Matthew 24

Lotu nu siyoli ulalo aino imo.

(Mako 13:1-2; Luko 21:5-6)

Nosai no mo; Isiso mo lotu nu siyolisai utukaimoki, na manoki. Amai liyai manoki mo, siyokutono iyali mo na ima tumokino, “Lotu nu namoli auso monoi na pokoko.” Ulai na fowakoki, “Yo mo motuwa na timonukuwo. Ni tokokonuwo no, no mo amuwoi tino mo na ulalokoinomo. Tomoki puwomai ni si mo, amai pa soiso. Komaso na ulaloko taikiyoinomo.” Aino ikoki, Isiso mo.

Hani hani kopokoiyauyo uwokaiko aino imo.

(Mako 13:3-13; Luko 21:7-19)

Nosai no mo; Isiso mo Oli yuso yousa yoki. Siyokutono iyali saso na ima yokino, “Na pimoko, maniwoiso no lotu nu ulalokoinomo? Aumoifaso ifou amukonakinimo, toku no haniyo fiyamosiyoimo, koi saino monoi no? Asi mo aumoifaso fokumakimo, toku no haniyo fiyamosiyoimo, koi saino monoi no? Nonayo piyomu.”

Nosai no mo; Isiso mo na fowakoki, “Atiyaiso na pa siwo. Wonikaluso nokoyo aiko ifoluwaikomoinuwo. Noko molopoi na toimo, ifoluwaikoma tumoinuwomo, iyamaloimo, “Yo mo Kolaiso, Kotoyo muwomonokaiki, Isolilo noko moi fasikoma tumo monoi.” Wiyou, noko nokolalo molopoiso na ifoluwaikaloinomo. Nomai no mo, uo tukoluwano umano siyoliso kwai manoinuwomo. Uo tukoluwano imofaso na kwai manoinuwomo. Moi mo atiyaiso, noiyo umomalotikomoiwo. Nonani hani mo toku fiyamosoko liyaiyoimo, asi fokumosu mo namolisai. Asi siya noko mo noko siyai nokowoi uo tukoluwanoinomo. Noko nokonu noko mo tolomu nokowoi uo tukoluwanoinomo. Noko mo koloni somiso si liyaiyoimo, tiya sisiyoliyo kolikali si liyaiyoimo. Nou nou mo asisai auwonoulu liyaiyoimo. Nonani hani hani kopokoiyau mo iyanoko komiyai. Nokolaloyo alalo no tokoko manono no, nonani iyanoko komiyai nali no. Lolaloso iyanoko mo koufaso, nosai no mo soliyaki. Kopokoiyau hani no tumaki no, no mani, toku mo koufaso, namolisai mo soliyaki soliyakikomo nali no.

Nosai no mo; nokoyo na kolisalo manoinuwomo, wiyou, uwokomoinuwomo, na tukuwoliyoinuwomo. Asi asi noko komaso nokoyo mulu na atolokomo unoinuwomo. Ulai afonimaiso? Moi mo yoso mulumolo luwaimono noko nali no. 10 Nomai no mo, mulumolo luwai noko molopoi noko mo Kotoso namoliyo na alosimoinomo. Uo nokoni nainoso kiyokuwano liyaiyoinomo. Mulu atolokomo ukuwanoinomo. 11 Imo topoko noko molopoiyo iyama tumo liyaiyoimo, “Koi mo Kotoni muluyosu imo na toposasoka tumonoki.” No monoi no noko nokolalo molopoiso ifoluwaikalo liyaiyoinomo. 12 Wiyouwa wiyou, Kotoni imo na kulaliyalo manoinomo. No monoi no mulu pa ukuwanoinoso. 13 Noko mo mulu ami amiso sakimo, ainoso hani asi fokumoimo, toi mo na samiyaikiyoinomo. 14 Noko mo Kotoyo samukuko imo itouniyaimo imo na posasokaloinomo, asi asi komaso noko nokolaloso posasoko wiyotiyoinomo. Nosai no mo, asi mo na fokumoimo.” Aino ikoki, siyokutono iyaliso.

Koiyau hani monoi aino imo.

(Mako 13:14-23; Luko 21:20-24)

15 Nosai no mo; ti monoi ikoki, Isiso mo, “Nomai no mo ya no timonukuwo no, nomai no koiyau hani toloso na kiyoinuwomo, lotu nu poiso toloso. Asi uwokai koiyau hani nali, toku Kotoni mulu lukasiko nokota Taniyoloyo no kumo unukaiki no.” Matiyu ya na timonukuwo, noko mo ninani puko imoso kokakimo, na mulumoloko itouniyaimumo. 16 “Nonani ulomai Yutiya asiso si noko nokolalo moi mo yuso pa uloloniyo yowo. 17 Noko mo nu komu tofumaiso you yousakimo, nu poiso tu si hani hani no moloi iya kono monoi? 18 Noinoso nali, noko mo isimai tolakimo, tuno no nuso no moloi anano monoi? 19 Nomai no, woi. Muwoliwoi nokolalo, woi. Paumai alalo atino iyali, woi. 20 Kotoso na pa utolumo manowo, fulomu popomai mo ulolo somiso monoi. Mi fou fouko ulo monoi mani, pa utolumo manowo, moi ulolo somiso monoi. 21 Ulai afonimaiso? Afonimaiso muwoi. Ulolomaiso mo siyoliso na uwokomoinuwomo. Mulu mo folokomo kaiyoinuwomo. Asi tonofalosai ainoso lolaiwoi ainonani koiyau mo fiyamosiwoi muwoi. Asi fokumomai saso siyoliso na uwokomoinuwomo. Nosai no mo uwai, ti monoi pa uwokomoinuwoso. 22 Asi fokumomai mo wiyou, na uwokomo manoinuwomo. Kotoyo fokusimo somiso mo, noko nokolalo komaso mo kolikaliyoimo. Ulai mulu mo ukukaiyoimo, muwokokai noko nokolalo monoi, no monoi no mo na fokusimoimo.

23 Nomai no mo, nokoyo iyamaloimo, “Na pokiwo. Ni mo Kolaiso na, noko no mo Kotoyo no muwokaiki no, Isolilo noko moi fasikoma tumo monoi.” Siyaiyo iyamaloimo, “Kolaiso mo ausoni tolokaino.” Topoko imo aino iyamakimo, noiyo kwaikoiwo. 24 Imo topoko noko mo na iyamo liyaiyoimo, “Yo mo Kolaiso.” Siyai mo iyamaloimo, “Yo mo Kotoni mulu lukasiko nokota.” Mulu ifolaluwawoi mi sisiyoli ano topoko ifoluwaiko liyaiyoinomo, folo folo. Kotoyo muwokokai noko nokolaloso louwa ainiko ifoluwaikaloinomo. 25 Na pukwaimonowo. Nonani hani fiyamosi somisomai, yo mo yasoi imonukuwo.

26 No monoi no mo, nokoyo imakinuwomo, “Pukwaiwo, Kolaiso mo noko somiso asiso tolokaino.” Noso monoi noiyo nuwoiwo. Iyamalakimo, “Nu poiso tu yousikaino.” Noiyo kwaikoiwo. 27 Ulai afonimaiso? Asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota ya ifou amukonoso na you kwaimonoinomo, noko nokolalo komaso noko mo. Saloma momaliyoma liyakimo, noko nokolalo komaso mo na kwai si liyaiyoimo. Ya amukonomai mani, ainoso nali no you kwaimonoinomo.

28 Noko yau yau salokukoukumai wiyo wiyoyo tonoka tumo liyai manono, noko yau yau somuso.” Aino na ikoki.

Asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota tumo aino imo.

(Mako 13:24-27; Luko 21:25-28)

29 Nosai no mo; Isiso mo na ikoki, “Nonani hani sisiyoliyo uwokomo uwai; lolai siyaso

  • “ulo mo na sopokumonoimo, amu mani, pa wisoiso. Amoloku mo kumokisai na kiyalo kono liyaiyoimo. Hani hani sisiyoli mo kumokiso you si, nonani hani hani mo kumolokoimo.”
30 Nomai no mo, siya hani mo kumokisai na fiyamosiyoimo, asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota ya tumo monoi. Asi asi noko nokolaloyo sosonuno liyaiyoimo. Nosai no mo; ya amukonoimo. Asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yo mo na amukonoimo. Yo amukonoso you kimonoinomo, noko nokolaloyo, kumoki kopu molosai amukonoso. Wiyou, amiwoi amukonoimo, Kotoni saponi siyoli yakomaiso. 31 Nosai no mo; yani kumoki noko iyaliso na iko taikiyo liyaiyoimo. Louwo na uwokaloinomo, asayo muwokokai noko nokolaloso mo na kolisalo liyaiyoinomo. Isaino ti liyaiyoimo, ausaino ti liyaiyoimo, asi asi komaso asisai.” Aino na ikoki, Isiso mo.

Sipoki suwo aino imo.

(Mako 13:28-31; Luko 21:29-33)

32 Nosai no mo; Isiso mo siyokawi imo ikoki, sipoki a aino imo mo, na ikoki, “Sipoki aso tokoko manonuwo. Touwo mo iwowoi totu si mo, iwasuwo tomu tonofalo na tomomoloko taikiyo. No mo moi mo sai, fumu itouniyaimo monoi. 33 Noinoso nali, ulo sopoku hani haniso kwaikalakinuwomo, moi mo sai, ya aumoifaso na amukonoimo. 34 Motuwa na timonukuwo. Noko komaso noko kolikali somisomai, nonani hani hani mo na fiyamosokaloimo. 35 Kumokiwoi asiwoi mo uwaimo taikiyoimo. Yani imosu mo amai na tanoimo.” Isiso mo aino na ikoki.

Ifou amukono monoi aino imo.

(Mako 13:32-37; Luko 17:26-30, 34-36)

36 Isiso mo ulai ikoki, “Yo amukono monoi, ulai noko no moloi saino monoi? Maniwoiso poimo. Kotoni kumoki noko mani, ulai toi no sai? Totani awitono, yo mani, sai muwoi. Apou totasu mo sai. 37 Toku Nowa tolomai noko nokolalo mo tani imo mo pa pukwaimo manokinoso. Nosai no sa mo lolai siyaso somaiso na tumoki. Asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota asa mani, lolai siyaso somaiso na amukonoimo. 38 Iwo usoiyo tumo somisomai noko nokolalo mo koloni pono si liyai manoki, pokolikuwano liyai manokino, ainoso hani Nowa mo poso ayou poiso na lotiki. 39 Pa mulumolokokinoso. Iwo usoiyo tumo imo monoi na kulalikino. Imo amai kulali manokino mo, iwo usoiyoyo na tukuwoli soli liyaiki, yau yau. Noinoso nali, asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota ya amukonomai mani, noko nokolalo mo yo monoi mo sai muwoi, pa foumonoinoso, no monoi no kolikaliyoimo. 40 Isi mi ano nokota ti tolakinomo, siyasoso kumoki nokoyo na kausiya tumoinomo, siya mo amai ano toloimo. 41 Nokolalo ti mo noinoso nali, toti mo tuo waso utuko tolakinomo, siyasoso kumoki nokoyo kausisa tumoinomo, siya mo amai tolosoimo.

42 No monoi no mo, moi mo atiyaiso na pa siwo. Moi mo sai muwoi, moini Noko Siyoli mo maniwoiso poimo tumoi. 43 Ninani hani na pomulumolokowo. Nu kiyo nokota mo polamoko nokotayo tumo monoi posaino mo, na posamuku, na palukimo. Ulai maniwoiso poi tumoi, ulai to no sai? 44 Moi mani, na pa foumonowo. Asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota yo no maniwoiso tumoimo? Ulai moi no sai? Moiyo iyamakinuwomo, pa tumoisowo, yo mo na tumoimo.” Siyokutono iyaliso aino na ikoki, Isiso mo.

Mi ano nokota ti aino imo.

(Luko 12:42-46)

45 Nosai no mo; Isiso mo siyokawi imo na ikoki, siyokutono iyaliso, noino, “Mi ano itouniyaimo nokota no noi? To mo muluwoi na, mulu itouniyaimowoi nali. Nonani nokota mo noko siyoliyo toku muwokaiki, totani mi ano noko nokolalo samukuko monoi. No yakomai saiso saiso tuwautimoi, koloni mo. 46 Siyoli nokotayo mi ano itouniyaimoso kiya tumakimo, nonani mi ano nokota mo na molokiyumo. 47 Yo mo motuwa na timonukuwo. Noko siyoliyo na muwokaiyoimo, totani hani hani komaso samukuko monoi.

48 Ulai mi anononi nokota siya mo totolo. To mo mulu mo koiyau, na tomulumoloko, “Yani noko siyoli mo somaiso pa tumoiso.” 49 No monoi no mi ano siyamai nokoso tuwasouliyanomoi, koloni tonokanomoi, iwo koiyau tosiko tomasikanomoi, kwalu kwalu nokowoi. 50 Aino yo manakimo, tani noko siyoliyo ifou na tumoimo, foumo somisomaiso. Noko siyolini tumo monoi mo sai muwoi. 51 No monoi no mo siyoli nokotayo na uwokaiyoimo, imo topoko nokowoi tolo tomasikoimo. Wiyou, na soni toloimo, iwoi sisikomo toloimo.” Isiso mo aino na ikoki.

Copyright information for `AMM