Mark 16

Isiso yausai auwoniyou aino imo.

(Matiyu 28:1-8; Luko 24:1-12; Iyono 20:1-10)

Mi fou fouko ulo mo uwai; nosai no mo, Moili iyali mo sauki. Moili Makotalo asi nukonuwoi, Moili siya Yamisoni atinowoi, Salomiwoi, toi mo aliyoli akanokino, suo mo muwoni, Isiso yauso louwo monoi louwa.

Nosai no mo; nonani somosaiyamai yasoi, ulo lolaloso wiya liyoki mo, ai unu asi iso monoi nuki. Totai amu lukasikuwanokino, “A, tomoki no noiyo lolomotai fasimokoimo, woi, itu loti kolali foli monoi no?” Lukasikuwano manokino mo, na you foinalikokino, lolomotaikaiso kikino, pokomosikaiso. Wiyou, ulai tomoki no mo soliyaki siyoli. Yau akokai asi i poiso tiki, nosai no mo alu soku na kikino, nainasai yousiso, kamoso tuno sopowoi. Wiyou, na umomalotikoki.

Nosai no mo na ikoki, “Noiyo umanokomoiwo. Isiso, Nasolito nokota yau mo na tokiya tumonuwo, a mokimai no ukou ukou nikomokaikino no. Ulai yausai ifou yasoi na auwono. Yau amai pa toiso. Akokai kwalososo na pokiwo, uwofa nali. Ulai totani siyokutono iyaliso na pikanowo, Pita iyaliso, “Isiso mo moi monoi toku yasoi na moi, Kalili asiso, na foukomanonuwo. Nosoniso na pa kiyanowo, totayo toku yasoi no imokaikinuwo no.” Kamoso tunowoi nokota mo aino na ikoki.

Ikoki mo; nosai no mo asi i kiya ti nokolalo mo ulai ifou fuki, na uloloki. Wiyou, na kokolokoki, mulu mo na koli kolimuwanoki. Ulai imo lukasikowoi? Imo lukasikanowoi muwoi. Na kokolokoki, no monoi no.

Moili, Makotalo asi nukonuyo Isiso ki aino imo.

(Matiyu 28:9-10; Iyono 20:11-18)

[Mi fou fouko ulo mo uwai; amuwoisai somosaiyamai, nomai no mo Isiso mo yausai na auwoniyouki. Toku mo Makotalo asi nukonu Moiliso na kosa tumoki. Nonani nukonu mo toku Isiso totayo nano siyawoi popuwa amiyaikiyoko waisoki.

10 Kosa tumoki mo; Moili mo Isisoso aluwai noko nokolaloso na ikanoki, yausai ifou auwoniyou aino imo mo. Wiyouwa wiyou, nonani noko nokolalo iyali mo mulu mo yau yau, na sosonuno siki. 11 Na ikoki, Moili mo, “Isiso mo yausai auwono, yo mo yasoi na ki.” Ulai tani imoso kwaisokino mo, pa mulumolo luwaisokinoso. Na isokino, “Topokoni.”

Noko tiyo Isiso molomai ki aino imo.

(Luko 24:13-35)

12 Nosai no mo; Isisoso aluwai noko ti mo nokonusai utukaimokino, na manokino. Molomai Isiso mo na koka tumoki, au mo folo alosimokaiki.

13 Nosai no mo; ifou na manokino, molomai ki imo ikanokino, siyokutono iyaliso. Ulai toi mo totini imo mani, kwaikowoi muwoi, pa mulumolo luwaikokinoso. Na ikokino, “Topokonuwo.”

Isisoyo siyokutono iyaliso iko taikiyo aino imo.

(Matiyu 28:16-20; Luko 24:36-49; Iyono 20:19-23)

14 Nosai no mo; namolisai mo, Isiso mo na koka tumoki, noko molo siya 11 nokoso. Koloni no simai koka tumoki, na ikikoki, “Hani monoi pa mulumolo luwaimononuwoso?” Ulai afonimaiso? Toi mo kukamokokai, yausai auwoniyou imoso pa kwaikokinoso. 15 Na ikoki, “Kotoni imo itouniyaimo mo na pa lukasikalo liyaiwo, asi asi noko nokolalo komasoso. 16 Noko mo Kotoso mulumolo luwai somiso mo, nonani foli monoi na uwokaiyoimo. Noko mo Kotoso mulumolo luwaiyakimo, na samiyaikiyoimo, nokoyo iwoso uluwayakimo, Kotoso muwokainoni monoi. 17 Mulumolo luwaimono nokota, tota mo hani hani mulu ifolaluwawoi mi na ano liyaiyoimo, noko nokolaloni molo timai. Hani hani, popuwa amiyaikiyoko, asani amiyo. Hani hani, imo lukasalo, imo folo folo imosai. 18 Hani hani uowoi nuwo mo kulolakinomo, pa tukuwoliyoinoso. Aliyoli ito iwo koiyauso sikakinomo, pa uwokaikoiso. Ulai ai ai nokoso nainoyo kulolakinomo, waliyo na soimo, ai mo futo.” Isiso mo aino na ikoki, siyokutono iyaliso.

Kotoyo Isiso kumokiso kawiyo yo aino imo.

(Luko 24:50-53; Mi 1:9-11)

19 Isiso Siyoli mo imo ikiko uwai; Kotoyo kumokiso na kawiyo yoki. Kotoni nainasai na yousa yoki. 20 Nosai no siyokutono iyali mo asi asiso nu liyaiki, Kotoni imo na posasokalokino. Siyoli Nokotayo fasikalo manoki, no monoi no mulu ifolaluwawoi mi na analo liyaikino, noko nokolaloni molo timai. Na iyamaloki, “Motu nali, toini imo mo.”]

Copyright information for `AMM