Matthew 18

Noiyo siyoli nokota tolo aino imo.

(Mako 9:33-37; Luko 9:46-48)

Nosai no mo; nonani ulomai siyokutono iyali mo Isisoso na ima tumokino, “Kumokiso you tolokaino nokotayo samukumoka tumakimo, totawoi nokota noiyo toloimo, siyoli tolo monoi no?”

Nosai no mo; Isiso mo aluso aliyoniki, imoki, “Koini auso na potolokaina tumo.” Siyokutono iyaliso na ikoki, “Motuwa na timonukuwo. Mulu alosoko somiso mo, kumokiso you tolokaino nokotayo mo pa samukukomoinuwoso. Alalo lolofani mulu komiyai si somiso mo, moloi samukukomo monoi, kumokiso you tolokaino nokotayo no? Noko mo ninani alu komiyai afonimaiso tolakimo, to mo totawoi na toloimo, kumokiso you tolokaino nokotayo samukukomomai mo.

Mulumolo luwaimono nokotayo aluso imo mo, “Waliyo potumo,” to mo yoso mani, imono, “Waliyo na potumo.” Siyokutono iyaliso aino ikoki.

Mulumolo luwai nokoso ainiko ifoluwaiko aino imo.

(Mako 9:42-48; Luko 17:1-2)

Ti monoi ikoki, “Noko mo mulumolo luwaimono nokotafaso aini ifoluwaiyakimo, wiyou, siyoliso na uwoyoimo, mulumolo luwaimono nokota aini ifoluwai foli monoi. Nokoyo iwo utaiso tukolo silakinomo, tomoki siyoliyo imo molomai konosuwakaiyakinomo, no mo koufasu. Mulumolo luwaimono nokota aini ifoluwai foli mo soliyakiso na uwokaiyoimo.

Mulumolo luwaimono nokoso ainiko ifoluwaiko noko, woi, na tainiko manono, hani hani molo kopokoiyauso aluwaiko monoi. Asi asi ainiko ifoluwaiko noko, toi fau, atiyaiso na suomo. Motu na, amai na ainiko ifoluwaikalo manoinomo. Wiyouwa wiyou. No monoi no noko nokolalo mo molo kopokoiyauso nu liyaiyoimo. Wiyouwa wiyou. Molo koiyauso wiyoti nokota, to fau, atiyaiso na tolumo.

Naino fonawoiyo molo koiyauso kalumaniyakinimo, na pa kokolo foliyafoumo taikiyo. Nonani naino fona no kalumanini no, nonaniwoi tolakinimo, no mo waliyo muwoi, wonikaluso aniyopa poi poi taso na afoli taikiyoinimo. Naino fonawoi kokolo foliyafoumakinimo, no mo waliyo, molo koiyauso pa aluwaiyoiniso, aniyopa poi poi toloinimo. Molo siyayo molo koiyauso kalumaniyakinimo, na pa solifoli taikiyo, nonani molo siya mo. Molo tiwoi tolakinimo, no mo waliyo muwoi, wonikaluso Sokolo Nokota Waini taso afoli taikiyoinimo. Molo siyaso solifoli taikiyakinimo, no mo waliyo, molo koiyauso pa aluwaiyoiniso, aniyopa poi poi toloinimo.

10 Atiyaiso na posiwo. Alalo ni si no, toiso namoliyo noiyo alosikoiwo. Ya timonukuwo. Kotoni kumoki nokoyo no tosamukuko manono no, toi mo Apouni amu molo na toki manono, kumokiso you tolokaino nokotani amu molo mo. 11 [Ulai afonimaiso? Asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yo mo molo koiyauso aluwai nokoso na tofasika tumo, samiyaikiyo si monoi, aiko uwokaikoi.”] Isiso mo aino na ikoki.

Sipo ikolikaiso aino imo.

(Luko 15:3-7)

12 Ulai ikoki, “Na pomulumoloko kiwo. Noko mo sipo koloni molopoi molopoi, 100, na tosamukukomoi. Ulai sipo siya mo na tolomuso, uwofa na, moiso poimo manoso. Nosai no mo, sipo samukuko nokota mo na tikolisalo. Sipo siyai mo, 99, yuso amai tutukaiko. Sipo siya na tikolisalo. Yani imo mo motu poimo. Na pomulumoloko kiwo. 13 Motuwa na timonukuwo. Kosakimo, siyoliso na molokisoimo, nonani sipo no lomuso no. Wiyou, siyoliso na molokiso manoimo. Ulolo somiso sipo monoi koufaso tomolokiko. 14 Noinoso nali, moini Apou, kumokiso ni you tolokaino no, to mo wiyou tiyomu, noko siyaiyo sofuwamokaiyou liyai monoi mo.” Isiso mo aino na ikoki.

Nokoso ikimo aino imo.

15 Ti monoi ikoki, “Mulumolo luwai nokota siyayo koiyaumakinimo, momatisu imo pa lukasiyoluwai kuwanowo, na pa ikimo. Nani imo kwaimakinimo, nonani nokota ifou na pa kausi, nani auwano na. 16 Nani imo kwai somiso mo, mulumolo luwai nokota siya poimo, tiwoi poimo na pa koliso, tani auso pa koliyono. No monoi no mo Kotoni puko imoyo na tiyomuko,

  • “Noko tiwoi tauwoi mo noko siyayo molo koiyauso aluwai monoi sai mo, imo tomoso tolukaso ununo mo, toini imo mo motu na. No kwaikakikonimo, imo na lukasokai monoi.”
17 Moini imoso kwaimo somiso mo, mulumolo luwai noko komaso pa ikanowo. Mulumolo luwai noko komaso noko moini imoso mani, kulalikomakinuwomo, tofolo, to mo molo koiyau mulu saso aluwai nokota, muwoni i mulu saso nokota.

18 Yo mo motuwa na timonukuwo. Asini hani haniso alukikakinuwomo, Koto mani, kumokiso yo monoi na alukikoimo. Waliyo iyamakinuwomo, Koto mani, kumokiso yo monoi pa alukikoiso.

19 Imo siya na timonukuwo. Mulumolo luwai nokota ti moti asiso no tolokainonuwo no, moti mo hani ano mulu monoi Kotoso tomoso utolumakinuwomo, Apou, kumokiso ni you tolokaino no, totayo na yo unoinuwo mo. 20 Motu na, noko tiwoi tauwoiyo yani siyoloso tomoso kaluwaimono sakimo, yo mo toini mulumai na tolokainoimo.” Aino na ikoki.

Mi ano nokota monoi siyokawi imo, noko koiyau nali.

21 Nosai no mo; Pita mo Isisoso na ima tumoki, “Siyoli Nokota, auwa mo saiso saiso koiyaumomono mosakimo, yo no moloi moloi imo manoimo, “Yo mo imowoi muwoi.” Nano siyawoi mo waliyo poimo.”

22 Isisoyo na imoki, “Nano siyawoimaisoso yo monoi muwoi, saiso saiso na pa imomoi, “Yo mo imowoi muwoi.” Aniyopa poi poi pa imomoi.

23 Ulai afonimaiso? Afonimaiso muwoi. Na pukwaimonowo, siyokawi imo na timonukuwo. Kumokiso you tolokaino nokotani samukukomo mulu mo noino. Samukuko nokota siyoli mo totani mi anononi nokoyo afonimaiso ilolu puwomosikino. No monoi no mo na tiko, “Afonimaiso ilolu uwomonomosi mo koma na. Lolai mo ilolu foli monoi mo muwoni mo koma na ponimonowo.” 24 Tiko mo; toku mo totawoi nokotaso tokiyoma tumono, tani auso. To mo ilolu foli monoi mo muwoni mo siyoli wiyou. Ulai koufa? Muwoni mo soliyaki nali no, 10000 kina. 25 Ulai moloi ni monoi, muwoni mo uwofa. No monoi no noko siyoliyo noko siyaiso tiko, “Ninani nokota mo na pokiyokanowo, tani fuwaluwouwoi, noko nokonu nokoni auso, toini mi anoti monoi, suo mo muwoni pa kiyo tumomonowo, tani afonimaiso ilolu i foli monoi. Tani ilolu komaso mani, na pa uwowo. No mani, afonimaiso ilolu i foli monoi.”

26 No monoi no mo, nonani mi ano nokota mo totani siyoli nokotani auso alokomu tolosiyaiko yousa tumo, na timalo, “Awi, na pa atotalimono, awi, amuwoi tinoso amai akononinoikimo, muwoni komaso mo.” 27 Siyoli nokotayo mulu tokalo unu, na timo taikiyo. Afonimaiso ilolu i foli monoi mani, na talukimo, imo mo futo.

28 Ulai nonani mi ano nokota mo totani siyokutono, mi ano siyamai nokotaso na tokiya fu, imo molomai na tokomikai, imo amiso na timo, “Yani 10 kina na pamono, afonimaiso ilolu no i wamonokini no, nonani foli monoi na.”

29 No monoi no mo, siyokutono mo alokomu tolosiyaiko, na timalo, “Awi, na pa atotalimono, awi, amuwoi tinoso amai akononinoikimo, muwoni mo.” 30 Ulai to mo wiyou. Kalopulo nuso na tokiyo, ainoso hani muwoni akononi uwai, no monoi no amufoimo.

31 Ulai mi ano siyamai noko iyali mo siyokutonoso no tukwaino mo, mulu tokolikali. Totaini siyoli nokotaso na timanono, ainonani monoi.

32 No monoi no mo, siyoli nokotayo nonani mi ano nokotaso taliyoni, na tikimo, “Nono mo mi ano nokota koiyau. Toku yasoi no imonaloni mo, ya na fasinoki. Afonimaiso ilolu i foli monoi mo yo mo na alukimonoki. 33 Yo mo mulu ununoki, suomoso monoiso na fasinoki. Ulai nono no siyokuno mulu no pa ununiso, pa fasiniso?” 34 Aino timo, mulu na tatolokomo, mi ano nokota monoi. Kalopulo nuso na tokiyo. Wiyou, iyanoko siyoli tuwo. Ainoso hani muwoni akononi uwai, no monoi no amufoimo.

35 Noinoso moi komaso mani, auwano iyaliyo kopokoiyaukomo foli imo tokosokiko somiso mo, yani Apou, kumokiso ni you tolokaino no, to mo momaini molo kopokoiyau monoi na uwokaikomoinuwomo.” Isiso mo aino na ikoki, Pita iyaliso.

Copyright information for `AMM