Matthew 16

Mulu ifolaluwawoi mi koko mulu aino imo.

(Mako 8:11-13; Luko 12:54-56)

Nosai no mo; nokotalo iyali mo tiki, Falisi moloso aluwai nokowoi Satusi moloso aluwai nokowoi. Isiso mo louwa imo kiya tumokino, asuwo totaini molo timai kumokini mulu ifolaluwawoi mi ano wiyoti monoi. Ulai na ikoki, “Kumoki mo upimosomai nakiyai tano mo, na tiyamo manonuwo, “Kumoki mo nakiyai na toi, fumu siyoli monoi.” Kumoki mo somosaimai nakiyai tano mo, na tiyamo manonuwo, “Kumoki mo nakiyai na totoi. Sa noi mo siyoli.” Wuo, motu na, moi mo kumokiso tukwaiko itouniyaimo manonuwo, no monoi no moi mo sai, sa tumowoi ulo wiwoi monoi. Yani mi ano mani, yasoi na tukwaimono manonuwo. Ulai hani monoi? Yo monoi mo moi mo sai muwoi. Lolaimai si noko nokolalo moi mo mulu kopokoiyau, Kotoso namoliyo talosimo manonuwo. Mulu ifolaluwawoi mi saso wiyononi monoi tiyo manonuwo. Ulai yo mo pa wiyononinoikuwoso. Kotoni mulu lukasiko nokota Iyona tolomai Koto mo mulu ifolaluwawoi mi wiyotiki, noko nokolaloso. Noinososu na wiyononinoikuwomo, yo mo.” Aino ikoki, na utukaikoki.

Sisiyoliko asu siyokawi imo.

(Mako 8:14-21)

Nosai no mo; Isiso iyali mo iwo toku iwo mulumai tokosiyaikaiyoukino mo, siyokutono iyali mo paluwa tuo mo iyo tumowoi muwoi, na fufolikokino. Nosai no mo; Isiso mo siyokawi imo ikoki, noko sisiyolini molo koiyau monoi. Noino na ikoki, “Atiyaiso, Falisi moloso aluwai nokowoi Satusi moloso aluwai nokowoi, toini paluwa tuo sisiyoliko asu monoi mo atiyaiso.” Ulai toi mo imo folosai imo mo sai muwoi, no monoi no totai amu lukasikuwanokino, “Moi mo paluwa tuo mo pakoso iyo tumokoniso, no monoi no timoko.”

Ulai to mo sai, toini imo monoi mo, na ikoki, “Hani monoi moi no waliyo pa tomulumolo luwaimononuwoso? Hani monoi iyamonuwo, momai amu no, “Paluwa tuo mo uwofa.” Nakomo moi mo imo folosai mo sai muwoi. Ulai moi no muluwoi? Paluwa tuo komu naino siyai monoi pa tomulumolokonuwoso, noko molopoi molopoi nokoyo, 5000, no nokono no. I no moloi moloi alokainuwo, no waloto no? 10 Paluwa tuo komu nano siyawoi monoi mani, pa tomulumolokonuwoso, noko molopoi molopoi nokoyo, 4000, no nokono no. I no moloi moloi alokainuwo, no waloto no? 11 Moloi monoi woi? Yo mo paluwa tuo monoi pa imonukuwoso. Ya na timonukuwo, atiyaiso pa siwo, Falisi nokowoi Satusi nokowoini paluwa tuo sisiyoliko asu monoi mo.”

12 No monoi no mo, toi mo sai, paluwa tuo sisiyoliko asu monoi pa ikokiso. Wiyou, Falisi nokowoi Satusi nokowoi toini imo monoi ikoki, atiyaiso si monoi.

Kotoyo muwokai nokota aino imo.

(Mako 8:27-30; Luko 9:18-21)

13 Ulai nosai no mo; Isiso iyali mo Sisaliya Filipai nokonu asiso nuki. No mo tiki mo, siyokutono iyaliso na utolukoki, “Noko nokolalo no moloi tokaluwaimono manono? Asa, asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yo no noi, woi?” 14 Imokino, “Siyaiyo tokaluwai manoni, “Iyono iwoso uluwako nokota.” Siyaiyo tokaluwai manoni, “To mo Ilaiya.” Siyaiyo tokaluwai manoni, “To mo Iyolomaiya.” Siyai mo tiyamo, “Nakomo Kotoni mulu lukasiko nokota poimo, aniyopa nokota na.”

15 Nosai no mo na ikoki, “Momaiyo no moloi tokaluwaimononuwo? Yo no noi, woi?”

16 Nosai no mo; Saimo Pita mo na fowaki, “Nono mo Kolaiso, amai tolokaino nokota Kotoni awitono. Isolilo noko koi fasimoka tumo monoi na muwokaikini.”

17 Nosai no mo; Isisoyo na imoki, “Saimo, Iyonani awitono nono mo na pomoloki. Asi nokoyo nonani imo pa posaso wiyononiniso. Kumokiso tolo nokota yani Apouyo mo na posaso wiyononini, nonani imo mo. 18 Ya timonoki. Nono mo Pita, nani siyolo imo folosai mo tomoki. Asayo noinomo yoso mulumolo luwaimono noko nokolalo mo ninani tomoki siyolimai amisoso na soimo. Sokolo Nokota Waini amiyo pa uwokaikoiso. 19 Yani ami mo na aninoikimo. Noko mo nani imoso kwaimakinimo, Kotoyo na samukukoimo. Asini hani haniso alukikakinimo, Koto mani, kumokiso yo monoi na alukikoimo. Waliyo no yomakinimo, Koto mani, kumokiso yo monoi pa alukikoiso.” Pitaso aino na imoki, Isiso mo.

20 Nosai no mo; siyokutono iyaliso na ikoki, “Woli iyali, nokoso noiyo kaluwai wiyotiyoiwo, yani siyolo Kolaiso imo mo. Noiyo ikoiwo, “To mo Kotoyo muwokai nokota, Isolilo noko koi no fasimoka tumo no.”

Isisoyo yomuki, asa tukolomono aino imo.

(Mako 8:31-9:1; Luko 9:22-27)

21 Nosai no mo; Isiso mo totawoi imo ikoki, siyokutono iyaliso, tota uwo monoi aino imo. Na yomuki, “Yo mo Yolusolimo nokonu siyoliso na manoimo. No mo afonimaiso muwoi. Kotoyo ainonani monoi na imono taikiyoki. Nokoyo iyanoko siyoli na uwomonoinomo, nokotalo iyaliwoi lotu samukuko noko sisiyoliwoi Musini imo sai sisiyoli nokowoiyo. Na tukolomonoinomo, yau. Ulai amoloki tiwoi mo uwai; ulo siya mo ifou na auwoniyouwoimo, yausai.” Aino na ikoki.

22 Ulai Pitayo mo Isiso kominiyonoki, kwaso monoi. Imo amiso na imoki, “Siyoli Nokota, wiyou na tiyomu. Nonani haniyo mo pa uwoyoiniso.” 23 Ulai Isiso mo namoliyo alosimoki, Pitaso, na imoki, “Fuwoi, no mo Sokolo Nokota Waini imoso timononi. Nono mo yani mi louwa tufiyaimononi. Kotoni muluso pa taluwainiso. Nokoni mulusoso taluwaini.” Aino na imoki, Pitaso.

24 Nosai no mo; Isiso mo siyokutono iyaliso na ikoki, “Nokoyo yoso aluwaimono monoi yakimo, totani muluso no moloi aluwai monoi? Yo mo a moki sokunalomakoimo. Noinoso aluwaimono nokota mani, uo nokoyo uwoyakinomo, moloi ulosukomo monoi? Ulo ulo amoloki amoloki aluwaimonumo.

25 Nokoyo totani au monoisu mulu unakimo, aniyopa poi poi moloi yousi itouniyaimo monoi? Na kaloimo. Nokosu mo yoso aluwaimono monoi kalakimo, pa kalokaiyoiso, aniyopa poi poi yousikaino itouniyaimo manoimo.

26 Noko mo muwoni mi anakimo, asini sonosoni komasoso iyakimo, nonani haniyo no moloi fasi monoi? Kotoso mulumolo luwai somiso mo, na uwokaiyoimo. Nokoyo totani mulu ifou ano monoi no haniyo moloi suo suomoko unoimo? Wiyou, na uwokaikaiyoimo.

27 Motu na, asa, asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yo mo ifou amukonoimo, asiso, Apouni ami siyoliwoi. Yani kumoki nokowoi koliyo konoimo. Nomai no mo, suo foli monoi na ikaloimo, noko nokolalo siyasonuso. No tiyalo manono no, nonani foli monoi na ikaloimo. 28 Yo mo motuwa na timonukuwo. Noko siyai ni si mo, toi mo kolikali somisomai you kimonoinomo, asa, asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota ya amukonoso. Motu na, samukuko nokota siyoli toloso kimonoinomo, kolikali somisomai.” Aino na ikoki, siyokutono iyaliso.

Copyright information for `AMM