Mark 15

Pailatoyo Isiso lukaso unu aino imo.

(Matiyu 27:1-2, 11-14; Luko 23:1-5; Iyono 18:28-38)

Nosai no mo; somosaiyamai imo na lukasokaikino. Lotu samukuko noko sisiyoliwoi nokotalo iyaliwoi Musini imo sai sisiyoli nokowoi noko sisiyoli komasowoi, toi mo Isiso monoi imo na lukasokaikino. Moloyo na konosuwakino, komano nokota siyolini auso na kominalomanokino, Pailatoni auso.

Nosai no mo; Pailato mo Isisoso na utolumoki, “A, nono no Yuto noko nokolalo samukuko nokota siyoli na?” Na fowaki, “Wuo, no tiyomuni no, ainoso na motu.”

Ulai faumikino, lotu samukuko noko sisiyoliyo. No monoi no Pailato mo ti monoi na utolumoki, “Ulai hani monoi fowakowoi muwoi? Imo na tokosiyokononini.”

Ulai Isisoyo mo nonani imo mani, imo mo fowawoi muwoi. Wiyou, Pailato mo mulumoloko manoki.

Isiso tukolo aino imo, Pailatoyo yomuki.

(Matiyu 27:15-26; Luko 23:13-25; Iyono 18:39-19:16)

Pasowa popomai mo kalopulo noko siyasonuso pokolali uku taikiyomosikino. Komano nokota siyoliyo noko nokolaloso putolukomosiki, “Noi nokota siya no tokolali unu taikiyo?” Isiso uwokaimai nomai no mo, noko, tani siyolo mo Palopaso, to mo kalopulo nuso potolokainoki, komano tukoluwano nokowoi yousi tomasikoki, noko tukuwoli nokowoi na.

Nosai no mo; noko nokolaloyo Pailatoso ukouniyaikokukino, na imokino, “Toku no piyomosikini no, noinoso kalopulo nokota siya na pokolali unu.”

Nosai no mo; Pailato mo na ikoki, “Noi, woi? A, Yuto noko moi samukukomo nokota siyoliso kiyo taikiyo monoi tiyonuwo?” 10 To mo sai, Isiso monoi foluwalikino mo, lotu samukuko noko sisiyoliyo, no monoi no tani auso kiyoma tumokino, uo imo lukaso unukino. 11 Ulai lotu samukuko noko iyaliyo noko nokolaloni mulu auwonoulu monoi yokino, Palopasoso kiyo taikiyo monoi, toini auso.

12 Ulai Pailato mo ti monoi na ikoki, “Yo no moloi tuwo, woi, toso no, Yuto noko nokolalo samukuko nokota siyoli ni tokaluwai manonuwo no?” 13 Siyoliso na iyamaloki, “A mokimai na pukou ukou nikomokaiwo.”

14 Ulai Pailato mo na ikoki, “Ulai hani monoi, hani foli monoi woi?” Ulai siyoliso na iyamalo manoki, “A mokimai na pukou ukou nikomokaiwo.” 15 No monoi no imo kulaliko monoi wiyou yomuki mo, Palopasoso kiyoko taikiyo fuki. Isisosu mo polimano noko iyalini auso na kiyoko taikiyoki, na ikoki, “Suwoi suwoi moloyo na puwasowo. A mokimai na pukou ukou nikomanowo.”

Isisoso alisiyoli aino imo, polimano nokoyo.

(Matiyu 27:27-31; Iyono 19:2-3)

16 Nosai no mo; polimano noko iyaliyo Isiso kawiyo tikino, komano nokota siyolini imo lukaso nu siyoli poiso. Polimano noko komaso noko aliyonikokino, na ukouniyaikokuya tumokino. 17 Alisiyolikino mo, nakiyaiso tuno itouniyaimoyo na asisikaimokino, siyoli nokotani tuno nali. Yoku mo suwoi suwoi moloso poiyakimo unukino, no monoi no na asisikaikomokino, komuso. 18 Na alisiyoli yoluwaikino, imokino, “Woli, Yuto noko nokolalo samukuko nokota siyoli nona kuo.” 19 Atou imokino kusomi, komumai na waso manokino, saiso saiso. Usuwoyo na aso kolo manokino. Alokomu losinasi unukino, na molokimo ifoluwaikino. 20 Alisiyoliyoluwai uwai; nakiyaiso tuno itouniyaimo asiyonowaikino, totani tunoyoso asisikaimokino. Na kominalomanokino, a mokimai ukou ukou nikomokai monoi na.

Isiso a mokimai ukou ukou nikomo aino imo.

(Matiyu 27:32-44; Luko 23:26-43; Iyono 19:17-27)

21 Nu manoki mo, noko mo tumoki. Tani siyolo mo Saimo, Sailini asi nokota, Alikosatowoi Lofasowoi totini apitono na. Nokonuso monoi louwa tumoki. Ulai polimano noko mo totamikino, na imokino, “Oi, a moki ni posokunalomako.”

22 Nosai no mo; Isiso mo na kaukino, Kalokato yufaso. Moini imosai mo Komu Foli Yu. 23 Komama tumokino mo, aliyoli itowoi iwo louwa woliyononikino, iyanoko tolosuwa aliyoli itowoi iwo na. Ulai sikowoi muwoi. 24 Nosai no mo a mokimai na ukou ukou nikomokino. Tani tuno totai amu wau monoi tomoki lolofayo na somaimo ukukino, noko siyasonuso wau monoi.

25 Somosaimai na ukou ukou nikomokaikino, 9 kilomai. 26 A moki puwosai mo noino na kumokaikino, “Yuto noko nokolalo samukuko nokota siyoli.” Nonani foli monoisu tukolokino.

27 Ulai polamoko nokota ti, toti mani, Isisoni kwasai ukou ukou nikokaikino, a moki tiwoimai. Siya mo nainasai, siya mo sokonisai. 28 [No monoi no Kotoni puko imo mo motu na fiyamosiki, ni tiyomukokai no, noino,

  • “Imo kulali nokota komiyai kaluwaiyoinomo.”]
29 Ifou ifou ti liyai noko nokolaloyo palisiyoli yoluwaikaiyo tumomosikino, totaini komuso pokolikaliyo muwaniyo tumomosikino, na pimomosikino, “A, nono no lotu nu siyoli ulalo nokota na? Ulai nono no lotu nu tonofalo no ulo tauwoimai ko uwaimoinimo? 30 Ulai motu mo, nona amu na pofasi. A mokisai na pofolamiyo kono.”

31 Lotu samukuko noko sisiyoliwoi Musini imo sai sisiyoli nokowoi, toi mani, na alisiyolikino. Totai amu ikuwanokino, “Noko nokolaloso pofasiko manoki, ulai tota amusu mo pakoso tofasiso. 32 A, to no Kolaiso na, Kotoyo no muwokaiki no, Isolilo noko nokolalo moi samukumoko monoi no? A mokisai amai poimo tutukaimiyo kono, moi na tukwai sikoni. Amukonakimo, no monoi no mulumolo luwai monoi.” Isisoni kwasai ukou ukou nikokai nokota ti mani, tomoso na alisiyolikino.

Isiso kalo aino imo.

(Matiyu 27:45-56; Luko 23:44-49; Iyono 19:28-30)

33 Ulo yakomai, ulo mo na lotiki, asi asi komaso mo na folosumono kolokaloki. Ainoso hani upimo tanoki. Nosai no ifou wi taikiyoki. 34 Nomai no Isiso mo siyoliso na yomuki, totani imosai yomuki, “Iloi, Iloi, lama sapakotani?” Moini imosai mo noino, “Asani Koto, asani Koto, hani monoi tukwaimonokaini?” 35 Aumoifaso si noko siyaiyo Isisoni imoso no kwaimokino mo, na iyamoki, “Na pukwaiwo, Ilaiyaso na taliyoni.”

36 Nosai no noko siyayo fumanoki, itolowoi iwoso solikaikanoki, somu somuyo. Poni aumai konosuwakokaiki, Isisoni koso na you akaikomoki, iwo siko monoi. Na yomuki, nokoyo, “Awi, na tukwai kikoni. Ilaiyayo amai poimo totokomo uwoya tumo, kawiyo kono monoi.”

37 Nosai no mo; Isiso mo siyoliso na omoki. Omoki mo; mulu mo futo, yau na kaloki.

38 Nomai no mo, tuno siyoli lotu nu siyoli kokiko poiso no kitafoli kukiyokaikino no, nonani tuno na poliyaliyaiko taikiyoki, puwosai na you poliyaliyaikalo konoki, woiso. 39 Ulai polimano samukuko nokota siyoliyo a moki fokutonosai potoloki. Isisoyo omoso kwaiki. Kaloso kiki mo, na yomuki, “Motu nali, noko to ni mo Kotoni awitono na.”

40 Nokolalo siyai mani, posiki. Aluwamaifa siki, na kwaikino. Toi nukonu siya mo Moili, Makotalo asi nukonu, Moili siya mo Yamisofawoi Yusisowoi totini atino. Noni siya mo Salomi. 41 Kalili asimai toku paluwaiyalo manokino, pofasiyalo manokino. Nokolalo siyai mani, nokolalo molopoiyo si liyaiki, Yolusolimoso aluwai nokolalo na.

Isiso yau ai unu aino imo.

(Matiyu 27:57-61; Luko 23:50-55; Iyono 19:38-42)

42 Isiso kalomai mo mi fou fouko koloni foukai ulo na. Mi fou fouko ulo mo amuwoisai. No monoi no upimoso 43 Alimatiyo asi nokota, Yusifo, to mo Pailatoni auso manoki. Yusifo mo Yuto nokota siyoli na, nokotalo iyaliwoi pukouniyaikomosikino. Mulumolo luwai nokota na, Kotoyo asi asi komaso samukuko monoi pofou manoki. Nonani nokota mo kokolomowoi muwoi. Pailatoso na imanoki, “Yo no Isiso yau no waliyo totokomonano, ai unano monoi?” 44 Ulai Pailato mo mulumoloko manoki mo, na yomuki, “Yasoi kalo, woi?” Polimano iyali samukuko nokotaso aliyoniki, na utolumoki, “Isiso no yasoi kalo?” 45 Fowaki, “Nasu, yau na.” Nosai no mo Pailato mo Yusifoso na imoki, “Waliyo na, Isiso yau na panano.”

46 Nosai no mo; Yusifo mo kamoso tuno itouniyaimo na ananoki, suo mo muwoni. Isiso yau na kominiyo konoki, kamoso tunoyo na yalokonoki. Noko yau yu asi iso na akaiyanoki, toku yasoi no aikaikino no. Nosai no tomoki tofu siyoliso na lolomotaiki, asi i ufiyaimo monoi. 47 Moili, Makotalo asi nukonuwoi Moili siyawoi, Yusisoni atino, totiyo kwai tolo manokino, Isiso yau akaiya tumoso.

Copyright information for `AMM