Matthew 17

Isisoni au folo alosimo aino imo.

(Mako 9:2-13; Luko 9:28-36)

Nosai no mo; amoloki toufo mo uwai; nosai no mo; Isiso mo noko tauwoi mo yu siyoli soposo koliyo yoki. Pitawoi Yamisowoi tani auwatono Iyonowoi toiso koliyo yoki. Totaiso na sa yoki.

Sa yoki mo, au mo folo na alosimo taikiyoki, toini molo tiyo kikino mo. Tani amu molo mo ulo komiyai na wi toloki. Totani tunowoi mani, na kamoko taikiyoki, saponi topi. Wiyou, lolai siyasu, toku nokota ti, Musiwoi Ilaiyawoi tokuwa toku no kolikaliki no, toti mo Isisoni auso na tola tumokino. Imo lukaso ni toloso kokokino. Pitayo nosoni kokoki mo, Isisoso na imoki, “Siyoli Nokota, nimaino mo waliyo tosikoni. Waliyo yomakinimo, yo mo fulomu nu tauwoi kololoimo, siya mo nani, siya mo Musini, siya mo Ilaiyani.”

Nonani imo yomu tolo manoki mo; kumoki kopuyo na fiyokaika konoki, kamoso siyoli. Ulai ko na mo kumoki kopu mulusai na tu kwaimokino, noino na yomuki, “Ni mo yani alu na. Yo mo na tomulu unumoi. Yani mulu mo waliyo, to monoi mo. Tani imo mo na pa kwaimo itouniyaimo manowo.”

Nosai no mo; siyokutono noko tauwoi mo nonani imoso no kwaikino mo, ukuwoli sa konoki. Wiyou, na kokolokoki, na umomalotikoki. Ulai Isiso mo kulola tumoki, na ikoki, “Na posauwo. Noiyo kokolokomoiwo.” Nosai no na kwaikino, Isiso mo totaso toloso na kikino, noko tiso kokowoi muwoi.

Nosai no mo; yusai you kunoki, molomai imo amiso ikoki, “Yumai no kokonuwo no, noko nokolaloso noiyo ikaloiwo, ainoso asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota asa yausai ifou no auwoniyouwaki no, nomai no na pa posasokowo.”

10 Nosai no mo; siyokutono noko tauwoi mo na imokino, “Musini imo sai sisiyoli nokoyo tiyamomoi, “Kotoyo muwokai nokota Kolaiso, to mo namolisai tumoimo. Kotoni mulu lukasiko nokota Ilaiya, to mo toku tumoimo, tota monoi.” Ulai hani monoi tiyamomoi?”

11 Nosai no mo na fowakoki, “Motu nali no, Ilaiya mo ti monoi na tumumo, hani hani foukaiya tumo monoi. 12 Ulai ya timonukuwo. Ilaiya mo yasoi na tumo. Noko nokolalosu mo sai muwoi, tota monoi mo. Totaini mulusoso aluwaikokino, Ilaiya mo na uwokaikino. Noinoso tomoso nali, asa, asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota, yoso mani, na uwokaimonoinomo.” 13 Ikoki mo; siyokutono iyali mo sai, “Iyono iwoso uluwako nokota monoi timoko.”

Popuwayo uwokai nokotafa itouniyaimokai aino imo.

(Mako 9:14-29; Luko 9:37-42)

14 Nosai no mo; Isiso iyali mo noko nokolalo molopoiso koka konokino. Koka konokino mo, noko mo Isisoni auso na tumoki, alokomu losiyaiko yousa tumoki, 15 na imoki, “Siyoli Nokota, yani alu na pofasi, mulu punu. Tukwalu kwalumomoi. Wiyou, na tuwokai. Saiso saiso taso na totukaiya konomoi. Noinoso iwoso mani, saiso saiso tokalo solimoi. 16 Yo mo nani siyokuno iyalini auso louwa kau, waliyo tolo monoi. Ulai itouniyaimokaiwoi muwoi. Sosoli nali no. Toi mo sai muwoi.”

17 Nosai no mo; Isiso mo ikoki, “Lolaimai noko nokolalo moi ni sinuwo mo, moi mo yoso mulumolo luwaimonowoi muwoi, moini mulu mo kwamu kwaimo muwoi, kopokoiyau. Moiwoi no moloi tolo tomasimoikuwomo? Ya tulosukomomono. Alu na pokawiyo tumowo.”

18 Nosai no mo; popuwaso uo imo na imoki. Imoki mo; popuwa mo aluni ausai mo na utukaimoki. Lolai siyaso waliyo na tolo.

19 Nosai no mo; namolisai siyokutono iyali mo ima tumokino, wosu wososu, na imokino, “Moloi monoi woi, koi no popuwa koiyau amiyaikiyowai sosoli no hani monoi?”

20 Na ikoki, “Moi mo waliyo pa tomulumolo luwaimononuwoso, no monoi no popuwa koiyau amiyaikiyo monoi mo sosoli, moi mo. Yo mo motuwa na timonukuwo. Sipoki ali mo koufa nali. Noinoso koufasosu mulumolo luwaimonakinuwomo, yuso mo waliyo imoinuwomo, “Auso na pomoi.” No monoi no na manoimo, yu mo. Motu na, koufasosu mulumolo luwaimonakinuwomo, hani hani komaso mo waliyo na yalomano manoinuwomo. 21 [Ninani popuwa koiyau ya no amiyaikiyo no, tota amiyaikiyo monoi mo noinososu, Kotoso utolumo saso, koloni au au simai.”] Aino na ikoki, siyokutono iyaliso, Isiso mo.

Isisoyo ti monoi yomuki, asa tukolomono aino imo.

(Mako 9:30-32; Luko 9:43-45)

22 Nosai no mo; Kalili asiso ukouniyaika tumo liyaiki, Isiso iyali mo. Siyokutono iyaliso na ikoki, “Asa, asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yo mo uo nokoni auso na kiyomono taikiyoinomo. 23 Na tukolomonoinomo, yau. Amoloki tiwoi mo uwai, ulo siya mo ifou na auwoniyouwoimo, yausai.” Tani imoso no kwaikino mo, mulu mo na kolikali unukino.

Lotu nu siyoli muwoni niko aino imo.

24 Nosai no mo; yasoi. Kopanaumo nokonu mo tiki, Isiso iyali mo. Tiki mo; lotu nu siyoli muwoni i nokoyo tiki, Pitani auso. No mo takiso muwoni i noko na. Pitaso na ima tumokino, “Nakomo moini aiyolokomo nokota no lotu nu siyoli muwoni no yapoli tonimoi, takiso muwoni i nokotaso?” 25 Pita mo ikoki, “Nasu, yapoli na tonimoi.”

Isiso mo nu poiso toku yasoi lotiki. Pita mo lotiki mo, ulai lolai siyaso Isisoyo mo na imoki, “Saimo, na pukwaimono, siyokawi imo mo. Moloi tomulumolokoni? Asi asi samukuko noko sisiyoli no takiso muwoni no noiwo nokoso tuwoko manono, woi? Totaini alalo iyaliso poimo tuwoko manono. Noko nokolaloso poimo tuwoko manono.”

26 Pitayo fowaki, “Noko nokolalososu tuwoko manono.” Isiso mo na imoki, “Motu na, totaini alalo iyaliyo takiso muwoni pa toniko manonoso. Yo mo Kotoni alu na. Lotu nu siyoli takiso muwoni niko somiso mo, uo imo no moloi imono monoi, Koto no? 27 Ulai wonikaluso takiso muwoni i nokoyo uo mulu aiko atolokomo unumokoino. No monoi no iwo toku iwoso molosu na pafoliyano. Totawoi la asiyo yakinimo, ko na pa pokomiyaikoso, muwoni mo na kosoinimo, lani ko poiso. Nonani muwoni mo asakinimo, nokoso na pa asotiyano, motini takiso monoi.”

Copyright information for `AMM