Matthew 23

Nokotalo iyalini molo koiyau monoi aino imo.

(Mako 12:38-39; Luko 11:43,46; 20:45-46)

Nosai no mo; Isiso mo siyokutono iyaliwoi noko nokolalowoiso imo na ikoki, “Musini imo sai sisiyoli nokowoi Falisi moloso aluwai nokowoi, toi mo Musi kwalomai monoi na tosimoi, Kotoni imoso taiyolokomo manonuwo. No monoi no toini imo komasoso na pa kwaiko manowo, na pa aluwaiko manowo. Ulai totaini molo no taluwai manono no, nonani moloso mo noiyo aluwaikoiwo, tofolo. Imo motu imo itouniyaimo na tolukasikomo manonuwo, ulai aluwai itouniyaimowoi muwoi, totaiyo mo. Hani hani au imo tiko manono, noko nokolaloso. Wiyou, mulu tofolokokai manono, noko nokolalo mo. Moloi aluwai monoi, au au imo no no? Aiyoloko nokoyo pa tofasiko manonoso.

Aiyoloko noko mo hani hani tiyo manono, asuwo noko nokolaloyo kwaiko monoi. Kotoni imo kulukai lolofa mo pokisi sisiyolisai tunonisoko manono, siyai mo nanukosi sisiyolisai tunonisoko manono, asuwo noko nokolaloyo kwaiko monoi. Kou tuno sopo sopowoi tasisikokai manono. Koloni wasimai nokotalo iyalini nu simai sinono monoi tiyo manono. Lotu nuso mani, noinoso na, noko nokolaloyo kwaiko monoi tiyo manono. Ukouniyaikomai nokoyo “woli iyali moi kuo” imo iko monoi tiyo manono. Asuwo “aiyolokomomoko noko” kolali monoi tiyo manono.

Momaiso no nokoyo no ulai moloi kolali monoi, aiyoloko noko imo no? Tofolo. Aiyolokomo nokota mo siyasoso niya tolo. Moi komaso mo auwa noko auwa noko saso niya tosinuwo. Asimai tolo nokotaso Apou Siyoli imo mo noiyo kaluwaiyoiwo. Moini Apou Siyoli mo siyasoso nali no, kumokiso niya you tolo. 10 Moiso no hani monoi kolali monoi samukuko noko imo no? Moini samukukomo nokota mo siyasoso, Kolaiso nali, Isolilo noko moi fasikomo nokota, Kotoyo no muwokaiki no. 11 Moini noko siyoli mo momaini mi ano fasikomo nokota na tolumo. 12 Ya timonukuwo, noko mo noko siyoli tolo mulu yakimo, Kotoyo pa molokimoiso, na auwosisimoimo. Noko mo noko siyoli tolo mulu yo somiso mo, Kotoyo molokimoimo. Kotoni molo timai siyoli nokota na toloimo.” Aino ikoki, Isiso mo.

Nokotalo iyalini molo koiyau monoi totaiso iko aino imo.

(Mako 12:40; Luko 11:39-52; 20:47)

13 Nosai no mo; Isiso mo nokotalo iyaliso na ikoki, “Musini imo sai sisiyoli nokowoi Falisi moloso aluwai nokowoi moi fau, atiyaiso na posiwo. Moi mo imo topoko noko na. Kumokiso you tolokaino nokotayo noko nokolaloso louwa tosamukukomoi, ulai na talukiko manonuwo. Momai mani, tanomowoi muwoi, no monoi no pa tosamukukomonuwoso. Noko siyai mani, no louwa taluwaino no, toiso mani, na talukiko manonuwo.

14 [Musini imo sai sisiyoli nokowoi Falisi moloso aluwai nokowoi moi fau, atiyaiso na posiwo. Moi mo imo topoko noko na. Susawi nokolalo tifoluwaiko manonuwo, ilolu i wati monoi. Kotowoi imo lukasomai totopoko manonuwo, imo sopo soposo tolukasalo manonuwo, asuwo asuwo. Kotoyo noko nokolalo wauwakimo, soliyakiso na uwokomoinuwomo, wiyou, soliyakiso na.]

15 Musini imo sai sisiyoli nokowoi Falisi moloso aluwai nokowoi moi fau, atiyaiso na posiwo. Moi mo imo topoko noko na. Poso ayou molosaiwoi asi molosaiwoi tonu manonuwo, asi aluwa aluwa nokoni auso, na taiyolokalomano manonuwo, tikalo manonuwo, “Koini moloso na pa aluwaimokowo.” No monoi no moini moloso na taluwaiyalo manono. Ulai no mo kwaimo muwoi, taso na nuwoimo, momai komiyai. Wiyou, molo koiyau siyoliso taluwai manono. Moiso na tosouwaikomonuwo. Toini molo koiyau mo sisiyoli. Ulai afonimaiso? Momaiyosu na taiyoloko manonuwo.

16 Molo kau kau noko moi, noko nokolaloso molo no towiyotinuwo no, moi fau, atiyaiso na posiwo. Noino na tiyamo manonuwo, “Nokoyo lotu nu siyolini siyoloso kaluwaiyakimo, no mo afonimai hani na. Ulai nokoyo lotu nu poiso tomoki kamo kamoni siyoloso kolalakimo, no mo auwolo imo, ulai hani monoi kulali monoi?” 17 Moi mo muluwoi muwoi, molo kau kau noko komiyai. Haniyo no siyoli? Tomoki kamo kamoyo poimo, o, lotu nu siyoliyo poimo. Tomoki kamo kamo mo lotu nu poiso si somiso mo, nu siyaso posi, Kotoni pa posiso, afonimai hani na posi. 18 Noino mani, na tiyamo manonuwo, “Nokoyo lotu nu poiso kotisokoni siyoloso kaluwaiyakimo, no mo afonimai hani. Ulai nokoyo Kotoso ni kolonini siyoloso kolalakimo, no mo auwolo imo, ulai hani monoi kulali monoi?” 19 Moi mo molo kau kau noko komiyai nali no. Haniyo no siyoli? Kotoso ni koloni poimo, o, lotu nu poi kotisoko poimo. Kotoso ni koloni mo lotu nu poi kotisokomai utu somiso mo, Kotoni koloni pa posiso, afonimaiso na posi.

20 No monoi no mo, nokoyo lotu nu poiso kotisokoni siyoloso tokaluwai mo, hani hani koloni mo kotisoko tonimai no si no, nonani siyolo siyoloso mani, na tokolali, no monoi no tauwolo. 21 Nokoyo lotu nu siyolini siyoloso tokaluwai mo, lotu nu poiso tolo nokota Koto, totani siyoloso mani, na tokaluwai, no monoi no tauwolo. 22 Nokoyo kumokini siyoloso tokaluwai mo, Kotoni yousi kotisokoni siyoloso mani, na tokaluwai, no monoi no tauwolo. Nonani kotisokoso yousikaino nokota, tani siyoloso mani, na tokaluwai, na tauwolo.

23 Musini imo sai sisiyoli nokowoi Falisi moloso aluwai nokowoi moi fau, atiyaiso na posiwo. Moi mo imo topoko noko na. Moi mo sumonowoi fisawoi apiyawoi naino ti tokunoloko manonuwo, kunolokokai siyasonuso Kotoso toni manonuwo. Kotoni imo ainoso taluwai manonuwo. Ulai Musini ami imo folosai mo na tokulaliko manonuwo. Noko nokolaloso atiyaiyaso pa tuwoko manonuwoso. Mulu pa tuku manonuwoso. Pa tofasiko manonuwoso. Mulu amiso pa taluwai manonuwoso, Kotoni moloso mo. Nofuwa noko kunolokokai siyasonuso Kotoso ni mo waliyo. Ulai noino mani, noko nokolaloso atiyaiso na pa uwoko manowo, mulu pa uku manowo, na pa fasiko manowo, mulu amiso na pa aluwai manowo, Kotoni moloso mo. 24 Moi mo molo kau kau noko komiyai, noko nokolaloso molo no towiyotinuwo no. Musini imo folosai mo pa taluwaiko manonuwoso. Tani imo siyaisoso taluwaiko manonuwo.

25 Musini imo sai sisiyoli nokowoi Falisi moloso aluwai nokowoi moi fau, atiyaiso posiwo. Moi mo imo topoko noko na. Moi mo nau asiyofolosaiso tuluwako manonuwo. Ulai moini mulu poiso mo wofu wofuwoi muwoi, polamoko mulu saso moi mo, momaini mulusoso na taluwaiko manonuwo. 26 Falisi moloso aluwai noko, moi mo molo kau kau noko komiyai. Nau mo toku mo poisai na pa uluwako manowo. No monoi no asiyofolosai mani, wofu wofu na soimo.

27 Musini imo sai sisiyoli nokowoi Falisi moloso aluwai nokowoi moi fau, atiyaiso na posiwo. Moi mo imo topoko noko na. Moi mo noko yau yau aiko uku asi komiyai, kouwokokai. Asiyofolosaiso mo wiyou, itouniyaimo, noko nokolaloni molo timai mo. Ulai asi poisai mo noko yau yau nokoni miwoi uwokokai na ku si. Hani hani kopokoiyaukokai toliki toliki na ku si. 28 Moi mo noinoso na tosinuwo. Nokoyo ausoso tokokomo manonuwo mo, tiyamo, “Noko ititouniwo.” Mulu poisaisu mo wiyou, imo topoko saso, moi mo. Kotoni imo na tokulali manonuwo.” Aino na ikoki, Isiso mo.

29 Isiso mo ulai ikoki, “Musini imo sai sisiyoli nokowoi Falisi moloso aluwai nokowoi moi fau, atiyaiso na posiwo. Moi mo imo topoko noko na. Aniyopano iyaliyo Kotoni mulu lukasiko noko iyaliso potukuwoli liyai manokino, yau yau. Nonani yau yau nokoni asi aiko uku moiyo tokouwoko manonuwo. Mulu ititouni nokoni asi aiko uku asi tokouwoko manonuwo. 30 Na tiyamonuwo, “Koi mo aniyopa iyaliwoi foiya posinoki mo, koi mo Kotoni mulu lukasiko nokoso mo pa potukuwoli fasikonokiso.” 31 Motu na, momaini aniyopano iyaliyo mo Kotoni mulu lukasiko noko iyali na potukuwoli liyai manokino. Totaini nakosai na tosinuwo, mulu mo tomoso ainoso na. 32 Noinoso na, aniyopano iyalini moloso na taluwaiko manonuwo. Totaini mi na pa uwaimo taikiyowo. 33 Moi mo nuwo kopokoiyau komiyai. Kotoyo noko wauwakimo, taso na kiyokomo taikiyoinuwomo. Ulai moloi uloloinuwomo?

34 No monoi no mo, na pukwaimonowo. Yo mo Kotoni mulu lukasiko noko kiyokomoikuwomo. Mulu iwoi nokowoi Kotoni imo aiyolokomo nokowoi mani, kiyokomoikuwomo, moini auso. Ulai siyai mo na tukuwoliyoinuwomo, a mokimai ukou ukou nikokaiyoinuwomo, yau yau. Siyai mo momaini lotu nu poimai wasouli liyai manoinuwomo, suwoi suwoi moloyo. Nokonu nokonuso amiyaikiyokalo manoinuwomo. 35 No monoi no mo tukuwoli foli monoi uwokomoinuwomo. Mulu ititouni noko mo, asimai no potukuwoli liyai manokino no, aniyopano iyaliyo, toi tukuwoli foli monoi moisu mo na uwokomoinuwomo, Kotoyo mo. Toku totawoi mo Aipolo itouniyaimo tukolokino. Nosai no Kotoni mulu lukasiko noko iyali tukuwoli liyai manokino tukuwoli liyai manokino tukuwoli liyai manokino; ainoso hani Sokolaiya, Pilokaiyani awitono, to mani, na tukolokaikino, lotu nu siyoli asiyofoloso, koloni utu kotisokosai. Ulai ya timonukuwo, moi mani, molo koiyau tomoso na taluwai manonuwo. No monoi no Kotoyo na uwokomoinuwomo, aniyopano iyaliyo tukuwoli foli monoi mo. 36 Ya motuwa na timonukuwo. Nonani yo foli monoi mo iyanoko na uwokomoinuwomo, lolaimai si noko moi mo.” Isiso mo aino na ikoki.

Yolusolimo noko monoi aino imo.

(Luko 13:34-35)

37 Nosai no mo; na yomuki, Isiso mo, “Yolusolimo noko, woi. Yolusolimo noko, woi, Kotoni mulu lukasiko noko tukuwoli noko moi, woi. Kotoyo louwa tokiyokomo taikiyo manonuwo, ulai tomoki tosalosoko manonuwo, yau yau. Moi woi. Kokalo uo lolofa komiyai yo mo saiso saiso na louwa tosamukukomo manonukuwo. Moiyosu mo wiyou tiyamo manonuwo. 38 Na pukwaimonowo. Koto mo moini nokonuso tutukaikomonuwo. 39 Ulai afonimaiso? Ya timonukuwo, ti monoi pa kimonoinuwoso. Pa kimono manoinuwoso, ainoso hani iyamoinuwomo, “Ninani nokota, Noko Siyolini amimai ni totumo no, tani siyolo na tokaluwaiyaloukoni.” Ainoso iyamoinuwomo, nuwoi no ti monoi na tumoimo, yo mo.” Isiso mo aino na yomuki.

Copyright information for `AMM