi tukolo monoi? Wasosu mo waliyo, nosai no yo mo kiyo taikiyoimo.”

23 Ulai siyoliso na imalo manokino, a mokimai ukou ukou nikomokai monoi. Wiyou, siyoliso iyamaloki, Pailatoni imoso souwaikino. 24 No monoi no Pailato mo toini imoso na aluwaikoki. 25 Kalopulo nokota ifou kiyoko taikiyoki, noko no mo komano nokowoi toku no tukoluwanokino no, nokoso no tukoloki no. Nonani nokota mo ifou na kiyoko taikiyoki, kalopulo nusai, noko nokolaloyo no imo unukino no. Isisosu mo uo nokoni nainoso na kiyokoki, totaini muluyosu uwo monoi.

Isiso a mokimai ukou ukou nikomo aino imo.

(Matiyu 27:32-44; Mako 15:21-32; Iyono 19:17-27)

26 Nosai no mo; Isiso mo kominalomanokino. Saimo, Sailini asi nokota, to mo nokonuso monoi louwa tumoki. Ulai polimano nokoyo komi kausikino. A moki sokuwokaikomokino, Isisoni namolisai sokunalomako monoi. 27 Noko nokolalo molopoiyo aluwaikino. Nokolalo iyali mo sonukuyalokino, namolisai soniyoluwaiyalokino. 28 Isisosu mo fokutonoyo alosikoki, na ikoki, “Yolusolimo nokolalo, moi mo noiyo sonukumonoiwo. Momai amu na posonukukuwanowo, momaini alalowoi monoi na posonukukowo. 29 Pukwaiwo. Amuwoi tino mo nokoyo iyamoimo, “Anapo nokolalo moi mo na pa molokiwo. Alalo koko somiso nokolalo moi mo na pa molokiwo. Nano niko somiso nokolalo moi mani, na pa molokiwo.” 30 Nomai no mo,

“Yuso ikoinomo, “Yu, koi pukuwoli fiyaimokowo.” Yu lolofaso mani, na ikoinomo, “Na pofiyokai komomokowo.”
31 Ulai afonimaiso? Asa komiyai uwokomoinuwomo. Yo mo a suwowoi a komiyai ni totolo, ulai na tuwokaimonono. Moi mo a samo samo komiyai, wiyouwa wiyou, na uwokomoinuwomo.” Isiso mo aino na ikoki.

32 Molo koiyauso aluwai nokota tiwoi mani, na koliyo tumokino, Isisowoi tukuwoli tomasi monoi. 33 Yu asi mo komama tumokino, Komu Foli Yu no pokaluwai manokino no. Nosoni a mokimai na ukou ukou nikomokino. Molo koiyauso aluwai nokota ti, toti mani, Isisoni kwasai ukou ukou nikokaikino, a moki tiwoimai. Siya mo nainasai, siya mo sokonisai. 34 Nosai no mo Isiso mo Kotoso na imoki, “Apou, yo foli imo na potokosokiko. Toi mo sai muwoi, ni tiyono mo.” Ulai polimano nokoyo tani tuno totai amu wau monoi tomoki lolofayo na somaimo ukukino.

35 Noko nokolaloyo Isisoso kwai si liyaiki. Noko sisiyolisu mo alisiyolikino, iyamoki, “Noko nokolalososo pofasiko manoki, tota amusu na fasiyumo. Tota amu monoi tiyomu, Kolaisowo, Kotoyo muwokai nokotawo, Isolilo noko moi fasimoka tumo monoi. Motu mo, tota amu na fasiyumo.”

36 Polimano noko iyali mani, na alisiyoli manokino. Aumoifaso tiki, molo wamo ito iwo koiyau woliyononi monoi louwa. 37 Na imokino, “Nono mo Yuto noko nokolalo samukuko nokota siyoli mo, nona amu na pofasi.” 38 A moki puwosai mo noino na kumokaikino, “Ni mo Yuto noko nokolalo samukuko nokota siyoli.”

39 Molo koiyauso aluwai nokota ti no you akaikokaikino no, ulai siyayo Isisoso na alisiyoliki, imoki, “Nono mo Kotoyo muwokai nokota Kolaiso mo, nona amu na pofasi. Koti mani, na pofasimoko.” 40 Molo koiyauso aluwai nokota siyasu mo siyokutonoso na ikimoki, “Nonoso mani, tuwokaini. Ulai hani monoi pa tauwosiwainiso, Kotoso no? 41 Motini molo koiyau foli monoi na tuwokaimokokaino. No mo waliyo. Mulumai nokota nisu, to mo hani mo yowoi muwoi.”

42 Nosai no mo na imoki, “Isiso, nonani asiso amiyakinimo, yowoi pa mulumoloko unumono.” 43 Isiso mo na imoki, “Yo mo motuwa na timonoki, konoi mo yowoi asi itouniyaimoso na yousi itouniyaimoinimo, kumokiso.”

Isiso kalo aino imo.

(Matiyu 27:45-56; Mako 15:33-41; Iyono 19:28-30)

44 Ulo yakomai, ulo mo na lotiki, asi asi komaso mo na folosumono kolokaloki. Ainoso hani upimo tanoki. Nosai no ifou wi taikiyoki.

45 Ulo wi somisomai nomai no mo, tuno siyoli lotu nu siyoli kokiko poiso no kitafoli kukiyokaikino no, nonani tuno na poliyaliyaiko taikiyoki.

46 Nosai no mo; Isiso mo siyoliso na imoki, “Apou, yani mulu mo nani nainoso na tanoninoki.” Aino imoki mo, yau na kaloki.

47 Polimano samukuko nokota siyoli mo Isiso kaloso kwai tolo manoki mo, Kotoni siyolo kaluwaiyaloki, na yomuki, “Motu nali, molo itouniyaimoso aluwai nokota na.”

48 Ukouniyaikokaiya tumo noko nokolalo mani, nonani haniso kwaikino mo, mulu kolikalikaiki, fokutonoso wasoulikino, nuso ifou nuki. 49 Siyokutono iyali mo aluwasai siki, siyokutono iyali komasowoi Kalili nokolalowoi no aluwainiyo tumokino no. Aluwasai siki, nonani hani komasoso kwai si manoki.

Isiso yau ai unu aino imo.

(Matiyu 27:57-61; Mako 15:42-47; Iyono 19:38-42)

50 Alimatiyo asi nokota, Yusifo, to mo nosoni tolokainoki. Yuto nokota siyoli na, nokotalo iyaliwoi pukouniyaiko mosikino. Noko itouniyaimo, molo koiyauso pa aluwai manokiso. 51 Nokotalo iyaliyo Isiso tukolo imo lukasokaikino mo, Yusifo mo waliyo imo pa yomukiso. Kotoyo asi asi komaso samukuko monoi pofou manoki. 52 Nonani nokota mo Pailatoso na imanoki, “Yo no Isiso yau no waliyo totokomonano, ai unano monoi?” Fowaki, “Waliyo na.” 53 No monoi no Isiso yau na kominiyo konoki, kamoso tunoyo na yalokonoki. Noko yau yau asi iso na akaiyanoki, toku yasoi no aikaikino no. Toku mo noko yau akaiwoi muwoi, tonofalo nali. 54 Isiso kalomai mo mi fou fouko koloni foukai ulo na, mi mo aumoifaso fou fouko na.

55 Kalili nokolalo Isisoso no aluwainiyo tumokino no, toi mo Yusifoso aluwaikino, Isiso yau akai monoi asi iso kwaiyanokino. 56 Kwaiyano uwai; nuso ifou nuki. Aliyoliwoi kou woti iwowoi na foukaikino. Ulai mi fou fouko ulo monoi sinonoki, Musini aniyopa imoyo no tiyomuko no.

Copyright information for `AMM