Matthew 15

Kotoni imoyo aniyopa iyalini imoso souwaiko aino imo.

(Mako 7:1-13)

Nosai no mo; nokotalo iyali mo tiki, Yolusolimo nokonu siyolisai. Falisi moloso aluwai noko siyaiwoi Musini imo sai sisiyoli noko siyaiwoi, toi mo Isisoni auso tiki, na ima tumokino, “Moloi monoi woi, nani siyokuno iyali no tokumi moloso no hani monoi souwaiko liyaino, aniyopa iyaliyo no amokokaiyoukino no? Tono manono mo, naino mo iwoso pa tuluwako manonoso.”

Nosai no mo; Isiso mo na fowakoki, “Moloi monoi momaini tokumi moloso no hani monoi taluwai manonuwo? Kotoni ami imoso no hani monoi tokulali manonuwo? Kotoyo na yomukaiki, “Anoni apono noko tiso na pa kisosomikomoi.” Ninoino mani, yomukaiki, “Noko mo atino apitono noko tiso imo koiyau imo ikakimo, to mo na kalumo.” Moisu mo nonani imo mo kwaiwoi muwoi. Imo folo taiyoloko manonuwo, noko nokolaloso, noino. Noko mo muwoni mo yapoli mo, atino apitono noko ti fasiko muwoni mo, nonani muwoni mo waliyo Kotoso muwokononi monoi. Nonani nokotayo totiso ikakimo, “Moti fasikomo muwoni mo Kotoso muwokononikai,” momaiyo imoinuwomo, “No mo waliyo na, tofolo anoni apono noko ti noiyo fasikoi.” Nonani mulu koiyau mulu mo taluwai manonuwo mo, no mo Kotoni imoso tokulali manonuwo. Momaini aniyopano iyalini tokumi molososo taluwaiyalo manonuwo. Moi mo topoko noko na. Kotoni mulu lukasiko nokota Aisaiya, to mo moi monoi motu na kumo unukaikinuwo, noino,

  • “Ninani noko nokolalo iyali mo asuwo asuwo tokisosomimono ifoluwaimonalo manono, totaini koyoso. Ulai yowoi mulu tomoso pa tosiso, aluwamai amai tosi.
Nokoni imo monoiso taiyolokalo manono, tifoluwaikalo manono, Kotoni imowo. No monoi no yani siyolo na tomoloki ifoluwaimonalo manono.” Motu imo mo Aisaiyayo aino na kumo unukaikinuwo.” Isisoyo mo aino na ikoki, nokotalo iyaliso.

Hani haniyo mulu uwokaiko aino imo.

(Mako 7:14-23)

10 Nosai no mo; nokotalo iyaliso iko uwai; Isiso mo noko nokolaloso aliyonikoki, totani auso ti monoi. Na ikoki, “Yani imo na pukwaimonowo, na posainowo. 11 Noko mo hani haniso nokakimo, no mo tani mulu mo pa uwokaiyoiso. Ulai imo kopokoiyauso lukasakimo, no mo tani mulu mo na uwokaiyoimo.” Aino ikoki.

12 Nosai no mo; siyokutono iyali mo ima tumokino, “Nakomo nono mo sai na, Falisi moloso aluwai noko mo nani imoso no kwaimoni no, toi mo mulu na atolokomo ununi.”

13 Nosai no mo; na ikoki, siyokawi imofa ikoki, “Yani Apou, kumokiso ni you tolokaino no, to mo isi mo yapoli na. Komaso aliyoli ali mo totayo mo ikaiwoi muwoi, no mo toti foiya na tolifoliyafoumoimo. 14 Falisi noko mo tofolo, na pukwaikokaiwo. Toi mo molo mo kau kau. Toi no nokoso no moloi wiyoti monoi, molo no? Molo kau kau nokota ti, totati amu no molo no moloi wiyolukuwano monoi? Asi iso tomoso usukunalo konoimo.” Isiso mo aino ikoki.

15 Nosai no mo; Pita mo Isisoso na imoki, “Siyokawi imo folosai na pako lukaso wiyomoko, koi saino monoi.” 16 Isiso mo na ikoki, “Ya piyomu, saiwo. A, sosoli amai na tosinuwo? 17 Nakomo moi mo sai muwoi, komaso koloni mo koso tonoko manonuwo mo, nomoliso na tosa konomoi. Tosa konomoi mo; tousai tomanokano manonuwo. No monoi no hani hani koloniyo mo mulu mo pa tuwokaikomo manonuwoso. 18 Nokosu mo imo kopokoiyau imoso tolukasomoi mo, totani mulusai tomulumoloko, kosai na tamufu. Nonani hani haniyosu mo nokoni mulu na tuwokaiko manono, mulu na toliki tolikikokai. 19 Kopokoiyau hani mo mulusaisu toti liyaimoi, noinosu nali no. Kopokoiyauso mulumolokalo mulu, noko tukuwoli mulu, noko kwami nukonu uwokaiso mulu, uloliyo mulu, polamoko mulu, noko siya monoi ifoluwai unu mulu, kali kalimikuwano mulu. 20 Nonani hani haniyo mo nokoni mulu na tuwokaiko manono, toliki tolikikokai na tosi. Nokosu mo koloni no mo naino uluwako somiso mo, no mo nokoni mulu uwokaikowoi muwoi.” Isiso mo aino ikoki, siyokutono iyaliso.

Koinono asi nukonu aino imo, Isisoso mulumolo luwaiki.

(Mako 7:24-30)

21 Nosai no mo; Isiso mo nonani nokonusai utukaimoki, Taiya nokonu asiwoi Saito nokonu asiwoiso na manoki. 22 Koinono asi nukonu mo nonani nokonu ti aumoifaso nokonuso na potolosoki. Isisoni auso na tumosoki, siyoliso na imaloki, “Siyoli Nokota, Toiwini nakosaitono. Na pofasimono. Mulu punumono. Popuwayo uwokaisokai, yani alu mo.” 23 Ulai fowasowoi muwoi. No monoi no tani siyokutono iyali mo na ima tumokino, “Noni to no mo siyoliso timo tolo manoni, na taluwaimokiyo tumo. Na piso taikiyo, ifou na manosu.”

24 Nosai no mo; Isiso mo na ikoki, “Isolilo noko nokolalo mo sipo uo komiyai, samukuko nokota somiso tosimoi. No monoi no Kotoyo imono taikiyoki, toi samukuko monoi. Ninani nukonu mo Isolilo nukonu muwoi.”

25 Ulai nonani nukonu mo alokomu na losiyaiko sisa tumoki, na imoki, “Siyoli Nokota, na pofasimono.” 26 Na fowasoki, “Alaloni koloni no moloi niko monoi, aluwouso no?” Siyokawi imo mo ainoso na isoki. Ulai afonimaiso? Afonimaiso muwoi. Yuto nokoyo tiyamo, “Noko nokonu noko mo aluwou komiyai. Isolilo noko koi saso mo Kotoni alalo.” No monoi no nonani imo na isoki, Isiso mo.

27 Ulai nonani nukonu mo na imoki, “Noko Siyoli, nani imo mo motu nali no. Ulai apitono iyaliyo koloni potikimonasi mo nusiso tusukunalo kono liyai mo, aluwouyo waliyo na tonoko manono.”

28 Nosai no mo; Isiso mo na isoki, “Woli, waliyo na tomulumolo luwaimononi. Nani alu monoi imo mo yasoi na tukwaimonoki, popuwayo uwokaisokai imo mo.” Nomai no lolai niso waliyo na tolosoki.

Ai ai noko nokolalo ititounikai aino imo, Isisoyo.

29 Nosai no mo; Isiso mo nonani asisai utukaimoki, Kalili iwo toku ilo kwasai manaloki. Nosai no yuso na yousa yoki. 30 Noko nokolalo molopoi mo tani auso ukouniyaikokuya tumo liyai manokino. Fona nomoli nomoli nokowoi molo kau kau nokowoi naino fona kolukuwa kolukuwa nokowoi ko lopu nokowoi komaso ai ai noko molopoiwoi na kiyokoma tumo liyai manokino, Isisoni auso. Na ititounikaiyalo manoki. 31 Wiyou, noko nokolaloyo na mulumoloko manokino. Ulai afonimaiso? Ko lopu nokoso imo lukasoso kwaiko liyaikino, fona kolukuwa kolukuwa noko mani, waliyo liyai siso na kwaikokino. Fona nomoli nomoli noko mani, waliyo liyaikino. Molo kau kau nokowoi mani, waliyo na foinaliko liyaikino. No monoi no Kotoni siyoloso kaluwaiyaloukino, Isolilo nokoni Koto na.

Isisoyo 4000 noko molopoi molopoiso no niko aino imo.

(Mako 8:1-10)

32 Nosai no mo; Isiso mo siyokutono iyaliso aliyonikoki, na ikoki, “Yo mo ninani noko nokolalo monoi mulu tokalo uku. Tauno na sa tumoki. Koloni mo uwofa, toi mo. Yo mo koloni no somiso iko taikiyakimo, wonikaluso molomai molo folulumokoimo, tiyayo mo.” 33 Ulai imokino, “Ninani asi no ulai nokowoi? Ulai paluwa tuo no moiso i monoi, ninani noko nokolalo molopoiso niko monoi no?” 34 Na ikoki, Isiso mo, “Moi no paluwa tuo komu no moloi moloi?” Fowakino, “Koi mo paluwa tuo komu mo nano siyawoi, 7. La lolofa mani, pounu muwoi, siyasonuso.”

35 Ulai Isiso mo noko nokolaloso na ikoki, “Asimai na posinona konowo.” 36 Ikoki mo; paluwa tuo komu nano siyawoi mo ikoki kusomi, la lolofawoi. Kotoso imoki, “Wafisu.” Folouluki mo, siyokutono iyaliso nikoki, nosai no toiyo noko nokolaloso na nikalokino. 37 Na nokokino, noko nokolalo mo, touwai na siki. Touwai siki mo; no waloto mo amai, na isikokaiyalokino. I nano siyawoiso, 7, na alokino, siyokutono iyaliyo. 38 Noko no nokino no, toi mo tiso tiso muwoi, molopoi molopoi, 4000. Ulai fuwaluwouwoi pakoso kolalikinoso. Noko saso kolalikino.

39 Nosai no mo; Isiso mo noko nokolalo mo iko taikiyoki, totaini asiso ifou nu liyai monoi. Iko taikiyoki mo; ayouso folamiyo konoki, Makotani nokonu asiso monoi manoki.

Copyright information for `AMM