Mark 9

Nosai no mo; ti monoi na ikoki, Isiso mo, “Yo mo motuwa na timonukuwo. Noko siyai ni si mo, toi kolikali somisomai Kotoyo mo na samukuya tumoinuwomo. Motu na, ami siyoliwoi samukuya tumoinuwomo, toi kolikali somisomai.” Isiso mo aino na ikoki, noko nokolalowoi siyokutono iyaliwoiso.

Isisoni au folo alosimo aino imo.

(Matiyu 17:1-13; Luko 9:28-36)

Nosai no mo; amoloki toufo mo uwai; nosai no mo; Isiso mo noko tauwoi mo yu siyoli soposo koliyo yoki. Pitawoi Yamisowoi Iyonowoi, toiso koliyo yoki. Totaiso na sa yoki.

Sa yoki mo, au mo folo na alosimo taikiyoki, toini molo tiyo kikino mo.
Tani tuno mo na kamoko taikiyoki. Wiyouwa wiyou, unakiyoini topi. Asi noko, moi no moloi ano monoi? Nonani kamo pa tanokoniso. Nosai no toku nokota ti, Ilaiyawoi Musiwoi tokuwa toku no kolikaliki no, toti mo Isisoni auso na tola tumokino. Imo lukaso ni toloso kokokino. Pita mo nosoni kokoki mo, Isisoso na imoki, “Aiyolokomomoko nokota, nimai no mo waliyo tosikoni. Fulomu nu tauwoi kololoikimo, siya mo nani, siya mo Musini, siya mo Ilaiyani.” Pita mo imo monoiso yomuki. Na kokolokoki, no monoi no.

Nosai no mo; kumoki kopuyo na fiyokaika konoki. Ulai ko na mo kumoki kopu mulusai na tu kwaimokino, noino na yomuki, “Ni mo yani alu na. Yo mo na tomulu unumoi. Tani imo na pa kwaimo itouniyaimo manowo.” Nosai no lolai siyaso kwaiyalokino mo, noko ti mo uwofa kokokino. Isiso totaso toloso na kikino.

Nosai no mo; yusai you kunoki, molomai imo amiso ikoki, “Yumai no kokonuwo no, noko nokolaloso noiyo ikaloiwo, ainoso asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota asa yausai ifou no auwoniyouwaki no, nomai no na pa posasokowo.” 10 Nonani imo mo totaini mulumaiso wosu woso na kukalokokaikino, totai amuso ikuwanokaikino, “Yausai ifou auwoniyou imo folosai no moloi woi?”

11 Nosai no mo; siyokutono noko tauwoi mo na imokino, “Musini imo sai sisiyoli nokoyo tiyamomoi, “Kotoyo muwokai nokota Kolaiso, to mo namolisai tumoimo. Kotoni mulu lukasiko nokota Ilaiya, to mo toku tumoimo, tota monoi.” Ulai moloi monoi tiyamomoi?”

12 Nosai no mo na fowakoki, Isiso mo, “Motu nali no, Ilaiya mo ti monoi na tumumo, hani hani foukaiya tumo monoi. Asa, asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yo monoisu mo Kotoni puko imoyo tiyomuko, noino, “Iyanoko siyoli uwoyoinomo, namoliyo alosimoinomo, nokoyo.” Hani imo poimo, na piyamowo. 13 Ulai ya timonukuwo. Ilaiya mo yasoi na tumo. Noko nokolalosu mo totaini mulusoso aluwaikokino, Ilaiya mo na uwokaikino. Ainonani monoi mani, Kotoni puko imoyo tiyomuko.” Siyokawi imo mo ainoso na ikoki, siyokutono noko tauwoiso.

Popuwayo uwokai nokotafa itouniyaimokai aino imo.

(Matiyu 17:14-21; Luko 9:37-43)

14 Nosai no mo; Isiso iyali mo siyokutono iyali siyaiso koka konokino, noko nokolaloyo ukouniyaiko kukoso na koka konokino. Musini imo sai sisiyoli nokoyo lukaso nikokino, koyoso imo mo. 15 Noko nokolaloyo Isiso amukonoso kwaikino mo, na kufaukoki. Tani au mo fufumuwana tumoki, na imokino, “Woli, nona kuo.” 16 Na utolukoki, Isiso mo, “Uo imo no moloi monoi?”

17 Nosai no mo; noko nokolalo mulumai nokota mo na tolauki, na fowaki, “Aiyolokomomoko nokota, yani alu mo popuwayo na uwokaikai, ko lopumokai. Noinoso louwa tokiyoma tumonoki. 18 Saiso saiso nonani popuwayo mo tuwokaimosi. Asiso na tofakukiyo taikiyomoi. Somusouwoi na totomukomomoi. I muwo touwoi toukomoi. Tofololilukomo kaimoi. Yo mo nani siyokuno iyaliso louwa iko, popuwa koiyau amiyaikiyo monoi. Ulai toi no sai? Toi mo sosoli.” Aluni apitono mo Isisoso aino na imoki.

19 Nosai no mo; Isiso mo ikoki, “Lolaimai noko nokolalo moi ni sinuwo mo, moi mo yoso mulumolo luwaimonowoi muwoi. Moiwoi no moloi tolo tomasimoikuwomo? Yo tulosukomomono. Alu mo na pokawiyo tumowo.” 20 No monoi no kawiyo tumokino. Popuwa mo Isisoso fu kwaiki mo, alu mo lolai siyaso na fafololomanikomo kaiyouki. Asiso na usukunoki, kokalolomani komaloki. Ko mo somusouwoi na tomukomoki.

21 Nosai no mo; Isiso mo apitonoso na imoki, “Alu no maniwoi uwoki?” Na fowaki, “Alufasai noinoso nali no. 22 Saiso saiso tuwomosi. Nuwoi siya mo taso tofakukiyomosi. Nuwoi siya mo iwoso. Na louwa totukolokaimoi. Nono mo sai mo, mulu na pokalo unumoko, na pofasimoko.”

23 Nosai no mo; Isiso mo na imoki, “Hani monoi timononi, sai monoi no? Noko mo mulumolo luwaimonakimo, komaso hani hani mo waliyo yoimo.” 24 Nosai no lolai siyaso siyoliso na imoki, “Yo mo nonoso niya tomulumolo luwainoki, koufaso. Na pofasimono, mulumolo luwainoki mo. No monoi no siyoliso mulumolo luwaiyoikimo.” Aino imoki, aluni apitonoyo mo.

25 Nosai no mo; noko nokolaloyo fufumuwanalo tumoki. Isisoyo kwaikoki mo, popuwa koiyauso mo na ikimoki, “Aluni ausai mo na putukaimo, iyowoi kowoi lopumokai aluni ausai mo. Ya timonoki, ifou noiyo tumoi.” 26 No monoi no omoki, nonani popuwa mo, aluni auso na fafololomanikomo kaiyouki, na utukaimoki.

No monoi no mo, alu mo yau komiyai tanoki. Noko siyaiyo piyamoki, yauwo.
27 Ulai Isiso mo nainosai na kominiyouki, no monoi no tolauki, alu no mo.

28 Nosai no mo; Isiso iyali mo utukaikokino, nu poiso tiki. Tiki mo; siyokutono iyali mo wosu wososu na imokino, “Moloi monoi woi, koi no popuwa koiyau amiyaikiyowai sosoli no hani monoi?” 29 Na ikoki, “Kotososo putolumonuwo mo, nonani popuwa koiyau mo waliyo pamiyaikiyonuwo. Molo siyawoi muwoi.”

Isisoyo ti monoi yomuki, asa tukolomono aino imo.

(Matiyu 17:22-23; Luko 9:43-45)

30 Nosai no mo; nonani asi utukaimokino, Kalili asi mulumai tokosiyaikaiyoukino. Isiso mo noko nokolaloso kukalikaikokaiyouki, to ki monoi mo wiyou. 31 Ulai afonimaiso? Siyokutono iyaliso aiyolokaloki. Na ikoki, “Asa, asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yo mo uo nokoni auso na kiyomono taikiyoinomo. Na tukolomonoinomo, yau. Amoloki tiwoi mo uwai, ulo siya mo ifou na auwoniyouwoimo, yausai.” Aino na ikoki. 32 Ulai toi no nonani imo no sai? Imo folosai mo sai muwoi, sosoli. Utolumo monoi nimokino.

Noiyo siyoli nokota tolo aino imo.

(Matiyu 18:1-5; Luko 9:46-48)

33 Nosai no mo; Kopanaumo nokonuso tiki. Nu poiso tiki mo, siyokutono iyaliso na ikoki, “Moi no molomai no hani imoso lukasonuwo?” 34 Ulai pa fowakinoso. Ulai afonimaiso? Molomai mo iyamaloki, “Totawoi nokota siyoli no noiyo toloimo, woi?”

35 Nosai no mo na yousa konoki, noko molo tiwoi nokoso aliyonikoki. Tiki mo; na ikoki, “Nokoyo siyoli nokota tolo mulu yakimo, to mo afonimai nokotasu na tolumo, nokoso mi ano fasiko nokota na tolumo.”

36 Ikoki mo; alufaso kausiki, toini mulumai na kauwokaiki. Alu ufalo toliki, na ikoki, 37 “Mulumolo luwaimono nokotayo aluso imo mo, “Waliyo potumo,” to mo yoso mani, imono, “Waliyo na potumo.” Yoso aino imono mo, imono taikiyo nokotaso mani, imo, tumumo.” Aino na ikoki, siyokutono iyaliso.

Uo imo somiso nokota, to mo moini woli nali, nonani monoi aino imo.

(Luko 9:49-50)

38 Nosai no mo; Iyono mo Isisoso na imoki, “Aiyolokomomoko nokota, koi mo noko siya kinoki, popuwa amiyaikiyoko waikoso. Nani siyolo kaluwaiyaloni, no monoi no popuwa amiyaikiyoko waikomoi. Ulai moiso pakoso taluwaimokoso. No monoi no koi mo wiyou, na alukimonoki.”

39 Ulai ikoki, Isisoyo mo, “Noiyo alukimoiwo. Yani siyolo kaluwaimono nokota mo mulu ifolaluwawoi mi anakimo, somaiso mo uo imo pa yomoiso, asa monoi. Uo imo pa yomoiso. 40 Nokoyo moiso uo mulu yo unu somiso mo, to mo moini woli na. 41 Motuwa na timonukuwo. Nokoyo Kolaisoni siyokutono iyali moiso mo iwo woliyoninakinuwomo, motu nali, Koto mo suo foli na aninoimo. Ulai afonimaiso? Kolaisoni siyokutono iyali moi fasikomo monoi, no monoi no.”

Mulumolo luwai nokoso ainiko ifoluwaiko aino imo.

(Matiyu 18:6-9; Luko 17:1-2)

42 Ti monoi ikoki, siyokawi imo mo, na ikoki, “Noko mo mulumolo luwaimono nokotafaso aini ifoluwaiyakimo, wiyou, siyoliso na uwoyoimo, mulumolo luwaimono nokota aini ifoluwai foli monoi. Nokoyo iwo utaiso tukolo silakinomo, tomoki siyoliyo imo molomai konosuwakaiyakinomo, no mo koufasu. Mulumolo luwaimono nokota aini ifoluwai foli mo soliyakiso na uwokaiyoimo.

43 Nainoyo molo koiyauso kalumaniyakinimo, na pa kokolofoliko taikiyo. Nonani naino no kalumanini no, nonaniwoi tolakinimo, no mo waliyo muwoi, wonikaluso sopokumono somiso taso na manoinimo. Nainoso kokolofolikakinimo, no mo waliyo, molo koiyauso pa aluwaiyoiniso, aniyopa poi poi toloinimo. 44 [Sokolo Nokota Waini auso si noko mo

  • “omokoyo na tonoko manono. Ulai pa tokolikalimoiso, nonani omoko mo. Aniyopa poi poi na tosimoi. Ta mani, aniyopa poi poi na totanomoi, pa sopokumonomoiso.”]
45 Fonayo molo koiyauso kalumaniyakinimo, na pa kokolofoliko taikiyo. Nonani fona no kalumanini no, nonaniwoi tolakinimo, no mo waliyo muwoi, wonikaluso taso na afoli taikiyoinimo. Fona kokolofolikakinimo, no mo waliyo, molo koiyauso pa aluwaiyoiniso, aniyopa poi poi toloinimo. 46 [Sokolo Nokota Waini auso si noko mo

  • “omokoyo na tonoko manono. Ulai pa tokolikalimoiso, nonani omoko mo. Aniyopa poi poi na tosimoi. Ta mani, aniyopa poi poi na totanomoi, pa sopokumonomoiso.”]
47 Molo siyayo molo koiyauso kalumaniyakinimo, na pa solifoli taikiyo, nonani molo siya mo. Molo tiwoi tolakinimo, no mo waliyo muwoi, wonikaluso taso afoli taikiyoinimo. Molo siyaso solifoli taikiyakinimo, no mo waliyo, molo koiyauso pa aluwaiyoiniso, Kotoni auso amiyoinimo, na samukuyoinimo. 48 Sokolo Nokota Waini auso si noko mo

  • “omokoyo na tonoko manono. Ulai pa tokolikalimoiso, nonani omoko mo. Aniyopa poi poi na tosimoi. Ta mani, aniyopa poi poi na totanomoi, pa sopokumonomoiso.”
49 Nofuwa noko mo mamoyo tuluwaulu manokoni. Noinoso na, tayo mo noko nokolaloso na sakoloukoimo, 50 Mamo mo itouniyaimo na. Ulai mamo koiyaumakimo, usutono no moloi tano monoi? Usutonowoi muwoi. Ulai ti monoi no moloi yo monoi, woi, usutono tano monoi no? Noinoso moi mo mamo ititouni komiyai, na pa siwo. Uo imo noiyo ikuwanoiwo. Na pa asisikuwanowo.” Siyokutono iyaliso aino na ikaloki, siyokawi imo mo.

Copyright information for `AMM