Matthew 4

Sokolo Nokota Wai aino imo, Isisoso louwa aini ifoluwaiya tumoki.

(Mako 1:12-13; Luko 4:1-13)

Nosai no mo; Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo Isiso mo na kalumaniki, noko somiso asiso. Kalumaniki, Sokolo Nokota Waiyo aini ifoluwai monoi. Nowoi muwoi, Isiso mo, tiyawoiso potolomosiki, amoloki amoloki ulo ulo, 40.

Nosai no mo; aini ifoluwai nokota mo kiya tumoki, na imoki, “Nono mo Kotoni awitono mo, na piyomu, tomoki ni mo tuo komiyai na ulolumo.”

Isiso mo na fowaki, “Kotoni puko imo na tiyomuko,

  • “Tuo saso mo wiyou, noko mo pakoso si itouniyaimoiso. Noko mo Koto totani imoso kwaimo mo, na yousi itouniyaimomoi.”
Nosai no mo; Sokolo Nokota Waiyo mo kawiyo tiki, Yolusolimo nokonu siyoliso, Kotoni nokonu no tokaluwai manono no. Lotu nu siyoli nu komumai na kawiyo yoki, na imoki, “Nono mo Kotoni awitono mo, na pofolamo. Ulai afonimaiso? Kotoni puko imoyo na tiyomuko,

  • “Koto mo tani kumoki nokoso iko taikiyoimo, “Na pofasiya konowo.”
Ninoino mani, na tiyomuko,

  • “Totaini nainomai komikaiyoinimo. Tomokimai pa kitolomoiniso.”
Ulai Isiso mo na fowaki, “Kotoni imo mo noinoso mani,

  • “Nani Kotoso noiyo imo kiyoi. To mo nani Noko Siyoli.”
Nosai no mo; Sokolo Nokota Waiyo kawiyo yoki, yuso, yu soliyakiso. Asi asi mo woiso ku tolono liyai na ku wiyononi taikiyoki. Wiyou, asi ititouni nali. Isisoso na imoki, “Asi asi komaso ni mo ya na niyoikimo, losiyaiko unumonakinimo, imonakinimo, “Asani Noko Siyoli.”

10 Nosai no mo; Isiso mo na imoki, “Sokolo Nokota Wai, fuwoi, na putukaimono. Kotoni puko imo mo na tiyomuko,

  • “Koto mo nani Noko Siyoli. Totasosu na pa molokimomoi, tani mi na pa anomoi.”
Aino na tiyomukokai, puko imo mo.”

11 Nosai no mo; Sokolo Nokota Wai mo utukaimoki. Kotoni kumoki nokoyo fasiya tumokino.

Isisoyo Kalili asisai mi auwoniyou aino imo.

(Mako 1:14-15; Luko 4:14-15)

12 Nosai no mo; imofa mo koloma tumoki, Iyono mo kalopulo nuso yasoi kiyono. Isiso mo nonani imofa kwaiki mo, Kalili asiso manoki. 13 Nasolito nokonusai manoki, Kopanaumo nokonuso na tolanoki. Kopanaumo nokonu mo iwo toku ilo kwamai toi. Sipulo asiwoi Napotalai asiwoi, nonani asi mulumai toi, Kopanaumo mo. 14 Kopanaumo nokonuso afonimaiso tolanowoi muwoi, Kotoni imoyo motu fiyamosi monoi, tani mulu lukasiko nokota Aisaiyayo toku no kumokaiki no, noino,

15 
  • “Sipulo asiwoi Napotalai asiwoi mo Kalili iwo toku ilo kwamai tanono. Kalili iwo toku mo Yotano iwoninoi komu. Noko nokonu noko mo na tosi liyai, Kalili nokowoi tosi tomasika tumono.
16 Tolomu noko mo Kotoso pa tomulumolo luwainoso, folosumono kolokokai. Folosumono kolokokai mano mo, saponi siyoli na kiyoinomo. Folosumaiso tosi liyai, kolikali moloso taluwaiyalono. Taluwaiyalo manono mo, na fupiniyaimo kolokoimo.” Toku aino na kumokaiki. Namolisai mo motu na fiyamosiki. 17 Nosai no mo; Isiso mo lolaloso lukasikaloki, Kotoni imo mo. Na ikoki, “Molo koiyauso na putukaimowo, molo itouniyaimososo na pa aluwaiwo. Kumokiso you tolokaino nokota mo aumoifaso na samukukomoinuwomo.”

Isisoyo noko toitati aliyonikalomano aino imo, totaso aluwai monoi.

(Mako 1:16-20)

18 Nosai no mo; Kalili iwo toku ilo kwa kwaso manaloki. Isiso mo noko ti auwatonowoiso na koka tumoki. Saimo, siyolo siya mo Pita, tani auwatono Anotoluwoi, totiso koka tumoki. La imo kuo tolokino, iwoso, la i nokota ti nali. 19 Na ikoki, Isiso mo, “Yoso na paluwaimonowo. Ya amai wiyononinoikuwomo, noko kolisalo mano mi mo.” 20 Ikoki mo; somaiso la imo utukaikokino, na aluwaikino, Isisoso.

21 Manoki manoki mo; noko ti auwatonowoi siyaiso na koka tumoki, Sipitini alalo ti, Yamisowoi auwatono Iyonowoi. Ayouso piyousikino, apitonowoi. La imo topoliko siki. Totiso mani, na aliyonikalomanoki, “Na pa aluwaimonowo.” 22 Somaiso toti mo apitono mo utukaimokino, ayouso. Isisoso na aluwaikino.

Isisoyo noko nokolalo ititounikai aino imo.

(Luko 6:17-19)

23 Nosai no mo; Isiso mo Kalili asi komaso asiso liyaiyalo manoki. Totaini lotu nu lolofa poiso lukasikalo manoki, imo itouniyaimo mo. Na ikaloki, “Koto mo samukukomoinuwomo.” Aino ikaloki. Ai ai noko nokolalo molopoi ititounikaiyalo manoki, hani hani uwoko noko mo. 24 Wiyou, tota monoi aino imo mo maliyaliyaloki, Siliya asi komasoso. No monoi no hani hani aiyo uwokaikokai noko kiyokoma tumo liyaikino. Iyanoko uwoko nokowoi popuwayo uwokaikokai nokowoi kalalotiko si nokowoi au nomoli nomoli nokowoi, toi mo Isisoso na kiyokoma tumo liyaikino, na ititounikaiki. 25 Noko nokolalo molopoi aluwaiyalokino. Kalili asi nokowoi Tikapoli asi nokowoi Yolusolimo nokonu nokowoi Yutiya asi nokowoi Yotano iwo ausaimi asi nokowoi, toi komaso mo Isisoso aluwaiyalokino.

Copyright information for `AMM