Matthew 5

Yumai aiyoloko aino imo.

Isisoyo nonani noko nokolalo molopoi nokoso kwaikoki mo, yuso na amiyoki, yousikaina yoki. Siyokutono iyaliwoi noko nokolalowoi na kiya yokino. Nosai no aiyolokoki.

Moloki si aino imo.

(Luko 6:20-23)

Isiso mo na aiyolokoki, noino na ikoki,

“Noko no tosainono no, totai amu mo Kotoni molo timai mo waliyo pa tosiso, nonani noko toi mo na molokiwumo. Kumokiso you tolokaino nokota na tosamukukomoi.

Mulu kolikali si noko mani, na molokiwumo. Kotoyo mo na hamukukoimo.

Kukamokokai somiso noko mani, na molokiwumo. Kotoyo noinomo toi mo noko sisiyoli na soimo, asi asi komaso mo toini nasu wosuwoimai soimo.

Noko mo molo itouniyaimoso aluwai monoi yakinomo, na molokiwumo. Wiyou, molo itouniyaimoso aluwai mulu mo siyoli, koloni no tiya mulu siyoli komiyai, iwo siko nukuwa mulu siyoli komiyai. Molo itouniyaimoso aluwai mulu siyoli monoi aino yakinomo, Kotoni amiyo mulu ititouni saso soimo.

Noko mulu uku noko mo na molokiwumo. Ulai afonimaiso? Nokoso tofasiko manono. No monoi no Koto mo mulu ukoimo, suomoso monoiso na fasikoimo.

Mulu wofu wofu noko mani, na molokiwumo. Kotoni auso na kiya yoinomo.

Uo tukoluwano noko alukiko noko, toi mo na molokiwumo. Kotoyo mo na kolaloimo, “Yani alalo na.”

10 Molo itouniyaimoso aluwai noko, toiso uo nokoyo uwokakinomo, na molokiwumo. Kumokiso you tolokaino nokota mo na tosamukukomoi.

11 Asaso aluwaimonomoi noko moi mo na pa molokiwo. Aluwaimono foli monoi nokoyo alisiyoli komoinuwomo, uo nokoyo uwokomoinuwomo, topoko imo kali kalimikomoinuwomo. 12 Toku nu liyai noko mani, uo nokoyo puwoko manokino, Kotoni mulu lukasiko nokoso. Na pa moloki si manowo. Ulukukumoso na pa si manowo. Kumokiso suo foli mo siyoli.” Isiso mo aino na ikoki, noko nokolaloso.

Mulumolo luwai noko aino imo, mamowoi saponiwoi komiyai si.

(Mako 9:50; Luko 14:34-35)

13 Nosai no mo; ti monoi noino na ikoki, siyokawi imo mo, “Mamoyo nofuwa nokoso uluwaulakimo, usutono soimo. Noinoso moi mo mamo ititouni komiyai, na pa si fasikowo, asi asi noko nokolalowoi. Si fasikakinuwomo, moiyo molo itouniyaimo aluwaiso kiyoinuwomo, molo koiyauso na utukaimoinomo. Ulai mamo koiyaumakimo, usutono no moloi tano monoi? Usutonowoi muwoi. Ulai ti monoi no moloi yo monoi, woi, usutono tano monoi no? Nonani mamo mo uo somiso mo, nokoyo tafoli taikiyono, fonayo tofolulu manono.

14 Moi mo saponi komiyai, asiso na tofupiniyaimo kolo sinuwo. Moloi woi? Nokonu mo, yuso no you tanokaino no, nonani monoi no sosoli no moloi si monoi, noko no? Noinoso Kotoso mulumolo luwai noko monoi mani, nokoyo no sosoli no moloi si monoi? 15 Noko mo lamu ta falosisakimo, nauyo no moloi ufiyaiso monoi? Wiyouwa wiyou. Puwoso na tafonikokaisomoi. Nu poiso si noko mo tofupiniyaimo kolokomoi. 16 Noinoso na, noko nokolaloni molo timai mo saponi komiyai na fupiniyaimo siwo. No monoi no nokoyo molo itouniyaimo aluwaiso kwaiyoinuwomo, momaini Apononi siyolo na kaluwaiyoinomo, kumokiso ni you tolo no.” Isiso mo aino na ikoki, noko nokolaloso.

Musini imo aino imo.

17 Nosai no mo; noino na ikoki, Isiso mo, “Moi mo piyamonuwo, yo mo tokumi imoso tokosiyaika tumowo, Musini ami imowoi Kotoni mulu lukasiko nokoni imowoiso. Wiyou, aino muwoi. Yo mo toini imo folosai mo na toposasoko wiyononina tumonukuwo. 18 Yo mo motuwa na timonukuwo. Kumokiwoi asiwoi amai tanokainomai Musini imo komaso mani, amai na tosi, komaso na. Toku no kulukaiki no, noinoso na tosimoi, ainoso hani kumokiwoi asiwoi uwaimo taikiyoimo. 19 Noko mo Musini imo amiso kulaliyakimo, kumokiso you tolokaino nokotayo samukukomomaiso mo afonimai nokota na toloimo, Kotoni molo timai mo. Nasu, imo koufasofa mani, kulaliyakimo, afonimai nokota toloimo. Noko siyaiwoiso imo kulali monoi wiyolukakimo, noko siyoli no moloi tolo monoi? Nokoyosu mo Musini imoso aluwaiyakimo, noko nokolaloso aluwai monoi aiyolokakimo, to mo noko siyoli na toloimo, samukukomomaiso mo. 20 Ya timonukuwo. Musini imo sai sisiyoli nokowoi Falisi moloso aluwai nokowoi, toi monoi mo noko nokolaloyo piyamo, noko ititouni nokowo. Ulai Kotosu mo toini mulu mo sai, pa tomulumolo luwainoso. Moi mo toini muluso aluwaikakinuwomo, kumokiso you tolokaino nokotayo mo pakoso samukukomoinuwoso.” Noko nokolaloso aino na ikoki, Isiso mo.

Uo mulu aino imo.

(Luko 12:57-59)

21 Nosai no mo; ti monoi na ikoki, “Moi mo yasoi kwaikinuwo, nonani imo mo aniyopano iyaliyo toku no kwaikino no, noino, “Noko mo noiyo tukoloi. Nokoso tukolakimo, noko tukolo foli monoi mo na uwoyoimo.” 22 Ulai ya timonukuwo, noko mo siyokutonoso uo imo imakimo, uo imo foli monoi mo na uwoyoimo. Wolitonoso kaloni imo imakimo, ainonani foli monoi nokotalo iyaliyo imo lukasokaiyoinomo. Nokoyosu mo imakimo, “Nono mo mulu somiso nokota koiyau wai,” to mo tani moloso na manoimo.

23 No monoi no mo, Kotoso hani anoninakinimo, toku mo siyokunowoi uo imo monoi pa hamukukuwanowo, momati amu mo. Hamukukuwano uwai; ifou na pa tumo, Kotoni hani pa ana tumo, toku no akaikaini no. Kotoso na pa anoni, pa molokimo.

25 Nokoyo nonoso uo imo lukaso ni monoi kauwakinimo, imo kwai nokota siyolini auso, toku mo momati amu mo na pa hamukukuwanowo, nonani uo imo monoi. Molomai pa hamukukuwanowo, nokotaloni auso monoi mano monoi mo. Wonikaluso tani auso aiko kiyoini. Nosai no totayo polimano nokoni nainoso aiko kiyoini, kalopulo nuso aiko kiyoini. 26 Motuwa na timonoki, kalopulo nusai somaiso pa amufoiniso. Na yousikaino manoinimo, ainoso hani molo koiyau foli imo mo futo.” Aino na ikoki, Isiso mo.

Uloliyo mulu aino imo.

27 Nosai no mo; noko nokolaloso na ikoki, Isiso mo, “Moi mo yasoi kwaikinuwo, toku no iyamoki no, “Noko kwami nukonu mo noiyo uwokaisoi.” 28 Ulai ya timonukuwo, noko mo noni siyaso mulu usakimo, nonani nokota mo uloliyo nokota na, noni siyaso mulu uso totolo, no monoi no.

29 Naina ausaimi moloyo molo koiyauso kalumaniyakinimo, na pa solifoli taikiyo, molo mo. Wonikaluso taso aiko afoliyoini. Nonani molo solifoliyakinimo, waliyo, molo koiyauso pa aluwaiyoiniso, taso pa afoli taikiyoiniso. 30 Nainayo molo koiyauso kalumaniyakinimo, na pa kokolofoliko taikiyo, naina mo. Wonikaluso taso aiko afoliyoini. Nonani nainaso kokolofolikakinimo, waliyo, molo koiyauso pa aluwaiyoiniso, pa afoli taikiyoiniso, taso mo.” Isiso mo aino na ikoki.

Noni afolikaiso aino imo.

(Matiyu 19:9; Mako 10:11-12; Luko 16:18)

31 Nosai no mo; ti monoi na ikoki, “Toku mo nokoyo noino iyamoki, “Noni afolikaiso mo waliyo. Noko mo noniso afolikaisakimo, pasosu kumotisumo, afolikaiso monoi mo. No monoi nosu sauwoso tolosumo.” 32 Ulai ya timonukuwo, noko mo uloliyo somiso nukonuso afolikaisakimo, to mo noniso na koiyausoimo. Nonani nukonuso noko siyayo kausakimo, toti mo uloliyo moloso na taluwaino.” Aino na ikoki, Isiso mo.

Auwolo aino imo.

33 Nosai no mo; na ikoki, Isiso mo, “Imo siya mani, yapoli kwaikinuwo, aniyopano iyaliyo no ikokino no, noino, “Nono mo noiyo topokoi. Noko Siyolini siyoloso kaluwaiyakinimo, noiyo topokoi, na pa aluwai, nonani imo no auwolakini no.” 34 Ulai ya timonukuwo, noiyo auwolokaloiwo. Kumokini siyoloso no hani monoi kaluwai monoi? Wiyouwa. Kumokisu mo Koto mo tiyou yousikaino. 35 Asini siyoloso mani, noiyo kaluwaiyalo manoiwo. Ulai afonimaiso? Kotoni fona wosuwoimai toi, asi mo. Yolusolimo nokonu siyoloso mani, noiyo kaluwai manoiwo. Ulai afonimaiso? Yolusolimo mo samukukomo nokota siyolini nokonu. 36 Nona amu monoi mani, noiyo auwoloi. Ulai afonimaiso? Ulai nono no amiwoi? Soliso komu suwo no ulai nonani amiyo no moloi alosimo monoi, mafomuso no? Mafomuso komu suwo mani, ulai moloi alosimo monoi, soliso no? 37 Motu monoiso iyamakinuwomo, motu monoiso na pa iyamowo. Noiyo topokoiwo. Wiyou monoiso iyamakinuwomo, wiyou na pa iyamowo. Noiyo topokoiwo. Hani hanini siyolo siyoloso noiyo kolalaloiwo. No mo Sokolo Nokota Waiyosu na towiyolukomo manonuwo.” Aino na ikoki, Isiso mo.

Suo foli aino imo.

(Luko 6:29-30)

38 Nosai no mo; Isiso mo ti monoi na ikoki, noko nokolaloso, “Moi mo yasoi kwaikinuwo, toku no iyamoki no, “Nokoyo moloso toluniyakinimo, suo mani, tani molo mo na pako toluni. Nokoyo iso tofiyaimakinimo, suo mani, tani i na pako tofiyaimo.” 39 Ulai ya timonukuwo, nokoyo uwokomakinuwomo, suowoi noiyo uwokoiwo. Nokoyo umosai ifasiyaimakinimo, umo siyaiwoi na pako alosimo. 40 Nokoyo uo imo imakinimo, nani pau tuno anowai monoi, atoli tuno siya mani, na pako anoni. 41 Nokoyo ilolu ilomanononi monoi totami yoluwaiyakinimo, aumoifaso kiyokononi monoi, aluwamai mani, waliyo na pako kiyokononinano. 42 Nokoyo hani anoni monoi utolumakinimo, wiyou imo mo noiyo imoi, waliyo na pako anoni. Nokoyo awaso anoni monoi imakinimo, wiyou imo mo noiyo imoi, waliyo na pako anoni.” Aino na ikoki.

Uo nokoso mulu uku aino imo.

(Luko 6:27-28, 32-36)

43 Nosai no mo; na ikoki, Isiso mo, “Moi mo yasoi na kwaikinuwo, toku no iyamoki no, “Siyokuno iyaliso mulu na pa uku, uo nokoso mulu na pa atolokomo uku.” 44 Ulai ya timonukuwo, uo nokoso mulu na pa ukuwo. Uo uwokomo noko monoi Kotoso na pa utolumo ukuwo, totayo fasiko monoi mo. 45 No monoi no Apono Siyolini alalo soinuwomo, kumokiso ni you tolo no. Totayo noinomo ulo mo noko komaso nokoso towi kolokomoi, noko kopokoiyau nokowoi noko ititouni nokowoiso. Sa mani, tamukonomoi, molo itouniyaimoso aluwai nokowoi molo koiyauso aluwai nokowoiso tokuno kolokomoi. 46 Noko, toiyo no tomulu unu manonuwo no, toisoso mulu ukakinuwomo, Kotoyo no moloi uwokomo itouniyaimo monoi, siyokuno iyali mulu uku foli monoi no? No mo siyoli hani muwoi. Molo koiyauso aluwai noko mani, ainoso mulu tuku manono, totaini siyokutono iyali monoi. Moi uo noko, toi mani, na pa mulu uku manowo, no monoi no Koto mo itouniyaimoso uwokomoinuwomo, suo foli monoi mo. 47 Siyokuno iyalisoso woli iyali kolalakinuwomo, no mo siyoli hani muwoi. Mulumolo luwai somiso noko mani, ainoso tokolalalo manono. Moi uo noko mani, woli iyali na pokolali manowo. 48 Moini Apono kumokiso ni you tolo no, to mo itouniyaima itouniyaimo nali no. Moi mani, totani mulu komiyai na pako si manowo.” Isiso mo aino na ikoki, noko nokolaloso mo.

Copyright information for `AMM