Matthew 3

Iyono iwoso uluwako nokota aino imo.

(Mako 1:2-8; Luko 3:1-18; Iyono 1:19-28)

Nomai no mo; Iyono, iwoso uluwako nokota, to mo Kotoni imo noko nokolaloso lukasiko tola tumoki. Nu somiso asiso tolanoki, Yutiya asiso. Noino na yomuki, “Molo koiyauso na putukaimowo, molo itouniyaimoso na pa aluwaiwo. Kumokiso you tolokaino nokota mo aumoifaso na samukumoka tumoimo.” Iyono mo niya, toku Kotoyo to monoi yomu unuki. Totani mulu lukasiko nokota Aisaiyayo noino kumokaiki, to monoi,

  • “Nokoyo imo siyoliso yomoimo, nu somiso asimai. Na iko toloimo, “Molo koiyauso na putukaimowo, molo itouniyaimoso na pa aluwaiwo. Noko Siyoli mo tumoimo. Na pofoumowo.”
Aino na kumokaiki, Iyono monoi.

Iyono mo kamilo wiyo tuno koiyau asisiki. Toukosiyo tomanomoki. Tani no mo somowoi nuwoi iwowoi saso. Noko molopoi noko mo Iyononi auso poti liyai manoki, Yolusolimo nokonu nokowoi Yutiya asi nokowoi Yotano iwo ilo asi aumoifaso si nokowoi. Mulu mo yau yau, na iyama tumo liyaiki, “Woi, koi mo molo koiyausoso na taluwai manonoki.” Iyamoki mo; nosai no Iyono mo Yotano iwoso na uluwakoki, Kotoso muwokokainoni monoi.

Nosai no mo; noko siyaiyo tiki, Falisi moloso aluwai nokowoi Satusi moloso aluwai nokowoi. Toi mani, iwoso uluwako monoi tiki. Kwaikoki, na ikoki, Iyono mo, “Hani monoi tulolonuwo? Nuwo komiyai louwa tulolonuwo, ta monoi. Noiyo no imokinuwo, ulolo no? Kotoyo mulu atolokomo unu monoi ulai hani monoi tulolonuwo? Noko mo mulu alosimo uwai, molo itouniyaimoso na aluwaiyumo. Moiyosu mo pomulumolokonuwo, “Mulu alosokomomoko mo wiyou tiyamonoki.” Piyamonuwo, “Koini aniyopa mo Apolofamo, no monoi no Kotoyo mo pa amiyaikiyomokoisowo.” Ulai ya timonukuwo, aino muwoi. Molo koiyauso aluwaiyakinuwomo, na amiyaikiyoinuwomo, Apolofamoni alalo siyai mo tomokiso ufosikoimo, moi kwalomai monoi. 10 Muwo mo a folomai mo na totolokaino. A komaso a mo a wamo si somiso mo, iko taikiyoimo, taso na fofoukoimo.” Siyokawi imo aino na ikoki.

11 Ti monoi na ikoki, “Mulu alosokomakinuwomo, yo mo iwoso uluwakomoikuwomo. Noko siyasu mo namolisai amai tumoimo. Tani ami mo siyoli. Yani ami mo koufasu. Yo no moloi fasi monoi? To mo Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotaso na imo taikiyoimo, momaini mulu poiso. Ta komiyai fofouko taikiyoimo, momaini mulu kopokoiyau mo. No monoi nosu muwokomo kaininoinuwomo. 12 Totani sawolo mo nainomai na tokomi toliso, paluwa tuo u iyouwaloimo. Ulai hani monoi? Fulomuyo mo kukumo ufosifoliyafoumoimo, paluwa u ititounisu mo ifou salo kono liyaiyoimo. Nosai no mo; no mo uwai; totani paluwa u ititouni mo isikokaiyoimo, totani nuso. Kukumo mo taso utoimo, aniyopa poi poi taso.” Iyono mo aino na ikoki, nokotalo iyaliso.

Iyonoyo Isisoso iwoso uluwa aino imo.

(Mako 1:9-11; Luko 3:21-22)

13 Nosai no mo; Isiso mo Kalili asiso utukaimoki, Yotano iwoso monoi manoki. Iyonoso mo kiya tumoki, na imoki, “Iwoso puluwamono.” 14 Ulai Iyonoyo mo wiyou yomuki, imoki, “Yo mo wiyou tiyomu. Nonayosu mo na puluwamono. No mo waliyo na. Yoso no hani monoi timononi, “Iwoso puluwamono.”

15 Ulai Isiso mo na fowaki, “Waliyo na puluwamono. Aino uwomonakinimo, moti mo Kotoni molo itouniyaimoso aluwai monoi.” No monoi no mo Iyono mo waliyo na yomuki.

16 Isiso mo iwoso uluwa uwai; iloso somaiso tola yoki. Nosai no mo; tola yoki mo; kumoki mo na poliyaliyaiki, Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokota mo na amukonoki. Anomu komiyai amukonoso na kwaiki, tani auso amukonoso. 17 Kumokisai ko na mo koloma konoki, na yomuki, “Ni mo yani alu na. Yo mo to mulu mo siyoli. Yani mulu mo waliyo, to monoi mo.”

Copyright information for `AMM