Mark 7

Kotoni imoyo aniyopa iyalini imoso souwaiko aino imo.

(Matiyu 15:1-9)

Nosai no mo; Falisi moloso aluwai nokowoi Musini imo sai sisiyoli nokowoi, Yolusolimo nokonu siyolisai no tiki no, toi mo Isisoni auso na ukouniyaika tumoki. Isisoni siyokutono iyali no siso kwaikokino, na iyamoki, “Toi mo naino mo iwoso mo uluwakowoi muwoi, tokumo foiya na tonono.” Falisi moloso aluwai nokowoi Yuto noko komasowoi, toi mo tokumi molososo aluwaikino. Toku naino uluwako somiso mo, somaiso pa tono manonoso. Makitosai koloni tiyo tumo manono mo, toku naino uluwako somiso mo, somaiso pa tono manonoso. Aniyopa molo siyai mani, taluwaikalo manono. No monoi no hani hani nausoso tuluwakalo manono.

No monoi no mo, Falisi moloso aluwai nokowoi Musini imo sai sisiyoli nokowoi, toi mo Isisoso imokino, “Moloi monoi woi? Nani siyokuno iyali mo tokumi moloso pa taluwai manonoso. Naino tokumo foiya na tonono.”

Nosai no mo; Isiso mo na fowakoki, “Kotoni mulu lukasiko nokota Aisaiya, to mo topoko noko moi monoi motu na kumo unukaikinuwo, noino,

  • “Ninani noko nokolalo iyali mo asuwo asuwo tokisosomimono ifoluwaimonalo manono, totaini koyoso. Ulai yowoi mulu tomoso pa tosiso, aluwamai amai tosi.
Nokoni imo monoiso taiyolokalo manono, tifoluwaikalo manono, Kotoni imowo. No monoi no yani siyolo na tomoloki ifoluwaimonalo manono.” Motu imo mo Aisaiyayo aino na kumo unukaikinuwo. Kotoni imo ami imoso utukaimokinuwo. Nokoni imososo taluwaiko manonuwo.”

Nosai no mo; ti monoi na ikoki, “Moloi monoi woi? Momaini tokumi moloso no hani monoi taluwai manonuwo? Wiyouwa wiyou, na taluwai manonuwo, no monoi no Kotoni ami imoso na tokulali manonuwo. 10 Musiyo na yomukaiki, “Anoni apono noko tiso na pa kisosomikomoi.” Ninoino mani, yomukaiki, “Noko mo atino apitono noko tiso imo koiyau imo ikakimo, to mo na kalumo.” 11 Moisu mo nonani imo mo kwaiwoi muwoi. Imo folo taiyoloko manonuwo, noko nokolaloso, noino. Noko mo muwoni mo yapoli mo, atino apitono noko ti fasiko muwoni mo, nonani muwoni mo waliyo Kotoso muwokononi monoi. Nonani nokotayo totiso ikakimo, “Moti fasikomo muwoni mo Kotoso muwokononikai,” momaiyo imoinuwomo, 12 “No mo waliyo na, tofolo anoni apono noko tiso noiyo fasikoi”. 13 Nonani mulu koiyau mulu no taluwai manonuwo mo, no mo Kotoni imoso tokulali manonuwo. Momaini aniyopano iyalini tokumi molososo taluwaiyalo manonuwo. Alaloso mani, tomoso na taiyoloko manonuwo.” Isisoyo mo aino na ikoki, nokotalo iyaliso.

Hani haniyo mulu uwokaiko aino imo.

(Matiyu 15:10-20)

14 Nosai no mo; nokotalo iyaliso iko uwai; Isiso mo noko nokolaloso ti monoi aliyonikoki, totani auso ti monoi. Na ikoki, “Moi komaso mo yani imo na pukwaimonowo, na posainowo. Noino. 15 Noko mo hani haniso nokakimo, no mo tani mulu mo pa uwokaiyoiso. Ulai totani mulu koiyausoso aluwaiyakimo, no mo tani mulu mo na uwokaiyoimo. 16 [Noko mo iyo uku somiso mo, imo mo na pa kwaimono itouniyaimowo.”]

17 Nosai no mo; Isiso mo noko nokolaloso utukaikoki, nuso manoki. Lotikimo; siyokutono iyali mo nonani siyokawi imo folosai monoi na utolumokino, “Na poposaso wiyomoko.” 18 Isiso mo na ikoki, “Ya piyomu, moi mo saiwo. A, sosoli na tosinuwo? Nakomo moi mo sai muwoi, komaso koloni mo koso noko manakinuwomo, no mo momaini mulu no moloi uwokaikomo monoi? Pa uwokaikomoinuwoso. 19 Hani hani koloni koso tonoko manonuwo mo, nomoliso na tosa konomoi. Tosa konomoi mo; tousai tomanokano manonuwo. No monoi no hani hani koloniyo no mulu no moloi uwokaikomo monoi?” No monoi no Isiso mo na yomuki, komaso koloni mo waliyo noko na. Au auwoi muwoi, waliyo.

20 Nosai no mo; ti monoi na ikoki, “Noko mo totani mulu koiyausoso aluwaiyakimo, no mo totani mulu uwokaiyoimo, na tolikimokaiyoimo. 21 Kopokoiyau hani mo mulusaisu na toti liyaimoi, noinoso nali no. Kopokoiyauso mulumolokalo mulu, uloliyo mulu, polamoko mulu, noko tukuwoli mulu, noko kwami nukonu uwokaiso mulu, 22 ilolu molopoi i mulu, mulu koiyau mulu, nokoso ifoluwaiko mulu, mulu uku mulu koiyau, foluwaliko mulu, kali kalimikuwano mulu, noko sisiyoli si mulu, mulu wapu mulu. 23 Nonani kopokoiyau hani haniyo mo nokoni mulusaisu toti liyaimoi, na tuwokaiko manono, nokoni mulu mo. Toliki tolikikokai na tosi.” Isiso mo aino na ikoki, siyokutono iyaliso.

Fonisiya nukonu aino imo, Isisoso mulumolo luwaiki.

(Matiyu 15:21-28)

24 Nosai no mo; Isiso mo nonani nokonusai na utukaimoki, Taiya asiso monoi na manoki. Tolomu nokoni nuso na lotiki. To mo nokoyo ki mo wiyou. Ulai moloi kukaloko monoi? 25 No monoi no noni mo tumosoki. To tumo imoso no kwaiki mo, somaiso na tumosoki. Nonani nukonu mo alu mo popuwa koiyauyo uwosokaiki. Tumosoki mo; Isisoni fokutonomai alokomu na losiyaika tumoki. 26 Nonani nukonu mo asi siya nukonu na, Fonisiya nukonu. Fonisiya mo Siliya nokoni asifa na. Isisoso na imalo tumoki, “Yani alu woi, na pofasisomono. Popuwa na pamiyaikiyowaiso.” 27 Na isoki, Isiso mo, “Koloni mo alalososo na tonikomoi, nokoyo. Alaloni koloni no moloi niko monoi, aluwouso no?” Siyokawi imo mo ainoso na isoki. Ulai afonimaiso? Afonimaiso muwoi. Yuto noko, toi mo tiyamo, “Noko nokonu noko mo aluwou komiyai. Isolilo noko koi saso mo Kotoni alalo.” No monoi no nonani imo na isoki.

28 Ulai nonani nukonu mo na imoki, “Noko Siyoli, nani imo mo motu nali no. Ulai alalo iyaliyo koloni potikimonasi mo nusiso tusukunalo kono liyai mo, kotisoko wosuwoi si aluwouyo waliyo na tonoko manono.”

29 Nosai no mo; Isiso mo na isoki, “Motu na tiyomuni, no monoi no nuso na pomoi. Nani alu mo popuwa mo yasoi na utukaiso.” 30 Nosai no ifou no manosoki mo, alu mo waliyo na kosa tumoki, ulololi tasoso. Popuwa mo na utukaisokaiki.

Iyowoi kowoi lopumokai nokota aino imo.

31 Nosai no mo; Isiso mo Taiya asiso utukaimoki, Saito asi mulumai tokosiyaikaiyouki. Ulai nosai no mo Tikapoli asi mulumai tokosiyaikaiyouki. Ulai nosai no mo Kalili iwo tokuso na komama tumoki.

32 Nosai no mo; iyo uku nokota mo nokoyo na kiya tumokino, Isisoyo itouniyaimokai monoi. Ko mani, muwoli siyoli. Na imalokino, “Nainoyo na pokomi.”

33 Nosai no mo; Isiso mo kawiyonofamoki, noko nokolalo utukaikokino. Totatiso tolokino mo, Isisoyo mo naino muwoyo na noikomoki, nokoni iyo poiso. Noikomoki mo; totani naino muwoso aso koloki, tani koso na akaimoki. 34 Kumokiso kwailuwaiki, mulu siyoliso asofoliki, iyo uku nokotaso na imoki, “Ifata.” Nonani imo folosai mo noino, “Fupi.” 35 Imoki mo; lolai siyaso nonani nokotani iyo mo fupi. Ko mani, muwoliwoi muwoi, waliyo na lukasauki.

36 Nosai no mo; ikikoki, ikoki, “Noiyo lukasoiwo, ko lopumo nokota itouniyaimokai aino imo mo.” Amiso na louwa ikaloki. Ulai, wiyou, na posasokalokino. 37 Wiyouwa wiyou, noko nokolaloyo kufaukoki, na iyamoki, “Ulai moloi monoi woi? Hani hani komaso no yomoi mo, itouniyaimoso na. Iyo uku uku noko ititounikaimoi, imo na kwai liyaino. Ko lopu lopu noko mani, imo na lukaso liyaino.”

Copyright information for `AMM