Matthew 28

Isiso yausai auwoniyou aino imo.

(Mako 16:1-10; Luko 24:1-10; Iyono 20:1-18)

Mi fou fouko ulo mo uwai; amuwoisai posasi, Moili, Makotalo asi nukonuwoi Moili siyawoi, toti mo Isiso yau mo na kiya tumokino. Nomai no lolai siyaso nou nou siyoli mo na tumoki. Siyoli Nokotani kumoki nokota mo kumokisai na amukonoki, asi i ufiyaimo tomoki tofu siyoli na lolomotaiki, itu loti kolali foli monoi. Nonani tomoki tonimai yousikainoki. Tani amu molo mo saloma momaliyomo komiyai na wi toloki. Tunowoi mani, kamo kamo mafomuso nali no. Wiyou, polimano noko iyali mo kokoloko manoki, kumolokoki. Na kalalotikoki, yau yau.

Nosai no mo; kumoki nokota mo nokolalo tiso na ikoki, “Noiyo kokolokomoiwo. Yo mo sai, Isiso yau mo tokiya tumonuwo, nonani nokota a mokimai no ukou ukou nikomokino no. Yau amai pa toiso. Yasoi na auwoniyou, toku no imokinuwo no. Yau akokai kwalososo na pokiya tiwo, uwofa nali. Somaiso na pomanowo, totani siyokutono iyaliso na pikanowo, “Yausai ifou yasoi na auwoniyou. Moi monoi toku yasoi na moi, Kalili asiso, na foukomanonuwo. Nosoniso na pa kiyanowo.” Aino na pikanowo, lolai ni timonukuwo no.”

No monoi no mo, nokolalo ti mo kokolo mulu, ulai moloki siyoli muluwoi na yokino. Asi i utukaimokino, somaiso na fufumuwanoki, siyokutono iyaliso ikano monoi na louwa fi. Ulai Isiso mo molomai na koka tumoki, na ikoki, “Woli noko ti, moti kuo.” Aumoifaso manokino mo, fona timai komiyanokino, na losinasi yousa konokino. Wiyou, toti mo siyoliso na molokimokino. 10 Na ikoki, “Noiyo kokolokomoiwo. Yani woli iyali na pikanowo, Kalili asiso kimonanowumo.”

Polimano nokoni imo.

11 Nokolalo ti mo moloso amai manomai polimano noko iyali, asi ai unu samuku noko iyali, toi mani, nokonu siyoliso nuki, lotu samukuko noko sisiyoli nokoso na ikanokino, nonani hani fiyamosi no monoi no. 12 No monoi no mo lotu samukuko noko sisiyoliwoi nokotalo iyaliwoi, toi mo ukouniyaikoki, imo na lukasokaikino. Lukasokaikino; no monoi no muwoni molopoi nikokino, polimano nokoso, 13 na ikokino, “Noko nokolaloso noino na pikalowo, “Totani siyokutono iyaliyo to yau mo yasoi polamona tumono, amoloki siyolimai, koi ulololi simai.” 14 Ulai komano nokota siyoliyo nonani imoso kwaiyakimo, koi fasiyoikuwomo, imo lukaso niyoikimo, no monoi no haniyo pa uwoyoinuwoso.” 15 No monoi no mo polimano noko iyali mo muwoni na ikino, toini imoso na kwaikokino. Nonani topoko imo mo na kolo kolomo liyaiki, komaso Yuto nokoni auso. Lolai mani, siyaiyo tiyamo, motuwo.

Isisoyo siyokutono iyaliso iko taikiyo aino imo.

(Mako 16:14-18; Luko 24:36-49; Iyono 20:19-23)

16 Nosai no mo; siyokutono iyali, noko molo siya 11 noko, toi mo Kalili asiso na nuki, Isisoyo no ikoki no, nonani yuso na yoki. 17 Isisoso na kiya yokino, na molokimokino. Ulai siyokutono iyali siyai mo mulu mo tiwoi mulumolokokino. 18 Isiso mo aumoifaso no tumoki mo, na ikoki, “Kotoyo ami siyoli na amonoki. Asini hani haniwoi kumokini hani haniwoi mo yani nasu wosuwoiso na tosimoi. 19 No monoi no Kotoni imo mo asi asi komaso noko nokolaloso na pa lukasikalo liyaiwo, yani moloso na aluwaimonowumo. Iwoso pa uluwako liyaiwo, muwokokai monoi. Apou iyali koiwoi tomoso si monoi na pa muwokokaimokowo, Apou Siyoliwoi totani awitono asawoi totani Mulu Itouniyaimo Nokotawoi. No monoi no pa muwokokaiwo. 20 Komaso imo ya no aiyolokomo manokinukuwo no, nonani imoso na pa aiyolokalo liyaiwo, toiyo kwai itouniyaimo monoi mo. Na pukwaiwo. Yo mo aniyopa poi poi na tolo tomasimo manoikuwomo, ainoso hani asi fokumoi.”

Copyright information for `AMM