Matthew 11

Iyonoyo wolitono iyaliso iko taikiyo aino imo, Isisoni auso.

(Luko 7:18-35)

Nosai no mo; siyokutono iyaliso ikiko uwai; Isiso mo nonani nukutaiso utukaimoki, aumoifa aumoifa nokonu nokonuso liyaiki. Noko nokolaloso aiyolokaloki, Kotoni imo lukasikaloki.

Ulai Iyono mo kalopulo nuso kiyokaikino. Imofa mo nosoni koloma tumoki, Kolaisoyo mi ano imofa mo. No monoi no Isisoni auso na iko taikiyoki, wolitono iyaliso, na yomu taikiyoki, “Noko no tumo monoi no, a, nono na, Kotoyo imo taikiyo nokota, no mo nono na poimo, o, siyaso poimo foumoikimo.”

Isiso mo toini imo na fowakoki, “Iyonoso na pa imanowo, hani hani komaso no kokonuwo no, no kwaimononuwo no. Molo kau kau noko mo na toposasouluko, na tofoinaliko si liyai. Fona nomoli nomoli noko mani, na toliyaino. Uluoyo uwokaikokai noko, iyo uku nokowoi, toi komaso mo waliyo na tosi liyai. Yau yau noko mani, na tauwonoulu liyai. Sonosoni somiso noko mo imo itouniyaimo na tukwai manono. Noko mo asa monoi mulu tiwoi tolo somiso mo, nonani nokota mo na tomoloki tolo.” Isiso mo aino na ikoki, Iyononi wolitono iyaliso.

Noko no mo, Iyonoyo no iko taikiyoki no, toi yasoi. Nosai no mo; Isiso mo noko nokolaloso Iyono monoi iko unuki, “Toku no haniso kiyanokinuwo, noko somiso asiso no? Nakomo moi mo muo muo yapoli kiyanokinuwo, fulomuyo no fuo fuolomani tolo no. Pa kiyanokinuwoso. Noi nokotaso kiyanokinuwo? Nakomo kou ititouni nokotaso kiyanokinuwo. Wiyou na. Noko kou ititouni noko, toi mo noko somiso asiso siwoi muwoi, noko siyolini nuso tosimoi, hani hani ititouniwoi. Ulai noi nokotaso kiyanokinuwo? A, Kotoni mulu lukasiko nokotaso no kiyanokinuwo? Wuo, nasu, Kotoni mulu lukasiko nokotaso na kiyanokinuwo, Iyonoso mo. Toku nokoso na tosouwaiko, Kotoni imo toku no posasokokino no. Ya timonukuwo. 10 Ninani nokota monoisu mo Kotoni puko imoyo noino tiyomuko unu,

  • “Pukwai, asani imo lukasikalo nokotaso imo taikiyoimo, to mo toku na manoimo, nono monoi. Molo na yono foumaloinimo.”
Aino tiyomuko, Iyono monoi.
11 Motuwa na timonukuwo. Iyono, iwoso uluwako nokota mo asi noko komaso nokoso toku souwaikoki. Ulai lolai mo folo, afonimai nokota mo asani moloso aluwai mo, to mo Iyonoso na tosouwai, kumokiso you tolokaino nokotayo samukumai mo.

12 Iyono iwoso uluwako nokota tolomai ainoso hani lolai, nokoyo louwa imonokino, asuwo ya aluwaiko monoi, toini asi moloso. Ulai yo mo ainonani monoi wiyou tiyomu. Yo mo amukonoki, Kotoyo noko nokolaloso samukuko monoi. 13 Kotoni mulu lukasiko noko komaso nokowoi Musiwoi, toi mo kumokiso you tolokaino nokotayo samukuko imo posasokalo manokino, ainoso Iyono tumoki. 14 Toini imoso waliyo kwaikakinuwomo, na pa sainowo, Ilaiya mo toku tumo mo. Iyono mo Ilaiya na. 15 Noko mo iyo uku somiso mo, imo mo na pa kwaimono itouniyaimowo.” Aino ikoki.

16 Nosai no mo; Isiso mo ikoki, “Lolaimai si noko nokolalo moi, yo no moini siyolo siyolo no moloi tokolalinukuwo, woi? Noiwo noko komiyai, moi no? Moi mo alalo lolofa komiyai tosomaimo sinuwo, nokonu mulumai. Alalo siyaiyo taliyonikomo manonuwo, somaimo monoi,

17 
  • “Koi mo louwo tuwokonoki, ulai moi mo pa tonamonuwoso. Koi mo noko yau monoi tosonuku sinoki, asuwo asuwo, ulai moi mo sosonunowoi muwoi.”
18 Noinoso moi mo pa tiyamonuwoso, “Iyononi molo mo itouniyaimo.” Iyono, iwoso uluwako nokota tumoki, tuo mo nowoi muwoi, molo wamo ito iwo sikowoi muwoi. No monoi no tiyamo manonuwo, “No mo kwaimo muwoi. Hani monoi pa tonomoiso?” Tiyamonuwo, popuwayo tuwowo. 19 Ulai asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota ya tumoki, yo monoi mani, pa tiyamonuwoso, itouniyaimo. Yo mo na tonomoi, molo wamo ito iwo tosikomosi, no monoi no moiyo tiyamonuwo, “Pokiwo, kwaimo muwoi, no siyoli nokota, molo wamo ito iwo siko siyoli nokota. Takiso muwoni i noko kopokoiyau nokoni wolitono, molo koiyauso aluwai nokowoi, toini siyokutono, kwaimo muwoi.” Aino no hani monoi tiyamo manonuwo? Kotoyo mi anoso na pokokalowo, no monoi nosu posainowo, itouniyaimo na. Koto mo mulu mo iwoi.” Isiso mo aino na ikoki.

Woi, asi siyai nokoyo mulu alosokowoi muwoi, ainonani monoi aino imo.

(Luko 10:13-15)

20 Nokonu nokonuso Isiso mo mulu ifolaluwawoi mi siyoli ano liyai manoki. Ulai noko nokolalo mo mulu mo alosokowoi muwoi. No monoi no uo imo siyoli na yomu taikiyoki, 21 “Woi, Kolasi noko moi, woi. Woi, Pisaito noko moi mani, woi. Yo mo mulu ifolaluwawoi mi pano manoki, momaini nokonu timai, Yuto noko moini molo timai, ulai molo koiyau monoi mulu kolikaliwoi muwoi, mulu pa alosokokinuwoso. Yo mo nonani mulu ifolaluwawoi mi pano mo, noko nokonu nokoni molo timai, Taiya nokonuwoi Saito nokonuwoiso, mulu na pokolikali, asi pokoukono, ta nuso papoloiyo konokai, toini molo koiyau monoi, mulu palosokono. 22 Ya timonukuwo. Koto mo noko wauwakimo, Taiya nokowoi Saito nokowoi, toi mo koufasoso uwokoimo. Kolasi noko moiwoi Pisaito noko moiwoi, moi mo soliyakiso na uwokomoinuwomo. Ulai koufa, soliyaki nali. 23 Kopanaumo noko, a, moi no kumokiso nuwoinuwomo a? Ya timonukuwo, pa nuwoinuwoso. Taso na kunoinuwomo. Yo mo mulu ifolaluwawoi mi pano manoki, moini molo timai. Yo mo nonani mulu ifolaluwawoi mi pano mo, Sotomo nokoni molo timai mo, mulu palosoko, Sotomo nokonu nu mo pa pulalokoso, amai na potoi. 24 Ya na timonukuwo. Koto mo noko wauwakimo, Sotomo noko kopokoiyau noko, toi mo koufaso uwokoimo. Moisu mo soliyakiso na uwokomoinuwomo. Ulai koufa, soliyaki nali.” Aino ikoki, Isiso mo.

Mulu folokokai aino imo.

(Luko 10:21-22)

25 Nomai no mo; Isiso mo Apitonoso na imoki, “Apou, nono mo kumoki asi asi samukuko nokota siyoli. Ya na tomolokimonoki, wafisu. Noko no tiyamo no, “Koi mo mulu mo iwoi,” toi mo nani samukuko mi mo sainowoi muwoi, sosoli. Noko siyai no tiyamo no, “Koi mo sai siyoli muwoi,” toisu mo sai, nani samukuko mi monoi mo, yasoi wiyotikini. 26 Nasu, Apou, nani mulu itouniyaimo mo ainoso na. No monoi no wafisu timonoki.” Ainoso imoki, Apitonoso.

27 Nosai no mo; nokoso ikoki, “Yani Apou mo hani hani komaso mo yani nainomai yasoi na isikokaimomonoki. Ulai noko mo asa monoi mo sainowoi muwoi, Kotoni awitono monoi mo. Apou Siyoli saso mo sai, asa monoi mo. Ulai noko siyayo no Apou Siyoli no sai? Asa, Kotoni awitono asayosu mo sai. Noko nokolalo siyai mani, sai. Ya na towiyoti.

28 Mulu folokomokai noko moi yoso na pimona tumowo. Ya fasiyoikuwomo, na si itouniyaimo manoinuwomo, mulu folokomokaiwoi muwoi. 29 Yowoi mi pa ano fasimona tumowo. Ano fasimonakinuwomo, ya na wiyolukomoikuwomo, molo itouniyaimoso aluwai monoi. Ulai afonimaiso? Yo mo nokoso waliyo tuwokomoi. Imo koufaso tikomoi, kukamokowoi nokota muwoi, yo mo. No monoi no mulu tomokiso soinuwomo. 30 Yowoi mi ano fasimonakinuwomo, moi mo mulu mo folokomokaiwoi muwoi. Ulai afonimaiso? Ya na fasikomo manoikuwomo.” Aino na ikoki, Isiso mo.

Copyright information for `AMM