Revelation of John 10

Pukofa aino imo.

Nosai no mo; nonani koko uwai; kumoki nokota siyoli siya kwaiki, ami siyoliwoi amukonoso. Kumoki kopuyo fiyokaimoki, tuno komiyai. Kuliyo mo komumai anokoukuki. Amu molo mo ulo komiyai wi toloki. Foto ti mo tomoki sopo sopo ti komiyai, mukolaikokai. Pukofa na komo tolikoki, nainosai pokomosikokai. Fona tiyo towitoloko toloki. Nainasai mo mamo iwoso towikaimoki, sokonisai mo asiso towikaimoki. Nosai no siyoliso na yomu toloki, aku aluwouyo alolamo tolo komiyai. Yomuki mo; sauku 7 imo na iyamalo liyaikino. Nonani sauku 7 mo iyamo uwai; yo mo kumo monoi louwa. Ulai ko naso kwaimoki, yo mo, kumokisai imonoso. Na imonoki, “Sauku 7ni imo ni mo, no mo noiyo kumoi. Nonani mulumaiso na pa mulumolokokai.”

Nosai no mo; mamo iwowoi asiwoi towitoloko tolo nokota, toku no kiki no, nonani kumoki nokota mo naina mo kumokiso akiyou toloki, na auwoloki, Kotoni siyoloso na kaluwaiki, aniyopa poi poi tolokaino nokotani siyoloso. Kumokiwoi, kumokiso si hani komasowoi, asiwoi, asiso si hani haniwoi, mamo iwowoi, mamo iwoni hani hani komasowoi, nonani fonanikomo nokota siyolini siyoloso na kaluwaiki, na auwoloki, “Asi mo na tofokumo. Motu na, 7 kumoki nokotayo louwo uwosakimo, na fiyamosokoimo, Kotoyo toku no posasoko wiyolukokaiki no, totani mi anononi nokoso. Nonani monoi aino imo mo toku kukalokokai toi, ulai Koto mo totani mulu lukasiko nokoso posasoko wiyolukokaiki, amuwoi tino fiyamosoko monoi.” Aino yomuki, kumoki nokotayo mo.

Nosai no mo; nonani ko na, ya toku no kwaiki no, kumokisai yomuso, to mo ti monoi noino na imonoki, “Puko, kumoki nokotayo no komo toliko tolo no, nonani puko pokomosikokai, na pako wayano, mamo iwowoi asiwoi towi toloko tolo nokotaso.” Imonoki mo; yo mo kumoki nokotani auso manoki, na imoki, “Pukofa na pakomono.” Nosai no na imonoki, “Fuo, koso na ponoko. Totawoi koso nokakinimo, nuwoi iwo topi, komoso. Namolisai mo nomoliso na sisikomaloinimo.” 10 Imono uwai; tani nainosai na akowaiki, koso na nokoki, komoso, nuwoi iwo topi. Ulai noko uwai; nomoliso na sisikomomonalo konoki.

11 Nosai no mo; Koto mo na imonoki, “Imo mo ti monoi na poposasoko wiyolukokai, amuwoi tino fiyamosoko monoi, au folo folo noko nokolaloso, asi asi noko nokolaloso, imo folo folo noko nokolaloso. Noko nokolalo samukuko noko sisiyoli iyaliso mani, toiso fiyamosoko monoi na poposasoko wiyolukokai.” Aino na imonoki.

Copyright information for `AMM