Matthew 2

Sai sisiyoli nokoyo ti aino imo, Isiso ki monoi.

Moiliyo Isiso na kiki, Pitolifimo Yutiya asi nokonumai. Nomai no Hilo komano nokota siyoli toloki. Alu kiki mo; amoloku monoi sai sisiyoli noko mo ulo amiyo asisai na tiki, Yolusolimo nokonu siyoliso. Na iyamoki, “Alufa no no, Yuto noko no samukukaki no, to no moiso tanokaino, woi? Koi mo amoloku siyoli wimo toloso kinoki, ulo amiyo ausaimisai. Na tomolokima tumonoki.” Hilo siyoli mo nonani imofaso kwaiki, na umanomoki. Mulumolokoki, “Asasu mo samukuko nokota siyoli.” Yolusolimo noko nokolalo komaso mani, kufauko liyaiki.

Nosai no mo; Hilo mo tolomu nokotalo iyaliso aliyonikoki, lotu samukuko noko komasowoi Musini imo sai sisiyoli noko komasowoiso aliyonikoki. Na utolukoki, “Kolaiso, noko no no Kotoyo no muwokai no, to no moinani asimai ki, woi?” Na imokino, “Pitolifimo nokonu, Yutiya asimai kisu. Kotoni mulu lukasiko nokotayo nonani monoi noino na kumokaiki, Kotoni pukoso,

  • “Pitolifimo noko, moini nokonu, Yuto nokoni asi mulumai no tanokaino no, moini nokonu no ulai afonimaiso nokonu? Wiyouwa wiyou, noko siyoli nokota mo amai na fiyamosiyoimo, moini nokonumai. Asani Isolilo asi noko samukukoimo, noko siyoli na.”
Aino na tiyomuko, Kotoni imo mo.

Nosai no mo; Hilo mo amoloku monoi sai sisiyoli nokoso wosu woso aliyonikoki, na ikoki, “Nonani amoloku no maniwoi wi toloso kinuwo, woi?” Imokino mo, na iko taikiyoki, “Pitolifimo nokonuso na ponuwo, nonani alufa na pikoliyalowo. Atiyaiyaso pikoliyalowo. Kiyanakinuwomo, ifou pa imona tumowo. No monoi no asa mani, molokimanoimo.” No mo topoko imo na, tukolo monoi louwa yoki.

Komano nokota siyolini imo kwaimo uwai; na nuki, alufa ikoliyalokino. Nonani amoloku toku ulo amiyosai no kikino no, toku toku na wiyaloki, alufa ki nu komu puwomai tomokimoki, na wi toloki. 10 Amolokuso kikino mo, siyoliso na molokikino. 11 Nuso tiki, alufawoi atino Moiliwoiso na koka tikino. Alokomu losinasikino, alufaso na molokimokino. Iso ifasikino, tomoki kamo kamo hani haniwoi, inoso wotiwoi, kou woti iwowoi ifasikino, alufaso na kouwokaikino.

12 Nosai no mo; solitonosai Kotoyo sosaikoki, ikoki, “Hiloni au molosai noiyo nuwoiwo.” No monoi no molo siyasai nuki, totaini asiso ifou nuki.

Isipi asiso nu aino imo, Yusifo koliyo.

13 Nosai no mo; solitonosai Noko Siyolini kumoki nokotayo Yusifoso na imoki, “Na pomoi, alufa noko ti, atinowoi na pokoliyono, Isipi asiso. Na pulolowo. Isipimaiso tola manakinimo, ainoso hani asayo imoiki, ifou tumo monoi mo. Hilo mo alufa mo tukola tumoimo, no monoi no.”

14 Nosai no mo; Yusifo mo amolokiyamai auwoniyou nikoki, alufawoi atinowoi mo. Yasoi, Isipi asiso. 15 Nomai no si manoki si manoki, ainoso hani Hilo kalo imoso kwaikino. Ainonani monoi mo Kotoni pukoso toku kumokaiki, tani mulu lukasiko nokotayo. No mo Koto Siyolini imo na, totayo toku yomukaiki, noino,

  • “Yani alu nokokai mo Isipi asiso no tolanoki no, yo mo ifou na aliyoniki, ifou tumumo.”
Aino na kumokaiki, namolisai mo motuwa na fiyamosiki, Isipi asiso sanomai mo.

Alalo lolofa tukuwoli aino imo, Hiloyo.

16 Hilosu mo mulumolokaloki, na mulumolokoki, “Sai sisiyoli nokoyo ifoluwaimonokino, ulo amiyo asi noko toiyo. Yani auso mo ifou tiwoi muwoi.” Wiyou, tani uo mo ta topi. Uo mulu na atolokomoki, Isiso mo na louwa tukoloki. Nokoso na iko taikiyoki, Pitolifimo nokonuso, aumoifaso asisowoi. Na ikoki, “Paumai nokokai alalo lolofa komaso mo na potukuwoliyanowo.” No mo afonimaiso muwoi. Isiso mo paumai alu na. Sai sisiyoli nokoyo yasoi imokino. Amoloku siyoli lolaloso wimo tolo imo mo yasoi imokino. 17 Ainonani monoi mo Kotoni pukoso toku kumokaiki, Iyolomaiyayo, Kotoni mulu lukasiko nokota. No mo Kotoni imo na, totayo toku yomukaiki, Pitolifimo aumoifaso nokonu monoi, noino,

  • “Lama nokonu noko nokolalo mo siyoliso sosonuno manoki, alalo monoi na sonukuko manokino. Loisoloni nakosaitono iyalini alalo lolofa noko siyaiyo tukuwolikino, yau yau, no monoi no sonukuko manokino. Mulu kolikaliki, nokoyo no moloi hamukuko monoi? Alalo mo uwofa nali.”
Aino na kumokaiki, namolisai mo motuwa na fiyamosiki, Hiloyo alalo tukuwolimai mo.

Nasolito nokonuso ifou ti aino imo, Yusifo koli mo.

19 Nosai no mo; Hilo mo kaloki, yau. Kaloki mo; Siyoli Nokotani kumoki nokotayo Yusifoso ima tumoki. Isipi asimai ima tumoki, solitonosai, 20 na imoki, “Na pauwoniyou, alufawoi atinowoi na pokoliyono, Isolilo asiso ifou na ponuwo. Nokoyo alu tukolo monoi louwa fi yokino no, toi mo yau yau.” 21 Imoki mo; Yusifo mo auwonoki, alufawoi atinowoi na koliyonoki, Isolilo asiso monoi ifou na nuki.

22 Ulai nosai no mo; imo siya tumoki, “Akolaiyayo apitono Hilo kwalomai monoi totolokaino, Yutiya asi nokoni samukuko nokota siyoli na.” Nonani imo tumoki, na kokolomoki, Yusifo mo. Yutiya asiso mano monoi mo kokolomoki. Ulai solitonosai Kotoyo ti monoi na sosaiki, no monoi no Kalili asiso monoi nuki. 23 Nokonu siyaso na tolanoki, Nasolito nokonuso. Ainonani monoi mo Kotoni pukoso toku kumokaiki, Kotoni mulu lukasiko nokoyo. No mo Kotoni imo na, totayo toku yomukaiki,

  • “Nasolito nokotaso na kaluwaiyoinomo.”
Aino na kumokaiki, motuwa na fiyamosiki, Nasolito numai mo.

Copyright information for `AMM