Revelation of John 11

Noko tiyo imo posasoko aino imo.

Nosai no mo; a ilolono aiko ai amonoki, Kotoyo mo, atou komiyai. Na imonoki, “Na potolau, yani lotu nuwa nuwoi kotisokowoiso na paikano. Ninani nuso ni tokaluwaimono si no, nonani noko nokolalo mani, na pa kolali. Ulai lotu nuwa asiyofolo kwasai noiyo aiyoi. Nonani koki poi mo mulumolo luwaimono somiso nokoni koki poi na, ya no muwokaitiki no. Toi mo yani nokonu itouniyaimoso na towitolomo manoinomo, ainoso amu 42 mo uwai. Nosai no yo mo yani noko tiso na iko taikiyoimo, yani imo posasoko monoi, ainoso ulo mo 1260. No mo amu mo 42 na. Na wiyotikaiyaloinomo, amuwoi tinoso fiyamosi monoi. Toti mo tunowoi muwoi, tuno kopokoiyauyo atolouloinomo. Ulai afonimaiso? Noko nokolalo monoi mulu mo yau yau. Mulu alosoko mo waliyo.”

Toti mo a ititouni ti komiyai, lamu ta ti komiyai, asi asi noko nokolaloni samukuko nokota siyolini fokutonomai totolono. Ulai nokoyo totiso uwokakinomo, ta mo kosai amukalo fu liyaiyoimo, toti uo nokoso utoinomo, na sakoloukoimo. Motu na, nokoyo uwokakinomo, nonani foli monoi na kolikaliyoimo. Toti mo sa alukimo ami mo yapoli na, Kotoni imo fumumai posasoko monoi. Iwo nako uloli monoi mani, nonani ami mo yapoli na toi. Ami siya mani, yapoli na, hani hani kopokoiyauyo noko uwokaiko monoi mo, asi asi noko nokolaloso. Nonani mulu saiso saiso yakinomo, waliyo na yoinomo.

Nosai no mo; Kotoni imo posasoko uwai; aku koloni mo kaki somiso asi isai amiyoimo, totani niyousai. Noko tiso uo ano ukoimo, na souwaikoimo, na tukuwoliyoimo, yau yau. Toti yau yau mo nukonu siyoli molomai na tanokainoinomo. Nonani nokonu mo siyolo mo tiwoi, Sotomowoi Isipiwoi. No mo siyokawi imo na, no tiyamalo manokoni no. Imo folosai mo noino, nonani nokonumaiso mo totini Siyoli Nokota mo a mokimai toku ukou ukou nikomokino, nokoyo. Toti yau yau mani, nosoni tanokainoinomo. Wiyou, noko nokolalo molopoi molopoi noko mo na kokokai manoinomo. Au folo folo au komaso noko nokolalo siyaiwoi asi asi komaso noko nokolalo siyaiwoi imo folo folo imo komaso noko nokolalo siyaiwoi asi folo folo asi komaso noko nokolalo siyaiwoi, toi komaso mo toti yau yauso na kokokai liyai manoinomo, ainoso hani taunoni amuwoisai. Na alukikoinomo, noko siyaiyo aiko uku monoi mo. 10 Wiyouwa wiyou, niyani asi asi noko nokolalo mo toti kolikali monoi yomukikoinomo, na molokiyoinomo, ilolu suo suo nikuwanoinomo. Ulai afonimaiso? Kotoni mulu lukasiko nokota ti no mo, toti mo asi asi noko nokolaloso uwoko monoi nali no. Nonani uwoko foli monoi yomukikoinomo, toti kolikali monoi.

11 Ulai taunoni amuwoisai mo Kotoyo kosai na ufosilukoki, yausai na tolaukino, noko nokolaloni molo timai. Wiyouwa wiyou, siyoliso na kokolokoki, noko nokolaloyo. 12 Yausai auwonouluki mo; kumokisai ko imo na kwaikino, siyoliso noino na aliyonikoki, “Kukuwo, isoni na pamiyowo.” Kwaikino mo; kumokiso na amiyokino, toti uo nokoni molo timai, kumoki kopu molosai. 13 Nosai no lolai siyaso nou nou siyoli na tumoki, asi mo kumolomoki. Nokonu siyoli naino ti tokosonasi, nokonu tokosano siyani nu komaso alokwiki. Noko nokolalo molopoi molopoi na alokwiki, yau yau, molopoi molopoi, 7000, nou nouyo tukuwoli taikiyoki. Alokwi somiso nokoyo na kokolokoki, Kotoni siyoloso na kaluwaiyalokino, kumokiso you tolokaino nokotani siyoloso.

14 Tiwoi uwokaiko mo uwai. Tau monoi uwokaiko saso mo amai tumoimo, aumoifaso.

7 louwo yomuso aino imo.

15 Nosai no mo; kumoki nokota 7yo louwo mo na uwosoki. Uwosoki mo; kumokisai ko nayo siyoliso na iyamoki, “Asi asi noko nokolalo, noko siyayo no posamukuko manoki no, toi mo Noko Siyoli noko tiyo na tosamukukono, totawoi tani Kolaisowoi, toku no muwokaiki no, noko nokolalo fasiko monoi. Toti mo tosamukuko manono, aniyopa poi poi.” Aino iyamoki, kumokisai mo. 16 Nonani 24 nokotalo iyali mo, totaini kotisokomai no sinono manoki no, Kotoni fokutonomai, toi mo ukuwoli sa kono liyaiki, Kotoso na molokimokino, 17 na iyamoki,

“Koto Siyoli, nono mo hani hani ami folo kiyo nokota. Tokuwoi lolaiwoi ainoso totolo manoni. Wiyouwa wiyou, nono mo ami siyoliwoi. Nonani amiyosu noko nokolalo samukuko nokota siyoli yasoi na tofiyamosini. No monoi no wafisu imo na timo manonoki.
18 Mulumolo luwai somiso nokoyo mulu patolokomo unu manokini. Ulai lolai mo nonayosu mo na tatolokomo ukuni. Noko nokolalo wau ulo mo lolai na, noko yau yau wau monoi mo. Konoi mo asi uwokai nokoso na tuwokaikoni. Nani mi anononi noko toiso mi ano itouniyaimo foli monoi na tonikoni, nani mulu lukasiko nokowoi nani noko nokolalo ititouni nokowoi nono auwosiwai noko nokolalowoiso. Nasu, noko sisiyoliwoi afonimaiso si nokowoi, toiso mo mi ano itouniyaimo foli monoi na tonikoni.”
Nokotalo iyali mo aino na iyamoki.

19 Nosai no mo; iyamoki mo; kumoki nokotayo Kotoni lotu nuwa itu kolaliki, kumokiso ni you tolo no. Kolaliki mo; yo mo Kotoni pokili na tu kosoki, tasoso. Nonani pokili mo Isolilo nokoso toku asotiki, tokumi molo wiyotimai. Nonani pokili tu kosoki mo, saloma mo momaliyomo taikiyoki, na momaliyomo tolo manoki. Na umukaloki, sauku imo mo na yomuki, nou nou mani, na tumoki, asi mo kumolomoki, fulomu iwo ami amiwoi mo siyoliso na kunoki, sa komiyai.

Copyright information for `AMM