Mark 13

Lotu nu siyoli ulalo aino imo.

(Matiyu 24:1-2; Luko 21:5-6)

Nosai no mo; Isiso iyali mo lotu nu siyoliso utukaimokino mo, siyokutonoyo imoki, “Aiyolokomomoko nokota, nu sisiyoli na pokoko, tomoki sisiyoliyo kololikino. Wiyou, nu ititouniya ititouni.”

Ulai Isiso mo na fowaki, “Nasu, sisiyoli nu ni mo na pokoko. Ulai amuwoi tino mo na ulalokoinomo. Tomoki puwomai ni si mo, amai pa soiso. Komaso na ulaloko taikiyoinomo.” Aino na imoki, Isiso mo.

Hani hani kopokoiyauyo uwokaiko aino imo.

(Matiyu 24:3-14; Luko 21:7-19)

Nosai no mo; Isiso mo Oli yuso yousa yoki. Lotu nu mo tu kiki, fokutono ausaimi toloso. Siyokutono iyali siyai mo ima yokino, Pitawoi Yamisowoi Iyonowoi Anotoluwoi. Na ima yokino, “Na pimoko, maniwoiso lotu nu ulaloinomo? Toku no haniyo fiyamosiyoimo, koi saino monoi no? Nonayo piyomu.”

Isiso mo na fowakoki, “Atiyaiso na pa siwo. Wonikaluso nokoyo aiko ifoluwaikomoinuwo. Noko molopoi na toimo, ifoluwaikoma tumoinuwomo, iyamaloimo, “Yo mo Kotoyo muwomonokaiki, Isolilo noko moi fasikoma tumo monoi.” Wiyou, noko nokolalo molopoiso na ifoluwaikaloinomo. Uo tukoluwano umanoso kwaiyakinuwomo, noiyo umomalotikomoiwo, uo tukoluwano imofaso kwai manakinuwomo. Nonani hani mo toku fiyamosoko liyaiyoimo, asi fokumosu mo namolisai. Asi siya noko mo noko siyai nokowoi uo tukoluwanoinomo. Noko nokonu noko mo tolomu nokowoi uo tukoluwanoinomo. Nou nou mo asisai auwonoulu liyaiyoimo. Noko mo koloni somiso si liyaiyoimo, tiya sisiyoliyo kolikali si liyaiyoimo. Nonani hani hani kopokoiyau mo iyanoko komiyai. Nokolaloyo alalo no tokoko manono no, nonani iyanoko komiyai nali no. Lolaloso iyanoko mo koufaso, nosai no soliyaki. Kopokoiyau hani no tumaki no, no mani, toku mo koufaso, namolisai mo soliyaki soliyakikomo nali no.

Atiyaiso, wonikaluso nokoyo kiyokomoinuwomo, uo imo aiko lukaso unoinuwo, nokotalo iyalini molo timai, lotu nu lolofa poimai aiko wasouloinuwo, moloyo. Nokoyo uo imo lukaso unanoinuwomo, sisiyoli nokoso, komano nokoso mo. Ulai afonimaiso? Moi mo yoso tomulumolo luwaimono manonuwo, no monoi no uwokomoinuwomo. Noko sisiyoli nokoni molo timai sakinuwomo, Kotoni imo mo waliyo pa posasoko wiyolukowo. 10 Nonani hani hani mo namolisai, toku mo asi asi noko nokolalo komaso mo Kotoni imo itouniyaimoso na kwaiyalowumo. Nokoyo na posasoko wiyotiyalowumo. 11 Uo nokoyo kiyokomakinuwomo, mulu mo noiyo kolikaliyoiwo, hani imoso ikonuwowo. Imo mo moiyo pakoso posasokoinuwoso. Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo na posasoko wiyoninoinuwomo, no ikakinuwo no.

12 Noko mo auwatono monoi komano nokoso uo imo lukaso unanoimo, toiyo tukolo yau imo mo. Apitonoyo mani, awitonoso ainoso nali no uwoyoimo. Alaloyo atino apitono iyaliso namoliyo alosikoinomo, komano noko iyaliso lukaso ukanoinomo, toiyo tukuwoli yau yau imo mo. Ulai afonimaiso? Yoso mulumolo luwaimono foli monoi na tukuwoliyoinomo. 13 Noko komaso nokoyo mulu atolokomo unoinuwomo. Ulai afonimaiso? Moi mo yani noko nokolalo na. Noko mo mulu ami amiso sakimo, ainoso hani asi fokumoimo, toi mo na samiyaikiyoinomo.” Siyokutono noko toitatiso aino na ikoki, Isiso mo.

Koiyau hani monoi aino imo.

(Matiyu 24:15-28; Luko 21:20-24)

14 Nosai no mo; Isiso mo ti monoi na ikoki, “Nomai no mo ya no timonukuwo no, nomai no koiyau hani toloso na kiyoinuwomo, au nu poiso toloso. Asi uwokai koiyau hani nali no.” Mako ya na timonukuwo, noko mo ninani puko imoso kokakimo, na mulumoloko itouniyaimumo. “Nonani ulomai Yutiya asiso si noko nokolalo moi mo yu nokonuso pa uloloniyo yowo. 15 Noko mo nu komu tofumaiso you yousakimo, nu poiso tu si hani hani no moloi iya kono monoi? 16 Noinoso nali, noko mo isimai tolakimo, tuno no nuso no moloi anano monoi? 17 Nomai no, woi. Muwoliwoi nokolalo, woi. Paumai alalo atino iyali, woi. 18 Kotoso na pa utolumo manowo, fulomu popomai mo uwokomo somiso monoi. 19 Ulai afonimaiso? Afonimaiso muwoi. Ulolomaiso mo siyoliso na uwokomoinuwomo. Mulu mo folokomo kaiyoinuwomo. Asi tonofalosai, Kotoyo no mulumolokoki no, ainoso lolaiwoi ainonani koiyau fiyamosiwoi muwoi. Asi fokumomai saso siyoliso na uwokomoinuwomo. Nosai no mo uwai, ti monoi pa uwokomoinuwoso. 20 Asi fokumomai mo wiyou, na uwokomo manoinuwomo. Noko Siyoliyo fokusimo somiso mo, noko nokolalo komaso mo kolikaliyoimo. Ulai mulu mo ukukaiyoimo, totayo muwokokai noko nokolalo monoi, no monoi no mo na fokusimoimo.

21 Nomai no mo, nokoyo iyamaloimo, “Na pokiwo. Ni mo Kolaiso na, noko no mo Kotoyo no muwokaiki no, Isolilo noko moi fasikoma tumo monoi.” Siyaiyo iyamaloimo, “Na pokiwo. Kolaiso mo ausoni tolokaino.” Topoko imo aino iyamakimo, noiyo kwaikoiwo. 22 Imo topoko noko mo na iyamo liyaiyoimo, “Yo mo Kolaiso.” Siyai mo iyamaloimo, “Yo mo Kotoni mulu lukasiko nokota.” Mulu ifolaluwawoi mi sisiyoli ano topoko ifoluwaiko liyaiyoinomo, folo folo. Kotoyo muwokokai noko nokolaloso louwa ainiko ifoluwaikaloinomo. 23 Atiyaiso na posiwo. Nonani hani fiyamosoko somisomai, yo mo yasoi imonukuwo.” Aino na ikoki, Isisoyo.

Asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota tumo aino imo.

(Matiyu 24:29-31; Luko 21:25-28)

24 Nosai no mo; Isiso mo na ikoki, “Nonani hani sisiyoliyo uwokomo uwai; nomai no

  • “ulo mo na sopokumonoimo, amu mani, pa wisoiso.
25 Amoloku mo kumokisai na kiyalo kono liyaiyoimo. Hani hani sisiyoli kumokiso you si, nonani hani mo kumolokoimo.” 26 Nomai no mo, ya amukonoimo. Asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yo mo na amukonoimo. Yo amukonoso you kimonoinomo, noko nokolaloyo, kuomai amukonoso. Wiyou, ami siyoliwoi amukonoimo, Kotoni saponi yakomaiso. 27 Nosai no mo; yani kumoki noko iyaliso na iko taikiyo liyaiyoimo, asayo muwokokai noko nokolaloso mo kolisalo monoi. Isaino ti liyaiyoimo, ausaino ti liyaiyoimo, aumoifawoi aluwasaiwoi asi asi komaso asisai.” Aino na ikoki, Isiso mo.

Sipoki suwo aino imo.

(Matiyu 24:32-35; Luko 21:29-33)

28 Nosai no mo; Isiso mo siyokawi imo ikoki, sipoki a aino imo mo, na ikoki, “Sipoki aso tokoko manonuwo. Touwo mo iwowoi totu si mo, iwasuwo tomu tonofalo na tomomoloko taikiyo. No mo moi mo sai, fumu itouniyaimo monoi. 29 Noinoso nali, ulo sopoku hani haniso kwaikalakinuwomo, moi mo sai, ya aumoifaso na amukonoimo. 30 Motuwa na timonukuwo. Noko komaso noko kolikali somisomai, nonani hani hani mo na fiyamosokaloimo. 31 Kumokiwoi asiwoi mo uwaimo taikiyoimo. Yani imosu mo amai na tanoimo.” Isiso mo aino na ikoki.

Ifou amukono monoi aino imo.

(Matiyu 24:36-44)

32 Isiso mo ulai ikoki, “Yo amukono monoi, ulai noko no moloi saino monoi? Maniwoiso poimo. Kotoni kumoki noko mani, ulai toi no sai? Totani awitono, yo mani, sai muwoi. Apou Siyoli totasu mo sai. 33 Atiyaiso na pa si manowo. Atiyaiyaso. Moi mo sai muwoi, maniwoiso poimo tumoi. 34 Ainonani mo nokoyo totani nu utukaimo komiyai na. Nokonu siyaso monoi tomoi. Tani mi anononi nokoso na tikokaiyou, “Yani ilolu na posamukukomono siwo.” Mi siyasonuso tonikokaiyou. Itu loti samuku nokotaso mo na timo, “Atiyaiso na pa samukumoi, itu loti mo.”

35 No monoi no mo, moi mani, atiyaiso na pa fou siwo. Moi mo sai muwoi, nu kiyo nokota mo maniwoiso poi tumoi. Upimoso poi tumoi, amoloki poi tumoi, posasi yako poi tumoi, somosai poi tumoi. Ulai moi no sai? Na kufaukomoinuwomo. 36 Wonikaluso somaiso aiko tumoi. Ulololi simai aiko kokoma tumoinuwo. 37 Ninani imo ni timonukuwo mo, noko nokolalo komaso monoi na tiyomu. Atiyaiso na pa si manowo.” Isiso mo aino na ikoki.

Copyright information for `AMM