Matthew 14

Iyono, iwoso uluwako nokota tukolo yau aino imo.

(Mako 6:14-29; Luko 3:19-20; 9:7-9)

Nomai no mo, komano nokota siyoli Hilo mo, to mo Isiso aino imo koloma tumoso kwaiki. Totani mi anononi nokoso na ikoki, “Noko to no mo Iyono, iwoso uluwako nokota na, yausai ifou na auwoniyouki. No monoi no mulu ifolaluwawoi na totolokaino.” Hilo mo ainoso piyomuki, Iyonowo, Isiso mo. Ulai afonimaiso yomuki? Afonimaiso muwoi. Toku mo, Iyono mo tukolo somisomai Hiloyo komi kausiki, moloyo konosuwakomoki, kalopulo nuso na kominalomanoki. Hilotiya, Hiloni auwatono Filiponi noni, to foli monoi na yoki. Toku mo, kalopuloso kiyo somisomai, Iyono mo Hiloso na imoki, “Auwanoni noni no hani monoi kauso wanonini? No mo kwaimo muwoi, au na.” No monoi no Hilo mo Iyono tukolo monoi na yo unuki. Ulai noko nokolalo monoi kokolomoki. Ulai afonimaiso? Toiyo iyamoki, “Iyono mo Kotoni mulu lukasiko nokota na.”

Nosai no mo; koloni wasi tomasima tumokino, Hiloni wolitono iyaliyo. Koloni amai wasi manokino mo, Hilotiyani atoki mo nokoni molo timai na namoso tolosa tumoki. Wiyou, Hilo mo mulu na usoki, namoso monoi mo. Na isoki, “Motu nali no, haninoi monoi timononi, ya nonani hani tanoninoki, molo lou.” Ainosu nali auwoloki.

Nosai no mo; Hiloso na imoki, “Iyono, iwoso uluwako nokotani komu mo naumai pako aniyo tumomono.” No mo totani muluyosu pakoso imokiso, atinoyo noinomo na imoki, “Iyononi komu na paniyo tumomono.”

Nonani imo no imoki mo, Hilo siyoli mo mulu kaloki, Iyono tukolo imo monoi mo. Ulai auwolo imo monoi mo mulumolokoki, koloni wasi no niko nokoni molo timai no auwoloki no. No monoi no nokoso na imoki, “Nonani hani na panano, na pa atisa tumo.” 10 No monoi no nokoyo kalopulo nuso manoki, Iyononi komu na tokosonanoki. 11 Komu saso na atisa tumoki, naumai, maputo nukonuso na atisoki. Tasu mo atinoso na atisanoki. 12 Siyokutono iyalisu mo Iyononi yau ana tumokino, asiso ai unanokino. Ai unu uwai; Isisoso na imanokino.

Isisoyo 5000 noko molopoi molopoiso no niko aino imo.

(Mako 6:31-44; Luko 9:10-17; Iyono 6:1-13)

13 Isiso mo Iyono yau imofaso kwaiki mo, noko somiso asiso monoi na manoki, ayou molosai. Tota siyofoloso manoki. Noko nokolalosu mo mano monoi imofaso kwaikino. No monoi no mo totaini nokonu nokonusai utukaiko liyaikino, namolisai na tanomo manokino, ilo molosai. No monoi no toku tiki, tota monoi.

14 Nosai no mo; Isiso mo ayou akaiya tumoki mo, noko nokolalo molopoiso ukouniyaikokaiso koka tumoki. Mulu na kalo ukuki, toini ai ai noko na ititounikaitiki.

15 Nosai no mo; upimoso siyokutono iyali mo ima tumokino, “Ninani asi mo nokowoi asi muwoi. Ulo mo yasoi aumoifaso na tomoi. Noko nokolaloso na piko taikiyo, nokonu nokonuso, totaini koloni na suo suomokano liyaiwumo.”

16 Nosai no mo; Isiso mo na ikoki, “Ulai hani monoi nuwoimo? Koloni mo momaiyo na ponikowo.” 17 Na imokino, “Koi mo koloni mo molopoi pakoso siso. Paluwa tuo komu mo naino siyai saso. La mo tiwoi.” 18 Nosai no mo ikoki, “Isoni pa kiyo tumowo, yani auso.”

19 Nosai no mo; noko nokolalo mo na ikoki, “Sosono tonimai na posiwo.” Ikoki mo, paluwa tuo komu naino siyaiwoi la tiwoi akowaikoki, kumokiso you foinalikoki, wafisu imo na imoki, Apitonoso. Paluwa tuo na folouluki, siyokutono iyaliso na nikoki, noko nokolaloso wauti monoi. 20 Nosai no mo na no si liyaiki, noko nokolalo komaso noko mo. Touwai sisiyoli na toloko liyaiki. No waloto mo amai na siki, i molo tiwoiso na alokino. 21 Noko molopoi molopoi mo 5000, na no siki. Fuwaluwouwoi pa kolalikinoso, apitono iyalisoso kolalikino.

Isisoyo iwo tonimai liyai aino imo.

(Mako 6:45-52; Iyono 6:16-21)

22 Nosai no mo; lolai siyaso Isisoyo siyokutono iyaliso ikoki, “Ayou molosai toku na ponuwo, iwo toku ilo ausaimiso. Yo mo namolisai. Toku mo noko nokolaloso tokiyoko taikiyo.”

23 Noko nokolalo kiyoko taikiyo uwai; nosai no mo; tota siyofoloso amiyoki, yuso, Kotowoi imo lukasa yoki. Folosumono mo aumoifaso tumoki mo, tota siyofoloso amai na you tolokainoki, yuso. 24 Ayousu mo iwo toku mulumai manokoki. Imonu mo amulusai usainiyaikalo tumoki. Iwo miyo ayou na alolomanikoki.

25 Nosai no mo; posasi aumoifaso tanomai mo; Isiso mo siyokutono iyaliso monoi koka tumoki. Iwo toku iwo tonimai na liyaiyalo tumoki, fona molosai. 26 Wiyou, iwo tonimai tumoso kwaikino mo, na kokolokoki, na umanokoki, piyamoki, popuwawo. Na omuwano manoki. 27 Ulai lolai siyaso na ikoki, “Mulu noiyo kolikaliyoiwo. Nisu mo asasu. Noiyo kokolokomoiwo.”

28 Nosai no mo; Pitayo na fowaki, “Siyoli Nokota, a nonosu na? Nono no waliyo timononi yo no iwo tonimai no waliyo liyaiyoimo, nani auso no?” 29 Isisoyo na imoki, “Waliyo na, kuku na potumo.”

Nosai no mo; Pita mo ayousai na folamiyo konoki, iwo tonimai na manoki, Isisoni auso monoi.
30 Ulai imonuso kwaiki mo, na kokolomoki, iwoso na louwa popolufoliyo konoki, iwo mi siyoliyo louwa tukolo soliki. No monoi no mo siyoliso imaloki, Isisoso, “Siyoli Nokota, yo na pofasimono.”

31 Nosai no mo; lolai siyaso Pita mo Isisoyo nainosai na kominiyouki, na imoki, “Nono mo yoso mulumolo luwaimono mulu mo koufaso na. Ulai mulu tiwoi no hani monoi taluwaini?” 32 Ayouso kou koumuwaniyo yoki, toti mo. Ayouso kou koumuwaniyo yoki mo; imonu mo futo, futo nali. 33 Ayouso si noko mo tani siyoloso na molokimokino, imokino, “Motu nali no, nono mo Kotoni awitono nali.”

Ai ai noko ititounikai aino imo.

(Mako 6:53-56)

34 Nosai no mo; Isiso iyali mo iwo toku iwoso tokosiyaiyo tikino, Kinisali nokonuso komama tumokino. 35 Nonani nokonu noko mo sai, na iyamoki, “Ni mo Isiso niya.” Nosai no mo imo na alomani liyaikino, komaso nokonu nokonu aumoifaso nokonuwoiso imo na ikalo manokino, no monoi no ai ai noko kiyokoma tumo liyaikino. 36 Kiyokoma tumokino mo; na utolumalokino, “A, ai ai noko nokolalo no nani tuno unusai no waliyo komiyaloinimo?” Ikoki, “Waliyo.” No monoi no komiyalokino mo, waliyo na siki.

Copyright information for `AMM