Mark 11

Isisoyo Yolusolimo nokonu siyoliso loti aino imo.

(Matiyu 21:1-11; Luko 19:28-40; Iyono 12:12-19)

Nosai no mo; Isiso iyali mo Yolusolimo nokonu siyoli aumoifaso tiki mo, nokonu lolofa tiso fiyamosiya tumokino, Pitifaki nokonuwoi Pitano nokonuwoi. Oli yu kiyoku kwamai tanono, nokonu ti mo.

Tiki mo; nosai no Isiso mo siyokutono noko tiso na iko taikiyoki,
na ikoki, “Nokonufaso na pomanowo, na pa lotiwo, nokonu aumoifaso ni tokinuwo no. Lotakinuwomo, lolai siyaso na kiyoinuwomo, hosofa mo. Konosuwakaiso kiyoinuwomo. Toku nokoyo yousa yowoi muwoi. Na pako fololokomowo, yani auso na pako kiyomomona tumowo. Ulai nokoyo utolumakinuwomo, “Hani monoi tiyonuwo?” Noino na pako imowo, “Siyoli Nokotayo timoko taikiyo, ninani hosofa kiyomo monoi. To mo somaiso ifou amai na kiyomo taikiyoinimo. Mulu mo noiyo kaloi, awa.” Isiso mo aino na iko taikiyoki.

Nosai no mo; toti mo yasoi, hosofa mo kiya tumokino, nu itu lotimai konosuwakaiso, molo kwamai. Na fololokomokino. Ulai aumoifaso si nokoyo na ikokino, “Moti no hani monoi tiyonuwo? Hosofa no hani monoi tofololokomonuwo?” Ulai toti mo Isisoyo no ikoki no, nonani imososo na ikokino. No monoi no mo waliyo na iyamoki, hosofa kau monoi mo.

Nosai no mo; yasoi, hosofa kiyoma tumokino, Isisoni auso mo. Totini tuno mo hosofani namoli tonimai na akaikoma yokino. Akaikoma yokino mo; Isiso mo na yousikaina yoki.

Nosai no mo; noko nokolalo molopoi mo tuno mo molomai asisikaiya tumo liyaikino, na soikai unalokino. Siyai mo iwasuwo mi tofu iyo tumokino, isisai, molomai na isikokaiya tumokino. To tumo monoi molokimokino, no monoi no yokino. Siyai mo toku toku tolono nikino, siyai mo namolisai tiki, na isalo niyalokino, siyoliso na iyamaloki,

  • “Na tomolokimokoni. Ninani nokota, Noko Siyolini amimai ni totumo no, tani siyolo na tokaluwaiyaloukoni.
10 Moini aniyopa, Toiwi, tota komiyai tosamukumoka tumo. No monoi no tomolokimokoni. Siyoliya Nokotani siyoloso na tomolokimokoni.” Aino iyamaloki. 11 Nosai no Yolusolimo nokonuso fiyamosiya tumokino. Isiso mo lotu nu siyoliso lotiki, na ki kiyaloki. Ulai ulo mo ku poki. No monoi no mo noko molo tiwoi noko koliyo fuki, Pitano nokonufaso sanoki, ulololi mo.

Sipoki wamo somiso aino imo.

(Matiyu 21:18-19)

12 Ulai amuwoisai ifou, Pitano nokonusai utukaimokino, Yolusolimo nokonu siyoliso monoi nuki. Isiso mo tiya na kaloki. 13 Sipoki aso kosoki, molo kwa aluwamaifa tolososo. Suwo mo soni siyoli. Nosai no aumoifaso na kosanoki, sipoki wamo monoi. Ulai wamowoi muwoi, uwofa, suwo saso. Ulai afonimaiso, wamoko popo pa toiso. 14 Ulai Isisoyo nonani sipoki aso na isoki, “Wamowoi noiyo si manoi.” Siyokutono iyaliyo nonani imoso na kwaimokino.

Lotu nu siyolisai noko amiyaikiyoko aino imo.

(Matiyu 21:12-17; Luko 19:45-48; Iyono 2:13-22)

15 Nosai no mo; Isiso mo Yolusolimo nokonuso tumoki mo, lotu nu siyoliso lotiki. Hani hani suo suomoko noko iyaliso na amiyaikiyoko taikiya tiki. Muwoni suo suomoko nokoni kotisokoso na alokwi wati taikiyoki. Anomu suo suomoko nokoni sinono hani mani, na alokwi wati taikiyoki. 16 To mo wiyou yomuki, lotu nu poiso suo suomoko monoi mo. Na yomuki, “Ilolu iyo ti liyai mo wiyou tiyomu, yo mo.” 17 Kotoni imo aiyolokoki, na ikoki, “Kotoni puko imoyo mo na tiyomuko,

  • “Yani nu mo asaso utolumomono nu na kaluwaiyoinomo. Asani nu poiso mo asi asi noko nokolaloyo imo lukaso nimonoinomo.”
Ulai moisu mo noko nokolaloni muwoni ti wati manonuwo. Wiyouwa wiyou, ni mo polamoko nu muwoi.” Aino na ikoki, Isiso mo.

18 Nosai no mo; lotu samukuko noko sisiyoliwoi Musini imo sai sisiyoli nokowoi, toi mo Isisoni imo kwaimokino mo, to tukolo molo monoi lukaso unukino. Ulai tukolo monoi nimokino. Noko nokolaloyo tani aiyoloko monoi kufaukoki, no monoi no.

19 Nosai no mo; amoloki mo; Isiso iyali mo yasoi, nokonu siyolisai utukaimokino.

Mulumolo luwaiya nokotayo Kotoso utolumo aino imo.

(Matiyu 21:20-22)

20 Amuwoisai somosai ifou nuki mo, molomai sipoki aso na kosokino, somaiso na somoso taikiyoki. Totiwoi samo samokokai. 21 Pita mo nonaniso no kosoki mo, mulumolokoki, Isisoso na imoki, “Aiyolokomomoko nokota, fai na sipoki a uo imo ni isani mo, na somoso taikiyo.”

22 Nosai no mo; Isiso mo na fowakoki, “Kotoso na pa mulumolo luwaiwo. 23 Motuwa na timonukuwo. Yu ni tolo no, nokoyo nosoniso imakimo, “Mamo iwo siyoli mulumai potolano,” yu mo na tolanoimo. Motu na, mulu tiwoi somiso nokotayo mulumolokakimo, “Ya ni tiyomu no, nonani imo mo motu na fiyamosiyoimo,” Koto mo nonani imo na kwaiyoimo, na yononinoimo. 24 Ulai ti monoi na timonukuwo, mulumolo luwai noko moiyo hani ano monoi Kotoso utolumakinuwomo, nonani hani mo waliyo na anoinuwomo, Kotoso noino imakinuwomo, “Motu na, nonani hani mo Kotoyo na amokoimo.” 25 Kotoso utolumo monoi yakinuwomo, toku mo uo imo na pa tokosokikowo. Kopokoiyaukomo foli monoi mo nokoso iko somiso mo, moini Apono, kumokiso ni you tolokaino no, to mani, moini molo kopokoiyau monoi imo mo futo. 26 [Ulai moi mo imo tokosokiko somiso mo, moini Apono, kumokiso ni you tolokaino no, to mo moini molo koiyau foli monoi imo mo futo muwoi, amai.”] Siyokutono iyaliso aino na ikoki, Isiso mo.

Isiso no noini amiyo mi ano aino imo mo.

(Matiyu 21:23-27; Luko 20:1-8)

27 Nosai no mo; Isiso iyali mo ifou tiki, Yolusolimoso. Lotu nu siyoli poimai liyaiki, Isiso mo. Liyai manoki, lotu samukuko noko sisiyoliwoi Musini imo sai sisiyoli nokowoi Isolilo nokotalo iyaliwoi, toi mo kiya tumokino, 28 na imokino, “Noini amiyo nonani mi ano monoi no? Noiyo imo taikiyokini?”

29 Na fowakoki, “Yo mani, imo siya utolumo monoisu na tiyo. Yani imoso fowamonakinuwomo, suo foli monoi mo imono taikiyo nokota monoi aino imo na imoikuwomo. 30 Iyono mo noko mo iwoso puluwako manoki. No mo asini hani poimo, kumokini hani poimo. Moloi tiyamonuwo, na pimonowo.”

31 Nosai no mo; totai amu imo lukasikuwanokino, na iyamoki, “Moi mo iyamakikonimo, “No mo kumokini hani nali no,” to mo imokoimo, “Hani monoi totani imoso pa mulumolo luwaikinuwoso?” 32 Ulai iyamakikonimo, “No mo asini hani nali no,” noko nokolaloyo na uwomokoimo.” No monoi no kokolokoki. Ulai afonimaiso? Noko nokolalo komaso noko mo Iyonoso waliyo mulumolo luwaikino, iyamoki, “Kotoni mulu lukasiko nokota na.” 33 Totai amu lukasikuwanokino mo; Isisoso na imokino, “Koi mo sai muwoi, Iyono no iwoso uluwako no noini amiyo, woi? Noiyo poimo imo taikiyoki.”

Nosai no mo ikoki, “Noinoso na, yo mo pa imoikuwoso, yo mani, noiyo poi imono taikiyoki, yani mi ano monoi mo.”

Copyright information for `AMM