Matthew 6

Noko fasiko aino imo.

Nosai no mo; ti monoi na ikoki, Isiso mo, “Moiyo atiyaiso. Afonimai nokoso fasikakinuwomo, noko nokolaloni molo timai mo noiyo fasikaloiwo. No mo noko sisiyoli si mulu saso. Noko nokolaloni molo timai fasikakinuwomo, moini Apono kumokiso ni you tolo no, to mo pa molokikomoinuwoso, suo foli monoi mo pa fasikomoinuwoso. Wosu woso fasikalo mo waliyo.

Topoko nokoyo mo noko tikauko manono. Ikauko manono mo; noko nokolaloni molo timai mo tofasikalo manono, ilolu somiso nokoso. Ainoso tiyo manono, lotu nufa poiwoiso molo kwamaiwoi. Asuwo noko nokolaloni molo timai noko sisiyoli si mulu saso. Motuwa na timonukuwo. Noko nokolaloyo na tomolokiko manono, Kotosu mo pa molokikoiso, suo foli monoi mo pa fasikoiso. Topoko nokoni moloso noiyo aluwaikoiwo. Ilolu somiso nokoso fasikakinuwomo, wosu woso na pa fasikowo. Wonikaluso noko nokolaloyo aiko kwaikomoinuwo. No monoi no wosu woso pa fasikowo. Apono mo wosu woso fasiko monoi mo sai, na molokikomoinuwomo, suo foli monoi mo na fasikomoinuwomo.” Aino ikoki, Isiso mo.

Kotowoi imo lukaso ni aino imo.

(Luko 11:2-4)

Nosai no mo; Isiso mo noko nokolaloso ti monoi na ikoki, “Topoko nokoyo Kotowoi imo tolukaso ni si liyaimoi, noko nokolaloni molo timai, lotu nufa poiwoiso molo touwokonimaiwoi. Noko sisiyoli si mulu saso, toi mo, no monoi no. Ulai ya motuwa na timonukuwo, noko nokolaloyo na tomolokiko manono, Kotosu mo pa molokikoiso, suo foli monoi mo pa fasikoiso. Topoko nokoni moloso noiyo aluwaikoiwo. Nono mo noko siyoli tolo mulu noiyo yoi. Kotowoi imo lukaso niyakinimo, ulololi si nu poiso na pa asikaiyo ti. Nokoyo ki somiso nokotaso na pa lukaso ni, nani Aponoso. To mo sai, nonani mulu monoi mo, na molokimoinimo, suo foli monoi mo na fasiyoinimo.

Kotowoi imo lukaso niyakinuwomo, afonimaiso imo isoiso noiyo lukasoiwo, mulumolo luwai somiso noko komiyai. Na tiyamo, “Imo isoiyaso imakikonimo, Kotoyo mo na fasimokoimo.” Toini moloso noiyo aluwaikoiwo. Hani hani uwofa sinuwo mo, Apono mo sai. Imo lukaso ni somisomai to mo sai. No monoi no afonimaiso imo isoiyaso noiyo lukaso niyoiwo.

Noino na pa lukaso ni manowo, Kotowoi,

  • “Koini Apou, kumokiso tiyou yousini. Nono mo itouniyaima itouniyaimo nokota. Nani siyolo mo na tokaluwaiyalounoki.
10 
  • Na posamukumoka tumo. Asi si noko koi mo nani mulusoso aluwai mulu monoi na tiyonoki, kumoki nokoyo komiyai no taluwai manoni no, kumokiso.
11 Ulo siyamai koloni saiso saiso na pa nimokomoi. 12 Nokoyo kopokoiyau komomokakinomo, koi mo imowoi muwoi, waliyo. Nono mani, kokaini molo kopokoiyau monoi imo mo na pa tokosokiko. 13 Sokolo Nokota Wai monoi na pa samukumokomoi, aiko ainikomomoko ifoluwaimokoi. [Nonosu mo aniyopa poi poi tosamukumoko manoni, amiso na totolokaino manoni, Siyoli Nokota nali no, aniyopa poi poi. Motu nali no.]” 14 Na pukwaimonowo. Kopokoiyaukomo foli monoi mo nokoso iko somiso mo, moini Apono, kumokiso ni you tolokaino no, to mo moini molo kopokoiyau monoi mani, imo mo futo. 15 Ulai moi mo imo tokosokiko somiso mo, moini Apono mani, moini molo koiyau foli monoi imo mo futo muwoi, amai.” Aino na ikoki, Isiso mo.

Koloni au au aino imo, Kotowoi lukaso ni monoi.

16 Nosai no mo; na ikoki, Isiso mo, “Topoko noko iyali mo koloni au au tiyo manono, Kotowoi lukaso ni monoi. Ulai amuwaso tosimoi, noko nokolaloyo kwaiko monoi, koloni au au na tosiwo, Kotowoi tolukaso niwo. No mo noko sisiyoli si monoi tiyo manono. Motuwa na timonukuwo. Noko nokolaloyo na tomolokiko manono, Kotosu mo pa molokikoiso, suo foli monoi mo pa fasikoiso. Topoko nokoni moloso noiyo aluwaikoiwo. 17 Ulai nono mo koloni au mulu yakinimo, Kotowoi lukaso ni monoi mo, amuwaso noiyo, amu moloso na pako uluwa, kou woti iwoyo komu suwoso na pa louwoko. 18 No monoi no noko nokolalo no moloi saino monoi, koloni au totoloniwo? Nokoyo ki somiso nokota saso mo sai, nani Apono mo. To mo sai, nani mulu monoi mo, na molokimoinimo, suo foli monoi mo na fasiyoinimo.” Aino na ikoki, Isiso mo.

Ilolu i mulu aino imo.

(Luko 12:33-34)

19 Nosai no mo; Isiso mo noko nokolaloso ti monoi ikoki, “Asini hani hani ilolu i mulu monoiso mo noiyo yoiwo. No mo alopu sosomu kopokoiyauyo no sosomuwakokai, toliki toliki na si. Siyai mo polamoko nokoyo wosu woso tiwaimoko manono. 20 Kumokini hani hani ititounisoso na pa iwo. No mo tolikikowoi muwoi, alopu sosomuyo no sosomuwakowoi ilolu muwoi. Polamoko nokoyo polamokowoi muwoi. 21 Nokoyo ilolu mo nuso isikokai mo, to mo nonani nuso mano mulu saso. Kumokiso isikokai mo, kumokiso amiyo mulu saso.” Siyokawi imo mo aino na ikoki, Isiso mo.

Molo ti mo auni lamu ta komiyai aino imo.

(Luko 11:34-36)

22 Nosai no mo na ikoki, “Nokoni molo ti mo lamu ta komiyai towi kolo, tani au poiso. Molo ti mo itouniyaimoso tanakinomo, mulu mani, saponiwoi na tanoimo. 23 Ulai molo ti koiyauso tanakinomo, mulu mani, folosu na tanoimo. Nonani folosumono mo soliyakiso na tanoimo, mulu mo fupiniyaimo kolo somiso mo.” Aino na ikoki.

Noko sisiyoli tini mi tiwoi ano aino imo.

(Luko 16:13)

24 Nosai no mo; ti monoi na ikoki, “Ulai mi nokota no noko sisiyoli tini mi tiwoi no moloi ano monoi? Aino yakimo, siya monoi mo mulu atolokomo unoimo, siya monoisu mo mulu unoimo. Kotoso aluwaiyakinuwomo, asini hani no moloi aluwai monoi, moi no?” Noko nokolaloso aino na ikoki.

Mulu kolikali aino imo.

(Luko 12:22-31)

25 Nosai no mo; na ikoki, Isiso mo, “No monoi no ya timonukuwo. Mulu mo noiyo kolikalikaiyoiwo, momaini si monoi mo. Noiyo iyamoiwo, “Moi no haniso tonokoni, woi? Haniso tosikokoni, woi?” Ulai mulu noiyo kolikaliyoiwo, momaini au monoi mo. Noiyo iyamoiwo, “Moi no tuno no haniso asisiko monoi, woi?” Ulai sinono no koloni saso? Au no ulai kouwo saso? 26 Uo, puwoso no tofufoimuwano manono no, toi monoi na pomulumoloko ukuwo. Uo mo aliyoli ali pa tikai manonoso, isini aliyoli pa ti manonoso. Koloni isikokai nu mo uwofa. Ulai kumokiso you tolokaino nokota, moini Apono mo, tosu mo na tonikomoi, koloni mo. Noko nokolalo moi mo uoso na tosouwaiko manonuwo. No monoi no moi mani, Kotoyo na tosamukukomo manonuwo. Mulu mo noiyo kolikalikaiyoiwo. 27 Kalo monoi mulu kalo mo, moi nokota siya no ulai ti monoi no alu komiyai no moloi wiyono monoi?

28 Moi no hani monoi mulu tokolikali manonuwo, tuno kou mulu monoiso no? A uso na pomulumolokowo. Afonimaiso na tofofoliko manono. Toini mi anosai muwoi, afonimaiso nali. 29 Ulai ya timonukuwo. Solomono mani, kou ititouni nokota toku no toloki no, ulai tani kou mo a uni kou komiyai muwoi. Wiyou, a uyo souwaikino. 30 Motu na, sosono mo konoi monoiso kiso totoloko. Amuwoi mo isiko utoinomo, taso. Nonani sosonoso Kotoyo tokouwokokaimoi. Moisu mo sosonoso na tosouwaiko manonuwo. No monoi no mo Koto mo na tosamukukomo manonuwo. Moini mulumolo luwai mulu no, a, koufasu, woi? 31 Mulu mo noiyo kolikalikaiyoiwo. Noiyo mulumoloko manoiwo, “Moi no konoi no haniso tonokoni, woi? Iwo mani, haniso tosikokoni, woi? Tuno no haniso tasisikokoni, woi?” Ainoso muwoi. 32 Mulumolo luwai somiso nokoyo ilolu mulu monoisu tiyo manono. Moini Apono kumokiso ni you tolokaino no, to mo sai, afonimaiso sakinuwomo, no monoi no fasikomoinuwomo. 33 Hani hani ilolu mulu noiyo yoiwo. Kotoyo samukukomo mulu monoi saso na pa yo manowo, tani molo itouniyaimoso aluwai mulu monoi mo. Ainoso yakinuwomo, hani hani mani, nikomoinuwomo. 34 No monoi no mo amuwoi monoi mo mulu noiyo kolikaliyoiwo. Amuwoi monoi mo amuwoi monoi. Konoi monoisu na pomulumolokowo.” Isiso mo aino na ikoki, noko nokolaloso mo.

Copyright information for `AMM