Matthew 7

Noko siyani molo koiyau monoi lukasowoi muwoi, nonani aino imo.

(Luko 6:37-38, 41-42)

Nosai no mo; Isiso mo ti monoi na ikoki, “Noko siyai monoi noiyo lukaso ukoiwo, “Kopokoiyauwo.” Wonikaluso momaini molo kopokoiyau foli monoi mani, Kotoyo yomukaiyoimo. Molo koiyau aluwai foli monoi imo lukaso ukakinuwomo, Kotoyo mani, yomu unoinuwomo. Uo imo lukaso ukakinuwomo, Kotoyo mani, uo imo yomu unoinuwomo. Koufaso lukaso ukakinuwomo, Kotoyo mani, koufaso yomu unoinuwomo. Noko siya monoi noiyo iyamoiwo, molo koiyau aluwai foli monoi mo. No mo molo kukumo koufa komiyaisu. Ulai nono mani, molo koiyauso yapoli na taluwai manoni, molo kukumo soliyaki komiyai tanokaino, a soliyaki topi. Hani monoi siyokunoso timoni, “Woli, yo mo kukumo koufa tafoliwainoki, nani moloso.” Ulai nono mani, a pokamono siyoli pa tokiniso, nani molo tiso. Nono mo imo topoko nokota nali, nona amu monoi tiyomuni, noko itouniyaimowo. Molo koiyauso aluwai nokota na, nono mo. A pokamono siyoli nani molo tiso no tanokaino no, no mo na pafoli taikiyo, toku mo. Namolimai mo waliyo foinalikoinimo, siyokunoni molo kukumo pa afoliwai.

Kotoni imo kulalikai nokoso noiyo aiyolokoiwo. Aiyolokakinuwomo, aluwouyo noko tukuwoli komiyai uwokaikomoinuwomo. Kotoso namoliyo alosimokai nokoso mani, noiyo aiyolokoiwo. Aiyolokakinuwomo, no mo fuso kouwoko komiyai. Kou ititouniyo no fu no moloi kouwoko monoi? Kou mo totowitolokono, na tuwokaikono, asi topamu saso tosi. No monoi no imo kulali nokoso mo noiyo aiyolokoiwo.” Aino na ikoki, Isiso mo.

Kotoso utolumo aino imo.

(Luko 11:9-13)

Ulai ikoki, Isiso mo, “Kotoso na pa utolumo manowo, no monoi no nikomoinuwomo. Na pa ikolikalowo, no monoi no kokoinuwomo. Itu lotiso pa ukou ukou nimo manowo, no monoi no itu na kolali unoinuwomo, Kotoyo, moini imo kwaimoinuwomo. Noko mo Kotoso haninoi monoi utolumo manakimo, nonani hani na aninoimo. Nokoyo haniso ikoliyalakimo, na kiyoimo. Nokoyo itu lotiso ukou ukou nimo manakimo, itu na kolali unoimo, imo kwaimoimo.

Apitono iyali moi ni tosinuwo no, moi mo na pukwaimonowo. Aluyo apitonoso imo mo, “Tiya tokalomono, tuo pamono.” Ulai apitonoyo no tomokiso no moloi anoni monoi, aluso no? Wiyou nali. 10 Ti monoi timo, apitonoso, “Tiya tokalomono, la pasomono.” Ulai momai koiyau no moloi anoni monoi, apitonoyo no, aluso no? Wiyou nali. 11 Ulai mulu kopokoiyau noko moi mo, itouniyaimo hani suomoso monoiso toniko manonuwo, momaini alaloso. No monoi no moi mo sai, moini Apono mani, kumokiso ni you tolo no, to mo hani hani ititouni na tonikomo manonuwo, totaso utolumo manakinuwomo. 12 Moi mo nokoyo fasikomo mulu monoi tiyo manonuwo. No monoi no nokoso pa fasiko mano liyaiwo. Ni mo Musini ami imo folosaiwoi Kotoni mulu lukasiko nokoni imo folosaiwoi.” Aino ikoki, Isiso mo.

Molo mumukufa aino imo.

(Luko 13:24)

13 Ti monoi na ikoki, “Noko uwokaiko molo mo tofu siyoli. Noko nokolalo molopoi mo nonani moloso taluwaiyalo manono. Itu loti mani, soliyaki na. Momaisu mo itu loti mumukufaso na potiwo. Aniyopa poi poi sinono molo mo mumukufa, siyoli muwoi. Noko molopoi tokiyali manono. Siyasonuso tonumoi.” Aino ikoki.

Imo topoko noko aino imo.

(Luko 6:43-44; 13:25-27)

15 Nosai no mo; ti monoi na ikoki, Isiso mo, “Atiyaiso, imo topoko noko monoi. Tima tumo liyai manonuwo, “Koi mo Kotoni muluyosu imo na tolukasiya tumonukuwo.” No monoi no moi siyaiyo iyamoinuwomo, noko ititouniwo, sipo koloni komiyaiwo, uowoi muwoi. Ulai toini mulu poiso mo uo mulu mo yapoli na, asikoiyo aluwou komiyai. 16 Totaini moloso atiyaiso na pa kwaiko kiwo. Molo itouniyaimoso poi taluwaino. Moloi woi? Ulai molosu aso no si wamo no moloi si monoi? Sosiwoi sosono mo sipoki wamo ititouni mo pa tosimoiso. 17 Noinoso nali, a koiyau mo a wamo kopokoiyau na tosimoi. A ititouni mo a wamo ititouni na tosimoi. 18 A koiyau no a wamo ititouni no moloi si monoi? A itouniyaimo no a wamo kopokoiyau no moloi si monoi? 19 A mo a wamo si somiso mo, iko taikiyoimo, taso na utoimo. 20 Noinoso nali, imo topoko nokoni moloso atiyaiso na pa kwaiko kiwo. Molo itouniyaimoso poi taluwaino, molo koiyauso poi taluwaino.

21 Noko nokolalo molopoi mo tokaluwaimono manono, “Koini Siyoli Nokota, koini Siyoli Nokota.” Ulai siyaisoso samukukoimo, kumokiso you tolokaino nokotayo mo. Siyai mo afonimaiso tokaluwaimono manono. Siyaisu mo yani Apou, kumokiso ni you tolo no, tani mulusoso taluwai manono. Toisoso na samukukoimo, to mo. 22 Asi fokumomai mo noko nokolalo molopoi mo imonoinomo, “Koini Siyoli Nokota, koini Siyoli Nokota, koi mo nani imo na posasoko manokinoki, nani amiyo mo. Nani amimai koi mo popuwa na pamiyaikiyokalo manokinoki. Mulu ifolaluwawoi miwoi pano manokinoki, nonani amiyo.” 23 Nomai no mo; siyoliso na ikoimo, “Yo mo moi monoi mo sai muwoi. Imo kulali noko, moi mo. Soi suwo, na ponuwo.” Aino ikoki.

Nu tiwoi kololi aino imo.

(Luko 6:47-49)

24 Isiso mo ulai ikoki, “Yani imo ni tolukasinukuwo no, nonani imoso kwai itouniyaimakimo, nokoyo, to mo muluwoi na. Tomokimai nu ko nokota komiyai. 25 Sa mo tamukono, iwo usoiyo siyoli totumo, imonu siyoliwoi. Iwo miyo nu louwa tusainiyaikiyo fu. Ulai pa takokonoso. Tomokimaiso na toloki, amiso, no monoi no nu mo akokonowoi muwoi. 26 Ulai yani imo mo iyoyoso kwaimonokaiyakimo, to mo muluwoi muwoi, upoimai nu ko nokota komiyai. 27 Sa mo tamukono, iwo usoiyo siyoli totumo, imonu siyoliwoi. Nu mo iwo miyo tusainiyaikiyo fu, na takokono. Na totokolitoloko.” Aino ikoki, Isiso mo, siyokawi imo mo.

28 Nonani imo iko uwai; ukouniyaiko noko nokolalo kufaukoki, totayo aiyoloko monoi. 29 Moloi monoi woi? Musini imo sai sisiyoli noko komiyai aiyolokowoi muwoi. Isiso mo mulu ifolaluwawoi nali no, no monoi no aiyoloko itouniyaimoki.

Copyright information for `AMM