Luke 3

Iyono iwoso uluwako nokota aino imo.

(Matiyu 3:1-12; Mako 1:2-8; Iyono 1:19-28)

Lomo nokota siyoli Sisi Taipiliyayo samukukomai, asi asiso aisamu 15 posamukuko manoki, nosai no mo; Kotoyo Iyonoso na imo taikiyoki, tani imo lukasikalo monoi. Komano nokota Ponatiya Pailatoyo Yutiya asi samuku fasi toloki. Komano nokota siyoli Hiloyo Kalili asi samuku fasi toloki. Auwatono Filipo mani, komano nokota siyoli, Ituliya asiwoi Tolakunaiti asiwoi samukuko fasi toloki. Laisaniyayo Apilini asi samuku fasi toloki. Anaso noko ti Kaiyofawoi, totiyo lotu samukuko noko sisiyoli ti tolokino. Nomai no mo, Sokolaiyani awitono Iyono mo nu somiso asiso toloki. Tolo manoki mo, Kotoyo na imo taikiyoki, tani imo lukasikalo monoi.

No monoi no mo, Yotano iwo aumoifaso manoki, nonani asimai liyaiyaloki. Kotoni imo lukasikaloki, noko nokolaloso, na ikoki, “Mulu na palosokomowo. Alosokomakinuwomo, iwoso uluwakomoikuwomo, Kotoso muwokomokainoni monoi. No monoi no molo koiyau monoi imo mo futo.” Aino na ikaloki. Ainonani monoi Kotoni mulu lukasiko nokota Aisaiyayo na kumokaiki, pukoso, noino,

“Nokoyo imo siyoliso yomoimo, nu somiso asimai. Na iko toloimo, “Molo koiyauso na putukaimowo, molo itouniyaimoso na pa aluwaiwo. Noko Siyoli mo tumoimo. Na pofoumowo.
Tani molo mo itouniyaimo saso. Mukuwoli moloso amimoimo. Yu sisiyoli molo mo ki molo komiyai na soimo. Yu lolofa molo mani, tomoso na soimo. Molo mo kolukuwa kolukuwa, nosai no mo fou foukoimo. Molo mo tomoki saso, nosai no folofoliyafoumoimo. Nosai no mo, noko komaso nokoyo samiyaikiyo kiyo nokotaso kiyoinomo, Kotoyo no imo taikiyaki no.”
Aisaiyayo aino na kumokaiki.

Noko nokolalo molopoi ti liyai manoki ti liyai manoki ti liyai manoki, Iyonoyo iwoso uluwako monoi, noko nokolalo molopoi. Na ikoki, “Hani monoi tulolonuwo? Nuwo komiyai louwa tulolonuwo, ta monoi. Noiyo no imokinuwo, ulolo no? Kotoyo mulu atolokomo unu monoi ulai hani monoi tulolonuwo? Noko mo mulu alosimo uwai, molo itouniyaimoso na aluwaiyumo. Moiyosu mo pomulumolokonuwo, “Mulu alosokomomoko mo wiyou tiyamonoki.” Piyamonuwo, “Koini aniyopa mo Apolofamo, no monoi no Kotoyo mo pa amiyai kiyomokoisowo.” Ulai ya timonukuwo, aino muwoi. Molo koiyauso aluwaiyakinuwomo, na amiyaikiyoinuwomo, Apolofamoni alalo siyai mo tomokiso ufosikoimo, moi kwalomai monoi. Muwo mo a folomai mo na totolokaino. A komaso a mo a wamo si somiso mo, iko taikiyoimo, taso na fofoukoimo.” Siyokawi imo aino na ikoki.

10 Nosai no mo; noko nokolalo mo utolumalokino, “Koi no moloi tiyonoki, woi?” 11 Noino na fowakoki, “Noko mo pau tuno tiwoi nokota, siya mo afonimai nokotaso anoninumo. Koloni mani, noinoso nali no.”

12 Takiso muwoni i noko mani, iwoso uluwako monoi tiki. Iyonoso na imokino, “Aiyolokomomoko nokota, koi no moloi tiyonoki, woi?” 13 Ikoki, “Komanoyo no timonuwo no, noinoso na pa i manowo, muwoni sisiyoli noiyo i watiyoiwo, noko nokolaloso mo.”

14 Nosai no mo; polimano noko mo imokino, “Koi no moloi tiyonoki?” Na ikoki, “Nokoso noiyo uwokoiwo, muwoni iwaiko monoi mo. Noiyo faumi ifoluwai ukoiwo. Momaini mi ano foli muwoni mo koma na.”

15 Nosai no mo; noko nokolalo mo mulu auwonoulu liyaiki, mulumolokalokino, iyamoki, “Nakomo Iyono mo Kolaiso na, noko no mo Kotoyo muwokaiki, Isolilo noko koi fasimoko monoi.”

16 Ulai Iyono mo na ikoki, “Yo mo iwoso tuluwakomonukuwo. Namolisai noko siya mo na tumoimo. Tani ami mo siyoli. Yani ami mo koufasu. Yo no moloi fasi monoi? To mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotaso na imo taikiyoimo, momaini mulu poiso. Ta komiyai fofouko taikiyoimo, momaini mulu kopokoiyau mo. No monoi nosu muwokomo kaininoinuwomo. 17 Totani sawolo nainomai na tokomi toliso, paluwa tuo u iyouwalo monoi. No monoi no fulomuyo mo kukumo ufosifoliyafoumoimo, paluwa u ititounisu mo ifou salo kono liyaiyoimo. Nosai no mo; no mo uwai; totani paluwa u ititouni mo isikokaiyoimo, totani nuso. Kukumo mo taso utoimo, aniyopa poi poi taso.” 18 Iyono mo aino na ikoki. Ainoso ainoso pikikomosiki. Imo itouniyaimo posasoko wiyotimosiki, noko nokolaloso.

Hiloyo Iyono kalopulo nuso kiyokai aino imo.

19 Ulai Iyono mo komano nokota siyoli Hiloso ikimoki, auwatononi noni Hilotiya foli monoi. Hani hani kopokoiyau foli monoi mani, ikimoki. 20 Wiyou, Hilo mo molo kopokoiyau aluwaiko nokota nali. Iyono mo ikimoki mo; siya hani mani, yoki, ikimo foli monoi kalopulo nuso na kiyokaiki.

Iyonoyo Isisoso iwoso uluwa aino imo.

(Matiyu 3:13-17; Mako 1:9-11)

21 Hiloyo Iyonoso kalopulo nuso kiyo somisomai Iyono mo noko nokolalo molopoi iwoso puluwako manoki. Isiso mani, na uluwaki, muwokai monoi. Iwoso uluwa uwai; Isiso mo Kotowoi imo lukaso tola yoki, nomai no mo kumoki mo na poliyaliyaiki. 22 Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mo na amukonoki. Anomu komiyai amukonoso na kwaiki, tani auso amukonoso. Kumokisai ko na mo koloma konoki, na yomuki, “Nono mo yani alu na. Yo mo nono mulu mo siyoli. Yani mulu mo waliyo, nono monoi mo.”

Isisoni aniyopatono iyali aino imo.

(Matiyu 1:1-17)

23 Nosai no mo; Isiso mo totawoi misu na anoki. Tani aisamu mo 30. Noko nokolaloyo piyamoki, Yusifoni awitonowo.

Yusifo mo Hilaini awitono.

24 Hilai mo Motatoni awitono.

Motato mo Liwaini awitono.

Liwai mo Milikaini awitono.

Milikai mo Yanoini awitono.

Yanoi mo Yusifoni awitono.

25 Yusifo mo Matotiyasoni awitono.

Matotiyaso mo Aimosoni awitono.

Aimoso mo Nafumoni awitono.

Nafumo mo Isolaini awitono.

Isolai mo Nakaini awitono.

26 Nakai mo Matoni awitono.

Mato mo Matotiyasoni awitono.

Matotiyaso mo Soimini awitono.

Soimi mo Yusikoni awitono.

Yusiko mo Yotani awitono.

27 Yota mo Yuwanoni awitono.

Yuwano mo Lisani awitono.

Lisa mo Silapopiloni awitono.

Silapopilo mo Siyalotiyaloni awitono.

Siyalotiyalo mo Nilaini awitono.

28 Nilai mo Milikaini awitono.

Milikai mo Ataini awitono.

Atai mo Kusamoni awitono.

Kusamo mo Ilomotamoni awitono.

Ilomotamo mo Ilani awitono.

29 Ila mo Yosuwani awitono.

Yosuwa mo Iliyosoni awitono.

Iliyoso mo Yulimoni awitono.

Yulimo mo Motatoni awitono.

Motato mo Liwaini awitono.

30 Liwai mo Simiyoni awitono.

Simiyo mo Yutoni awitono.

Yuto mo Yusifoni awitono.

Yusifo mo Yunamoni awitono.

Yunamo mo Iliyakimoni awitono.

31 Iliyakimo mo Miliyani awitono.

Miliya mo Minani awitono.

Mina mo Matotani awitono.

Matota mo Natanoni awitono.

Natano mo Toiwini awitono.

32 Toiwi mo Yasini awitono.

Yasi mo Opoitoni awitono.

Opoito mo Puwasoni awitono.

Puwaso mo Salomononi awitono.

Salomono mo Nasononi awitono.

33 Nasono mo Aminotaponi awitono.

Aminotapo mo Atominoni awitono.

Atomino mo Anaini awitono.

Anai mo Hisolunoni awitono.

Hisoluno mo Pilisoni awitono.

Piliso mo Yutoni awitono.

34 Yuto mo Yokoponi awitono.

Yokopo mo Isakoni awitono.

Isako mo Apolofamoni awitono.

Apolofamo mo Tilani awitono.

Tila mo Nafoloni awitono.

35 Nafolo mo Silukoni awitono.

Siluko mo Liyuni awitono.

Liyu mo Pilikini awitono.

Piliki mo Iponi awitono.

Ipo mo Silani awitono.

36 Sila mo Koinanoni awitono.

Koinano mo Afakosani awitono.

Afakosa mo Siyoimoni awitono.

Siyoimo mo Nowani awitono.

Nowa mo Lamikoni awitono.

37 Lamiko mo Mitusilani awitono.

Mitusila mo Inokoni awitono.

Inoko mo Yalitoni awitono.

Yalito mo Mohalolini awitono.

Mohaloli mo Kinanoni awitono.

38 Kinano mo Inoni awitono.

Ino mo Sitoni awitono.

Sito mo Atamoni awitono.

Atamo mo Kotoni awitono.

Copyright information for `AMM