Matthew 27

Pailatoni auso komi kau aino imo.

(Mako 15:1; Luko 23:1-2; Iyono 18:28-32)

Nosai no mo; somosaiyamai lotu samukuko noko sisiyoliwoi Isolilo nokotalo iyaliwoi, toi mo Isiso tukolo monoi na lukasokaikino. Moloyo na konosuwakino, Pailatoni auso na kominalomanokino, komano nokota siyolini auso.

Yutasoyo kalo aino imo.

(Mi 1:18-19)

Nosai no mo; Yutaso, Isiso uo nokoso kiyoko nokota, to mo tukolo imo lukasokaiso no kwaikoki mo, mulu tiwoi na mulumoloko manoki. Tomoki muwoni molopoi, 30, no mo ifou kiyokoki, lotu samukuko noko sisiyoliwoi nokotalo iyaliwoiso. Na ikoki, “Yo mo molo koiyauso yapoli aluwai. Hani yo somiso nokotaso yo mo fai kiyomo taikiyanukuwo, no monoi no tani nako mo amukonoimo, yau.” Ulai na imokino, “Ulai koini hani? No mo nonani hani na.” No monoi no mo, Yutaso mo tomoki muwoni mo lotu nu siyoli poiso tu afoliko taikiyoki, yasoi, tota amu imo molomai moloyo na tomanomanoki, na folosiyaimoki, yau.

Ulai lotu samukuko noko sisiyoli mo nonani tomoki muwoni ikanokino kusomi, iyamoki, “Lotu nu muwoniwoi tomoso pa kosinoloko monoiso. Ni mo noko tukolo muwoni na. Hani monoi kosinoloko monoi? Au nali no.” Muwoni imo lukaso manokino, na lukasokaikino. No monoi no nonani muwoniyo asifaso suo suomokokino, asi nau lokuko nokoni asifa. Asi aluwa noko yau yau aiko uku monoi suo suomokokaikino, nonani asi mo. No monoi no mo, nonani asi mo Nako Asi kaluwaikino. Nonani siyolo mo amai toi, amai na tokaluwai manokoni. No monoi nosu Kotoni imo mo motu tumoki. Kotoni mulu lukasiko nokota Iyolomaiyayo toku no kumokaiki no, nonani imo mo motu na fiyamosiki. Noino na kumokaiki,

  • “Noko mo tomoki muwoni molopoi, 30, na ikino, Isolilo nokoyo no muwokokaikino no, noko tukolo suo suomoko muwoni na.
10 Nonani muwoniyo mo asifa na suo suomokokino, asi nau lokuko nokoni asifa. Nonani hani monoi Siyoli Nokotayo na imonoki.” Aino kumokaiki, Iyolomaiyayo mo.

Pailatoyo Isiso lukaso unu aino imo.

(Mako 15:2-5; Luko 23:3-5; Iyono 18:33-38)

11 Nomai no mo, Isiso mo komano nokota siyolini molo timai na toloki. Na utolumoki, “A, nono no Yuto noko samukuko nokota siyoli na?” Na fowaki, “Wuo, no tiyomuni no, ainoso na motu.” 12 Lotu samukuko noko sisiyoliwoi nokotalo iyaliwoi, toiyo faumikino, ulai Isiso mo fowakowoi muwoi. 13 No monoi no Pailatoyo imoki, “Nakomo nokoni imo pa tukwaikoniso, no tokosiyokononini no.” 14 Ulai Isiso mo fowawoi muwoi, tomokiwaiki. Wiyou, na mulumoloko manoki, Pailatoyo.

Isiso tukolo aino imo, Pailatoyo yomuki.

(Mako 15:6-15; Luko 23:13-25; Iyono 18:39-19:16)

15 Pasowa popomai kalopulo noko siyasonuso pokolali uku taikiyomosiki, komano nokota siyoliyo. Ukouniyaiko si noko nokolaloso putolukomosiki, “Noi nokota siya no tokolali unu taikiyo?” 16 Isiso uwokaimai, nomai no mo uo nokota koiyau mo kalopulo nuso potolokainoki. Tani siyolo mo Palopaso.

17 No monoi no mo, noko nokolalo ukouniyaikokaiki mo, Pailato mo na ikoki, “Moloi tomulumolokonuwo? Noi nokotaso tokiyo taikiyo, moini auso no? A, moloi, Palopasoso tokiyo taikiyo, o, Isisoso tokiyo taikiyo, Kolaiso no tokaluwai manonuwo no.” 18 To mo sai, Isiso monoi foluwalikino mo, lotu samukuko nokoyo, no monoi no tani auso kiyoma tumokino, uo imo lukaso unukino.

19 Nosai no mo; Pailato mo imo kwai monoi no yousikainoki mo, totani noniyo imo na yomuso taikiyoki, noino, “Yo somiso nokotaso mo afonimaiso noiyo uwoyoi. Amolokimai yo mo solitonoluwai, mulu mo na kalomonokai.”

20 Ulai lotu samukuko noko sisiyoliwoi nokotalo iyaliwoi toiyo noko nokolaloso ainiko ifoluwaikokino, Isiso tukolo monoi. Ikokino, “Pailatoso na piko, Palopaso mo kalopulo nusai kiyo taikiyumo, Isiso tukolumo.” 21 Nosai no komano nokota siyoli Pailato mo ti monoi na ikoki, “Moloi tomulumolokonuwo, ninani nokota ti monoi no, noiso tokiyo taikiyo?” Imokino, “Palopasoso na pokiyo taikiyo.”

22 Ulai Pailato mo na ikoki, “Yo no moloi tuwo, woi, Isiso no, Kolaiso ni tokaluwai manonuwo no?” Noko nokolalo komaso noko mo na iyamo taikiyoki, “A mokimai na pukou ukou nikomokaiwo.”

23 Ulai Pailato mo na ikoki, “Ulai hani monoi, hani foli monoi, woi?” Ulai siyoliso na iyamalo manoki, “A mokimai na pukou ukou nikomokaiwo.”

24 Wiyou, toini uo mo siyoli, mulu mo puwoso puwoso. Pailatoni imo mo kwaiwoi muwoi. No monoi no yomuki, “Tofolo.” Nosai no iwo woliyonoki, naino mo iwoso na solikaikoki, noko nokolaloni molo timai. Na ikoki, “Yo mo moini molo timai naino tuluwako, moi saino monoi, yo mo wiyou tiyomu, ninani nokotani nako amukono monoi mo. Ulai kalakimo, yani hani muwoi, moini hani nali no.” 25 Noko nokolalo komaso mo imokino, “Koini hani nali no. Kotoyo uwomoko monoi mulumolokakimo, koiwoi kokaini alalowoi waliyo, tofolo, na uwokaimokumo.” 26 No monoi no Pailato mo Palopasoso kiyoko taikiyo fuki. Isisosu mo polimano noko iyalini auso na kiyoko taikiyoki, na ikoki, “Suwoi suwoi moloyo na puwasowo. A mokimai na pa ukou ukou nikomanowo.”

Isisoso alisiyoli aino imo, polimano nokoyo.

(Mako 15:16-20; Iyono 19:2-3)

27 Nosai no mo; komano nokota siyolini polimano noko iyaliyo Isiso kawiyo tikino, komano nokota siyolini imo lukaso nu siyoli poiso. Polimano noko komaso noko mo ukouniyaikokuya tumokino, 28 Alisiyolikino mo, tuno asiyonowaikino, nakiyaiso tuno itouniyaimoyo na asisikaimokino, siyoli nokotani tuno nali. 29 Yoku mo suwoi suwoi moloso poiyakimo unukino, no monoi no na asisikaikomokino, komuso. Atou koiyau nainasai mo anonikino.

Nosai no mo; alokomu losinasi unukino, na alisiyoli yoluwaikino, “Woli, Yuto noko nokolalo samukuko nokota siyoli nono kuo.”
30 Usuwoyo na aso kolo manokino, atou imokino kusomi, komumai na waso manokino, saiso saiso. 31 Alisiyoliyoluwai uwai; pau tuno sopo asiyonowaikino, totani tunoyoso asisikaimokino. Na kominalomanokino, a mokimai ukou ukou nikomokai monoi na.

Isiso a mokimai ukou ukou nikomo aino imo.

(Mako 15:21-32; Luko 23:26-43; Iyono 19:17-27)

32 Molomai nu manoki mo, Sailini asi nokotayo na tumoki. Tani siyolo mo Saimo. Ulai polimano noko mo totamikino, imokino, “Oi, a moki ni posokunalomako.”

33 Nosai no mo; Kalokato yufa mo na komama tumokino. Moini imosai mo Komu Foli Yu. 34 Tomu itowoi iwo louwa woliyononikino. Louwa sikoki, ulai sikowoi muwoi. 35 Nosai no mo a mokimai na ukou ukou nikomokino. Ukou ukou nikomokai uwai; tani tuno totai amu wau monoi tomoki lolofayo na somaimo ukukino. 36 Tuno i uwai; tolomuso amai siki, Isiso na samuku siki. 37 Komu puwosaimi mo noino na kumokaikino, “Ni mo Isiso na, Yuto noko nokolalo samukuko nokota siyoli.” Nonani foli monoisu tukolokino.

38 Ulai polamoko nokota ti, toti mani, Isisoni kwasai ukou ukou nikokaikino, a moki tiwoimai. Siya mo nainasai, siya mo sokonisai. 39 Ifou ifou ti liyai noko nokolaloyo palisiyoli yoluwaikaiyo tumomosikino. Totaini komuso pokolikali yomuwaniyo tumomosikino, 40 na pimomosikino, “A, lotu nu siyoli ulalo nokota na? Ulai nono no lotu nu tonofalo no ulo tauwoimai ko uwaimoinimo? Nona amu na pofasi. Ulai nono mo Kotoni alu mo, a mokisai na pofolamiyo kono.” 41 Lotu samukuko noko sisiyoliwoi Musini imo sai sisiyoli nokowoi nokotalo iyaliwoi, toi mani, na alisiyolikino, 42 “Noko nokolalososo pofasiko manoki, ulai tota amusu mo pakoso tofasiso. To mo Isolilo noko nokolalo moi samukukomomoko nokota mo, a mokisai mo utukaimiyo konu. Ainoso yakimo, koi mo waliyo na mulumolo luwaiyoikimo. 43 To mo Kotoso mulumolo luwai nokota, na tiyomu, “Yo mo Kotoni alu na.” Ulai Kotoyo mulu unakimo, konoimaiso mo na fasiyumo.” 44 Isisoni kwasai ukou ukou nikokai nokota ti mani, tomoso na alisiyolikino.

Isiso kalo aino imo.

(Mako 15:33-41; Luko 23:44-49; Iyono 19:28-30)

45 Ulo yakomai, ulo mo na lotiki, asi asi komaso mo na folosumono kolokaloki. Ainoso hani upimo tanoki. Nosai no ifou wi taikiyoki. 46 Nomai no Isiso mo siyoliso na yomuki, totani imosai yomuki, “Iloi, Iloi, lama sapakotani?” Moini imosai mo noino, “Asani Koto, asani Koto, hani monoi tukwaimonokaini?” 47 Nosoni si noko siyaiyo Isisoni imoso no kwaimokino mo, na iyamoki, “Ilaiyaso na taliyoni.” 48 Nosai no toi nokotayo somu somu mo somaiso na fumo akanoki. Itolowoi iwoso solikaikanoki, poni aumai konosuwakokaiki. Isisoni koso na louwa you akaikomoki, iwo woliyononi monoi louwa fi. 49 Ulai noko siyaiyo nosoni no siki no, toiyo alukimokino, na imokino, “Awi, na tukwai kikoni. Ilaiya mo amai poimo tofasiya tumo.” 50 Nosai no mo; Isiso mo ti monoi siyoliso na omoki. Omo uwai; tani mulu mo Kotoni auso monoi na kiyo taikiyoki, koma, yau na kaloki.

51 Nomai no mo, wiyouwa wiyou, tuno siyoli lotu nu siyoli kokiko poiso no kitafoli kukiyokaikino no, nonani tuno mo na poliyaliyaiko taikiyoki, puwosai na you poliyaliyaikalo konoki, woiso. Asi mo na kumolomo taikiyoki, tomokiwoi na posilu taikiyoki. 52 Noko aiko uku asiwoi na kolalifoliyafoumo uku taikiyoki. Kotoni noko nokolalo molopoi no kolikaliki no, toi mo ifou na auwonoulu liyaiki. 53 Noko aiko uku asisai mo na utukaimo liyaikino. Isisoyo yausai ifou auwoniyou uwai, nomai no mo Yolusolimo nokonu siyoliso tiki. Noko nokolalo molopoiyo na kokalokino.

54 Isiso kaloki mo; nosai no polimano iyali mo kokolokoki. Polimano nokowoi toi samukuko nokota siyoliwoi, Isisoso no samukukino no, toi mo kokolokoki. Asi kumolomowoi hani hani fiyamosokowoiso no kwaikokino mo, siyoliso na kokolokoki. Na iyamoki, “Motu nali, noko to ni mo Kotoni awitono na.”

55 Nokolalo molopoi mani, posiki, Kalili asisai no aluwainiyo tumokino no, tota fasiyalo monoi. Aluwamaifa siki, na kwaikino. 56 Toi nukonu siya mo Moili, Makotalo asi nukonu. Moili siya mo Yamisowoi Yusifowoi totini atino. Noni siya mo Sipitini alalo tini atino.

Isiso yau ai unu aino imo.

(Mako 15:42-47; Luko 23:50-55; Iyono 19:38-42)

57 Nosai no mo; upimoso mo muwoni molopoi nokota, Alimatiyo asi nokota, Yusifo, to mo na tumoki, Isisoni moloso aluwai nokota na. 58 Nonani nokota mo Pailatoso na imanoki, “Yo no Isiso yau no waliyo totokomonano, ai unano monoi?” Fowaki, “Waliyo na.” Polimano noko iyaliso na ikoki, “Isiso yau mo na panoniwo, Yusifoso.” 59 No monoi no Yusifo mo Isiso yau na ananoki, kamoso tuno itouniyaimoyo na yalokonoki. 60 Totani yu asi i tonofaloso na akaiyanoki, toku yasoi no aikaiki no. Nosai no tomoki tofu siyoliso na lolomotaiki, asi i ufiyaimo monoi. Uwai; nosai no mo yasoi. 61 Moili, Makotalo asi nukonuwoi Moili siyawoi, totiyo yu asi i aumoifaso yousikainokino.

Isiso yau asi i samuku aino imo.

62 Isiso kalomai mo mi fou fouko koloni foukai ulo na. Nosai no mo; amuwoisai lotu samukuko noko sisiyoliwoi Falisi moloso aluwai nokowoi, toi mo Pailatoni auso na ukouniyaiko kuyanokino. 63 Na imokino, “Noko Siyoli, koi mo imofaso tomulumolokonoki, noino. Topoko nokota mo molotano tolomai mo na yomuki, “Amoloki tiwoi uwai; ulo siya mo ifou na auwoniyouwoimo, yo mo.” 64 No monoi no na piko, polimano noko iyaliso, nonani yu asi i itu loti mo atiyaiso na asi itouniyaimowumo, na samuku itouniyaimowumo, ainoso amoloki tiwoi mo uwai. Wonikaluso siyokutono iyaliyo noko nokolaloso aiko ifoluwaikaloino, “Yausai ifou yasoi na auwoniyou.” Wiyou, kwaimo muwoi, tokumi ifoluwaiko imo na souwaiyoimo.” 65 Pailatoyo ikoki, “Polimano noko siyaiso na pako kolisiyonowo, itu loti samuku monoi. Atiyaiso na pa kouniyaikowo, momaiyo no tiyo manonuwo no, noinani komiyai.” 66 No monoi no yu asi i itu loti na asikaiyanokino, na molosokukaikino. Molosokukaikino mo; polimano noko siyaiso na ikokino, itu loti samuku si monoi.

Copyright information for `AMM