Mark 8

Isisoyo 4000 noko molopoi molopoiso no niko aino imo.

(Matiyu 15:32-39)

Nomai no mo, noko nokolalo molopoi ulai ti monoi ukouniyaika tumoki. Ulai koloni mo uwofa na. No monoi no Isiso mo siyokutono iyaliso aliyonikoki, na ikoki, “Yo mo ninani noko nokolalo monoi mulu tokalo uku. Tauno na sa tumoki. Koloni mo uwofa, toi mo. Yo mo koloni no somiso iko taikiyakimo, totaini nu nuso, molomai molo folulumokoimo, tiyayo mo. Siyai mo aluwasai tiki, no monoi no.” Ulai imokino, “Ninani asi no ulai nokowoi? Ulai paluwa tuo no moiso i monoi, ninani noko nokolalo molopoiso niko monoi no?” Na ikoki, Isiso mo, “Moi no paluwa tuo komu no moloi moloi?” Fowakino, “Koi mo paluwa tuo komu mo nano siyawoi, 7.”

Ulai Isiso mo noko nokolaloso na ikoki, “Asimai na posinona konowo.” Nosai no paluwa tuo nano siyawoi mo ikoki kusomi, Kotoso imoki, “Wafisu.” Imoki mo, na folouluki, siyokutono iyaliso nikoki, nosai no toiyo na wautiyalokino, noko nokolaloso mo. La siyasonuso lolofa mani, yapoli na. Kotoso imoki, “Wafisu.” Imoki mo, siyokutono iyaliso na ikoki, “La lolofa mani, na puwautiwo.” Nosai no na nokokino, noko nokolalo mo, touwai na siki. Touwai siki mo; no waloto mo amai, na isikokaiyalokino, i nano siyawoiso, 7, na alokino. Noko mo molopoi molopoi, 4000 na no si liyaiki.

Nosai no mo; Isiso mo noko nokolalo mo iko taikiyoki, totaini asiso ifou nu liyai monoi.
10 Iko taikiyoki mo; somaiso ayouso folamuwaniyo konoki, Isiso iyali mo, Talomanuto asiso monoi nuki.

Mulu ifolaluwawoi mi koko mulu aino imo.

(Matiyu 16:1-4)

11 Nosai no mo; Falisi moloso aluwai noko mo tiki, Isisoso utolumalo tumokino. Na louwa imo kikino, asuwo totaini molo timai kumokini mi ifolaluwawoi mi ano wiyoti monoi. 12 Ulai mulu siyoliso asofoliki, na ikoki, Isiso mo, “Lolaimai si noko nokolalo moi no mulu ifolaluwawoi mi wiyononi monoi no hani monoi tiyo manonuwo? Motuwa na timonukuwo, pa wiyononinoikuwoso.” 13 Nosai no na utukaikoki. Yasoi; ayouso ti monoi folamuwaniyo konoki, Isiso iyaliyo, iwo toku ilo siyaiso monoi na nuki.

Sisiyoliko asu siyokawi imo.

(Matiyu 16:5-12)

14 Nosai no mo; Isiso iyali mo iwo toku iwo mulumai tokosiyaikaiyoukino mo, paluwa tuo mo uwofa. Siyokutono iyali mo iyo tumowoi muwoi, na fufolikokino. Komu siyasu aniyo tumokino, ayou poiso.

15 Nosai no mo; Isiso mo siyokawi imo ikoki, noko sisiyolini molo koiyau monoi. Noino na ikoki, “Atiyaiso, Falisi moloso aluwai nokowoi Hilo siyoliwoi, toini paluwa tuo sisiyoliko asu monoi mo atiyaiso.” 16 Ulai toi mo imo folosai imo mo sai muwoi, no monoi no totai amu lukasikuwanokino, “Paluwa tuo mo uwofa, no monoi no timoko.”

17 Ulai to mo sai, toini imo monoi mo, na ikoki, “Hani monoi tiyamonuwo, “Paluwa tuo mo uwofa.” Nakomo moi mo imo folosai mo sai muwoi. Ulai moi no muluwoi? A, mulu no wapukomokai? 18 Moi mo molo tiyo tofoinaliko manonuwo, ulai hani hani mo pa tokoko manonuwoso. Moi mo iyowoi na, ulai imo mo pa tukwai manonuwoso. A, na tofufolikomonuwo? 19 Paluwa tuo komu naino siyai foloulu monoi pa tomulumolokonuwoso, noko molopoi molopoi nokoyo, 5000, no nokokino no. I no moloi moloi alokinuwo, no waloto no?” Fowakino, “I molo tiwoi alokinoki.” 20 Ti monoi ikoki, “Paluwa tuo komu nano siyawoi foloulu monoi mani, pa tomulumolokonuwoso, noko molopoi molopoi nokoyo, 4000, no nokono no. I no moloi moloi alokainuwo, no waloto no?” Fowakino, “I nano siyawoi alokainoki.” 21 Na ikoki, Isiso mo, “Nakomo moi mo sai muwoi.” Aino ikoki. Paluwa tuo sisiyoliko asu monoi pa ikokiso, noko sisiyolini imo monoi atiyaiso si monoisu na ikoki.

Molo kau kau nokota itouniyaimokai aino imo.

22 Nosai no mo; Pisaito nokonuso fiyamosiya tumokino. Nomai no molo kau kau nokota na kawiyo tumokino, nokoyo, Isisoni auso. Na imalokino, “Naino na pakaikomo.”

23 Nosai no mo; molo kau kau nokotani nainosai na kominalomanoki, nokonuso kawiyo fuki. Usuwoyo moloso na aso kolokomoki, naino tiyo na akaikomoki, na utolumoki, “Hani hani no yapoli kokoni.” 24 Nosai no foinalikoki, na yomuki, “Yo mo noko tokoko, a komiyai liyai siso.” 25 Ulai ti monoi nainoyo akaikomoki, molo tiso. Akaikomoki mo; na foinaliko itouniyaimoki. Hani hani komaso mo fiyamoso na koko taikiyoki.

26 Nosai no mo; Isisoyo imo taikiyoki, imoki, “Nokonuso noiyo lotoi, nuso na pomoi.”

Kotoyo muwokai nokota aino imo.

(Matiyu 16:13-20; Luko 9:18-21)

27 Nosai no mo; Isiso iyali mo Sisaliya Filipai aumoifaso nokonu nokonuso monoi nuki. Molomai nu manoki mo, siyokutono iyaliso na utolukoki, “Noko nokolalo no moloi tokaluwaimono manono? Yo no noi, woi?” 28 Na fowakino, “Siyaiyo tokaluwai manoni, “Iyono iwoso uluwako nokota.” Siyaiyo tokaluwai manoni, “To mo Ilaiya.” Siyaiyo tiyamo, “Nakomo Kotoni mulu lukasiko nokota poimo, aniyopa nokota na.”

29 Nosai no mo na ikoki, “Momaiyo no moloi tokaluwaimononuwo? Yo no noi, woi?”

Nosai no mo; Pitayo na fowaki, “Nono mo Kolaiso. Koto mo Isolilo noko koi fasimoka tumo monoi na muwokaikini.”

30 Nosai no mo na ikikoki, “Woli iyali, nokoso noiyo kaluwai wiyotiyoiwo, asa monoi mo.”

Isisoyo yomuki, asa tukolomono aino imo.

(Matiyu 16:21-28; Luko 9:22-27)

31 Nosai no mo; Isiso mo totawoi imo aiyolokoki, siyokutono iyaliso, tota uwo monoi aino imo. Na yomuki, “Asa, asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yo mo iyanoko siyoli na uwomonoinomo. No mo afonimaiso muwoi. Kotoyo ainonani monoi na imono taikiyoki. Nokoyo iyanoko siyoli uwomonoinomo, nokotalo iyaliwoi lotu samukuko noko sisiyoliwoi Musini imo sai sisiyoli nokowoiyo. Namoliyo na alosimomonoinomo, na tukolomonoinomo, yau. Ulai amoloki tiwoi mo uwai; ulo siya mo ifou na auwoniyouwoimo, yausai.” 32 Aino na ikoki, siyokutono iyaliso, ima imo mo.

Ulai Pitayo mo Isiso kominiyonoki, kwaso monoi. Imo amiso na imoki, “Aino noiyo yomoi.”
33 Ulai Isiso mo namoliyo alosimoki, Pitaso, siyokutono iyaliso kwailuwaikoki, imo amiso na imoki, Pitaso, “Fuwoi, no mo Sokolo Nokota Waini imoso timononi. Kotoni muluso pa taluwainiso. Nokoni mulusoso taluwaini.” Aino na imoki, Pitaso.

34 Nosai no mo; Isiso mo ukouniyaiko noko nokolalowoi siyokutono iyaliwoi, toiso na aliyonikoki, totani auso ti monoi. Tiki mo, na ikoki, “Nokoyo yoso aluwaimono monoi yakimo, totani muluso no moloi aluwai monoi? Yo mo a moki sokunalomakoimo. Noinoso aluwaimono nokota mani, uo nokoyo uwoyakinomo, moloi ulosukomo monoi? Ulo ulo amoloki amoloki aluwaimonumo.

35 Nokoyo totani au monoisu mulu unakimo, aniyopa poi poi moloi yousi itouniyaimo monoi? Na kaloimo. Nokosu mo yoso aluwaimono monoi kalakimo, pa kalokaiyoiso, aniyopa poi poi yousikaino itouniyaimo manoimo. Kotoni imo itouniyaimo lukasikalomai kalakimo, pa kalokaiyoiso, aniyopa poi poi yousikaino itouniyaimo manoimo.

36 Noko mo muwoni mi anakimo, asini sonosoni komasoso iyakimo, nonani haniyo no moloi fasi monoi? Kotoso mulumolo luwai somiso mo, na uwokaiyoimo. 37 Nokoyo totani mulu ifou ano monoi no haniyo moloi suo suomoko unoimo?

38 Lolaimai si noko nokolalo, moi mo molo koiyausoso taluwai manonuwo, Kotoso namoliyo talosimo manonuwo. Moini mulumai tolo nokota mo nokoni molo timai aluwaimono monoi kokolomakimo, yo mani, namoliyo na alosimoimo, yo ifou amukonomaiso, Apouni ami siyoliwoi totani kumoki noko ititouniwoi. Ulai afonimaiso? Yani imo aluwaimono monoi louwa, ulai nokoyo uo imo monoi kokolomo, namoliyo na alosimomono. Asa, asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota ya ifou amukonakimo, yo mani, namoliyo na alosimoimo, nonani nokotaso mo.” Aino na ikoki, noko nokolalowoi siyokutono iyaliwoiso.

Copyright information for `AMM