Luke 5

Isisoyo Saimo Pita iyali aliyonikalomano aino imo, totaso aluwai monoi.

(Matiyu 4:18-22; Mako 1:16-20)

Nosai no mo; iwo toku iloso toloki, Kinisali iwo toku ilomai. Isiso mo Kotoni imo lukasiko toloki. Wiyou, noko molopoiyo tani auso fiyokaimo siki, Kotoni imo kwaimo monoi.

Imo lukasiko tolo manoki mo, ayou tiso kokoki, upoimai takoso. La i nokosu mo ayou tiso utukaikokino, la imo uluwakanokino. Nosai no mo, ayouso folamiyo tiki, Saimoni ayouso. Na imoki, Saimoso, “Upoisai putukaimiyonofamo.” Ayouso yousikaina konoki, noko nokolaloso na aiyolokoki.

Imo lukasiko uwai; nosai no mo Saimoso na imoki, “Iwo utaimai na palomoi. La imo na pokukiyoko taikiyo, la i monoi.” Na imoki, Saimoyo, “Noko Siyoli, amoloki siyoli kukiyoko taikiyalo manonoki, ainoso posasi. Mi mo siyoli, ulai la mo iwoi muwoi. Nonayosu timononi mo, waliyo na tokukiyoko.” No monoi no la imo kukiyokokino. Kukiyokokino mo; wiyou, la molopoi na ikino, molopoi nali. La imo poliyaliyaikaloki. Siyokutono iyaliso aliyonikokino, ayou siya nokoso, la i fasika tumo monoi. Tiki mo; wiyouwa wiyou, ayou ti poiso isikokaiyalokino, ko kowaso, la molopoi molopoi. Na louwa alotolokoki, ayou ti no mo. Saimo Pita mo ainoso kokoki mo, Isisoni aumai losiyaikanoki, na imoki, “Noko Siyoli, na putukaimono. Yo mo molo koiyauso aluwai nokota.” Aino imoki, ulai afonimaiso? Na mulumoloko manokino, Saimo iyali mo, la molopoi i monoi. 10 Sipitini awitono noko ti mani, kufaukoki, Yamisowoi Iyonowoi, Saimoni siyokutono noko ti. Ulai Isiso mo Saimoso na imoki, “Noiyo kokolomoi. Lolai mo laso tini. Noinoso na, noko nokolaloso na kolisaloinimo, Kotoni auso ti monoi.”

11 Imoki mo; nosai no mo; ayou ti koki ilomanokino, upoiso, hani hani komaso utukaikiyoukino, Isisoso na aluwaikino.

Isisoyo uluo uwokaikai nokota itouniyaimokai aino imo.

(Matiyu 8:1-4; Mako 1:40-45)

12 Nosai no mo; nokonu siya mo tola tumoki. Uluoyo uwokaikai nokota mo na tolokainoki, au mo uluo saso. Isiso tumoso kwaiki mo, na ukuwoli tana konoki, na imaloki, “Noko Siyoli, yo no waliyo titouniyaimomononi?”

13 Nosai no mo; Isiso mo nainoyo na akaikomoki, na imoki, “Yo mo waliyo na tiyomu, noko itouniyaimo na totoloni.” Imoki mo; lolai siyasu uluo mo na kokamokoki. 14 Amiso ikimoki, “Noinaninoi aino imo noiyo ikaloi. Nani au mo lotu samukuko nokotaso na powiyononinano. Kotoso pakononinano, nonani hani mo toku Musiyo no yomuki no. No monoi no noko mo sai, nani uluo mo kokamokokai, noko itouniyaimo na totoloni.” 15 Ulai Isisoyo noko ititounikai aino imo maliyaliyaloki, nokonu nokonuso. No monoi no mo noko nokolalo molopoiyo imo kwaima tumo liyaikino, ai ai ititounikai monoi ti liyaiki. Noko molopoi, wiyou nali no. 16 Isisosu mo noko somiso asiso pomanomosiki, Kotowoi imo polukaso nimosiki.

Naino fona nomolikomokai nokota itouniyaimokai aino imo.

(Matiyu 9:1-8; Mako 2:1-12)

17 Nosai no mo; Isiso mo ulo siyamai aiyoloko toloki, noko nokolaloso. Nokotalo iyali mani, siki, Falisi moloso aluwai nokowoi Musini imo aiyoloko nokowoi. Toi mo ti liyaiki, Kalili asisaiwoi Yutiya asisaiwoi Yolusolimo nokonu siyolisaiwoi ti liyaiki, sa tumoki. Isiso mo Noko Siyolini amiwoi toloki, ai ai noko ititounikai monoi.

18 Nosai no mo; noko siyai mo naino fona nomolikomokai nokota mo molo tokosimai na sokuniyo tumokino. Nu poiso louwa kiya tikino, Isisoni aumai akai monoi. 19 Ulai itu loti mo noko nokolalo saso. Ulai moloi kiya ti monoi, Isisoni auso no? No monoi no nu komu tofuso na yoki, kolaliyai molosai. Nu komu mulumai na ulalalo konokino. Isiso mo woiso ku toloki. Nu komu ulalo uwai; naino fona nomoli nokota mo molosai ku kiyalo konokino, molo tokosimai. Noko nokolaloni au mulumai wosu woso ku kiyalo konokino, Isisoni fokutonomai na akaiyalo konokino. 20 Akaiyalo konokino mo; Isiso mo toini mulu poiso kokoki, totaso mulumolo luwaiso. No monoi no nomolikomokai nokotaso na imoki, “Woli, yo mo imo mo futo, nani molo koiyau monoi imo mo.”

21 Ulai nokotalo iyali mo totai amu imo lukasikuwanokino. Musini imo sai sisiyoli nokowoi Falisi moloso aluwai nokowoi, totai amu imo lukasikuwanokino, na iyamoki, “Ni no noi, woi, Koto Siyoliso ni talisiyoli no? Ulai noko siyayo no mulu koiyau no moloi afoliwai monoi? Koto saso mo sai, mulu kopokoiyau saloso monoi.”

22 Isiso mo toini mulu mo sai, na ikoki, “Hani monoi tomulumolokonuwo? 23 Yo mo nokoso mulu koiyau afoliwai monoi imo mo, moiyo pimononuwo, “Topokoniwo.” Ulai ya imakimo, “Pauwoniyou, na poliyaiyalo,” nosai no moloi imono monoi topokoni? 24 Asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yo mo mulu ifolaluwawoi nali, mulu kopokoiyau saloso uwoko ami mo yapoli, yo mo. Ya towiyononinukuwo, moiyo saino monoi.” Ikoki mo; naino fona nomolikomokai nokotaso na imoki, “Na timonoki, pauwoniyou, nani molo tokosi palomako, nuso na pomoi” Aino na imoki, tani ami mo noko nokolaloso wiyoti monoi, mulu kopokoiyau saloso uwoko ami mo.

25 No monoi no mo, lolai siyaso noko nokolaloni molo timai mo na auwoniyouki, nomolikomokai nokota mo. Totani tano molo tokosiwoi na sokunalomakoki, nuso na manoki. Manoki mo, Kotoni siyoloso na kaluwaiyaloki. 26 Kufaukaloki, noko nokolalo mo, Kotoni siyoloso kaluwaiyalokino. Kokolo mulu saso, na iyamoki, “Lolai mo moi mo folo na kikoni.”

Liwai aliyoniyalomano aino imo, Isisoso aluwai monoi.

(Matiyu 9:9-13; Mako 2:13-17)

27 Nosai no mo; Isiso mo manoki manoki, takiso muwoni i nokotaso na kiya tumoki, takiso nuso yousikainoso. Tani siyolo mo Liwai. Na imoki, “Kuku, yoso na paluwaimono.” 28 Imoki mo; hani hani komaso utukaikiyouki, na amufuki, Isisoso na aluwaiki.

29 Nosai no mo; Liwai mo koloni wasi monoi foumanoki, Isisoso no ni monoi, totani nuso. Takiso muwoni i noko kopokoiyau noko molopoiwoi noko siyaiwoi no fasika tumokino.

30 Ulai nokotalo iyali mo amuwaso aliya tumokino. Falisi moloso aluwai nokowoi toini sai sisiyoli nokowoi, Musini imo sai na, toi mo amuwaso. Isisoni siyokutono iyaliso ikokino, “Hani monoi tono fasikonuwo, takiso muwoni i noko kopokoiyauwoi molo koiyauso aluwai nokowoiso no?”

31 Nosai no mo; Isiso mo na fowakoki, “Ai ai somiso noko mo tokotani auso pa tonumoiso. Wiyou. Ai ai noko saso na tonumoi, tani auso mo. 32 Yo no noko ititouni nokoni mulu alosoko monoi tumo noiyo? Noko kopokoiyau nokoni mulu alosoko monoi na tumo.”

Tokumi molowoi tonofalo molowoi tomasiko somiso aino imo.

(Matiyu 9:14-17; Mako 2:18-22)

33 Nosai no mo; noko sisiyoli mo Isisoso na imokino, “Iyononi siyokutono iyali mo koloni au au tosimosino, Kotowoi imo lukaso mano monoi. Falisi nokoni siyokutono iyali mani, tomoso na. Nani siyokuno iyalisu mo aino muwoi, na tonoko manono.”

34 Nosai no mo; Isiso mo na ikoki, “Toi mo noni kauso nokotani siyokutono iyali komiyai. Tolo fasikomaiso, nomai no koloni wasi popo na totoi. Koloni au au no moloi si monoi? Tolo fasikomaiso koloni au au pa tosiso. 35 Ulai namolimai mo nonani nokota mo noko siyaiyo komi kausiyakinomo, siyokutono iyalini aumai mo uwofa toloimo, nomai no koloni au au na soimo.” Aino na ikoki, Isiso mo.

36 Siyokawi imo ti monoi na ikoki, “Tuno tonufuwaso no moloi tokosano monoi, toku mi tunoso moloi topolimo monoi? Aino piyo mo, tuno tonufuwa mo na puwokai. Nonani tuno tonofalo tokosanofa monoi mani, no mo tomoso muwoi, tokumi tuno komiyai muwoi, fofamo.

37 Ninoino mani, nokoyo pa tiyomoiso, molo wamo ito iwo tonofalo mo tokumi koloni tunomai soluki muwoi. Nokoyo ainonani piyo mo, molo wamo ito tonofalo mo tokumi tuno mo na popoliyaliyaikaiyo kono, asiso posolitolomo. Koloni tuno no mani, na popoliyaliyai taikiyo. 38 Noko mo molo wamo ito tonofalo iwo mo koloni tuno tonofalomaiso wolikumo. 39 Tokumi molo wamo ito iwo siko nokota, to mo molo wamo ito iwo tonofalo mo sikowoi muwoi, wiyou tiyomu. To mo tiyomu, “Tokumi mo waliyo na tosiko.” Aino ikoki, Isiso mo.

Copyright information for `AMM