Matthew 19

Noni afolikaiso aino imo.

(Mako 10:1-12; Luko 16:18)

Nosai no mo; ikoki mo; Isiso mo Kalili asiso utukaimoki, Yutiya asiso monoi na manoki. Yotano iwo tokosiyaikaiyo tiki, iwo ilo ausaimiso. Noko nokolalo molopoi mo aluwainiyo tumokino. Nonani asimai mo toini ai ai noko nokolalo na ititounikaiyalo tiki.

Nosai no mo; Falisi moloso aluwai noko siyai mo na louwa imo kiya tumokino, “A, koini aniyopa molo no waliyo afonimaiso noni afolikaiso no? Au poimo.”

Ulai Isiso mo na fowakoki, “Nako moi mo ninani puko imo mo pa tokoko manonuwoso, noino no tiyomuko no,

  • “Tokuwa toku, hani hani fonanikomo nokotayo nanomuwoi toniyoiwoi mani, na mulumolokoki, na tolokino.”
Mulumolokoki mo; na yomuki,

  • “No monoi no mo, sauwo nokota mo atino apitono noko tiso utukaikumo, kwamitonoso na kunaliyaisa tumumo. Toti mo au mo tomoso na, mulu mani, tomoso na totolono.”
Aino na yomuki.
No monoi no au fofamo pa totolonoso, au tomoso na totolono. No monoi nosu mo Koto mo yasoi muwokokaiki, toti mo. Noko no moloi afolikaiso monoi?”

Ulai Falisi noko mo na imokino, “Moloi monoi woi? Musiyosu imo ami mo na imokokaiki, “Noko mo noni afolikaiso monoi yo mo, paso kumotisumo, na afolikaisumo.”

Ulai Isiso mo na ikoki, “Momaiyo kukamokokai manonuwo, no monoi no mo Musiyo waliyo yomuki, nokolalo salosokai monoi mo. Toku mo nonani molo mo tanowoi muwoi. Ya ainonani monoi na timonukuwo. Nokoyo totani uloliyo somiso nukonu afolikaisakimo, noni siyaso kausakimo, to mo uloliyo nokota na.” Falisi nokoso ainoso na ikoki, Isiso mo.

10 Nosai no mo; siyokutono iyali mo na imokino, “Nono tiyomuni, noni kauso monoi mo aino na. Tofolo, ulai noniwoi no moloi kauso monoi?”

11 Na ikoki, “Noko komaso noko mo ninani imo kwaiwoi muwoi. Wiyou, noko siyaisu mo Kotoni amiyo waliyo tiyamo, nokolalo koliko somiso monoi mo. 12 Na pukwaimonowo, noko siyaisu mo tiyamomoi, nokolalo koliko mo tofolo. Siyai ni si mo, atino iyalini nomoliwoisai mo noko kopokoiyau, no monoi no mo nokolalo kolikowoi muwoi. Siyai mani, ni si mo, nokoyo au tokosonasikomo, no monoi no nokolalo kolikowoi muwoi. Noko siyai mo kumokiso you tolokaino nokotayo samukuko monoisu tomulumoloko manono, no monoi no nokolalo mo kolikowoi muwoi. Noko mo nonani imoso waliyo yomu mo, no mo waliyo, noni mo kausowoi muwoi.” Isiso mo aino na ikoki.

Isisoyo alalo mulu uku aino imo.

(Mako 10:13-16; Luko 18:15-17)

13 Nosai no mo; alalo lolofa koliyoniyo tumo liyai manokino, Isisoni auso, nainoyo kulolalo monoi, Kotoso utolumo uku monoi yokino. Ulai siyokutono iyaliyo mo uo imo na ikokino. 14 Ulai na ikoki, Isiso mo, “Tofolo na pukwaikokaiwo, alalo mo yani auso mo waliyo na tuo. Hani monoi talukikonuwo? Noko komaso noko mo ninani alalo komiyai no tosi no, toiso tosamukukomoi, kumokiso you tolokaino nokotayo mo.” 15 Ikoki mo; naino mo alaloni komumai na kulolaloki. Nosai no utukaikoki.

Ilolu molopoi nokota aino imo.

(Mako 10:17-31; Luko 18:18-30)

16 Nosai no mo; noko siya mo Isisoso na ima tumoki, “Aiyolokomomoko nokota, yo no molo itouniyaimoso no moloi aluwaiyoimo, aniyopa poi poi yousi itouniyaimo monoi no?”

17 Ulai Isisoyo na imoki, “Itouniyaimoso aluwai monoi no hani monoi timononi? Noko itouniyaimo mo siyasoso. Yousi itouniyaimo monoi mulu yakinimo, Kotoni ami imoso na pa aluwaimoi.”

18 Ulai nonani nokotayo na imoki, “Yo no hani imo amiso aluwaikoimo?” Na imoki, “Nisu, noko mo noiyo tukoloi, noko kwami nukonu mo noiyo uwokaisoi, noiyo polamokoi, noko siya monoi noiyo ifoluwai unoi, 19 anoni apono noko tiso na pa kisosomikomoi. Nona amu mulu no tiyo manoni no, noko nokolalo monoi mani, noinoso na pa mulu ukumoi.”

20 Nosai no mo; nonani alu sokuyo mo na imoki, “Nonani imo komaso mo yo mo yapoli na taluwaikomoi. A, yo no mulu siyaso monoi no yapoli yoimo?”

21 Nosai no mo; Isiso mo na imoki, “Noko itouniyaima itouniyaimo tolo monoi tiyoni mo, nani ilolu mo ilolu somiso nokoso na pa wautiyalo, ilolu komaso mo. No monoi no suo foli monoi anoinimo, kumokiso. Wau niko uwai; yoso pa aluwaimoniyo tumo.”

22 Ulai alu soku no mo, to mo nonani imoso kwaikaiki, ilolu mulu na kaloki. Ulai afonimaiso nokota? Ilolu molopoi nokota nali. Isisoso utukaimoki, na manoki.

23 Nosai no mo; Isiso mo siyokutono iyaliso na ikoki, “Motuwa na timonukuwo. Ilolu molopoi noko no kumokiso you tolokaino nokotani auso no moloi toimo, asi no samukukaki no. Wiyou, nonani mi mo siyoli, muluso nali no. 24 Siyokawi imo na pukwaiwo. Kamilo koloni siyoli no moloi lotiso monoi, iwoi nilini i poiso no? Moloi lotiso monoi, to mo sosoli. Ilolu molopoi nokota, to no Kotoni auso no moloi amiyo monoi, asi no samukukaki no? Moloi amiyo monoi, to mo sosoli. Ulai ya timonukuwo. Kamiloni mi, iwoi nilini i poiso lotiso monoi, nonani mi mo koufasu. Ilolu molopoi nokotani mi, Kotoni auso amiyo monoi, nonani mi mo soliyaki, muluso nali.” Siyokawi imo mo aino na ikoki.

25 Siyokutono iyali mo nonani imoso kwaimokino mo, siyoliso kufaukoki, na imokino, Isisoso, “Ulai aino mo, noi nokotayo no waliyo no moloi amiyoimo, Kotoni auso no? Noi no samiyaikiyoimo?”

26 Isiso mo kokaloki, na ikoki, “Nokoyo no ulai moloi yo monoi? Kotoyososu mo hani hani mo waliyo na tiyomoi.”

27 Nosai no mo; Pitayo imoki, “Koi mo kokaini asi yasoi na utukaikalokinoki, iloluwoi mani, utukaikalokinoki. Nonoso taluwainiyo tumonoki. Koi no suo foli monoi no haniso moloi iyoikimo, woi?”

28 Na ikoki, “Motuwa na timonukuwo. Kumokiwoi asiwoi tonofalo tanomaiso asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yo mo noko samukuko nokota siyoli na tola yoimo, kumokiso na yousa yoimo, ami siyoliwoi. Nomai no mo yoso aluwaimono noko iyali moi mani, samukuko noko sisiyoli na soinuwomo. Moini nasu wosuwoimai soimo, Isolilo asi molo tiwoi asi noko, 12. 29 Mulumolo luwaimono noko mo hani hani utukaiko liyaiyakinomo, suo foli monoi mo siyoliso na nikoimo, ulai koufa, soliyakiso na nikoimo, aniyopa poi poi si itouniyaimoimo. Motu na, nu, auwatono iyali, inaitono iyali, apitono iyali, atino iyali, totaini alalo, isi, no mo utukaiko liyaiyakinomo, suo foli monoi na nikoimo. 30 Ulai lolaimai si nokotalo iyali mo afonimaiso na soimo. Afonimai noko mo sisiyoli na soimo.” Aino na ikoki.

Copyright information for `AMM