Mark 3

Mi fou fouko ulomai naino nomoli nokota itouniyaimokai aino imo, Isisoyo.

(Matiyu 12:9-14; Luko 6:6-11)

Nosai no mo; Isiso mo lotu nuso ifou lotiki. Naino nomoli nokota mo piyousikainoki. Isisoso molo amiso na kwaikino, noko siyaiyo, na mulumolokokino, “Moloi tiyo, woi, mi fou fouko ulomai no? Konoi no amai titouniyaimokai, woi?” Faumiko monoi louwa fi yokino, no monoi no molo amiso kwaikino.

Nosai no mo; naino nomoli nokotaso na imoki, “Na pauwono, mulumai na potolau.” Imoki mo; na louwa ikoki, nokoso, “Musini imo no moloi tiyomuko? Molo koiyauso aluwai mo waliyo poimo, molo itouniyaimoso aluwai mo waliyo poimo, mi fou fouko ulomai mo. Ai nokota tofasikoni poimo, tofolo, na kaloimo poimo.” Ainonani monoi louwa ikoki. Pa fowakinoso. Nosai no kwailuwaikaloki, mulu atolokomoki, toini mulu poiso kokoki, mulu wapu wapu saso. Mulu mo yau, to mo. Naino nomoli nokotaso imoki, “Naino mo na pofouko.” Nosai no mo naino na foukoki, waliyo na takoki.

Nosai no mo; Falisi moloso aluwai noko mo fuki, Hiloni siyokutono iyaliwoi somaiso ukouniyaikanoki. Isiso tukolo imo monoi na lukaso unukaikino.

Noko molopoi ukouniyaiko aino imo.

Nosai no mo; Isiso iyali mo Kopanaumo nokonuso utukaimokino, iwo tokuso nuki. Kalili asi noko nokolalo molopoi mo na aluwaikino. Noko nokonu noko mani, ti liyai manoki. Yutiya asi nokowoi Yolusolimo nokonu nokowoi Itumiya asi nokowoi Yotano iwo ausaimi si nokowoi Taiya asi nokowoi Saito asi nokowoi, toi komaso mo Isisoni auso ti liyai manoki. Imoso toku yasoi kwaikino, Isisoyo hani hani yo imoso, no monoi no mo na ti liyai manoki.

Nosai no mo; Isiso mo siyokutono iyaliso na ikoki, “Noko nokolalo molopoi molopoi na tosi liyai. Wonikaluso aiko fiyokaimonokaiyoino. Ayouyo mo toku na pofoukaiwo, yo folamiyo kono monoi mo.” 10 Ulai afonimaiso, toku mo ai ai noko ititounikaiki, no monoi no mo ai ai nokoyo mo amai na fiyokaimokaikino, nainoyo komiyalo monoi.

11 Popuwa kopokoiyauwoi nokoyo kikino mo, tani fokutonomai alokomu losinasikino, siyoliso iyamaloki, na imokino, “Nono mo Kotoni awitono.” 12 Ulai ikikoki, “Yani siyolo noiyo kaluwai wiyotiyaloiwo.”

Kotoni imo lukasikalo noko molo tiwoi muwokokai aino imo, Isisoyo.

(Matiyu 10:1-4; Luko 6:12-16)

13 Nosai no mo; Isiso mo yuso amiyoki, noko siyai aliyonikoki, totani muluyososu muwokokai monoi. Aliyonikoki mo; tani auso na yoki. 14 Nosai no noko molo tiwoi mo na muwokokaiki, totawoi si tomasimo monoi, Kotoni imo posasokalo monoi. 15 Ami niko monoi yomukaiki, popuwa amiyaikiyoko monoi.

16 Noko molo tiwoi muwokoki, noino, Saimo, siyolo siya kaluwaiki, Pita. 17 Sipitini alalo ti, Yamisowoi auwatono Iyonowoi, totini siyolo siya kolaliki, Powonisi. Nonani imo folosai mo noino, sauku komiyai nokota ti. 18 Siyolo siyolo siyai mo noino, Anotolu, Filipo, Patolumiyo, Matiyu, Tomo, Yamiso, Alofiyani awitono. Siya mo Tatiya. Siya mo Saimo siya, siyolo siya mo Siloto. 19 Siya mo Yutaso Isokailiyo, Isiso uo nokoni auso kiyo taikiyo nokota. Isiso mo nonani molo tiwoi noko muwokokaiki.

Isisoso alisiyoli unu aino imo.

(Matiyu 12:24-32; Luko 11:14-23, 12:10)

20 Nosai no mo; Isiso iyali mo nuso nuki. Koloni no monoi louwa, ulai noko nokolalo molopoiyo ti monoi ukouniyaikokukokino. 21 Isisoni nako siyamai iyaliyo nonani imoso no kwaikino mo, na auwonouluki, na nuwalo manoki, louwa kausiyanokino, na iyamoki, “To mo mulu wapu na.”

22 Atino iyali molomai ti liyaiki mo; nosai no mo; Musini imo sai sisiyoli noko mo Yolusolimo nokonu siyolisai kunoki, na iyamoki, “Popuwa mo tani amiyo pa amiyaikiyokoso, popuwa samukuko nokota siyolini amiyo na tamiyaikiyokomoi, Pilisipulo Waini amiyo.”

23 Nosai no mo; Isiso mo aliyonikoki, “Kukuwo, yani auso na potiwo.” Siyokawi imo na ikaloki, “Moloi woi? Sokolo Nokota Wai tota amu no moloi amiyaikiyo monoi? 24 Asi siya noko iyaliyo totai amu tukoluwanakinomo, totai amu pa asisikuwanoinoso, si itouniyaimowoi muwoi, pa si itouniyaimoiso. 25 Nu siya noko iyali mani, totai amu tukoluwanakinomo, totai amu pa asisikuwanoinoso, kwaimo pa soiso. 26 Sokolo Nokota Wai iyaliyo totai amu potukoluwanono mo, kwaimo pa posiso. Totai amu asisikuwano somiso mo, pa potolo itouniyaimoso, Sokolo Nokota Wai mo. Na puwaimo taikiyo.” Aino ikoki.

27 Siyokawi imo mo ti monoi na ikoki, “Ulai noko siya mo noko ami nokotani nuso afonimaiso lotiwoi muwoi, polamoko monoi. Wiyou, toku noko ami nokotani naino timai tokonosuwakokai, moloyo. Konosuwako uwai; nosai no na topolamoka ti.” Aino ikoki, siyokawi imo mo. Imo folosai imo mo noino. Isiso mo Sokolo Nokota Waiso tosouwaikai, no monoi no popuwa mo waliyo tamiyaikiyokomoi.

28 Nosai no mo; ti monoi na ikoki, “Motuwa na timonukuwo. Kotoyo noinomo hani hani molo kopokoiyau foli monoi imo mo futo. Alisiyolikalo monoi mani, imo mo futo. 29 Ulai nokosu mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotaso alisiyoliyakimo, Koto mo nonani alisiyoli imo foli monoi imo mo futo muwoi, amai. Wiyou, nonani alisiyoli imo foli mo amai na tano manoimo, aniyopa poi poi.” 30 Ulai afonimaiso, Isisoyo aino yomuki. Noko sisiyoliyo iyamoki, popuwa koiyauwoi tolo nokotawo.

Isisoni atino auwatono iyali aino imo.

(Matiyu 12:46-50; Luko 8:19-21)

31 Nosai no mo; Isisoni atinowoi auwatono iyaliwoi, toi mo tiki, na louwa kiya tumokino. Asiyofoloso fu siki, imo iko taikiyokino, Isiso na amufu mo. 32 Noko nokolalo molopoi ukouniyaikoku siki, na imokino, “Anoni auwano iyali mo asiyofoloso fu si. Na tokiya tumoni.”

33 Ulai Isiso mo na imoki, “Yani anoiwoi auwa iyaliwoi no noiwo noko, woi?” 34 Ukouniyaikoku si noko nokolaloso kokaloki, na yomuki, “Yani anoi auwa iyali mo niya si. 35 Nokoyo Kotoni imoso kwaimono mo, toi mo yani anoi auwa inai iyali na.” Isiso mo aino na yomuki.

Copyright information for `AMM