Matthew 10

Kotoni imo lukasikalomano noko molo tiwoi muwokokai aino imo, Isisoyo.

(Mako 3:13-19; Luko 6:12-16)

Nosai no mo; Isiso mo siyokutono iyaliso na aliyonikoki, noko molo tiwoiso. Tiki mo; ami sisiyoli na nikoki, popuwa kopokoiyau amiyaikiyokalo monoi. Ai ai noko ititounikaiyalowoi monoi na nikoki.

Kotoni imo lukasikalomano noko, noko molo tiwoi no mo, totaini siyolo siyolo mo noino, totawoi nokotani siyolo mo Saimo, siyolo siya mo Pita. Siya mo Anotolu, Saimoni auwatono. Siya mo Yamiso, Sipitini awitono. Siya mo Iyono, Yamisoni auwatono. Siya mo Filipo, siya mo Patolumiyo. Siya mo Tomo. Siya mo Matiyu, takiso muwoni i nokota. Siya mo Yamiso, Alofiyani awitono. Siya mo Tatiya. Siya mo Saimo siya, siyolo siya mo Siloto. Siya mo Yutaso Isokailiyo, Isiso uo nokoni auso kiyo taikiyo nokota. No mo Kotoni imo lukasikalomano nokoni siyolo siyolo na.

Mi analo monoi iko taikiyo aino imo, noko molo tiwoi nokoso.

(Mako 6:7-13; Luko 9:1-5)

Nosai no mo; Isiso mo nonani noko molo tiwoiso na iko taikiyoki, amiso na ikoki, “Noko nokonu nokoni asiso noiyo nuwoiwo. Somaliya asi nokonu nokonuso mani, noiyo nu liyaiyoiwo. Isolilo nokoni ausoso na pa nuwo. Toi mo sipo koloni komiyai, samukuko nokotawoi pa siso. Wonikaluso aiko uwokaikoi. Moi mo na ponuwo, noino na pikalo manowo, “Kumokiso you tolokaino nokota mo aumoifaso na samukukomoinuwomo.” Ai ai noko nokolalo na pa ititounikaiyalowo. Yau yau noko mani, na pa lusokalowo. Uluoyo uwokaikokai noko mani, na pa ititounikaiyalowo. Popuwa na pa amiyaikiyoko uwokalowo. Kotoyo suomoso monoiso fasikomonuwo, no monoi no moi mani, suomoso monoiso na pa fasikalowo, noko nokolaloso.

Muwoniwoi noiyo ilomanoiwo. 10 Nuwakinuwomo, iwoi noiyo ilomanoiwo. Kwalomai monoi tuno noiyo ilomanoiwo, siyasonuso pa asisikiyouwo. Fona su mani, siyasonuso pa asisikiyouwo. Atouwoi noiyo losi ilomanoiwo. Noko mo mi anoti mo, mi anoti foli monoi no niwumo. No monoi no hani haniwoi noiyo ilomanoiwo.

11 Nokonu siyaso fiyamosiyakinuwomo, atiyaiso na pa kwaiko kiwo. Nonani asi tolomu nokota no itouniyaimo no noi? Nonani nokotani nusoso na pa simosiwo, ulololi mo, ainoso hani utukaimoinuwo, nonani nokonuso. 12 Nuso takinuwomo, toku na pa ikowo, tolomu nokoso, “Mulu tomokiso na posi itouniyaimowo.” 13 Ititouni noko sakimo, toi mo nonani imo kwaimoinuwomo, na si itouniyaimoimo, mulu tomokiso. Ulai noko ititouni si somiso mo, pa si itouniyaimoiso, moi saso si itouniyaimoinuwomo, mulu tomokiso. 14 Ulai toiyo imakinuwomo, “Noiyo toiwo,” nonani nokonu na pa utukaimowo, moini imo kwai somiso mo. Fona asi kukumo pa kitotasokokaiyouwo, toini molo timai. Ulai afonimaiso? Toiyo imo kulali monoi nali no, imonuwo, “Koini nokonuso noiyo toiwo.” 15 Motuwa na timonukuwo. Koto mo noko wauwakimo, Sotomo noko kopokoiyau nokowoi Komola noko kopokoiyau nokowoi, toi mo koufaso uwokoimo. Namoliyo alosikomo nokosu, toi mo soliyakiso na uwokoimo. Ulai koufa, soliyaki nali.” Aino ikoki, Isiso mo.

Hani hani kopokoiyauyo uwokaiko aino imo.

(Mako 13:9-13; Luko 21:12-17)

16 Ti monoi na ikoki, “Na pukwaimonowo. Yo mo sipo koloni komiyai timo taikiyonukuwo, asikoiyo aluwouni auso nu monoi. Kotoso mulumolo luwai somiso noko mo asikoiyo aluwouyo komiyai na louwa uwokaikomoinuwomo. No monoi no mo atiyaiso na pa siwo. Na pukwaiwo. Nuwo mo muluwoi na, atiyaiso toliyaiyalo manono. Wonikaluso nokoyo aiko wasouloino. Moi mani, nuwo komiyai atiyaiso na pako liyai manowo. Ulai uo mo noiyo yoiwo. Anomu komiyai na pa siwo. To mo uowoi nokota muwoi, uo mo uwofa. 17 Noko monoi mo atiyaiso, wonikaluso kiyokomoinuwomo, uo imo aiko lukaso unoinuwo, nokotalo iyalini molo timai, lotu nu lolofa poimai aiko wasouloinuwo, moloyo. 18 Nokoyo uo imo lukaso unanoinuwomo, sisiyoli nokoso, komano nokoso mo. Ulai afonimaiso? Moi mo yoso tomulumolo luwaimono manonuwo, no monoi no uwokomoinuwomo. Noko sisiyoli nokoni molo timaiso kiyokomakinuwomo, Kotoni imo mo waliyo pa posasoko wiyolukowo, toiwoi noko nokonu nokowoiso. 19 Uo nokoyo kiyokomakinuwomo, mulu mo noiyo kolikaliyoiwo, hani imoso ikonuwowo. Imo mo moiyo pakoso posasokoinuwoso. Moini Apononi Mulu Itouniyaimo Nokotayo na posasoko wiyoninoinuwomo, no ikakinuwo no.

21 Noko mo auwatono monoi komano nokoso uo imo lukaso unanoimo, toiyo tukolo yau imo mo. Apitonoyo mani, awitonoso ainoso nali no uwoyoimo. Alaloyo atino apitono iyaliso namoliyo alosikoinomo, komano noko iyaliso lukaso ukanoinomo, toiyo tukuwoli yau yau imo mo. Ulai afonimaiso? Yoso mulumolo luwaimono foli monoi na tukuwoliyoinomo. 22 Noko komaso noko mo mulu atolokomo unoinuwomo. Ulai afonimaiso? Moi mo yani noko nokolalo na. Noko mo mulu ami amiso sakimo, ainoso hani asi fokumoimo, toi mo na samiyaikiyoinomo. 23 Nokonu siyaso uwokoma tumakinuwomo, na pa ulolowo, nokonu siyaso monoi. Motuwa na timonukuwo. Isolilo nokonu komasoso mo lukasikalo liyai mi uwaimo taikiyo somisomai asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota ya ifou na amukonoimo.

24 Sokolu alaloyo no totaini aiyoloko nokota no moloi souwai monoi? Ulai mi anononi nokotayo no totani samuku nokota no moloi souwai monoi? 25 Nokoyo alaloni aiyoloko nokotaso koiyaumakinomo, sokolu alaloso mani, kopokoiyaukoinomo. Nokoyo noko siyani samuku nokotaso koiyaumakinomo, mi anononi nokotaso mani, koiyaumoinomo. Noinoso nali, asaso mulumolo luwai noko moiso mo siyolo siyolo kopokoiyau na kolalaloinuwomo. Ulai afonimaiso? Yoso mo Pilisipulo Waiso kaluwaimonokaikino, popuwa iyalini samukuko nokotawo.” Aino ikoki, Isiso mo.

Kokoloko monoi aino imo.

(Luko 12:2-7)

26 Ulai ikoki, Isiso mo, “No monoi no mo, uo noko monoi mo noiyo kokolokomoiwo. Hani hani mo fiyokaikokai sakimo, amuwoi tino mo na fiyamosokoimo. Hani hani mo kukalokokai sakimo, nokoni molo timai fiyamosokoimo, toi saino monoi. 27 Imo mo folosumai wosu woso no imonukuwo no, nonani imo mo saponimai na pa lukasikalowo, noko nokolaloso. Imo mo moisoso no imonukuwo no, nonani imo mo siyoliso na pa posasoko wiyotiwo. 28 Au monoiso tukuwoli noko monoi noiyo kokolokomoiwo, muluwoi no moloi tukuwoli monoi? Moi uwokaikomo taikiyo nokota monoisu na pa nimowo. To mo Koto nali. Mulumolo luwai somiso mo, au mo uwokaikomoinuwomo, mulu mani, uwokaikomoinuwomo, taso utoinuwomo.

29 Moi mo sai, soso uo mo lolofa, lolofa nali. Ulai moini Aponoyo wiyou yomakimo, nonani uofa mo asiso mo pakoso usukunosoiso. Soso uo lolofa monoi na tosamukukomoi. 30 Moi monoisu momaini komu suwo komaso yasoi na kolalikai. Wiyou, na tosamukukomo itouniyaimo manonuwo, mulumolo luwai noko iyali moi mo. 31 No monoi no noiyo kokolokomoiwo. Moi mo uo lolofa tosouwaiko manonuwo.” Aino ikoki, Isiso mo.

Isisoni siyolo kaluwai wiyoti aino imo.

(Luko 12:8-9)

32 Nosai no mo; ti monoi ikoki, Isiso mo, “Noko mo yani siyolo kaluwaimono wiyotiyakimo, noko nokolaloso, yo mani, tani siyolo na kaluwai wiyononinoimo, asani Apouso, kumokiso ni you tolokaino no. 33 Ulai noko mo noko nokolaloni molo timai namoliyo alosimomonakimo, asayo mani, nonani nokotaso namoliyo na alosimoimo, Apouni molo timai mo.” Aino ikoki, Isiso mo.

Isiso monoi siyoliso molokimo aino imo.

(Luko 12:51-53; 14:26-27)

34 Ulai ikoki, siyokutono iyaliso, “Moi mo tiyamonuwo, yo mo asi noko moini uo tokosiyaima tumonukuwowo. Ulai yo mo uo pa tokosiyaima tumonukuwoso. Yoso mulumolo luwaimono monoi mo uo mulu tiyo ununuwo, noko siyaiyo. 35 Apitono mulumolo luwaimonakimo, awitonoyo uo mulu yo unu manoimo. Atoki mani, atinoso uo mulu yo uso manoimo. Soputono mani, soputonoyo atinoso uo mulu yo uso manoimo. 36 Nu tomoso si noko mani, mulumolo luwai nokota monoi uo mulu yo unu manoinomo.

37 Noko mo atino apitono mulu saso yo mano mo, yo monoi siyoliso molokimomono somiso mo, nonani nokota mo yani woli muwoi. Noko mo alalo mulu saso yo mano mo, to mani, yani woli muwoi. 38 Yo mo a moki sokunalomakoimo. Noinoso aluwaimono nokota mani, uo nokoyo uwoyakinomo, moloi ulosukomo monoi? Nokoyo ulosukomo mo, to mo yani woli muwoi. Uo nokoyo takimo, yoso na aluwaimonumo. 39 Nokoyo totani au monoisu mulu unakimo, aniyopa poi poi moloi yousi itouniyaimo monoi, na kaloimo. Nokoyosu mo yoso aluwaimono monoi kalakimo, pa kalokaiyoiso, aniyopa poi poi na yousikaino itouniyaimo manoimo.” Aino ikoki.

Suo foli ano aino imo.

(Mako 9:41)

40 Isiso mo ti monoi ikoki, “Noko mo moiso imo mo, “Waliyo potiwo,” to mo yoso mani, imono, “Waliyo na potumo.” Yoso aino imono mo, imono taikiyo nokotaso mani, imo, tumumo. 41 Nokoyo Kotoni mulu lukasiko nokotaso imakimo, “Nono mo Kotoni mulu lukasiko nokota, yani nuso waliyo potumo,” to mani, Kotoni mulu lukasiko foli na anoimo. Nokoyo mulu itouniyaimo nokotaso imakimo, “Nono mo mulu itouniyaimo nokota, yani nuso waliyo potumo,” to mani, mulu itouniyaimo foli na anoimo. 42 Nokoyo aluwaimono nokotafaso fulomu iwo woliyoninakimo, motu nali, Koto mo suo foli na aninoimo. Ulai afonimaiso? Yani wolifa fasi monoi, no monoi no. Motuwa na timonukuwo.” Isiso mo aino iko taikiyo liyaiki, siyokutono iyaliso.

Copyright information for `AMM