Philemon 1

Yo mo Polo, kalopulo nokota, Isiso Kolaisoni mi ano foli monoi. Woli Timoti koti mo tokumononinoki, Filimono nonoso. Woli itouniyaimo, nono mo Kotoni mi tano fasimoko manoni.
Copyright information for `AMM