Matthew 8

Isisoyo uluo uwokaikai nokota itouniyaimokai aino imo.

(Mako 1:40-44; Luko 5:12-14)

Nosai no mo; Isiso mo yusai amukonoki. Wiyou, noko nokolalo molopoi aluwainiyo konokino.

Amukonoki mo; uluoyo uwokaikai nokota mo na losiyaiko yousa tumoki, Isisoni aumai. Na imoki, “Noko Siyoli, yo no waliyo titouniyaimomononi?”

Nosai no mo; Isiso mo nainoyo na akaikomoki, na imoki, “Yo mo waliyo na tiyomu, noko itouniyaimo na totoloni.” Imoki mo; lolai siyaso uluo mo na kokamokoki. Imo taikiyoki, Isisoyo mo, “Noinaninoi aino imo noiyo ikaloi. Nani au mo lotu samukuko nokotaso na powiyononinano. Kotoso pakononinano, nonani hani mo toku Musiyo no yomukaiki no. No monoi no noko mo sai, nani uluo mo kokamokokai, noko itouniyaimo na totoloni.”

Polimano nokota siyolini mi ano nokota itouniyaimokai aino imo.

(Luko 7:1-10)

Nosai no mo; Isiso mo Kopanaumo nokonuso lotiki. Lotiki mo; polimano samukuko nokota siyoli, Lomo nokota nali no, to mo tumoki, na utoluma tumoki, “Siyoli Nokota, yani mi anomono nokota mo ai tuwo, nuso amai tanokaino. Au mo nomoli nomolikomokai, naino fonawoi mani, yau yau nomolikokai, iyanoko siyoliwoi na.”

Nosai no mo; Isisoyo na imoki, “Ya amai titouniyaimano.” Ulai polimano samukuko nokota siyoliyo mo imoki, “Siyoli Nokota, yani nu poiso no nono no moloi loti monoi? Yo mo noko itouniyaimo muwoi. Imoyoso na piyomu, yani mi ano nokota mo waliyo na toloimo. Yo mani, noko siyani fiyo wosuwoimai totolo. Polimano noko siyai mo yapoli na si, asani fiyo wosuwoimai tosi. Yo mo siyaso imo mo, “Na pomoi,” to mo na tomoi. Noko siyaso imo mo, “Potumo,” to mo na totumo. Yani mi ano nokotaso imo mo, “Mi na pano,” to mo mi na tano. Noinoso nani imoyosu titouniyaimoni, yani mi anomono nokotaso mo.”

10 Isiso mo tani imoso kwaimoki mo, na mulumoloko manoki, aluwai nokoso ikoki, “Ya motuwa na timonukuwo. Ninani nokota mo waliyo na tomulumolo luwaimono, siyoliso nali. Isolilo noko moi mo siyoliso pa tomulumolo luwaimononuwoso.

11 Ya timonukuwo. Noko nokonu noko molopoi mo yoso mulumolo luwaimonoinomo. Wiyou, molopoi nali, na ti liyaiyoimo, ulo amiyo asisaiwoi ulo amukono asisaiwoi. Na ti liyaiyoimo, yani samukuko nokonuso mo, kumokiso ni toi no. Apolofamo iyaliwoi no fasika tumoinomo, Isakowoi Yokopowoi. 12 Ulai Isolilo noko moi mo Kotoyo no louwa tosamukukomonuwo no, moisu mo amiyaikiyokomo taikiyoinuwomo, folosumono asiso monoi kiyokomo taikiyoinuwomo. Wiyou, sosonuno soinuwomo, i mo sisikomo soinuwomo.” Noko nokolaloso aino ikoki.

13 Nosai no mo; Isisoyo polimano samukuko nokota siyoliso na imoki, “Soi su, na pomoi. Yo mo na tiyo. Ulai afonimaiso? Yoso na tomulumolo luwaimononi.” No monoi no tani mi ano nokota mo lolai siyaso itouniyaimoso na toloki.

Isisoyo Saimo Pitani amokitono itouniyaisokai aino imo.

(Mako 1:29-31; Luko 4:38-39)

14 Nosai no mo; Isiso mo Pitani nuso lotiki. Lotiki mo; Pitani amokitonoso kosoki, au momono ai tasoki. 15 Nainosai na komisoki, ai mo futo. Na auwonisiyouki, koloni ta nononiki, Isiso monoi.

Isisoyo ai ai noko ititounikai aino imo.

(Mako 1:32-34; Luko 4:40-41)

16 Nosai no mo; upimoso popuwayo uwokokai noko nokolalo molopoi kiyokoma tumo liyaikino, Isisoni auso. Tani imo monoisu popuwa mo na uloloniyo fu liyaiki, nokoni au poisai. Ai ai noko mani, na ititounikaiki, ai ai noko komaso mo. 17 No mo afonimaiso muwoi, Kotoni imoyo motu fiyamosi monoi, tani mulu lukasiko nokota Aisaiyayo toku no kumokaiki no, noino,

  • “Ai ai saloso uwomokoki, ai ai kopokoiyau mo. Yasoi na ilomanoki.”

Nokoyo Isisoso aluwai monoi louwa aino imo.

(Luko 9:57-60)

18 Wiyou, noko nokolalo mo molopoi, tani auso pukumo fiyaima tumokino. Isiso mo kwaikaloki, siyokutono iyaliso ikoki, “Soiwo, iwo ilo ausaimiso totikoni.” 19 Ikoki mo; Musini imo sai siyoli nokotayo ima tumoki, Isisoso, “Aiyolokomomoko nokota, ya taluwainoki. Isoni ausoni liyaiyalo manakinimo, yowoi foiya na aluwaiyalo manoikimo.” 20 Ulai na imoki, Isisoyo mo, “Asikoiyo aluwou mo asi i poiso tosi liyai. Asi i mo totaini nu na. Uo mani, niyou poiso tosi liyaimoi. Yosu mo nuwoi muwoi. Asi asi noko nokolaloni noko siyoli nokota, yo no nu haniso tano monoi? A, nono no waliyo taluwaimononi? Toku na pomulumoloko ki, waliyo poimo, wiyou poimo, aluwaimono monoi mo.”

21 Nosai no mo; siyokutono siyayo imoki, “Siyoli Nokota, nono no waliyo timononi, yo mo toku apou yau tai unano. Ai unu uwai, na aluwaiyoikimo.” 22 Ulai Isiso mo na imoki, “Tofolo, mulumolo luwaimono somiso nokoyo noko yau yau aiko ukanowumo. Nono mo yoso na paluwaimono.”

Isisoyo imonu alukimo aino imo.

(Mako 4:36-41; Luko 8:22-25)

23 Nosai no mo; Isiso mo ayouso folamiyo konoki. Siyokutono iyali mani, na aluwaikino, ayou moloso. 24 Alomakokino. Amai alomako manokino mo, wiyou, imonu siyoli mo na auwoniyouki. Iwo mi siyoli na tolauki, ayouso louwa komikoki. Ulai Isiso mo ulololi na tanokainoki. 25 Na lusiyaikiyokino, imokino, “Oi, Noko Siyoli, na pofasimoko. Aumoifaso iwoyo totukuwoli solimoko.” 26 Ulai ikoki, Isiso mo, “Hani monoi tokokolokomonuwo? Hani monoi pa tomulumolo luwaimononuwoso?” Ikoki mo; na auwoniyouki, imonu siyoliwoi iwowoiso na ikauki, imo amiso, “Wosu woso.” Na tolosuwaki, imonu mo, iwo mi mani, futo. 27 Mulumoloko manokino, siyokutono iyaliyo, totai amu lukasikuwanokino, “Hani nokota, woi? Imonuwoi iwowoi mo tani imoso na kwaimono.”

Kwalu kwalu nokota tiso popuwa amiyaikiyoko wati aino imo.

(Mako 5:1-17; Luko 8:26-37)

28 Nosai no mo; imonu mo uwai; Isiso iyali mo iwo toku ilo ausaimi fiyamosiyanokino, Kotalo nokoni asiso. Asi tolomu nokota ti mo Isisoso na kiya tumokino, popuwawoi nokota ti na. Noko yau yau aiko uku asisai tumokino. Totini uo mi mo siyoli, no monoi no noko nokolaloyo nonani molosai pakoso ponu manokiso. 29 Popuwayo noinomo Isisoso siyoliso na ima tumokino, “Nono mo Kotoni alu. Hani monoi totumo unumokoni? Suo foli monoi imo mo amai, namolisai. Lolai no iyanoko no hani monoi tuwomoka tumoni?” Aino imokino, kwalu kwalu nokota ti mo.

30 Aumoifa, aluwamai muwoi, aumoifa mo fu molopoi mo asi pono siki. 31 No monoi no popuwa iyali mo Isisoso imalokino, “Noko tini ausai amiyaikiyomokakinimo, funi au poiso na pako kwaiya kiyomoko taikiyo.”

32 Nosai no mo; na iko taikiyoki, “Na ponuwo.” Iko taikiyoki mo; noko tini ausai mo na utukaikokino, funi au poiso na uloloniyo tiki. Tiki mo; fu komaso mo koli siyolisai fufumuwana konoki. Iwo toku iwoso usukunalo kono liyaiki, na tukuwoli soliki, yau yau.

33 Nosai no mo; fu samukuko nokoyo uloloki, nokonuso uloloniyo tiki. Ainonani monoi imo lukasika tikino, popuwawoi nokota ti aino imo monoi. 34 Lukasikokino mo; tolomu noko komaso noko mo Isisoso kiya tumokino, na ima tumokino, “Koini asisai mo na putukaimoko, na pomoi.”

Copyright information for `AMM